رشته حسابداری

پایان نامه رابطه­ ی میان سرمایه­ ی فکری و ارزش بازار

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

دانشکده­ی علوم اجتماعی

رساله جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان:

بررسی رابطه­ میان سرمایه­ فکری و ارزش بازار  و عملکرد مالی

مهرماه 1390

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

فصل اول :  کلیــات تحقیق

1-1 – مقدمه                                                                                                                    2

1-2- تشریح و بیان موضوع                                                                                                  3

1-3- اهمیت و اهداف تحقیق                                                                                                5

1-4- سوال های اصلی تحقیق                                                                                               6

1-5- فرضیه های اصلی تحقیق                                                                                              6

1-6- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                                                                7

1-6-1- متغیرهای وابسته                                                                                                    7

1-6-2- متغیرهای مستقل                                                                                                    8

1-7- ساختار تحقیق                                                                                                           11

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه                                                                                                                     13

2-2- مبانی نظری                                                                                                              14

2-3- سرمایه­ فکری و ارزش بازار                                                                                        16

2-4- سرمایه­ فکری و عملکرد مالی                                                                                      17

2-5- رویکرد های مدیریت سرمایه‌‌ی فکری                                                                              18

2-6- ویژگی های سرمایه‌‌ی فکری                                                                                          18

2-7- طبقه بندی های جدید سرمایه‌‌ی فکری                                                                             19

2-8- عناصر سرمایه‌‌ی فکری                                                                                                            20

2-8-1- سرمایه انسانی                                                                                                       21

2-8-2- سرمایه ارتباطی                                                                                                      23

2-8-3- سرمایه ساختاری                                                                                                    25

2-9- اهداف اندازه‌گیری سرمایه‌‌ی فکری                                                                                 28

2-10- روش های اندازه ­گیری سرمایه‌‌ی فکری                                                                           29

2-10-1- ترازنامه نامرئی                                                                                                     30

2-10-2- کنترل دارایی های ناملموس                                                                                     30

2-10-3- کارت ارزیابی متوازن                                                                                             30

2-10-4- ارزش افزوده­ی اقتصادی                                                                                         31

2-10-5- شاخص سرمایه‌‌ی فکری                                                                                         31

2-10-6- کارگزار تکنولوژی                                                                                                 32

2-10-7- نرخ بازده دارایی ها                                                                                               32

2-10-8- روش تشکیل سرمایه بازار                                                                                       33

2-10-9- روش سرمایه‌‌ی فکری مستقیم                                                                                   33

2-10-10- روش جهت یابی تجاری اسکاندیا                                                                            34

2-10-11- روش های مالی و مراحل اندازه گیری مالی سرمایه‌‌ی فکری                                             34

2-10-12- مدل مدیریت سرمایه‌‌ی فکری                                                                                 35

2-10-13- مدل جدول سرمایه‌‌ی فکری (درخت شاخص سرمایه‌‌ی فکری)                                        35

2-10-14- مدل حسابرسی سرمایه‌‌ی فکری                                                                              37

2-10-15- مدل هدایت گر دارایی های نامشهود اسویبی                                                               38

2-11- گزارشگری سرمایه‌‌ی فکری                                                                                         39

2-12- پیشینه تحقیق                                                                                                          42

2-12-1- تحقیقات خارجی                                                                                                  43

2-12-2- تحقیقات داخلی                                                                                                   53

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه                                                                                                                     59

3-2- روش شناسی تحقیق                                                                                                    60

3-3- بیان عملیاتی فرضیه‌های تحقیق                                                                                       60

3-4- جامعه مورد مطالعه                                                                                                     63

3-5- دوره زمانی                                                                                                              63

3-6- روش‌های گردآوری اطلاعات و داده‌‌های تحقیق                                                                   64

3-7- روش های تجزیه و تحلیل آماری                                                                         64

3-8- مدل‌های آماری                                                                                                          65

3-8-1- مدل رگرسیون                                                                                                       65

3-8-2- خصوصیات آماری مدل رگرسیون خطی                                                                                   65

3-8-3- مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی                                                                                    66

3-8-4- آزمون مفروضات اساسی رگرسیون خطی                                                                      67

3-8-5- همخطی بودن متغیرهای مستقل                                                                                  68

3-8-6- آزمون های مرتبط با روابط متغیرها                                                                              69

3-8-7- آزمون نرمال بودن داده ها                                                                                         69

3-9- آزمون فرضیه ها                                                                                                        70

3-10- تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                                                                                   71

3-10-1- متغیرهای وابسته                                                                                                   71

3-10-2- متغیرهای مستقل                                                                                                  72

3-11- خلاصه فصل                                                                                                           74

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته‌های پژوهش

4-1- مقدمه                                                                                                                     76

4-2- آمار توصیفی                                                                                                             76

4-3- آزمون فرضیه های تحقیق در سطح کل صنایع                                                                     80

4-3-1- آزمون فرضیه اول                                                                                                   80

4-3-2- آزمون فرضیه های 1-1، 2-1 و 3-1                                                                            82

4-3-3- آزمون فرضیه دوم                                                                                                   85

4-3-3-1- بررسی رابطه میان سرمایه فکری و اجزای آن با نرخ بازده سرمایه                                     85

4-3-3-2- بررسی رابطه میان سرمایه فکری و اجزای آن با نرخ بازده دارایی ها                                              89

4-3-3-3- بررسی رابطه میان سرمایه فکری و اجزای آن با نرخ رشد درآمد                                       93

4-3-3-4- بررسی رابطه میان سرمایه فکری و اجزای آن با ارزش افزوده هر کارگر                              97

4-3-4- آزمون فرضیه سوم                                                                                                  101

4-3-4-1- بخش اول: بررسی رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد آتی – یک سال تاخیر                                   102

4-3-4-2- بخش دوم: بررسی رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد آتی – دو سال تاخیر                                    104

4-3-4-3- بخش سوم: بررسی رابطه میان سرمایه فکری و عملکرد آتی – سه سال تاخیر                                   107

4-4- بررسی فرضیه اول در هر صنعت                                                                                                109

4-4-1- آزمون فرضیه اول                                                                                                   109

4-4-2- آزمون فرضیه های 1-1، 2-1 و 3-1                                                                            111

4-5- خلاصه فصل                                                                                                                        113

فصل پنجم : نتیجه‎گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه                                                                                                                     115

5-2- خلاصه موضوع و روش تحقیق                                                                                       115

5-3- خلاصه یافته های تحقیق                                                                                               117

5-3-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول                                                                      117

5-3-2- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های 1-1، 2-1 و 3-1                                                            118

5-3-3- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم                                                                      119

5-3-4- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم                                                                     120

5-3-5- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول در سطح صنایع                                                  123

5-3-6- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های 1-1، 2-1 و 3-1 در سطح صنایع                            124

5-4- نتیجه گیری                                                                                                              126

5-5- بررسی تطبیقی نتایج تحقیق                                                                                           127

5-6- محدودیت های تحقیق                                                                                                 128

5-7- پیشنهادهای برخاسته از تحقیق                                                                                       128

5-8- پیشنهاد برای تحقیقات آتی                                                                                           129

5-9- خلاصه فصل پنجم                                                                                                     129

منابع                                                                                                                              130

فهرست جداول

جدول 2-1- ارزش بازار سازمان اسویبی                                                                                  38

جدول2-2- خلاصه تحقیقات خارجی                                                                                   51

جدول2-3- خلاصه تحقیقات داخلی                                                                                                56

جدول 3-1- تعداد شرکت ها در هر سال                                                                                  63

جدول 4-1- آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق                                                                   77

جدول 4-2- نتایج ضریب همبستگی پیرسون                                                                             78

جدول 4-3- نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن                                                                            79

جدول 4-4- نتایج بررسی مدل 1                                                                                           80

جدول 4-5- نتایج بررسی مدل 2                                                                                           83

جدول 4-6- نتایج حاصل از آزمون همخطی متغیرها                                                                    84

جدول 4-7- نتایج بررسی مدل 3                                                                                           86

جدول 4-8- نتایج بررسی مدل 4                                                                                           88

جدول 4-9- نتایج بررسی مدل 5                                                                                           90

جدول 4-10- نتایج بررسی مدل 6                                                                                         92

جدول 4-11- نتایج بررسی مدل 7                                                                                         94

جدول 4-12- نتایج بررسی مدل 8                                                                                         96

جدول 4-13- نتایج بررسی مدل 9                                                                                         98

جدول 4-14- نتایج بررسی مدل 10                                                                                       100

جدول 4-15- نتایج بررسی مدل یک سال تاخیر بازده سرمایه                                                         102

جدول 4-16- نتایج بررسی مدل یک سال تاخیر بازده دارایی­ ها                                                       102

جدول 4-17- نتایج بررسی مدل یک سال تاخیر رشد درآمد                                                          103

جدول 4-18- نتایج بررسی مدل یک سال تاخیر ارزش افزوده‌‌ی کارکنان                                           104

جدول 4-19- نتایج بررسی مدل دو سال تاخیر بازده سرمایه                                                          104

جدول 4-20- نتایج بررسی مدل دو سال تاخیر بازده دارایی­ ها                                                        105

جدول 4-21- نتایج بررسی مدل دو سال تاخیر رشد درآمد                                                                       106

جدول 4-22- نتایج بررسی مدل دو سال تاخیر ارزش افزوده‌‌ی کارکنان                                             106

جدول 4-23- نتایج بررسی مدل دو سال تاخیر بازده سرمایه                                                          107

جدول 4-24- نتایج بررسی مدل دو سال تاخیر بازده دارایی­ ها                                                        108

جدول 4-25- نتایج بررسی مدل دو سال تاخیر رشد درآمد                                                                       108

جدول 4-26- نتایج بررسی مدل دو سال تاخیر ارزش افزوده‌‌ی کارکنان                                             109

جدول 4-27- نتایج بررسی مدل 1 در سطح صنایع                                                                     110

جدول 4-28- نتایج بررسی مدل 2                                                                                         112

جدول 5-1- رابطه میان ضریب کلی ارزش افزوده سرمایه­ فکری با هریک از متغیرهای عملکرد مالی جاری 119

جدول 5-2- رابطه­ میان عناصر سرمایه فکری با هریک از متغیرهای عملکرد مالی جاری                      120

جدول 5-3- نتایج حاصل از بررسی رابطه میان ضریب کلی ارزش افزوده سرمایه فکری با هریک از متغیرهای عملکرد مالی آتی            121

جدول 5-4- نتایج حاصل از بررسی رابطه­ میان عناصر سرمایه فکری با هر یک از متغیرهای عملکرد مالی آتی       122

جدول 5-5- رابطه­­ی میان سرمایه­ فکری و ارزش بازار                                                               123

جدول 5-6- رابطه­ میان عناصر سرمایه­ فکری و ارزش بازار                                                      125

فهرست نمودارها

نمودار 2-1- درخت شاخص سرمایه‌‌ی فکری روس                                                                    36

نمودار 2-2- اجزای سرمایه‌‌ی فکری در مدل حسابرسی سرمایه‌‌ی فکری بروکینگ                                37

نمودار 3-1- چارچوب نظری فرضیه های تحقیق                                                                                    60

نمودار 4-1- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 1                                                                     81

نمودار 4-2- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 2                                                                     84

نمودار 4-3- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 3                                                                     87

نمودار 4-4- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 4                                                                     89

نمودار 4-5- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 5                                                                     91

نمودار 4-6- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 6                                                                     93

نمودار 4-7- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 7                                                                     95

نمودار 4-8- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 8                                                                     97

نمودار 4-9- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 9                                                                     99

نمودار 4-10- نمودار توزیع فراوانی خطاهای مدل 10                                                                  101

فهرست ضمائم

فهرست شرکت ها                                                                                                              134

فهرست صنایع                                                                                                                  135

فهرست نمونه­ ها و متغیرها                                                                                                    136

 

1-1- مقدمه

سرمایه‌‌ی فکری[1]موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح شده ‌‌است. از آن جا که سرمایه­ فکری منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌‌ها به ‌‌حساب می‌‌آید، میزان رشد و توسعه‌‌ی آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخص توسعه یافتگی کشورهاست. سرمایه­ فکری نوعی سرمایه­ ارزشمند است که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته می­ شود (استوارت، 1997). از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از باارزش­ترین منابع شرکت‌‌ها و سرمایه‌‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده ‌‌است. اقتصاد امروز مبتنی بر سرمایه­ فکری است و کالاهای آن دانش و اطلاعات هستند. منابع نامشهود، عواملی غیر از دارایی­ های مالی و فیزیکی است که در ایجاد ارزش یک شرکت مشارکت دارند و تحت کنترل آن هستند (بونتیس، 1998). امروزه سرمایه­ فکری مجموعه ­ای از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سودآوری شرکت محسوب می­ شود (اسریویهاک، 2008).

محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی­ های نامشهود جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی­های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام­ها، ساختار سازمانی و غیره را در برگیرد. در این میان، نظریه­ سرمایه­ فکری، توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست­اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است (قلیچ لی وهمکاران، 1385).

در تحقیق حاضر، به مطالعه بر روی سرمایه­ فکری و رابطه­ آن با ارزش بازار سهام و همچنین چگونگی تأثیر آن بر عملکرد مالی جاری و آتی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­ شود.

1-2-تشریح و بیان موضوع

تحولات نوین در عرصه­ اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد شرکت­ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سهام­داران، سرمایه­ گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه­کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، مؤسسات و نهادهای دولتی، مؤسسات ارائه دهنده تسهیلات و به نوعی، همه کسانی که با مؤسسات مختلف درگیر هستند همواره این مؤسسات را ارزیابی می­ کنند. در گذشته، بیشتر ارزیابی­ها به صورت ارزیابی عملکرد شرکت­ها با شاخص ­های مالی و ارزیابی دارایی­ های مالی و ملموس یک موسسه صورت می­گرفت.

اقتصاد امروزین، اقتصاد محصولات نامشهود است؛ از این‏رو دارایی­ هایی که این محصولات را ایجاد می‏کنند نیز عمدتاً دارایی­ های نامشهود است. سهم‏ تولیداتی نظیر اطلاعات، خدمات‏ مشاوره‏ای، تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری و امثال آن در سازمان­ها رو به افزایش‏ است. محرکه­های اصلی‏ تولید در اقتصاد نوین را عواملی نظیر فناوری اطلاعات، طراحی، نرم‏افزار، دانش‏ و استعدادهای افراد و سرمایه ­های فکری تشکیل خواهد داد. علاوه بر این و به طور کلی در شرایط رقابت اقتصادی سنگین ‏کنونی، عواملی مانند نام و شهرت شرکت، مشتریان وفادار، تأمین ‏کنندگان‏ قابل اعتماد، کارکنان‏ خلاق و پردانش، برنامه­ های تحقیق و توسعه، سیستم­های‏ اطلاعاتی مناسب، حق الامتیاز و علائم‏ تجاری و مانند آن­ها، دارایی­ های عمده­ی شرکت­ها را تشکیل می‏دهد. در چنین شرایط پیچیده‏ای، ارزش­گذاری‏ دقیق و قابل اعتماد شرکت­ها دشوار شده است و با توجه به این­که روش­های متداول‏ حسابداری، اینگونه دارایی­ ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی‏کند، فاصله‏ بین ارزش بازار[2] شرکت­ها و ارزش دفتری[3]، روز به‏ روز بیشتر می‏شود. این فاصله به ویژه در شرکت­های مبتنی بر دانش و شرکت­های متکی‏ به فناوری پیشرفته[4]وسیع‏تر است (فخاریان، 1380).

امروزه، مدل جدیدی از دارایی­ ها مطرح شده است و بطور کلی دارایی­ های سازمان را به دو دسته­ دارایی­ های مشهود و دارایی­ های نامشهود تقسیم می­ کنند که عموماً دارایی­ های نامشهود را سرمایه‌‌ی فکری می­نامند، و ارزیابی­ها به سمت ارزیابی دارایی­ های نامشهود (سرمایه‌‌ی فکری) گرایش پیدا کرده است.

افزایش فاصله­ میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت­ها منجر به توجه گسترده­ تحقیقات به بررسی ارزش حذف شده از صورت­های مالی شده است (مثلاً لو و زاروین، 1999، لو، 2001، لو و رادهاکریشنان، 2003). لو (2001، صفحه 9) بطور مستند می­گوید که طی سال های 1977 تا 2001، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 500 شرکت آمریکایی از 1 تا 5 برابر افزایش یافته است که در حدود 80% ارزش بازار آن شرکت­ها در گزارشگری مالی منعکس نشده است.

برای نمونه در سال 1997، ارزش بازار شرکت مایکروسافت[5]معادل 1488 میلیارد دلار تعیین شد. این مبلغ که برابر مجموع ارزش‏ سهام شرکت­های بوئینگ، مک‏دونالد، شرکت نفتی تکزاکو و شرکت بوش بود، 4/13 برابر ارزش دفتری شرکت را نشان‏ می‏داد. به بیان دیگر تنها 7 درصد ارزش واقعی شرکت مایکروسافت با بهره گرفتن از روش­های‏ متعارف حسابداری اندازه‏گیری و به عنوان‏ دارایی­ های فیزیکی در ترازنامه منعکس شده‏ بود و 93 درصد بقیه عبارت بود از دارایی­ های نامشهود شرکت شامل دانش و سرمایه ‏های فکری، تحقیق و توسعه و نام و اعتبار شرکت.

در سال 1994 تحقیق انجام یافته در 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که‏ دارایی­ های مشهود (فیزیکی) حدود یک سوم‏ ارزش بازار را تشکیل می‏دهد. این تفاوت به‏ هنگام ادغام و خرید شرکت­ها محاسبه و منعکس می‏شد. در سال 1995، شرکت‏آی بی ام برای خرید شرکت لوتوس مبلغ 3/2 میلیارد دلار پرداخت که 8/1 میلیارد دلار از این مبلغ برای تحقیقات در جریان‏ پرداخت شد.

شرکت­های آمریکایی سالیانه 150 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه می‏کنند و تحقیقات اخیر نشان داده است که در 375 مورد ادغام و خرید شرکت­ها، پروژه ‏های‏ تحقیق و توسعه در جریان، بالغ بر 75 درصد ارزش این شرکت­ها را تشکیل داده است. این­گونه مخارج در واقع سرمایه ‏های عظیم‏ فکری یک سازمان‏ و نوعاً هزینه­ سرمایه‏ای محسوب می­ شود، در حالی که هنوز در بسیاری از موارد برمبنای روش­های متداول حسابداری به عنوان‏ هزینه­ی‏ جاری قلمداد می­گردند.

محدودیت­های صورت­های مالی در توضیح ارزش شرکت ناشی از این امر است که منبع ارزش اقتصادی تنها تولید کالای مادی نیست، بلکه ایجاد سرمایه‌‌ی فکری است. سرمایه‌‌ی فکری شامل سرمایه­ انسانی و سرمایه­ ساختاری متشکل از مشتریان، فرایندها، پایگاهای اطلاعاتی، علائم تجاری و سیستم­هاست (اوینسون و مالن، 1997) و نقش مهمی در ارزش آفرینی شرکت و مزیت­های رقابتی ایفا می­ کند (کاپلان و نرتن، 2004).

افزایش شناخت و به کارگیری سرمایه‌‌ی فکری به شرکت­ها کمک می­ کند تا کاراتر، اثربخش­تر، پربازده­تر و نوآورتر باشند. همچنین موفقیت شرکت­ها در رقابت، به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی، و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایه‌‌ی فکری بستگی دارد (نمازی و ابراهیمی، 1388).

با وجود افزایش شناخت سرمایه‌‌ی فکری و تأثیر آن بر ارزش شرکت و مزیت­های رقابتی، معیار مناسب ارزیابی سرمایه‌‌ی فکری شرکت هنوز در دوران طفولیت به سر می­برد. با این حال روش اندازه ­گیری سرمایه‌‌ی فکری ارائه شده توسط پالیک (b، a2000) که در این تحقیق بکار رفته، به عنوان معیاری برای کارایی ارزش افزوده توانایی سرمایه‌‌ی فکری شرکت پیشنهاد می­گردد. مهم­ترین عنصر ضریب ارزش افزوده­ی فکری پالیک ناشی از منابع شرکت – سرمایه­ فیزیکی، سرمایه­ انسانی و سرمایه­ ساختاری- است. ضریب ارزش افزوده­ی فکری بطور گسترده در تجارت و تحقیقات دانشگاهی استفاده می­ شود (مثلاً فیرر و ویلیامز، 2003).

 

1-3- اهمیت و اهداف تحقیق

در اقتصاد دانش محور، سرمایه‌‌ی فکری در ایجاد ارزش در سازمان­ها نقش مهمی دارد و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی­ ها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه ­های فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکت­ها هستیم. اندازه‌گیری سرمایه‌‌ی فکری به منظور مقایسه­ شرکت­های مختلف، تعیین ارزش واقعی آن­ها و حتی بهبود کنترل­های آن­ها ضروری است.

با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات، جامعه­ اطلاعاتی و شبکه­ ای و نیز پیشرفت سریع فناوری برتر، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییرات اساسی کرده است. در اقتصاد جهانی امروز دانش به عنوان مهم­ترین سرمایه جایگزین سرمایه ­های مالی و فیزیکی شده است (چن، زو و زی، 2004). در اقتصاد مبتنی بر دانش، میزان بهره ­وری از سرمایه­ فکری به منظور خلق موفقیت، به توانایی در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد.

بیشتر منابع سازمانی در طول عمر خود، بازده­ی کاهشی و یا افزایشی دارند. برای نمونه، یک دارایی فیزیکی در اثر استفاده مستهلک می‌شود اما ارزش سرمایه­ فکری در اثر استفاده کاهش نمی‌یابد. پپارد و ریلاندر (1995) بیان می­ کنند که منابع سرمایه­ فکری همزمان می ­تواند توسط کاربران زیادی در جاهای مختلف به کار گرفته شود، بنابراین از لحاظ اقتصادی‌، غیررقابتی هستند. این بدین خاطر است که زمانی که سرمایه­ فکری مورد شناسایی و چالش قرار می­گیرد ممکن است دانش جدید توسعه داده شود. بنابراین سرمایه­ فکری اغلب با بازده­ی افزایشی شناخته می‌شود.

روس (1997)، بیان می­ کند که اگرچه سرمایه­ فکری ممکن است به ظاهر در ارتباط با رشد فروش و ایجاد ارزش باشد، اما یک هدف عمیق­تر دارد:

هدف اصلی رویکرد سرمایه­ فکری، تغییر رفتار افراد است.

هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه­ میان سرمایه‌‌ی فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین ما در پیروی از فیرر و ویلیامز (2003)، از ضریب ارزش افزوده­ی فکری به عنوان معیار کلی توانایی فکری شرکت استفاده می­کنیم. به علاوه شرایطی را که سرمایه‌‌ی فکری به عملکرد مالی شرکت کمک کرده و    می ­تواند به عنوان شاخصی برای عملکرد مالی آتی استفاده شود را بررسی می­کنیم.

1- Intellectual Capital

1Market Value

2– Book Value

3High Tech

1Microsoft

تعداد صفحه:127

قیمت : 37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.