حقوق

پایان نامه حقوق خصوصی – چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد 

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید متن کامل این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه قم

دانشگاه قم

دانشكده­ آموزش­های الكترونیكی

پایان نامه‌کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

 

عنوان :

چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق

 

استاد راهنما:

دکتر نعمت اللهی

 

 

نگارنده:

 

**

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان صفحه
مقدمه 1
         طرح مسأله 1
         سؤال اصلی تحقیق 2
         سؤالات فرعی تحقیق 2
         فرضیه‌ها 2
         ضرورت تحقیق 3
         پیشینه‌تحقیق 4
         هدفها و کاربردهای مورد انتظار از انجام تحقیق 4
         روش و ساختار تحقیق 5
فصل اول: كلیات  
1-1-   بازشناسی مفاهیم اصلی 7
        1-1-1- اجاره 7
                 الف) اجاره در لغت 8
                ب) اجاره در اصطلاح 9
        1-1-2- اجیر 12
        1-1-3- مستأجر 13
1-2-        انواع اجاره 13
       1-2-1- اجاره­ اشیاء 13
       1-2-2- اجاره­ حیوان 14
       1-2-3- اجاره­ انسان (اشخاص) 14
      1-2-3-1- مفهوم و ماهیت اجاره­ اشخاص 15
               الف) تملیكی یا عهدی بودن اجاره­ اشخاص 15
              ب) ثمره تملیكی یا عهدی بودن اجاره­ اشخاص 18
      1-2-3-2- اقسام اجاره­ اشخاص 19
              1-2-3-2-1- اجاره­ خدمه و كارگران 20
  الف) اجیر خاص 20
  ب) اجیر عام (مطلق) 22
             1-2-3-2-2- اجاره­ متصدیان حمل و نقل 23
1-3-­ اركان اجاره­ اشخاص 24
        1-3-1- متعاقدین 24
        1-3-2- ایجاب و قبول 26
        1-3-3- عوضان (مورد معامله) 26
               1-3-3-1- معوض (منفعت عمل یا شخص) 27
                 1-3-3-2- عوض (اجرت) 28
1-4-  مقایسه­ اجاره­ اشخاص با برخی از قراردادهای مشابه 29
       1-4-1- اجاره­ اشخاص و تصدی حمل و نقل 29
       1-4-2- اجاره­ اشخاص و قرارداد كار 30
               الف) تمیز اجاره­ اشخاص از قرارداد کار 31
                 ب) فایده­ تمییز قرارداد كار از مقاطعه كاری 33
       1-4-3- اجاره­ اشخاص و عقد استصناع 34
       1-4-4- اجاره­ اشخاص و عقد ودیعه 35
       1-4-5- اجاره­ اشخاص و عقد وكالت 36
1-5- مفاهیم مرتبط 38
        1-5-1- مدعی و منکر 38
                 الف) معیار تمیز مدعی از منکر 39
                 ب)حکم مدعی و منکر 41
        1-5-2- تداعی 42
                 الف)رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده مدعی و منکر 43
                 ب) رسیدگی به دعوا بر اساس قاعده عدل و انصاف 44
                فصل دوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به انعقاد عقد  
2-1- اختلافات مربوط به عقد 48
        2-1-1- اختلاف اجیر و مستأجر در اصل وقوع عقد اجاره 48
                 الف) اختلاف قبل از انجام كار 49
               ب) اختلاف بعد از انجام كار 50
        2-1-2- اختلاف در نو ع عقد 53
                 2-1-2-1- اختلاف طرفین در اجاره و تبرّع 53
                         الف) بروز اختلاف قبل از انجام کار 55
                      ب) بروز اختلاف بعد از انجام كار 56
               2-1-2-2- اختلاف طرفین در اجاره و جعاله 59
               2-1-2-3- اختلاف طرفین در اجاره و استیجار 60
       2-1-3- اختلاف در كیفیت عقد 61
               الف) اختلاف قبل از انجام كار 62
               ب) اختلاف بعد از انجام كار 63
       2-1-4- اختلاف در صحت و  بطلان عقد 63
               2-1-4-1- جریان اصل عدم یا اصل صحت 64
               2-1-4-2- قلمرو اجرای اصل صحت 65
                2-1-4-3- قاعده­­ی كلی در اجرای اصل صحت 68
        2-1-5- اختلاف در مدت عقد 69
               2-1-5-1- اختلاف در مدت از حیث طول مدت زمان 70
                2-1-5-2- اختلاف در مدت از حیث تعیین و عدم تعیین 73
2-2- اختلاف در متعاقدین 76
        2-2-1- اختلاف در شخص اجیر یا مستأجر 76
        2-2-2- اختلاف در تغییر و تبدیل اجیر و مستأجر 80
2-3- اختلاف در عوضین 83
       2-3-1- اختلاف در منفعت (عمل) 84
               2-3-1-1- اختلاف در نوع منفعت (عمل) 84
                      الف) وقوع اختلاف قبل از انجام كار 86
                       ب) وقوع اختلاف بعد از انجام كار 87
                2-3-1-2- اختلاف در میزان و مقدار عمل 89
        2-3-2- اختلاف در اجرت 91
               2-3-2-1- اختلاف در نوع اجرت 91
               2-3-2-2- اختلاف در تعیین اجرت 92
                2-3-2-3- اختلاف در مقدار اجرت 93
فصل سوم : چگونگی حل اختلافات مربوط به اجرای عقد و آثار آن  
3-1- اختلاف در تعهدات اجیر 96
        3-1-1- اختلاف در انجام عمل 97
               3-1-1-1- تخلف از اصل عمل 97
                      الف) تخلف اجیر از انجام كار بدون تعیین زمان 98
                      ب) تخلف اجیر از انجام كار در مدت مقرر 99
                                 1-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو وحدت مطلوب 99
                              2-ب) تقاضای عمل و زمان به نحو تعدد مطلوب 100
               3-1-1-2- تخلف از جزء عمل 100
        3-1-2- اختلاف در تسلیم عمل (موضوع كار) 103
        3-1-3- اختلاف در حفظ كالا  تا زمان تحویل به مستأجر 105
               الف) اختلاف در تلف 106
               ب) اختلاف در تعدی و تفریط 106
3-2- اختلاف در تعهدات مستأجر 112
       3-2-1- اختلاف در قبض كالا و پذیرش كار 113
       3-2-2- اختلاف در پرداخت اجرت 114
        3-2-3- اختلاف در مخارج اجیر  در مدت اجاره 116
        3-2-4- اختلاف در هزینه­ های مربوط به انجام كار 118
فصل چهارم : چگونگی حل اختلافات مربوط به خاتمه­ عقد  
4-1- اختلاف در انقضاء عقد اجاره 121
       4-1-1- اختلاف طرفین در انقضاء مهلت معین 122
       4-1-2- اختلاف طرفین در استیفاء منفعت 123
       4-1-3- اختلاف در انقضاء مهلت یا استیفاء منفعت 124
       4-1-4- اختلاف در اقاله‌ی عقد 124
4-2- اختلاف در فسخ اجاره 126
       4-2-1- اختلاف در ثبوت خیار 126
                4-2-1-1- اثر فسخ قبل از انجام كار و در اثناء كار 127
                4-2-1-2- اثر فسخ بعد  از انجام كار 130
4-3- اختلاف در انفساخ اجاره 131
        4-3-1- اختلاف در انفساخ عقد به جهت مرگ اجیر 133
        4-3-2- اختلاف در انفساخ قرارداد به جهت تعذر عمل 135
               4-3-2-1- عدم امكان مادی انجام كار (تعذر ذاتی موضوع عمل) 136
               4-3-2-2- عدم امكان قانونی و شرعی انجام كار 136
               4-3-2-3- عدم امكان انجام كار به جهت تلف محل اجاره 137
                4-3-2-4- عدم امكان انجام كار به جهت ترك كار 138
4-4- اختلاف در بطلان عقد اجاره 139
        4-4-1- سبب بطلان 140
        4-4-2- اثر بطلان در اجار­ه­ی اعمال 141
                الف) ضمان كار اجیر 141
               ب) عدم ضمان محل عمل 143
نتیجه گیری 145
فهرست منابع 146

 

 

چکیده:

       قرارداد اجاره­ اشخاص بعد از عقد بیع از پركاربرد­ترین عقود محسوب می‌شود و به همین دلیل، بروز اختـلاف در این عقد اجتناب ناپذیر است. اما با شناسایی اختلافات می­توان تا حدود زیادی از بروز آن­ها جلوگیری كرد و یا در صورت بروز با روشی مناسب به اجرای عدالت و احقاق حق پرداخت .

این نوشتار با هدف مذکور و با عنوان«چگونگی حل اختلاف بین اجیر و مستأجر در فقه و حقوق» با طبقه‌بندی اختلافات اجیر و مستأجر، در قرارداد اجاره از انعقاد عقد تا خاتمه­ آن به این مهم می ­پردازد. در حل اختلافات اجیر و مستأجر با تعیین موقعیت مدعی و منکر وظایف هر یک از طرفین مشخص شده و آثـار مترتب بر اثبات یا نفی دعـوا نیز معلوم می­گردد. همچنین علاوه بر اصـول کلی دادرسی، قـواعد مـاهوی نظیـر اصل صحت، استصحاب، برائت و یا اشتغال در تشکیل و آثار قرارداد اجاره حسب مورد، جاری می‌شود.

کلمات کلیدی:

مدعی، منکر، تداعی، اجاره اشخاص، اجیر، مستأجر

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 173

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

 

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.