عمران

دانلود رساله دكتری مهندسی عمران توسعه منحنی های شكنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مركزی

دانلود رساله دكتری مهندسی عمران 

با عنوان:توسعه منحنی های شكنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مركزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریكات لرزه ای دوجهته

دانشكده مهندسی عمران

 

توسعه منحنی­ های شكنندگی در سازه­ های بلند بتن­آرمه با هسته مركزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریكات لرزه­ای دوجهته

 

رساله دكتری مهندسی عمران

 

 

 

 

 

 

1394

 

 

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشكده مهندسی عمران

 

رساله دكتری مهندسی عمران آقای 

تحت عنوان

 

توسعه منحنی­های شكنندگی در سازه­ های بلند بتن­آرمه با هسته مركزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریكات لرزه­ای دوجهته

 

در تاریخ 5/2/1934 توسط کمیته تخصصی زیر مورد بررسی و تصویب نهائی قرارگرفت.

   
   
   
   
   

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

نمادگذاری (Nomrclature)
 
پارامتر تعریف­كننده شاخص خسارت تجمعی
مساحت
مساحت بتن
ضریب افزایش شاخص خسارت كل
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص خسارت نسبت به جهت
مساحت فولاد
سطح مقطع فولاد­های قطری
ضریب تشدید پیچش اتفاقی
ضریب افزایش شاخص جابجایی
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص جابجایی نسبت به جهت
ضریب افزایش نیاز شكل­پذیری كل
ضریب افزایش نیاز شكل­پذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
ضریب افزایش نیاز شكل­پذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
ضریب افزایش نیاز شكل­پذیری در جهت نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
ضریب افزایش نیاز شكل­پذیری نسبت به جهت
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص خسارت در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش شاخص جابجایی در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش نیاز شكل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش نیاز شكل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش نیاز شكل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
ضریب افزایش نیاز شكل­پذیری در جهت نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
پارامتر A95
بیشینه شتاب تحریک زمین
بیشینه شتاب تحریک زمین در آستانه فروریزش سازه
بیشینه شتاب تحریک زمین در سطح تسلیم سازه
جذر میانگین مربعات شتاب
ضریب ماتریس­ جرم
ضریب ماتریس سختی
ضریب وزن چرخه­های پلاستیک در شاخص خسارت تجمعی
فروریزش
میرایی
قدر مطلق تجمعی سرعت
تابع توزیع تجمعی احتمال
ضریب تشدید تغییرمكان
مركز جرم
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت كل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی كل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شكل­پذیری كل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شكل­پذیری طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت كل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص خسارت طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی كل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای شاخص جابجایی طبقه ام در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شكل­پذیری كل در جهت
حاشیه ایمنی سازه بر مبنای نیاز شكل­پذیری طبقه ام در جهت
نسبت میرایی تعمیم یافته در فضای مودال
مركز سختی
مركز مقاومت
ضریب پاسخ لرزه­ای
ضریب بسط تابع موجك
جابجایی سازه در تراز بام
شاخص خسارت
شاخص خسارت تجمعی
شاخص خسارت بر اساس انرژی
شاخص خسارت بر اساس كاهش سختی
شاخص خسارت Park & Ang برای عضو
شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
شاخص خسارت بر اساس افزایش پریود
ماكزیمم شاخص خسارت بر اساس افزایش پریود
شاخص خسارت كل سازه بر اساس شکل پذیری
ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت
ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت بحرانی
شاخص خسارت كل سازه بر اساس شکل پذیری در جهت
شاخص خسارت كل سازه بر اساس شکل پذیری در جهت
مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهت­های بدون دوران تحریك
مقدار كوچكتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهت­های بدون دوران تحریك
ظرفیت فروریزش سازه بر اساس توزیع سه­بعدی شاخص خسارت كل
ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
مقدار بحرانی شاخص خسارت كل در پلان با زاویه
ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماكزیمم شاخص خسارت كل در جهات تحت تحریک دوران یافته با زاویه
مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهت­های بدون دوران تحریك
مقدار كوچكتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در جهت­های بدون دوران تحریك
شاخص خسارت Park & Ang در طبقه ام
شاخص خسارت Park & Ang امین عضو در طبقه ام
شاخص خسارت Park & Ang کل سازه
شاخص خسارت در طبقه ام بر اساس شکل پذیری
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت
شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در طبقه ام در جهت
شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در طبقه ام در جهت
مقدار بزرگتر شاخص خسارت بر اساس شکل پذیری در طبقه ام در جهت­های
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریك
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریك
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریك
شاخص خسارت در طبقه ام در جهت با زاویه تحریك
مقدار بزرگتر شاخص خسارت در جهت­های بدون دوران تحریک در طبقه ام
مقدار كوچكتر شاخص خسارت در جهت­های بدون دوران تحریک در طبقه ام
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
شاخص خسارت نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
یک مقدار مشخص فرض­شده برای
ماكزیمم جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در تراز بام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در طبقه ام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در طبقه ام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
جابجایی سازه در طبقه ام در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه در زمان
پارامتر خسارت
مقدار محاسبه شده پارامتر خسارت بر اساس نتایج تحلیل سازه
مقدار پارامتر خسارت متناظر با وضعیت قابل قبول برای تعمیر
جذر میانگین مربعات جابجایی
مقدار پارامتر خسارت متناظر با وضعیت گسیختگی
مقدار پارامتر خسارت در آستانه شروع خسارت
مدول الاستیسته
پارامتر ظرفیت لرزه­ای
پارامتر تقاضای لرزه­ای
میزان انرژی مستهلک شده
انرژی هیسترزیس طبقه ام
كار انجام شده توسط
انرژی هیسترزیس برای امین عضو از طبقه ام
مدول الاستیسته فولاد
انرژی هیسترزیس کل سازه
ظرفیت انرژی سیستم تحت بارگذاری یكنواخت
كار انجام شده توسط
نیرو
مقاومت نظیر تسلیم
تنش بتن
مقاومت فشاری مشخصه بتن
تنش فولاد
نیروی مقاوم
تابع سیگنال
تنش تسلیم
تنش تسلیم مورد انتظار فولاد
تنش نهایی مورد انتظار فولاد
مدول برشی
ارتفاع كل سازه
ارتفاع طبقه ام
ارتفاع سازه از تراز پایه
شاخص Arias Intensity
شاخص شدت مشخصه
ضریب اهمیت سازه
ممان اینرسی موثر مقطع عضو بتن­آرمه
ممان اینرسی ناخالص مقطع عضو بتن­آرمه
پارامتر اندازه ­گیری شدت تحریك
ظرفیت فروریزش سازه: تعریف شده بر اساس پارامتر تحریك
مقدار پارامتر اندازه ­گیری شدت تحریك
امتداد ارزیابی پارامتر تقاضا در پلان
امتداد بحرانی پارامتر تقاضا در پلان
شمارنده طبقه
ماتریس سختی
ماتریس سختی پس از وقوع خسارت
ماتریس سختی الاستیك
شیب اولیه منحنی ظرفیت بعد از رخداد زمین­لرزه
شیب اولیه منحنی ظرفیت قبل از رخداد زمین­لرزه
سختی اسكالر سازه
سختی اسكالر سازه پس از وقوع خسارت
سختی اسكالر سازه پیش از وقوع خسارت
ماتریس سختی اولیه
سختی بتن
سختی اسكالر طبقه ام پیش از وقوع خسارت
سختی اسكالر طبقه ام پس از وقوع خسارت
سختی فولاد
توابع­ توزیع تجمعی در فرم لگاریتم
حالت حدی
سختی فولاد
جرم
گشتاور خمشی
ماكزیمم بردار جابجابی نسبی طبقات
گشتاور خمشی حداكثر
بزرگای گشتاور زلزله
گشتاور خمشی تسلیم
جرم طبقه ام
جرم تعمیم یافته در مود ام
تابع احتمال
تابع احتمال شكنندگی
تابع احتمال فروریزش
تابع چگالی احتمال
بیشینه شتاب تحریك
میانگین هندسی بیشینه شتاب تحریک در جهات
حداكثر بیشینه شتاب تحریک در جهات
حداقل بیشینه شتاب تحریک در جهات
بیشینه شتاب تحریک در جهت
بیشینه شتاب تحریک در جهت
بیشینه جابجایی تحریك
بیشینه سرعت تحریك
نسبت فركانسی در امتداد
نسبت فركانسی در امتداد
طول المان­های الیافی
ضریب رفتار سازه
ضریب كاهش شكل­پذیری
ضریب اضافه مقاومت
ضریب رفتار سازه
نزدیك­ترین فاصله تا صفحه گسل
ضریب رفتار آیین­ نامه­ای سازه
ضریب رفتار نهایی سازه نسبت به سطح طراحی
ضریب رفتار نهایی سازه نسبت به سطح تسلیم
ضریب رفتار
نسبت طبقات با خسارت مشخص
نسبت طبقات شكل­­پذیر
فاصله گسل تا سازه بر اساس معیار Joyner-Boore
فاصله گسل تا سازه بر اساس معیار Joyner-Boore
ضریب اضافه مقاومت
ضریب كاهش شكل­پذیری
تقاضای بدست آمده با دوران تحریک در راستای
ضریب همبستگی
تقاضای بدست آمده بدون دوران تحریک در راستای
یک مقادیر مشخص فرض شده برای
یک مقادیر مشخص فرض شده برای
مقدار بحرانی تقاضا
مقدار بحرانی بدست آمده برای یک پارامتر تقاضا
مقدار بحرانی پیش­بینی­شده برای یک پارامتر تقاضا
مقدار بزرگتر تقاضای بدست آمده بدون دوران تحریک در راستاهای
مقدار كوچكتر تقاضای بدست آمده بدون دوران تحریک در راستاهای
ضریب كاهش شكل­پذیری
شبه­شتاب طیف
شبه­شتاب طیف الاستیك
شبه­شتاب طیف در پریود مود اول
شاخص جابجایی كل سازه
شاخص خسارت طبقه ام بر اساس تغییر در مشخصه­های مودال
شبه شتاب طیف طرح در پریودهای كوتاه
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت در ظرفیت فروریزش
الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه پس از تسلیم
الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه پس از تسلیم
جابجایی طیف زلزله MCE
چگالی انرژی مشخصه
الگوی بار جانبی در امتداد
بیشینه شتاب پایدار شده
شبه­شتاب طیف زلزله MCE
بیشینه سرعت پایدار شده
الگوی بار جانبی در امتداد
الگوی بار جانبی در امتداد
الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه پیش از تسلیم
الگوی بار جانبی در امتداد در ناحیه نرم­شدگی
شبه­سرعت طیف الاستیك
طیف طراحی شبه شتاب
طیف الاستیک شبه شتاب
طیف الاستیک شبه شتاب در زلزله سطح فروریزش
طیف الاستیک شبه شتاب در زلزله سطح تسلیم
میانه شبه­شتاب در طیف پاسخ حركت زمین در سطح فروریزش
میانه جابجایی در طیف پاسخ حركت زمین در سطح فروریزش
پارامتر مقیاس تابع موجك
زمان تناوب طبیعی در سیستم تك درجه آزادی
پریود اصلی تحریک زمین
پریود اصلی تحریک زمین در راستای
پریود اصلی تحریک زمین در راستای
پریود انتقالی طیف در محدوده پریودهای بلند
بیشترین مقدار پریود در اصلی سازه تاریخچه پاسخ
زمان تناوب طبیعی
پریود پالس
پارامتر زمان تناوب طبیعی در طیف طراحی
پریود اصلی سازه
پریود اصلی سازه در راستای
پریود اصلی سازه در راستای
پریود اصلی سازه در یک لحظه زمانی زلزله
پارامتر زمان تناوب طبیعی در طیف طراحی
پریود اصلی سازه را پیش از رخداد زلزله
پریود مود اول سازه
زمان
جابجایی
جابجایی زمین
دامنه جابجایی زمین
تقاضا یا نیاز جابجایی
جابجایی نظیر تسلیم
ظرفیت جابجایی سازه در آستانه فروریزش
جابجایی بدست آمده با دوران تحریک در راستای
جابجایی بدست آمده بدون دوران تحریک در راستای
شتاب حركت زمین
مولفه اول زوج شتاب­نگاشت دوران­یافته با زاویه
مولفه دوم زوج شتاب نگاشت دوران­یافته با زاویه
نیروی برشی پایه حداكثر
نیروی برشی پایه حداكثر
نیروی برشی پایه با فرض رفتار الاستیک خطی
نیروی برشی پایه در سطح طراحی
حداكثر نیروی برشی پایه
مقاومت پسماند مورد انتظار در برش
سرعت موج برشی خاك
متوسط سرعت موج برشی در لایه ­های مختلف خاك تا عمق 30 متری از تراز پایه
نیروی برشی پایه در سطح طراحی
نیروی برشی پایه در وضعیت تسلیم آشكار
نیروی برشی پایه در وضعیت تسلیم
مقاومت تسلیم برشی مورد انتظار
نیروی برشی پایه در وضعیت فروریزش
مقاومت نهایی مورد انتظار در برش
جذر میانگین مربعات سرعت
نیروی برشی پایه در وضعیت تسلیم
بار مرده
بار زنده
پارامتر تعیین­کننده شکل تابع خسارت
زاویه شیب فولاد­های قطری
ضریب اصلاح انرژی برای شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
ضریب ثابت در تابع احتمال به شكل تركیبی
نسبت سختی پس از تسلیم
ضریب الگوی بار جانبی در امتداد
ضریب الگوی بار جانبی در امتداد
ضریب اصلاح انرژی برای شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
ضریب اصلاح انرژی برای شاخص خسارت Park & Ang در حالت اصلاح شده
پارامتر تعریف­كننده تغییرات شتاب در یک گام زمانی
پارامتر ثابت در شاخص خسارت Park & Ang
پارامتر مقیاس در تابع چگالی احتمال
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت ركورد- به ركورد
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت در مدل­سازی
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت ناشی از الزامات طراحی
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت در نتایج آزمایشگاهی
انحراف معیار لگاریتم- نرمال در اثر عدم قطعیت­های متفاوت
پارامتر تعریف­كننده تغییرات شتاب در یک گام زمانی
توان تابع نمایی در تابع احتمال به شكل تركیبی
شاخص جابجایی كل
شاخص جابجایی كل در وضعیت مقاومت حداكثر در امتداد
ماكزیمم شاخص جابجایی كل در در امتداد
ماكزیمم شاخص جابجایی كل در در امتداد
ماكزیمم شاخص جابجایی كل در جهت بحرانی
شاخص جابجایی كل در جهت در زمان
ظرفیت نهایی شاخص جابجایی كل در امتداد
شاخص جابجایی كل در حالت تسلیم در امتداد
شاخص جابجایی كل در حالت تسلیم در امتداد بحرانی
ظرفیت فروریزش سازه بر اساس توزیع سه­بعدی شاخص جابجایی كل
مقدار بحرانی شاخص جابجایی كل در پلان تحت تحریک با زاویه بحرانی
ماكزیمم شاخص جابجایی كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماكزیمم شاخص جابجایی كل در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماكزیمم شاخص جابجایی كل در جهات تحت تحریک دوران یافته با زاویه
شاخص جابجایی كل در جهت در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه
شاخص­ جابجایی هم­پایه شده در وضعیت­ تسلیم
شاخص­ جابجایی هم­پایه شده در آستانه فروریزش
یک مقدار مشخص فرض­شده برای
جابجایی نسبی طبقات یا دو انتهای عضو
ماكزیمم بردار جابجابی نسبی طبقات
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه
جابجابی نسبی طبقه در راستای محور در زمان
جابجابی نسبی طبقه در راستای محور در زمان
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه
مقدار بزرگتر ماكزیمم جابجایی نسبی در راستاهای در طبقه
ظرفیت جابجایی نسبی در راستای در طبقه
ظرفیت جابجایی نسبی در راستای در طبقه
ظرفیت جابجایی نسبی در راستای در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه
جابجایی نسبی تسلیم در راستای در طبقه
ظرفیت فروریزش سازه بر اساس ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه بحرانی
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه بحرانی
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک با زاویه بحرانی
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک دوران یافته با زاویه
ماكزیمم تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه تحت تحریک دوران یافته با زاویه بحرانی
مقدار بزرگتر ماكزیمم جابجایی نسبی در راستاهای در طبقه تحت تحریک با زاویه
مقدار كوچكتر ماكزیمم جابجایی نسبی در راستاهای در طبقه تحت تحریک با زاویه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای جابجایی نسبی در راستای در طبقه در زمان تحت تحریک دوران یافته با زاویه
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج دو زاویه تحریك
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
جابجایی نسبی نرمال ­شده در راستای در طبقه ام نسبت به نتایج یک زاویه تحریك
یک مقدار مشخص فرض­شده برای
كرنش عمودی
كرنش عمودی در اثر بار محوری
پارامتر مكان در تابع چگالی احتمال
زاویه دوران
زاویه دوران حركت زمین
زاویه بحرانی تحریك
زاویه دوران حركت زمین
شاخص پایداری
ظرفیت دوران پلاستیك
بردار تاثیر شتاب
ضریب تابع نمایی در تابع احتمال به شكل تركیبی
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت ناشی از الزامات طراحی
ضریب وزنی انرژی برای طبقه ام
ضریب وزنی انرژی برای امین عضو از طبقه ام
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت در مدل­سازی
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت ركورد- به ركورد
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت در نتایج آزمایشگاهی
متغیر تصادفی ناشی از عدم قطعیت­های متفاوت
شكل­پذیری
نیاز شكل­پذیری الاستیك
تقاضای شكل­پذیری
تقاضای شكل­پذیری كل در پلان در جهت
تقاضای شكل­پذیری كل در پلان در جهت بحرانی
تقاضای شکل پذیری در امین چرخه پلاستیک
تقاضای شكل­پذیری در راستای
ظرفیت شكل­پذیری
ظرفیت شكل­پذیری كل در راستای
ظرفیت شكل­پذیری كل در راستای
ظرفیت شكل­پذیری كل در راستای
ظرفیت شكل­پذیری كل در راستای
ظرفیت فروریزش سازه بر اساس توزیع سه­بعدی نیاز شكل­پذیری كل
تقاضای شكل­پذیری كل در پلان در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای شكل­پذیری كل در پلان در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای شكل­پذیری كل در پلان در جهت تحت تحریک دوران یافته با زاویه
تقاضای شكل­پذیری كل در پلان در جهات تحت تحریک دوران یافته با زاویه

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :161

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.