رشته حسابداری

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

(پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A)

 

عنوان:

مطالعه پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری، سود و سود تقسیمی

 

بهمن  1393

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………. 6
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 6
  • هدف کلی ………………………………………………………………………………………………….. 6
  • اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………… 6
  • هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………. 7
 • قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 7
  • قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………….7
  • قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………….7
  • قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………7
 • فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….7
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………….8
  • تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………………….8
   • کل دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………………8
   • سرمایه بازار ………………………………………………………………………………………………8
   • نسبت سود پرداختی ………………………………………………………………………………….8
   • بازده دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………..8
   • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها …………………………………………………….8
   • نسبت قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………. 9
   • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………….9
   • ارزش دفتری به ارزش بازاری ……………………………………………………………………..9
   • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ………………………………………………….9

1-7-1-10  سود انباشه به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ……………………………………….9

 • تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………….9
  • کل دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………….9
  • سرمایه بازار …………………………………………………………………………………………….9
  • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………………………………9
  • بازده دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………….9
  • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها ………………………………………………….10
  • نسب قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………10
  • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………10
  • ارزش دفتری به ارزش بازار………………………………………………………………………10
  • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام………………………………………………..10

فصل دوم : مبانی و پیشینه پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….12
 • مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………..12
  • سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………………………………12
   • مفهوم سرمایه‌گذاری ………………………………………………………………………..12
   • سرمایه‌گذاری بلندمدت ……………………………………………………………………13
   • سرمایه‌گذاری جاری ………………………………………………………………………..13
   • سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار …………………………………………………..13
   • سرمایه‌گذاری در املاک ……………………………………………………………………13
   • اهمیت سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………….13
   • انواع سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………..14
  • ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها ………………………………………………………………….. 15
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری ………………………………………………15
    • سود ……………………………………………………………………………………15
    • نرخ رشد سود ……………………………………………………………………..15
    • سود هر سهم[1] ……………………………………………………………………..16
    • سود تقسیمی هر سهم ………………………………………………………….16
    • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………….17
    • نرخ بازدهی دارایی‌ها …………………………………………………………..17
    • بازده حقوق صاحبان سهام …………………………………………………..18
    • سود خالص ………………………………………………………………………. 18
    • نسبت بدهی به دارایی ………………………………………………………….20
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ………………………20
    • نسبت قیمت به سود …………………………………………………………..20
    • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ……………………………….21
    • نسبت توبین ……………………………………………………………………….21
   • اهمیت سود ………………………………………………………………………………………….21
   • مفهوم سود و سودآوری ………………………………………………………………………….24
    • کاربردهای مختلف سود …………………………………………………………………..25
   • عوامل موثر بر سودآوری ………………………………………………………………………..26
   • سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………….27
   • اهداف سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………..28
    • جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی ………………………………………29
    • سیاست تقسیم سود سهام و تأمین‌مالی داخلی ……………………………………..30
   • تئوری‌های تقسیم سود …………………………………………………………………………..30
    • نظریه میلر و مودیلیانی …………………………………………………………………….31
   • مبانی تئوریک فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………32
   • پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………34
    • پژوهش‌های خارجی ……………………………………………………………………………………..34

2-4-2     پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………………………………………… 37

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..40
 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 40
  • روش پژوهش برحسب هدف …………………………………………………………………….. 40
  • روش پژوهش از نظر داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………………………………………………………………………. 41
  • روش پژوهش از نظر نحوه اجرا …………………………………………………………………. 41
 • جامعه آماری انتخاب شرکت‌ها جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش …………………………………. 41
 • جدول فیلترینگ ……………………………………………………………………………………………………… 42
 • روش‌ها و ابزار جمع‌ آوری داده‌ها …………………………………………………………………………….. 43
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………. 43
  • روش حداقل مربعات معمولی …………………………………………………………………….. 43
  • ضریب تعیین R2………………………………………………………………………………………. 45
  • بررسی معنادار بودن مدل برآورد شده و ضرایب آن………………………………………… 46

  3-6-3-1     آماره آزمون………………………………………………………………………………………… 47

3-6-3-2    تعیین مقادیر بحرانی …………………………………………………………………………….. 47

3-6-3-3   تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………………….. 47

 • آزمون دوربین- واتسون ……………………………………………………………………………… 48
 • معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA ………………………………………… 49

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
 • آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………..52
 • آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………. 54
  • آزمون دوربین واتسون(فرض1) ……………………………………………………………………55
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………55
  • معیارهای مناسبت مدل ……………………………………………………………………………….58
  • آزمون دوربین واتسون(فرض2) ……………………………………………………………………59
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………59
  • معیارهای مناسبت مدل ………………………………………………………………………………..62
  • آزمون دوربین واتسون(فرض3) …………………………………………………………………….63
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………….63
  • معیارهای مناسب مدل …………………………………………………………………………………66
  • آزمون دوربین واتسون(فرض4) ……………………………………………………………………67
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….67
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….69
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 5) ………………………………………………………………..71
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….71
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….74
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 6) …………………………………………………………………75
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..75
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….78
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 7) …………………………………………………………………79
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..79
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….82
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 8) …………………………………………………………………83
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..83
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….86
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 9) …………………………………………………………………87
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..87
  • معیارهای مناسب مدل ………………………………………………………………………………..90
 • آزمون گرانجر …………………………………………………………………………………………………………90
  • مدل اول ………………………………………………………………………………………………….91
  • مدل دوم ………………………………………………………………………………………………….92
  • مدل سوم …………………………………………………………………………………………………93

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..96
 • جمع بندی مطالب پیشین …………………………………………………………………………………………96
 • نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………97

5-3- 1       نتایج آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………… 97

 • نتیجه آزمون گرانجر ……………………………………………………………………………………….100
 • پیشنهادها  …………………………………………………………………………………………………………100

5-4-1    پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….101

5-4-2   پیشنهاد برای سهامداران ………………………………………………………………………………..102

 • پیشنهاد برای مدیران  ……………………………………………………………………………………103
 • پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ………………………………………………………………………….103
 • محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………….103

                                           فهرست منابع

منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………………………..105

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….107

پیوست‌ها

پیوست الف- خروجی‌ها  ……………………………………………………………………………………………………… 110

پیوست ب- لیست شرکت‌های نمونه ……………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………. II

عنوان به زبان انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………  I

 

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش…………………………………………………………54

جدول 4-2- جدول ضرایب رگرسیون(فرض1)…………………………………………………………………………….57

جدول 4-3- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض1)…………………………………………………………………..  58

جدول 4-4- جدول ضرایب رگرسیون(فرض2)…………………………………………………………………………… 61

جدول 4-5- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض3)……………………………………………………………………. 62

جدول 4-6- جدول ضرایب رگرسیون(فرض3)…………………………………………………………………………… 65

جدول 4-7- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض3)……………………………………………………………………. 66

جدول 4-8- جدول ضرایب رگرسیون(فرض4)…………………………………………………………………………….69

جدول 4-9- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض4)…………………………………………………………………….70

جدول 4-10- جدول ضرایب رگرسیون(فرض5)………………………………………………………………………….73

جدول 4-11- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض5)…………………………………………………………………..74

جدول 4-12- جدول ضرایب رگرسیون(فرض6)………………………………………………………………………….77

جدول 4-13- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض6)…………………………………………………………………..78

جدول 4-14- جدول ضرایب رگرسیون(فرض7)……………………………………………………………………….. 81

جدول 4-15- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض7)………………………………………………………………… 82

جدول 4-16- جدول ضرایب رگرسیون(فرض8)………………………………………………………………………… 85

جدول 4-17- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض8)………………………………………………………………… 86

جدول 4-18- جدول ضرایب رگرسیون(فرض9)………………………………………………………………………… 89

جدول 4-19- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض9)………………………………………………………………… 90

جدول 4-20- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل 1)………………………………………………………………….. 91

جدول 4-21- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل 1)………………………………………………………………………. 92

جدول 4-22- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل 2)………………………………………………………………….. 92

جدول 4-23- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل 2)………………………………………………………………………. 93

جدول 4-24- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل 3)…………………………………………………………………… 94

جدول 4-25- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل 3)………………………………………………………………………. 94

 

 

چکیده

سرمایه­ گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه­ گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می­ کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می­ شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می­نمایند، نخست آن‌که: چه مقدار از سود باید بین سهام‌داران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذای گردد. سؤال اساسی این است که چه رابطهای بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه­ گذاری در دوره جاری و دوره قبل وجود دارد؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود خالص و سرمایه‌گذاری می­باشد. جهت یافتن ارتباط میان متغیرهای مطرح شده، نه فرضیه و سه مدل طراحی شد. فرضیه‌های مطرح شده منجر به طراحی مدل‌های مختلفی جهت تعیین رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری در‌حضور متغیرهای کنترلی نسبت سود پرداختی، بازده دارایی‌ها، قدرت کسب سود دارایی، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام گردید. با بهره گرفتن از سه مدل طراحی شده نیز رابطه علی و معلولی میان متغیرهای سود، سود تقسیمی و سرمایهگذاری به دست آمده است. به‌منظور بررسی فرضیه‌ها اطلاعات مالی 78 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله 1383 تا 1392 مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش کم‌ترین مربعات معمولی و آزمون گرانجر و با به کارگیری نرم‌افزار (Amos و(Eviews مورد آزمون قرار گرفته ­اند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که درصد تغییرات سود خالص و سرمایه‌گذاری دوره قبل تأثیر مثبت و معناداری بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره جاری دارد اما درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و دوره جاری رابطه معکوسی با درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره قبل و جاری دارد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، متغیرهای نسبت سود پرداختی، بازده دارایی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیشترین تأثیر را بر روی مدل‌های ارائه شده داشته اند.

     کلمات کلیدی: سرمایه‌گذاری، سود خالص، سود تقسیمی، بازده حقوق صاحبان سهام، کل دارایی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 • مقدمه

یکی ازمهمترین ویژگی‌های بازارسرمایه نوپا مخصوصآ در کشورهای درحال توسعه وجود سرمایه‌گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت‌ها توسط آنان است. کشور ما نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ونیست. سرمایه‌گذاران بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، حضور سرمایه‌گذاران عمده ازجمله سازمان‌های بزرگ دولتی وموسسات مالی در بازارهای سرمایه نیازبه مطمئن ساختن سرمایه­ گذاران از عملکرد شرکت درراستای حداکثرکردن ارزش سهام‌داران درچارچوب قوانین ومقررات می‌باشد. اطمینان سرمایه‌گذاران به کارایی واثر بخشی عملیات بازارهای مالی جهان ورسیدن به رشد اقتصادی وپایداری آن در سطح جهانی کار اساسی است. از سوی دیگر اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکار‌ناپذیر است. یکی از پیامد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر‌می­گردد و محاسبه آنها به طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. (آخیگب[2] و همکاران، 1996).

به‌طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که باتوجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد به‌عبارت دیگر شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی فرصت‌ها ازدست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی درشرکت‌هاست. (آخیگب و همکاران، 1996).

 • بیان مسأله

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به‌صورت علمی­تر و فنی­تر انجام شده وقسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی وحسابداری را تشکیل می­دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد واینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. یکی از روش‌های سنجش عملکرد شرکت‌ها بررسی رابطه میزان سود خالص، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و دوره جاری است. در واقع شرکت‌ها تمایل دارند که با تقسیم کمترین میزان سود در بین سهام‌داران، به بیشترین سود خالص در قبال مبلغ سرمایه‌گذاری شده دست پیدا کنند.

یکی از اهدف اصلی شرکت­ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشی استفاده می­ کنند که آن­ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ارزش شرکت را بالا می­برد. در واقع سرمایه­ گذاران اعم از سهامداران یا تأمین­کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته­اند و بازده­ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، 1388).

بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی­ های بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصت­های سرمایه­ گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره­مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، 1390).

پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می­ گذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی[3] و میلر(1961و 1958) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاما[4]و میلر(1972) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایه­ گذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان می­ دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.

امروزه رابطه تجربی بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری بسیار مبهم است و شواهد متضادی وجود دارد. وقتی که بازارهای سرمایه ناقص هستند، شرکت‌ها ممکن است از سود تقسیمی به‌عنوان یک علامت از سودهای آتی برای غلبه بر عدم‌تقارن اطلاعاتی استفاده می­ کنند. اما اگر سود تقسیمی از محل منابع داخلی تأمین شده باشد ممکن است به‌عنوان مخارج دوره جاری و سرمایه‌گذاری آتی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به رشد آتی سود شود.

این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن می‌باشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با بهره گرفتن از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل بررسی می­ شود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایه‌گذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایه­ گذاری و سیاست تقسیم سود فرض می­ شود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه می­ نماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل می‌باشد.

 • 3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه­ گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه‌گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می‌شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ می‌کنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(1961) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با بهره گرفتن از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.

بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند. پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت می‌دهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان می‌دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد یا خیر هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.

لذا پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایه‌گذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با بهره گرفتن از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

1 – 4   اهداف پژوهش

1-4-1  هدف کلی

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی

1-4-2  اهداف ویژه

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

1-4-3 هدف کاربردی

ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت‌ها تحت شرایط مختلف

1- 5  قلمرو پژوهش

قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:

1-5-1 قلمروی موضوعی

در این پژوهش پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

1-5-2  قلمروی زمانی

با درنظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره 10 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1392 تعیین شده است.

1-5-3  قلمروی مکانی

قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

1-6  فرضیه ‏های پژوهش

فرضیه اول: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه سوم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه چهارم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه پنجم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه ششم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هفتم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هشتم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه نهم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

[1](  Earnings per share

[2]) Akhigbe

[3] ) Modigliani

[4] ) Fama

تعداد صفحه:135

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.