معماری و شهرسازی

پایان نامه درباره:احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :معماری

گرایش :مهندسی معماری

عنوان : احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدسوادکوه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.Sc»

رشته: معماری

گرایش: مهندسی معماری

عنوان:

احیای حاشیه رودخانه تجن ساری به فضای تفریحی

استاد راهنما:

سودابه مهری تالارپشتی

سال تحصیلی (تابستان 1393)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                       صفحه

فصل 1 : کلیات طرح مسئله

1-1- بیان مسئله. 3

1-2- روش تحقیق. 4

1-3- فرضیه ها. 6

1-4- اهداف تحقیق. 6

نوع روش تحقیق. 7

1-5- روش گردآوری اطلاعات:. 7

1-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات. 7

 

فصل 2 : مبانی نظری

2-1- مفهوم احیا و فلسفه احیاگری. 9

2-3- گردآوردن افراد جامعه. 12

2-4- فضای اجتماع پذیر و اجتماع گریز. 13

2-5- توریسم در مازندران. 14

2-6- مفهوم اوقات فراغت و اهداف آن. 17

2-9- اهمیت آب از نظر قرآن. 32

2-10- آب در معماری قبل اسلام. 33

2-11- آب در معماری بعد از اسلام. 34

2-12- نگاهی به نقش آب در عناصر معماری ایران. 35

2-13- نقش نور در هنر معماری. 66

2-14- نور ، رنگ و آب در معماری اسلامی. 70

2-15- نقش آب در ایران باستان. 73

2-16- نقش روان درمان آب. 76

2-17- چشمه و سیستم آبرسانی. 77

2-18- گل و درخت. 86

2-19- فضای سبز وپارک های شهری. 89

2-21- ویژگی های اجتماعی فضای سبز در شهر. 92

2-22- ویژگی های كالبدی فضای سبز در ساختار شهری. 93

 

فصل 3 :بررسی مصداق های داخلی و خارجی

3-1- رود دره ها و نقش آن ها در جهان. 98

3-2- رود دره ها و اهمیت آن ها در برنامه ر یزی شهری. 100

3-4- رود دره ولنجک. 109

3-5- بررسی وضعیت رود دره فرحزاد قبل و بعد از ساماندهی. 122

3-6- حاشیه رودخانه وایت. 145

 

فصل 4 : شناخت کلی شهر ساری و بررسی اقلیمی

4-1- جغرافیای تاریخی شهر ساری. 153

4-2- جغرافیای طبیعی شهر ساری. 159

4-3- جغرافیای سیاسی ـ شهری ساری. 169

4-5- عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگی. 198

4-6- عناصر شاخص مذهبی. 199

4-7- نشانه های اقلیمی. 200

4-8- نشانه های طبیعی. 201

4-9- ورودی های شهر. 206

4-10- سازمان ادراكی شهر ساری. 209

4-11- نظام و ویژگی‌های جمعیتی شهر ساری. 210

4-12- بافت شهر. 227

4-13- بررسی وجه تسمیه مربوط به شهر ساری. 229

4-14- اقلیم و آب و هوا شهر ساری. 233

 

فصل 5 : تحلیل موقعیت ساختگاه

5-1- شناخت رودخانه تجن. 242

5-2- اهمیت آب و جایگاه آن در طراحی و برنامه ریزی شهری. 250

5-3- تعیین حوزه فراگیر. 257

5-4- مطالعه و بررسی توپوگرافی و شیب ها. 257

5-5- بررسی وضعیت جمع آوری آب های سطحی در محدوده بلافصل. 258

5-6- تاثیر کاربری های بلافصل در ایجاد آلودگی در محدوده مورد مطالعه. 258

5-8- آلودگی آب رودخانه تجن. 259

5-8- موقعیت جغرافیایی. 261

5-9- ساختار زمین شناسی. 262

5-10- باد. 262

5-11- مطالعه و بررسی رژیم نزولات جوی، سیلاب و دبی آب رودخانه تجن   262

5-12- مطالعه و بررسی پوشش گیاهی و طبقه بندی گونه های گیاهی   263

 

فصل 6 : برنامه ریزی کالبدی و استاندارد ها

6-1- چارچوب های طراحی در حاشیه رودخانه ها، جهت بقای محیط زیست شهر. 274

6-2- اصول و استانداردها در طراحی فضای سبز. 275

6-3- ضوابط طراحی پارك ها. 285

6-4- راهنمای انتخاب گیاهان. 294

6-5- ویژگی های معماری شناسی گیاهان درفضای سبز. 305

فهرست اشکال

عنوان                                                                       صفحه

شکل (2- 1) نقشه تقسیمات استان مازندران؛ عکس از سازمان نقشه برداری کشور.. 14

شکل( 2-2 ) فضاهای باز شهری سنتی در بافت شهری.. 28

شکل( 2-3 ) فضاهای باز شهری طراحی شده.. 29

شکل (2-5) تصاویری از فضای باز شهری طراحی نشده.. 30

شکل (2-6).. 41

شکل(2-7).. 42

شکل (2-8).. 42

شکل (2-9).. 43

شکل(2-10).. 44

شکل (2-11).. 45

شکل 2-12.. 45

شکل (2-13).. 46

شکل (2-14).. 46

شکل (2-15).. 47

شکل (2-16).. 48

شکل (2-16).. 48

شکل (2-18).. 49

شکل (2-19).. 49

شکل (2-20).. 50

شکل(2-21) عرفی مسیر B آبرسانی بنای حمام.. 51

شکل (2-22).. 51

شکل (2-23).. 52

شکل (2-24).. 52

شکل (2-25).. 53

شکل (2-26).. 54

شکل (2-27).. 55

شکل (2-28).. 56

شکل(2-29).. 57

شکل (2-30).. 58

شکل(2-31).. 59

شکل (2-32).. 59

شکل (2-33).. 60

شکل (2-34).. 61

شکل (2-35).. 62

شکل (2-36).. 63

شکل (2-37).. 63

شکل (2-38).. 64

شکل (2-39).. 80

شکل (2-40).. 85

شکل(2-41).. 87

شکل (3-1).. 103

شکل (3-2).. 110

شکل(3-3).. 111

شکل (3-4).. 112

شکل (3-5).. 114

شکل (3-6).. 117

شکل (3-7).. 118

شکل (3-8).. 123

شکل (3-9).. 125

شکل (3-10).. 126

شکل (3-11).. 128

شکل (3-12).. 130

شکل (3-13) دره فرحزاد قبل از ساماندهی.. 131

شکل (3-14).. 133

شکل (3-15) بوستان نهج البلاغه، در حال اجرا     شکل (3-16) بعد از اجرا.. 134

شکل (3-17).. 136

شکل(3-18) بوستان نهج البلاغه.. 136

شکل (3-19).. 138

شکل (3-20)نتایج استاندارد هوای پاک.. 138

شکل (3-21) دیوار سبز.. 143

شکل (3-22) پل ارتباطی حاشیه دو طرف رود.. 144

شکل (3-23) تونل ارتباطی فاز یک بوستان به فاز دو.. 144

شکل(3-24) محل بازی کودکان.. 144

شکل(3-25) محل بازی کودکان.. 145

شکل (3-25).. 145

شکل (3-26).. 147

شکل (3-27).. 148

شکل (3-28).. 149

شکل (3-29).. 150

شکل (3-30).. 151

شکل (4-1).. 160

شکل (4-2).. 161

شکل (4-6).. 162

شکل (4-7).. 163

شکل (4-8) پهنه‌بندی زلزله و خطر سیل در ناحیه ساری.. 164

‌ شکل (4-9) تقسیمات ناحیه ساری.. 170

شکل (4-10) موقعیت ارتباطی شهر ساری با شهرهای مجاور.. 171

شکل (4-11) : تقسیمات مدیریت شهری ساری برحسب مناطق و نواحی    172

شکل (4-12) روند شكل گیری هسته اولیه.. 175

شکل (4-13) تطابق نظام توسعه بافت كهن بر سازمان فضایی موجود    176

شکل(4-15) گسست محلات قدیمی توسط خیابان كشی های اخیر.. 177

شکل(4-16) روند توسعه کالبدی شهر ساری در دوران متاخر.. 178

شکل (4-17) عوامل كالبدی و طبیعی موثر بر توسعه شهر ساری.. 181

شکل (4-18) سازمان فضایی ـ فعالیتی شهر ساری.. 182

شکل (4-19) نظام استخوانبندی بافت كهن شهر.. 190

شکل (4-20) جهت گیری ابنیه در بافت كالبدی شهر.. 192

شکل (4-21) نحوه بلوك بندی در بافت كالبدی شهر ساری.. 193

شکل (4-22) راه های موثر در تصویر ذهنی افراد و کیفیات آنها    196

شکل (4-23) نفوذ پذیری ساخت و ساز در محدوده شرقی رودخانه تجن    197

شکل (4-24) عناصر شاخص تاریخی ـ فرهنگ.. 197

شکل(4-25) آب انبار میرزا مهدی، نشانه‌ای در مقیاس شهر.. 198

شکل(4-26).. 200

شکل (4-27).. 200

شکل(4-28).. 201

شکل(4-29).. 201

شکل(4-30).. 202

شکل (4-31) پهنه های موثر در تصویر ذهنی.. 203

شکل (4-32).. 203

شکل (4-33) کیفیات سازمان بصری شهر ساری.. 204

شکل (4-34).. 205

شکل (4-35) عملکرد مسیرها و جداره های آنها به عنوان هدایت کننده دید به سمت عناصر شاخص.. 205

ـ شکل(4-36) به ترتیب ورودی های شهر ساری از سمت جنوب غرب، شمال و شرق شهر.. 206

شکل (4-37) به ترتیب از راست به چپ ایستگاه راه آهن، ساختمان کلبادی و امام زاده یحیی.. 207

شکل(4-38) دید به تپه های پیرامون ساری وشهر ساری از محدوده ای در بیرون از شهر.. 207

شکل (4-39) سازمان بصری شهر.. 209

شکل (4-40) سازمان ادراكی شهر ساری.. 210

شکل(4-41) پهنه ها و راسته های فعالیتی موجود در شهر ساری و پیرامون آن.. 225

شکل (4-42) محدوده قدیمی شهر ساری.. 227

شکل (4-43) مراکز ویژه شهر ساری.. 228

شکل (4-44) محلات قدیمی شهر ساری.. 228

شکل (4-45) حدود تقریبی برج و باروی شهر ساری.. 229

شکل (4-46).. 234

شکل (4-47).. 234

شکل (4-48).. 235

شکل(5-1) حاشیه رودخانه تجن در بالادست… 243

شکل (5-2) موقیعت مکانی رودخانه تجن درشهر.. 243

شکل (5-3) ظره مطلوب رودخانه وحاشیه سبزآن.. 244

شکل(5-4) پل تجن.. 244

شکل (5-5) پل قطار.. 245

شکل (5-6) پل کابلی در حال احداث روی رودخانه تجن.. 245

شکل (5-7) آلودگی درحاشیه رودخانه تجن.. 246

شکل (5-8) آپارتمان سازی در حاشیه رودخانه تجن.. 246

شکل (5-9) علیرغم وجود طبیعت زیبا، تخلیه نخاله ها.. 247

شکل (5-10) رودی پرآب.. 247

شکل (5-11) ماهیگیری در رودخانه تجن.. 248

شکل (5-12) پارک قائم موجود درحاشیه رودخانه تجن.. 248

شکل(5-13) آبزیان رودخانه تجن.. 249

شکل (5-14) گیاهان خودرو حاشیه رود تجن.. 249

شکل (5-15) بخشی از محدوده قابل طراحی.. 250

شکل (5-16) سایت.. 257

شکل(6-1).. 277

شکل (6-2).. 279

شکل (6-3).. 279

شکل (6-4).. 281

شکل (6-5).. 282

شکل (6-6).. 283

 

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول (3-1) بررسی وضعیت مناطق 6گانه دره از لحاظ ویژگی های طبیعی و مصنوع.. 128

جدول (3-2) ویژگی طبیعی دره فرحزاد.. 129

جدول(3-3) نتایج صوت زیست محیطی.. 137

جدول(3-4).. 139

جدول(3-5) نتایج ذرات معلق محیط.. 140

جدول شماره(4-1) تفسیمات سیاسی ـ اداری در شهرستان ساری.. 170

جدول(4-2) عناصر و ویژگی های ساختار کالبدی ـ فضایی شهر ساری طی روند تاریخی توسعه.. 179

جدول (4-3) فرایند مطالعه سازمان بصری شهری.. 194

جدول (4-4) رشد جمعیت شهر ساری و مناطق شهری استان مازندران طی سال‌های 85-1335.. 213

جدول(4-5) جمعیت شهر ساری به تفكیک نواحی شهری درسال 1385.. 214

جدول (4-6) جمعیت شهر ساری در گروه های عمده سنی در سال های1375 و 1385.. 215

جدول(4-7) مقایسه ساختار گروه‌های عمده سنی جمعیت شهر ساری.. 215

جدول(4-8) جوانی جمعیت شهر ساری در مقایسه با مناطق شهری سایر سطوح در سال 1385.. 216

جدول (4-9 ) چگونگی نوزیع جمعیت شهر ساری در گروه های سنی 5 ساله    217

جدول (4-10) هرم سنی جمعیت شهر ساری، سال.. 217

جدول (4-11) نسبت حنسی جمعیت شهر ساری در مقایسه با شاخص کل کشور    218

جدول (4-12) نرخ باسوادی شهر ساری در مقایسه با سایر سطوح مناطق شهری كشور در سال 1385.. 219

جدول (4-13) جمعیت 6 ساله و بیشتر (لازم التعلیم) و جمعیت باسواد شهر ساری.. 219

جدول(4-14) تراكم ناخالص شهر ساری به تفكیک نواحی و محلات شهری، در سال 1385.. 220

جدول(4-15) سهم شاغلین در بخش های عمده اقتصادی شهر ساری.. 221

جدول (4-16) سهم شاغلین و کارگاه های فعالیتی در زیربخش های اقتصادی شهر ساری.. 221

جدول (5-1).. 252

جدول (5-2).. 253

جدول (5-3) جدول (5-4).. 254

جدول (5-5).. 256

جدول (5-6).. 266

جدول (5-7) Sowt. 267

جدول (6-1).. 276

جدول (6-7).. 296

جدول (6-8).. 299

جدول (6-9).. 300

جدول (6-10).. 302

جدول (6-11).. 304

 

متن کامل این مطلب حذف شده است

مطلب مشابه :

طراحی مجموعه تفریحی توریستی رودخانه تجن با رویکرد اکوتوریسم پایدار

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.