رشته حسابداری

پایان نامه رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

                  پردیس تحصیلات تکمیلی علوم تحقیقات

هرمزگان

 

)M.A. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(

 

عنوان:

بررسی رابطه بین تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

سال تحصیلی 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه 3

2-1- بیان مسئله 4

3-1- اهمیت تحقیق. 5

4-1- تاریخچه مطالعاتی. 6

1-4-1-تحقیقات خارجی. 6

2-4-1-تحقیقات داخلی. 8

5-1- سئوالات تحقیق. 9

6-1-فرضیات تحقیق. 10

7-1-تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 10

8-1- اهداف تحقیق. 11

9-1- حدود مطالعاتی. 12

1-9-1-قلمروزمانی. 12

2-9-1-قلمروموضوعی. 12

3-9-1-قلمرو مکانی. 12

10-1-تعریف واژهای کلیدی یا اصطلاحات تحقیق. 13

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق

1-2-شیوه های تامین مالی. 20

2-2-تامین مالی کوتاه مدت ،میان مدت و بلندمدت.. 21

1-2-2-تأمین مالی کوتاه مدت   21

 

1-1-2-2-اعتبارات تجاری. 21

2-1-2-2-تأمین مالی از بانکهای تجاری. 22

3-1-2-2-اسناد تجاری. 23

2-2-2-تأمین مالی میان مدت.. 23

3-2-2-تأمین مالی بلند مدت.. 23

3-2-ابزارهای مالی. 24

1-3-2-تامین مالی از طریق استقراض… 24

2-3-2-تامین مالی از طریق اوراق قرضه: 25

1-2-3-2-مزایای اوراق قرضه 26

2-2-3-2-معایب انتشار اوراق قرضه 27

3-3-2-وام های بانکی بلند مدت.. 27

1-3-3-2-مزایای تأمین مالی با بهره گرفتن از وام بلند مدت بانکی. 27

2-3-3-2-معایب و محدودیتهای تأمین مالی با بهره گرفتن از وام بلند مدت بانکی. 28

4-3-2-سهام ممتاز. 28

1-4-3-2-مزایای انتشار سهام ممتاز. 29

2-4-3-2-معایب انتشار سهام ممتاز. 29

5-3-2-سهام عادی. 29

1-5-3-2-مزایای انتشار سهام عادی. 30

2-5-3-2-معایب انتشار سهام عادی. 30

6-3-2-اختیار خرید سهام 31

1-6-3-2-مزایای اختیار خرید سهام 31

2-6-3-2-معایب اختیار خرید سهام 32

7-3-2-سود انباشته 32

 

8-3-2-تامین مالی خارج از ترازنامه 33

1-8-3-2فواید این نوع تامین مالی برای شرکت های تجاری. 34

2-8-3-2-راهنمایی های حسابداری و انتقادات.. 35

3-8-3-2-طبقه بندی اجاره ها 36

4-8-3-2-حسابداری اجاره ها توسط اجاره کننده 37

4-2-هزینه های تامین مالی. 40

1-4-2-هزینه سرمایه 40

1-1-4-2-اجزای تشکیل دهنده هزینه سرمایه 40

5-2-ساختار سرمایه 46

1-5-2-ساختارسرمایه 46

2-5-2-تاریخچه و مبانی نظری ساختار سرمایه 47

3-5-2-ساختار مطلوب سرمایه 48

4-5-2-عوامل موثر بر ساختار سرمایه 49

5-5-2- نظریات مختلف پیرامون ساختار سرمایه 50

1-5-5-2-نظریه سنتی. 51

2-5-5-2-نظریه مودیلیانی و میلر 52

3-5-5-2-نظریه ترجیحی. 56

4-5-6-2-نظریه توازی ایستا (مصالحه) 57

6-2-نسبتهای سودآوری. 58

1-6-2-تجزیه و تحلیل مالی. 58

2-6-2-تجزیه و تحلیل نسبت های مالی. 59

3-6-2-انواع نسبت های مالی. 60

4-6-2-نسبتهای سود آوری  61

 

1-4-6-2-بازده فروش(حاشیه سود) 62

2-4-6-2-بازده ارزش ویژه 63

3-4-6-2-بازده دارایی  64

4-4-6-2-بازده سرمایه 65

7-2-پیشینه تحقیق. 66

1-7-2-تحقیقات خارجی. 66

2-7-2-تحقیقات داخلی. 68

 

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3- مقدمه 71

2-3-روش پژوهش.. 71

3-3-جامعه مطالعاتی و نمونه آماری. 72

4-3-فرضیه های پژوهش.. 74

5-3-مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق. 74

     1-5-3-مدل کلی تحقیق. 74

       1-1-5-3-متغیر وابسته 75

       2-1-5-3-متغیر مستقل. 75

       3-1-5-3-متغیر کنترلی. 76

6-3-روش جمع آوری داده ها 76

7-3-روش آزمون فرضیه های تحقیق. 76

8-3-روش و ابزار گردآوری داده ها 77

9-3-روش تجزیه و تحلیل داده ها 78

     1-9-3-تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی  79

 

     2-9-3-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف.. 83

     3-9-3-عدم وجود خودهمبستگی بین متغیرهای مستقل. 83

       1-3-9-3-آزمون دوربین-واتسون. 83

       2-3-9-3-آزمون t 84

       3-3-9-3-آزمون F. 84

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

1-4-مقدمه‏ 86

2-4- شاخص های توصیفی متغیرها 86

3-4- تجزیه و تحلیل فرضیه ها ی تحقیق. 88

1-3-4- بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 88

4-4-آزمون فرضیه ها 91

1-4-4-تجزیه و تحلیلو آزمون فرضیه اول. 91

2-4-4- تجزیه و تحلیلو آزمون فرضیه دوم 94

3-4-4- تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه سوم 97

4-4-4-تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه چهارم 100

 

فصل پنجم: بحث و تفسیر و نتیجه‌گیری و جمع بندی

1-5مقدمه 104

2-5- ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 104

1-2-5-نتایج فرضیه اول. 104

2-2-5- نتایج فرضیه دوم 105

3-2-5- نتایج فرضیه سوم 105

4-2-5- نتایج فرضیه چهارم 106

3-5- نتیجه گیری کلی تحقیق. 107

4-5- پیشنهادات کاربردی تحقیق. 107

5-5-پیشنهادات تحقیق. 108

15-5- پیشنهادات موضوعی به محققان آتی. 108

 

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 109

منابع انگلیسی: 110

چکیده انگلیسی: 111

 

چکیده :

یکی از مباحثی که در ادبیات مالی کمتر مورد توجه بوده است مفهوم تامین مالی خارج از ترازنامه و همچنین بررسی رابطه بین این نوع تامین مالی و ساختار سرمایه شرکتها می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر علمی پس رویدادی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را شامل می شود که با روش حذفی تعداد 45 شرکت طی بازه زمانی 87 الی 91 اطلاعات آنها گردآوری و مورد آزمون قرار گرفته است.

ابزار گردآوری داده ها صورتهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس بوده که اطلاعات مورد نیاز آنها استخراج و در جداول مخصوص انتقال داده شده به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات تحقیق از روش های آماری شامل آزمون اسمیرنوف-کولموگروف به منظور نرمال بودن داده ها و آزمونهای اقتصادسنجی و رگرسیون شامل آزمونهای دوربین-واتسون، رگرسیون، آنالیز واریانس و… استفاده گردیده است.

یافته های تحقیق نشان می دهد که تامین مالی خارج از تراز نامه با z-score (احتمال ورشکستگی) رابطه مستقیم، بانسبت پوشش هزینه بهره  رابطه معکوس، با نسبت بدهی به سرمایه بدون ارتباط بوده و با نسبت کل بدهیها به کل داراییها (اهرم مالی) رابطه مستقیم دارد.

واژگان کلیدی:  تامین مالی، تامین مالی خارج از ترازنامه، ساختار سرمایه، نسبت پوشش هزینه بهره، نسبت بدهی به سرمایه و… .

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

-1-1 مقدمه:

وظیفه مدیریت مالی را می توان بهینه سازی ساختار دارائیها، بدهیها و حقوق صاحبان سهام به منظور حداکثر کردن ثروت سهامداران و در نهایت افزایش ارزش واحد تجاری دانست .در این زمینه مدیریت مالی یکی از مهمترین تصمیماتی که می تواند اتخاذ کند، تصمیم گیری در مورد نحوه تامین مالی، شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و ساختار سرمایه و همچنین تعیین بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آنها است .بر این اساس تصمیم گیری های مدیریت اغلب بر حول سه محور زیر معطوف می گردد(مرادزاده فرد1388) :

  1. تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی با هدف ایجاد تناسب در ساختار داراییها، بدهی ها و حقوق صاحبان سهام .

2.تصمیمات سرمایه گذاری در مورد کاربرد و تخصیص وجوه تامین شده بین داراییهای فیزیکی و مالی با هدف تحصیل بازده بیشتر .

  1. تصمیمات تامین مالی شامل تصمیمات مربوط به ساختار مالی و سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی و ترکیب آن .

در این راستا یکی از مهمترین تصمیمات مالی، نحوه تامین مالی واحد تجاری می باشد. توانایی واحد تجاری در مشخص ساختن منابع مالی اعم از خارج از ترازنامه و درون ترازنامه ای (داخلی و خارجی) برای تامین منابع به منظور سرمایه گذاری و تدوین برنامه های مالی مناسب و دسترسی به یک ساختار مالی مطلوب از عوامل اصلی رشد و پیشرفت واحدهای تجاری به حساب می آید .شرکتها اغلب هنگام نیاز به منابع مالی جدید، یا از طریق استقراض وجوه مورد نیاز خود را بدست می آورند و یا با واگذاری بخشی از حقوق مالکانه شرکت به وجوه مورد نیاز دست می یابند، البته شیوه دیگری نیز وجود دارد که تامین مالی خارج از ترازنامه نامیده می شود .

با توجه به موارد مذکور ، پایان نامه حاضر به منظور بررسی رابطه تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گردیده است .

2-1-  بیان مسئله

با توجه به این که یکی از وظایف عمده و مهم در شرکت ها ،تصمیمات مالی است، شرکت ها درصدد آن هستندکه با اتخاذتصمیمات مناسب و مقتضی در این رابطه به مناسب ترین ترکیب تامین مالی یا ((ساختارمالی)) دست یابند. چرا که در حال حاضر دستیابی به ساختار مالی بهینه به جهت اثرات عمده آن برروی ساختار مالی شرکت و سایر جنبه ها، از اهمیت خاصی برخوردار است .

ساختار مالی یک شرکت به مجموع مبالغی که از طریق استقراض تامین شده است، اشاره دارد. مبالغی که از منابع مذکور و تامین مالی خارج از ترازنامه تامین می گردد و در جهت حفظ ظرفیت موجود و یا ظرفیت سازی جدید به کار گرفته می شود. با توجه به این که منابع تامین مالی دارای هزینه و ریسک متفاوت می باشند، لذا به کارگیری بهینه منابع سرمایه بسیار حائز اهمیت بوده تا بتوان ازطریق انتخاب بهترین ساختار مالی با حداقل هزینه، ارزش فعلی شرکت حفظ گردد.

تامین مالی خارج از ترازنامه به معنی عدم نمایش یک قلم دارایی یا بدهی و یا یک فعالیت تامین مالی  در ترازنامه یک شرکت می باشد. این قلم مورد بحث می تواند یک مورد اجاره (اجاره عملیاتی) که به رقم استفاده از دارائیهای موجر صرفاٌ پرداخت هزینه اجاره است که در دفاتر نمایش می یابد و نه تعهدات بلند مدت و پرداخت های متوالی اجاره معمولاٌ ارقام بالایی از هزینه راتشکیل می دهد. این شیوه نمایش مورد پیشنهاد استانداردهای حسابداری اکثر کشورها در قالب تقسیم بندی اجاره ها به عملیاتی و سرمایه ای می باشد. همچنین تعهداتی نظیر فیوچر و فورواردها وتهدات قراردادی بلند مدت واوراق مشتقه (به استثنای اوراق مشتقه مرتبط با سهام) از جمله مصداق های یک تامین مالی خارج از ترازنامه تلقی می باشد. برخی از شرکتها بنا به ماهیت و نوع فعالیت ممکن است حجم زیادی از بدهی را در ترازنامه خود به نمایش نگذارند. یک مثال موسسات مالی است که به مدیریت دارائیها و یا ارائه خدمات کارگزاری  یک صاحبکار مشغول هستند. این موسسات اقلام دارائی تحت مدیریت خود را در صورتهای مالی غالباٌ به عنوان دارائیهای تحت مدیریت خارج از ترازنامه مالی خود گزارش می کنند. بسیاری از اقلام خارج از ترازنامه تحت تاثیر نگاه مدیریت در خصوص پیش آمد ها ونتایج احتمالی آتی قرار می گیرد ولذا ممکن است به عنوان یک قلم خارج از ترازنامه گزارش شود. دلیل این موضوع نیز کمتر نشان دادن بدهی ها در ترازنامه وارائه تصویری بهتر در خصوص وضعیت مالی شرکت می باشد. چرا که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام واهرم مالی را پائین تر نمایش می دهد.

همان طور که می دانیم افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات انتفاعی است و به دست آوردن سود بیشتر از طریق تغییر ترکیب ساختار سرمایه، به خصوص استفاده از استقراض برای دوره های زمانی بلند مدت، ازجمله مواردی است که شرکت ها به عنوان یک شیوه جهت دست یافتن به اهداف خود مد نظر قرار می دهند و هرواحد تجاری می بایست در زمان تصمیم گیری برای تعیین منابع  مالی جهت بهبود ساختار سرمایه باید هزینه های منابع مختلف تامین مالی را مشخص کرده و آثاری که هر کدام از این منابع برروی ساختار سرمایه می گذارند را تعیین نمایند ولذا تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین یکی از شیوه های تامین مالی به عنوان تامین مالی خارج از ترازنامه با ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

 

3-1- اهمیت تحقیق:

به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی مشخص ساختن منابع قابل استفاده اعم از داخلی و یا خارجی برای تهیه سرمایه از اهمیت خاصی برخوردار است و مدیریت همواره با چنین تصمیماتی مواجه بوده و باید با توجه به هزینه و آثاری که بر ثروت سهامداران ارزش شرکت و قیمت سهام دارند این منابع راانتخاب کنند.

بر اساس بررسی های موسسات مطالعاتی و اقتصادی معتبر جهان روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ بعد از وام های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار دارد. با توجه به توسعه فعالیت لیزینگ در سراسر کشور و از طرفی تاثیری که نحوه گزارشگری مالی آن بر تصمیمات ذینفعان دارد بررسی نقش تغییری اجاره تامین مالی خارج از ترازنامه و ارتباط آن  با ساختار سرمایه که منبع اطلاعاتی مهمی برای استفاده کنندگان به شمار می آید مفید خواهد بود.انتظار بر این است که یافته های تحقیق حاضر، مورد توجه استاندارد گذاران، محیط های آکادمیک و سازمان های تدوین کنندگان استانداردها از قبیل FASB و IASB به نحوی قرار گیرد که حرکتهائی به سمت انتقال تمامی تعهدات مالی بلند مدت به ترازنامه صورت پذیرد و در نتیجه باعث بهبود گزارشگری اجاره ها و همچنین صنعت لیزینگ گردد.

مزایای قرارداد اجاره بلند مدت عبارتند از:

1- اجاره بلند مدت به تولید کنندگان در افزایش قابل توجه فروش تولیدات کمک شایانی نموده ،در واقع قرارداد اجاره یک توانایی ثانوی فروش محصولات و راهی غیر مستقیم برای فروش تولیدات برای اجاره دهنده تلقی می شود.

2- قرارداد اجاره در مقایسه با سایر قرار دادهای استقراضی انعطاف پذیرتر بوده و محدودیت کمتری برای اجاره کننده ایجاد می کند.

3- اجاره به حل بحران کمبود نقدینگی که ممکن است برای اجاره کننده به منظور تحصیل دارایی ایجاد شود کمک می نماید،اجاره به عنوان ابزاری جهت تامین منابع مالی به منظور تحصیل 100% دارایی مورد نیاز واحد تجاری مساعدت نموده و خروج وجوه نقد جاری را کاهش می دهد.به عبارت دیگر اجاره برای واحد های تجاری که توانایی استقراض به طور مستقیم را دارا نمی باشند تامین مالی می نماید. علاوه بر این اجاره کننده بدون سرمایه گذاری از کلیه مزایای مالکیت و احتمال خطر زیان مربوط به مالکیت را کاهش می دهد.

4- اجاره در صورتی که از نوع عملیاتی (تامین مالی خارج از ترازنامه) باشد، تحصیل دارایی در دفاتر اجاره کننده به عنوان دارایی و بدهی انعکاس نیافته و هر گونه افزایش در نسبت بدهی به ارزش ویژه و سایر نسبت ها را کاهش می دهد.

5- قرارداد اجاره ممکن است، ریسک منسوخ شدن تجهیزات و نگهداری تجهیزات بلا استفاده را کاهش دهد.

6- قرارداد اجاره ممکن است مزایای مالیات بر درآمد را برای طرفین قرارداد فراهم نماید. زیرا مالیات بر درآمد در مقابل پرداخت اجاره بها و استهلاک سریع کاهش می یابد.

7- اجاره در واقع نوعی تحصیل سود برای اجاره دهنده تلقی شده، که طی قراردادی دارایی مورد اجاره را به اجاره کننده انتقال داده و در مقابل بهای تمام شده دارایی، معادل نرخ بازده عادی عامل بهره مبالغی اجاره بها دریافت می نماید.

این تحقیق به دنبال آن است که نحوه تامین مالی خارج از ترازنامه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران چگونه است و چه رابطه اب با ساختار سرمایه شرکتها دارد و در این رابطه اطلاعاتی جمع آوری نموده تا مدیران در جهت بهینه سازی تصمیمات مربوط به نحوه تامین مالی ازآن استفاده نمایند.

 

تعداد صفحه:129

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.