زبان و ادبیات فارسی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی: بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه ی هفتاد

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان : بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه­ ی هفتاد

دانشگاه قم

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

عنوان :

بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه­ ی هفتاد

(با تکیه بر ده کتاب برگزیده ­ی این دهه)

استاد راهنما:

دکتر بهاءالدین اسکندری

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:
مقدمه. 1

فصل اول:کلیات.. 5

1 -1 بخش اول: نوجوان. 6

1-1-1 تعریف دوره نوجوانی.. 6

1-1-2 خصوصیات این دوره 6

1-2 بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان. 8

1-2-1 هدف از داستان نویسی.. 9

1-2-2 داستان نوجوان. 10

1-2-3 وظایف ادبیات کودک و نوجوان. 11

فصل دوم:شخصیت پردازی.. 12

2-1 بخش اول: تعاریف… 13

2-1-1 تعریف شخصیت.. 13

2-1-1-1 تفاوت تیپ و شخصیت.. 14

2-2 بخش دوم: شیوه‌های شخصیت پردازی.. 15

2-2-1 شیوه کلی: مستقیم،  غیرمستقیم. 15

2-2-1-1 روش مستقیم. 16

2-2-1-2 روش‌های غیر مستقیم. 16

2-2-1-2-1 کنش… 17

2-2-1-2-2 گفتار. 17

2-2-1-2-3 نام. 18

2-2-1-2-4 محیط و وضع ظاهری.. 18

2-3 بخش سوم: انواع شخصیت‌های داستانی.. 20

2-3-1 کلی: پویا و ایستا (یا ساده و جامع) 20

2-3-2 جزئی: انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل. 20

2-3-1-1 شخصیت پویا 20

2-3-1-2 شخصیت ایستا 20

2-3-1-3 شخصیت ساده و جامع. 21

2-3-2 انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل. 22

2-3-2-1شخصیت قراردادی: 22

2-3-2-2 شخصیت نوعی: 22

2-3-2-3شخصیت نمونه: 22

2-3-2-4 شخصیت شرور: 23

2-3-2-5 شخصیت‌های غیرواقعی: 23

2-3-2-6 شخصیت تمثیلی: 24

2-3-3 شخصیت‌های اصلی و فرعی.. 24

2-3-3-1 شخصیت اصلی: 24

2-3-3-2 شخصیت فرعی: 25

فصل سوم: تحلیل و بررسی شخصیت‌های داستان‌ها 26

3-1 سال 70. 27

3-1-1 زندگی نامه. 27

3-1-2 گل‌های سرخ کاغذی.. 27

3-1-2-1 خلاصه. 27

3-1-2-2 درونمایه. 28

3-1-2-3 تحلیل کلی.. 29

3-1-2-4 تحلیل شخصیت.. 31

3-2 سال 71. 38

3-2-1 زندگی نامه. 38

3-2-2 دیگر از پرستوها خبری نیست.. 38

3-2-2-1 تا صبح در باران. 38

3-2-2-1-1 خلاصه. 38

3-2-2-1-2 درونمایه. 39

3-2-2-1-3 تحلیل کلی.. 39

3-2-2-1-4 تحلیل شخصیت.. 40

3-2-2-2 یاوران حرّ. 42

3-2-2-2-1خلاصه. 42

3-2-2-2-2 درونمایه. 43

3-2-2-2-3 تحلیل کلی.. 43

3-2-2-2-4 تحلیل شخصیت.. 44

3-2-2-3 انتظار. 47

3-2-2-3-1خلاصه. 47

3-2-2-3-2 درونمایه. 47

3-2-2-3-3 تحلیل کلی.. 47

3-2-2-3-4 تحلیل شخصیت.. 47

3-2-2-4 در مسیر بازگشت.. 48

3-2-2-4-1 خلاصه. 48

3-2-2-4-2 درونمایه. 49

3-2-2-4-3 تحلیل کلی.. 49

3-2-2-4-4 تحلیل شخصیت.. 49

3-2-2-5 راهی برای فرار. 52

3-2-2-5-1 خلاصه. 52

3-2-2-5-2 درونمایه. 53

3-2-2-5-3 تحلیل کلی.. 53

3-2-2-5-4 تحلیل شخصیت.. 53

3-2-2-6 با پرستوهای مهاجر. 57

3-2-2-6-1خلاصه. 57

3-2-2-6-2 درونمایه. 58

3-2-2-6-3 تحلیل کلی.. 58

3-2-2-6-4 تحلیل شخصیت.. 58

3-3 سال 72. 63

3-3-1 زندگی نامه. 63

3-3-2 تحلیل کتاب.. 63

3-3-3 مشق خاکی.. 63

3-3-3-1 آن شب عجیب.. 63

3-3-3-1-1خلاصه. 63

3-3-3-1-2 درونمایه. 64

3-3-3-1-3 تحلیل کلی.. 64

3-3-3-1-4 تحلیل شخصیت.. 65

3-3-3-2  شب حادثه. 68

3-3-3-2-1 خلاصه. 68

3-3-3-2-2 درونمایه. 69

3-3-3-2-3 تحلیل کلی.. 70

3-3-3-2-4 تحلیل شخصیت.. 70

3-3-3-3 جزیره تپه ماهورها 73

3-3-3-3-1خلاصه. 73

3-3-3-3-2 درونمایه. 74

3-3-3-3-3 تحلیل کلی.. 74

3-3-3-3-4 تحلیل شخصیت.. 74

3-4 سال 73. 77

3-4-1 زندگی نامه. 77

3-4-2 دست‌ها پشت گردن. 77

3-4-2-1 خلاصه. 77

3-4-2-2 درونمایه. 78

3-4-2-3 تحلیل کلی.. 78

3-4-2-4 تحلیل شخصیت.. 79

3-5 سال 74. 86

3-5-1 زندگی نامه. 86

3-5-2 در سوگ سهراب.. 86

3-5-2-1 خلاصه. 86

3-5-2-2 درونمایه. 87

3-5-2-3 تحلیل کلی.. 87

3-5-2-4 تحلیل شخصیت.. 88

3-6 سال 75. 100

3-6-1 زندگی نامه. 100

3-6-2 مهمان مهتاب.. 100

3-6-2-1 خلاصه. 100

3-6-2-2 درونمایه. 101

3-6-2-3 تحلیل کلی.. 102

3-6-2-4 تحلیل شخصیت.. 102

3-7 سال 76. 124

3-7-1 زندگی نامه. 124

3-7-2 زمانی برای بزرگ شدن. 124

3-7-2-1 خلاصه. 124

3-7-2-2 درونمایه. 125

3-7-2-3 تحلیل کلی.. 126

3-7-2-4 تحلیل شخصیت.. 126

3-8 سال 77. 134

3-8-1 نصف کشتی؟ نصف دریا! 134

3-8-1-1 خلاصه. 134

3-8-1-2 درونمایه. 135

3-8-1-3 تحلیل کلی.. 135

3-8-1-4 تحلیل شخصیت.. 136

3-9 سال 78. 143

3-9-1 زندگی نامه. 143

3-9-2 گردان چهار نفره 144

3-9-2-1 خلاصه. 144

3-9-2-2 درونمایه. 145

3-9-2-3 تحلیل کلی.. 145

3-9-2-4 تحلیل شخصیت.. 146

3-10 سال 79. 153

3-10-1 زندگی نامه. 153

3-10-2 آن مرد در باران رفت.. 153

3-10-2-1خلاصه. 153

3-10-2-2 درونمایه. 155

3-10-2-3 تحلیل کلی.. 155

3-10-2-4 تحلیل شخصیت.. 157

فصل چهارم: نتیجه ­گیری.. 170

منابع و مآخذ…….174

چکیده

نوشتن داستان درباره جنگ هشت ساله تحمیلی، در دو مقطع بزرگسال و کودک و نوجوان، از آغازین سال‌های این جنگ نابرابر شروع شده و تا امروز ادامه دارد. شخصیت‌های داستانی، پویاترین و اساسی‌ترین رکن داستان‌ها محسوب می‌شوند و در داستان‌های دفاع مقدس نیز این ویژگی کاملا چشم گیر است.

این رساله در پی آن است که شخصیت‌های ارائه شده در داستان‌های نوجوان –اعم از داستان‌های دفاع مقدس و غیر آن- به مثابه آینده سازان کشور و نیز فرهنگ جهاد و شهادت به مثابه دو رکن اصلی فرهنگ دینی ما را مورد نقد و بررسی قرار دهد. آنچه در این نقد و پژوهش اهمیت دارد، توجه به این مسئله است که آیا نویسندگان توانسته‌اند این خصوصیت را در کنار هم جمع کنند و در این صورت، آیا داستان به نحو مطلوبی ارائه شده است؟!

به منظور محدود شدن کتاب‌های مورد پژوهش به ناچار یکی از سه دهه­ پس از انقلاب را برای تحقیق برگزیدیم. در دهه­ شصت که دهه­ وقوع جنگ تحمیلی است، داستان‌ها عمق زیادی ندارند و شخصیت‌ها پخته نیستند. بین دو دهه­ هفتاد و هشتاد نیز بهتر آن دیدیم که تقدم زمانی رعایت شود.

از مطالعه این کتاب­ها برمی ­آید که هرچند شخصیت پردازی این آثار در کل به نحوی مطلوب بوده است، ولی به مسائلی چون ایمان، توکل و به طور کلی اعتقادات مذهبی آن طور که باید و شاید توجه نشده و این مسئله در مواردی که رعایت شده، گاهی به شعار نزدیک گشته است.

تعداد صفحه : 184

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       serderehi@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.