مهندسی معدن

پایان نامه درباره:مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معدن

گرایش : اکتشاف معدن

عنوان : مطالعات ژئوشیمیایی و کانه ­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

دانشكده مهندسی معدن

پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد مهندسی معدن

گرایش اکتشاف معدن

عنوان

مطالعات ژئوشیمیایی و کانه­زایی طلا در شیست­های سبز کانسار طلای زرشوران

استاد راهنما

دکتر فیروز علی نیا

شهریور ماه 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده

كانی­سازی طلا در كانسار زرشوران به دو صورت، زون كانی سازی اصلی با عیار 5 تا 10 گرم در تن طلا و دیگری زون­های برشی كربن­دار سیاه رنگ پر عیار در امتداد شكستگی­های پرشیب که با عیار به 18 تا 20 گرم در تن تظاهر دارد. با وجود کارهای تحقیقات زیادی که در مورد کانی زایی طلا بر روی کانسار زرشوران انجام گردیده است اما بر روی شیست­های سبز این ناحیه تا به حال مطالعات دقیق و منسجمی برای کانی زایی طلا انجام نپذیرفته است.

این پروژه به مطالعات کانی زایی و ژئوشیمی شیست های سبز می پردازد. منطقه­ایی که برای مطالعه انتخاب گردید در شمال شرق معدن اصلی و به فاصله 2 کیلومتری از آن و در کنتاکت بین شیست­های سبز و آهک های واحد چالداغ از آن قرار دارد. طراحی شبکة نمونه­برداری این پروژه در قالب 60 نمونه لیتوژئوشیمیایی و 7 نمونه میکروسکوپی انجام گرفت. در مطالعات میکروسکوپی (مقاطع صیقلی و تیغه نازک) که بر روی نمونه­ های برداشت شده انجام گرفت، مشخص گردید که منطقه مورد مطالعه دارای دو نوع سنگ با ترکیب کلی شیست کلریت و آهک اسپارتی است. برای مطالعات دقیق­تر نمونه­ های مقاطع صیقلی مورد مطالعه توسط میکروسکوپ الکترونی به روش SEM قرار گرفت. مطالعات لیتوژئوشیمیایی انجام گرفته در نمونه های برداشت شده نشان داد که طلا با عناصر نقره، مس، سرب، گوگرد همبستگی بالایی دارد و بیشترین عیار طلا در شیست‌های سبز واحد ایمان خان 795 ppb است و میانگین آن در این واحد 271 ppbمی‌باشد. چنین بر می ­آید که در واحدهای شیستی زیرین (واحد ایمان­خان) بسیار کمتر از واحد آهکی چالداغ کانی­زایی صورت پذیرفته است و محلول کانه­ساز از داخل این شیست­ها، به واحد آهکی چالداغ نفوذ کرده ­اند. در آخر نیز مناطق پرپتانسیل جهت مطالعات تکمیلی معرفی گردیدند.

واژه‌های کلیدی:

زرشوران، شیست سبز، لیتوژئوشیمیایی، طلا، تیپ کارلین

 

فصل اول: کلیات

1-1-……………………………………………………………………………………………………… مقدمه.. 9

1-2- موقعیت جغرافیایی و راه‌های دسترسی به محدوده زرشوران   10

1-3-……………… شرایط آب و هوایی منطقه و پوشش گیاهی منطقه.. 12

1-4-……………………………………………….. مورفولوژی منطقه مورد مطالعه.. 13

1-5-…………………………………… ویژگی های انسانی و اقتصادی منطقه.. 14

1-6-……………… فعالیت های انجام شده پیشین کانسار زرشوران.. 14

 

فصل دوم: زمین شناسی

2-1-………………………………………………………………………….. جایگاه زمین‌شناسی.. 18

2-2-……………………………………………….. زمین‌شناسی منطقه­ایی زرشوران.. 19

2-3-…………………………………… چینه شناسی واحدهای منطقه زرشوران.. 21

2-3-1-…………………………………………… مجموعه دگرگون ایمان خان.. 21

2-3-2- توالی دگرگون های پركامبرین پسین و كامبرین پیشین   21

2-3-3-……………………………………………………………. توالی الیگومیوسن.. 22

2-3-4-………………………………………………………………………… توالی میوسن.. 22

2-4-……………….. شرح مجموعه ها و واحدهای زمین شناسی ناحیه.. 23

2-4-1-. واحدهای پركامبرین پسین (مجموعه ایمان خان).. 23

2-4-1-1-…………………………………………………….. واحد ایمان خان.. 23

2-4-1-2-……………………………………………………………. واحد چالداغ.. 26

2-4-1-3-…………………………………………… واحد کوارتزپورفیری.. 27

2-4-1-4-………………………………………………………….. واحد زرشوران.. 28

2-4-2-…………………………………………….. واحدهای رسوبی پالئوزیك.. 29

2-4-2-1-……………………………………………………….. سازند قره داش.. 29

2-4-2-2-……………………………………………………….. سازند سلطانیه.. 31

2-4-2-3-……………………………………………………………. سازند باروت.. 32

2-4-2-4-……………………………………………………………. سازند زاگون.. 33

2-4-2-5-………………………………………………………………. سازند لالون.. 33

2-4-3-………………………………………… واحدهای تفكیكی دوران سوم.. 34

2-4-3-1-………………………………………………………………. الیگومیوسن.. 34

2-4-3-2-……………………………………………… سازند قرمز فوقانی.. 34

2-4-3-3-………………………………………… گدازه های آتش فشانی.. 35

2-4-4-……………………………………………….. نهشته های دوران چهارم.. 35

2-4-4-1-……………………………………………………………………… تراورتن.. 35

2-4-5-…………………………………………………………………… رسوبات آبرفتی.. 36

2-4-5-1-………………………………………. آبرفت های رودخانه ای.. 36

2-4-5-2-………………………………………………………….. برش دامنه ای.. 36

2-5-…………………………………………….. زمین شناسی ساختاری و تکتونیک.. 37

2-5-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 37

2-5-2- نتایجی از تاریخچه زمین شناختی کمربند آذرین تبریز– بزمان   38

2-5-3- زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک محدوده زرشوران   40

2-5-4-………………………………………… درزه های وابسته به چین­ها.. 43

2-5-5-………………………………. درزه های وابسته به حرکت برشی.. 46

2-5-6-…………………………………………………….. حفره های شبه كارستی.. 47

 

فصل سوم: آلتراسیون­ها و کانی­زایی

3-1-……………………………………………….. آلتراسیون­های محدوده زرشوران.. 49

3-1-1-……………………………………………………………. آلتراسیون سیلیسی.. 49

3-1-2-…………………………………. آلتراسیون سریسیتی- آرژیلیکی.. 51

3-1-3-…………………………………………………………. آلتراسیون آلونیتی.. 51

3-2-………………………………………………….. کانی­سازی در محدوده زرشوران.. 53

3-2-1-……………………………………… گسترش افق كانه­دار زرشوران.. 55

3-2-2-………………………………………………………………… نوع سنگ میزبان.. 56

3-3-………………………………………………….. مطالعات مقاطع نازک و صیقلی.. 57

3-3-1-…………………………………………………………. مطالعات تیغه نازك.. 57

3-3-2-………………………………………………………. مطالعات مقطع صیقلی.. 68

3-4-……………………………………. مطالعات میکروسکوپ الکترونی (SEM).. 73

 

فصل چهارم: ژئوشیمی

4-1-……………………………………………………………………………………………………… مقدمه.. 84

4-2-…………………………………………………….. منطقه انتخابی مورد مطالعه.. 85

4-3-……………………………………………………………………………………. نمونه برداری.. 85

4-3-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 85

4-3-2-…………………………………………………….. عملیات نمونه برداری.. 86

4-3-3-…………………………………………………….. آماده سازی نمونه ها.. 89

4-3-4-…………………………………. آنالیز نمونه های ژئوشیمیایی.. 90

4-4-…………………………………………………….. پردازش داده ­های ژئوشیمیایی.. 91

4-4-1-………………………………………………………………………………………. مقدمه.. 91

4-4-2-………………………………………………………………… داده ­های سنسورد.. 91

3-4-1-……………………………………………….. بررسی مقادیرخارج ردیف.. 91

3-4-2-…………………………………………… مطالعات آماری تک متغیره.. 93

3-4-3-………………………………………………………. نرمال سازی داده ها.. 93

3-4-4-…………………………………. بررسی پارامترهای آماری داده.. 94

3-4-5-…………………………………………… مطالعات آماری دو متغیره.. 95

3-4-6-…………………………………………………….. محاسبه ضریب همبستگی.. 95

3-4-7-………………………………………… مطالعات آماری چند متغیره.. 96

3-4-8-…………………………………………………………………… آنالیز خوشه‌ای.. 97

3-4-9-………………………………………………………………… آنالیز فاكتوری.. 98

3-4-10-………. تعیین مقادیر حد زمینه و آستانه آنومال.. 100

3-4-11-……………………………………………… بررسی نقشه های آنومال.. 104

3-4-12-………………………………………………………………………… شرح نقشه­ها.. 104

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1-……………………………………………………………………………………………. نتیجه ­گیری.. 107

5-2-……………………………………………………………………………………………. پیشنهادات.. 108

 

فصل ششم: منایع

6-1-……………………………………………………………………………………………………… منابع.. 162

 

 

فهرست اشکال

شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی به معدن زرشوران   11

شکل 1-2- نمایی از پوشش گیاهی منطقه زرشوران.. 13

شکل 2-1- واحدهای زمین شناسی- ساختاری ایران.. 18

شكل 2-2- نمایی از کلریت و کانی اوپاک چرخش یافته.. 24

شكل 2-3- تکرار شكل 2-2.. 25

شكل 2-4- نمایی دیگر از کلریت و کانی های اوپاک چرخش یافته   25

شکل 2-5- نمایی از واحد های واحد گرین شیست (مجموعه ایمان خان)   27

شکل 2-6- بخشی سطحی و آلتره از واحد سنگی کوارتز پورفیر   28

شکل 2-7- موقعیت و نقشه زمین شناسی 1:5000.. 37

شکل 2-8- نمایش ساده نمودار سیستم گسل های پهنه تبریز- بزمان   39

شکل 2-9- روابط هندسی شکستگی­های مرتبه 1 و 2.. 39

شکل 2-10- تصویر ماهوارهLandsat پیرامون طرح.. 40

شکل 2-11- واحدها و عناصر ساختاری پیرامون طرح.. 41

شکل 2-12- نمایش شکستگی­های مرتبط با چین.. 44

شکل 2-13- نمودار چین خوردگی مخروطی در یال جنوبی تاقدیس ایمانخان   45

شکل 2-14- نمودار لایه بندی و شکستگی­های مرتبط با چین خوردگی درپیمایش تاقدیس.. 45

شکل 2-15- تصویری از سطح شیست های سبز و درزه های این واحد سنگی   46

شکل 3-1- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی همراه با مقداری کوارتز   59

شکل 3-2- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   59

شکل 3-3- کلریت شیست همراه با کانی­های اپاک.. 60

شکل 3-4- سنگ آهک اسپارتی همراه با مقداری کربن آمورف.. 61

شکل 3-5- سنگ آهک اسپارتی با مالکل پلی سنتتیک.. 61

شکل 3-6- کلریت شیست با رگهایی از آهک ریز دانه.. 62

شکل 3-7- کلریت شیست با بافت ورقه­ایی تا شعاعی (برگوارگی)   63

شکل 3-8- کلریت شیست با رگه­ایی از کانی­های اپاک در جهت برگوارگی   63

شکل 3-9- سنگ آهک اسپارتی با و مقداری کوارتز.. 64

شکل 3-10- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک.. 65

شکل3-11- کلریت شیست با رگه­ایی از آهک ریز دانه همراه با مقداری کانی اپاک   66

شکل3-12- کلریت شیست با رگه­ایی از سرسیت.. 66

شکل3-13- کلریت شیست با کربن آمورف به صورت دانه­ایی در جهت برگوارگی   67

شکل3-14- سنگ آهک اسپارتی با کوارتز به صورت پرشدگی رگه­ها   68

شکل3-15- سنگ آهک اسپارتی با رگه­ایی از كوارتز و سروزیت   68

شکل3-16- بلورهای مگنتیت به صورت اسفنجی در داخل سنگ آهکی اسپارتی   70

شکل3-17- بلور مگنتیت به صورت شکل­دار.. 70

شکل3-18- بلور مگنتیت به صورت نیمه شکل­دار.. 71

شکل3-19- بلور مگنتیت که در جهت برگوارگی.. 71

شکل3-20- بلورهای مگنتیت به صورت شکل­دار.. 72

شکل3-21- بلور مگنتیت به صورت اسفنجی.. 72

شکل 3-22- بلور طلا به صورت پرشدگی فضای خالی.. 74

شکل 3-23- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 75

شکل 3-24- تک بلورهای طلا در میان بلورهای کلسیت.. 76

شکل 3-25- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   77

شکل 3-26- بلور مگنتیت در میان بلورهای کلسیت (دولومیت)   78

شکل 3-27- تک بلور طلا به صورت پرشدگی.. 79

شکل 3-28- تک بلور طلا در وسط مقطع.. 80

شکل 3-29- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 81

شکل 3-30- بلورهای مگنتیت در داخل شیست کلریت.. 82

شکل 4-1- نمایی از محدوده مورد مطالعه و نمونه­ های برداشت شده   85

شکل4-2- نمونه­برداری به روش چیپ سمپلینگ.. 87

شکل4-3- شبکه نمونه­برداری سیستماتیک.. 88

شکل 4-4- دندوگرام حاصل از آنالیز خوشه­ایی.. 97

 

فهرست جداول

جدول 1-1- مختصات چهارگوش معدن طلای زرشوران.. 11

جدول 3-1-مشخصات نمونه­ های تیغه نازک برداشت شده از محدوده زرشوران   58

جدول 3-2-مشخصات نمونه­ های مقطع صیقلی برداشت شده از محدوده زرشوران   69

جدول 4-1- عناصر، روش و حد تشخیص (DL) آنالیز نمونه­ های ژئوشیمیایی   90

جدول 4-2- ماهیت توزیع داده ­ها.. 93

جدول 4-3- فاکتورهای بدست آمده از آنالیز فاکتوری.. 99

جدول 4-3- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده ­های نرمال شده).. 101

جدول 4-4- حد زمینه، حد آستانه و آنومال عناصر کانه ساز (داده ­های اصلی).. 101

جدول 4-5- حد جدایش آنومال از زمینه با بهره گرفتن از روش عیار- مساحت   103

 

فهرست پیوست­ها

پیوست 1.. 110

پیوست 2.. 116

پیوست 3.. 122

پیوست 4.. 132

پیوست 6.. 144

پیوست 7.. 147

پیوست 8.. 150

پیوست 9.. 153

 

فصل اول:

كلیات

 

1-1- مقدمه

در نوشته برخی از سیاحان این ناحیه، به عنوان یک معدن طلا اشاره شده است و بعضی كارشناسان آثار كارهای قدیمی (كارهای شدادی) را عنوان نموده ­اند ولی آنچه مسلم است از معدن زرشوران در چند دهه اخیر منحصراً برای استخراج زرنیخ استفاده شده است. [1]

كانی سازی طلا در كانسار زرشوران به دو صورت، زون كانی سازی اصلی با عیار 5 تا 10 گرم در تن طلا و دیگری زون­های برشی كربن­دار سیاه رنگ پر عیار در امتداد شكستگی­های پرشیب تظاهر دارد. میزان طلا در زون های پر عیار به 18 تا 20 گرم در تن نیز می­رسد ولی از ذخیره قابل توجهی برخوردار نیست و در حقیقت ذخیره اصلی همان زون كانی سازی با عیار 7 تا 8 گرم در تن طلاست كه محدوده ای به گسترش 800 در 250 متر تا عمق شیبدار 250 متر در بخش فوقانی واحدمرمر- دولومیتی تمركز دارد. [3]

با وجود کارهای تحقیقات زیادی که در مورد کانی زایی طلا بر روی کانسار زرشوران انجام گردیده است و که در ادامه به پاره­ایی از آن­ها اشاره خواهد شد. بر روی شیست­های سبز این ناحیه تا به حال مطالعات دقیق و منسجمی برای کانی­زایی طلا انجام نپذیرفته است. در ادامه برآنیم با بهره گرفتن از مطالعات زمین شناسی اقتصادی و لیتوژئوشیمیایی بر روی شیست­های سبز این ناحیه، آن­ها را به لحاظ کانه­زایی طلا و عناصر همراه آن مورد مطالعه قرار دهیم.

 

1-2- موقعیت جغرافیایی و راه‌های دسترسی به محدوده زرشوران

معدن زرشوران در فاصله 8 كیلو­متری شمال دهكده­ای به همین نام قرار گرفته است و جزء استان آذربایجان غربی محسوب می­گردد. فاصله معدن از شهرستان­های تكاب و زنجان به ترتیب 42 و 278 كیلومتر می باشد. رسیدن به معدن زرشوران پس از طی 31 کیلومتر درجاده آسفالته تکاب- تخت سلیمان و 18 کیلومتر در جاده خاکی از طریق آبادی­های شیرمرد، احمدآباد، آلچالوز، زره شوران میسر می­باشد. پس از عبور از آبادی زرشوران درمحل تلاقی رودخانه­های زره شوران و بخیربولاغی راه خاکی دوشاخه می­ شود، راهی که به سمت چپ (شمال) منشعب می­ شود و به آبادی آق اطاق و راهی که به سمت شرق منشعب می­ شود به معدن زرنیخ زره­شوران می­رسد. راه قدیمی معدن زرنیخ از زرشوران تا معدن که از کوهستان عبور کند و در حال حاضر متروکه می­باشد و بجز راه خاکی جدیدی که به سمت دره­مال و دره­سی جهت اکتشافات معدنی احداث شده است راه دیگری در منطقه مورد مطالعه وجود ندارد. [1]

در شکل 1-1 موقعیت جغرافیایی و راه ­های دسترسی به معدن زرشوران آمده است.

 

شکل 1-1- موقعیت جغرافیایی و راه ­های دسترسی به معدن زرشوران [20]

 

چهارگوش محدوده معدن طلای زرشوران، در مستطیلی به مختصات جدول 1-1 محصور می‌شود که نسبت به شمال جغرافیایی حدود 45 درجه چرخش دارد ( در سیستم مختصات WGS84 و زون UTM 38). [2]

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 185

قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.