حقوق

پایان نامه خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

رشته حقوق

عنوان:

 خصوصی سازی در ورزش و تاثیر آن در اشتغالزایی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1.1. مقدمه. 2

2.1. بیان مسئله. 4

3.1. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 9

4.1. اهداف تحقیق.. 12

1.4.1. اهداف کلی تحقیق.. 12

2.4.1. اهداف جزئی تحقیق.. 12

5.1. فرضیات تحقیق.. 12

6.1. محدوده تحقیق.. 13

7.1. تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق.. 13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق.. 15

1.2. مقدمه. 16

2.2. ورزش… 16

1.2.2. اهداف تربیت بدنی وورزش… 18

2.2.2. سلسله مراتب  ورزش… 19

3.2.2. مشکلات ناشی از عدم فعالیت جسمانی.. 21

3.2. توسعه. 23

1.3.2. توسعه و گسترش ورزش… 24

2.3.2. رویكردهای توسعه ورزش… 26

2.3.2. چالش مشارکت دولت ها در توسعه ورزش… 27

1.3.3.2. چالش توسعه از پایین به بالا در مقابل توسعه از بالا به پایین.. 28

4.3.2. نیاز برای برنامه ریزی توسعه و پیشرفت در ورزش خاص…. 30

1.5.3.2. مدل اندیشه های هرمی.. 34

7.2. مدل هرمی توسعه ورزش… 35

2.5.3.2. مدل Balyi در رابطه با توسعه بلند مدت قهرمانان (ورزشکاران) (LTAD) 36

3.5.3.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی (DMSP) 40

4.5.3.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 42

4.2. ورزش پایه. 46

5.2. ورزش در مدارس… 53

1.5.2. ورزش مدارس در سایر کشور ها 57

3.6.2. مشكلات درس تربیت بدنی در مدارس… 62

6.2. عوامل بازدارنده 66

7.2. ادبیات و پیشینه تحقیق.. 72

1.7.2. پیشینه داخلی.. 72

2.7.2. پیشینه خارجی.. 79

9.2. جمع بندی: 88

فصل سوم: روش شناسی تحقیق. 90

1.3. مقدمه. 91

2.3. روش تحقیق.. 92

4.3. نمونه آماری و روش نمونه گیری.. 92

5.3. متغیرهای تحقیق.. 92

6.3. ابزار اندازه‌گیری.. 93

7.3. روایی ابزار اندازه گیری.. 93

8.3. پایایی ابزار اندازه گیری.. 94

9.3. روش گرد‌آوری اطلاعات… 95

3-10 روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق.. 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 102

1.4. مقدمه. 102

2.4. آمار توصیفی.. 102

1.2.4. ویژگیهای فردی.. 102

1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل.. 102

جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102

2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. 103

3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. 103

2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 104

3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 104

1.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 104

2.3.4. آزمون فرضیه ها 105

1.2.3.4. فرضیه اول. 105

4.2.2.3.4. فرضیه دوم. 106

3.2.3.4. فرضیه سوم. 107

4.2.3.4. فرضیه چهارم. 107

5.2.3.4. فرضیه پنجم. 108

6.2.3.4. فرضیه ششم. 109

7.2.3.4. فرضیه هفتم. 109

8.2.3.4. فرضیه هشتم. 110

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………112

1.5.مقدمه. 112

2.5. خلاصه آمار توصیفی.. 114

1.2.5. ویژگیهای فردی.. 114

3.5.  خلاصه آمار استنباطی.. 114

1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 114

2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها 114

1.2.3.5. بحث فرضیه اول. 114

2.2.3.5. بحث فرضیه دوم. 116

3.2.3.5. بحث فرضیه سوم. 117

4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم. 119

5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم. 120

6.2.3.5. بحث فرضیه ششم. 122

7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم. 122

8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم. 123

4.5. محدودیت‌های تحقیق.. 124

1.4.5. محدودیتهای اجرایی.. 124

2.4.5. محدودیتهای روششناسی.. 125

5.5. پیشنهادهای تحقیق.. 125

1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافته ها 125

2.5.5. پیشنهادهای روششناختی.. 125

منابع: 127

 

فهرست جداول
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) …….  37

جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 94

جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق………….. 95

جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102

جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) 103

جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی.. 103

جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. 104

جدول 6.4. آماره های آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع داده ها 105

جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. 106

جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 106

جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 107

جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس… 108

جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 108

جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 109

جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 110

جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن.. 111

جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های  پایه در مدارس… 111

 

فهرست شکل ها
شكل1.2. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش… 21

شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت… 28

شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 29

شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 30

شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش… 34

شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص…. 34

شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی.. 42

شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 45

 

فهرست نمودارها
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش… 21

 

مقدمه 1

عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیش بینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز

افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیش بینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی

از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل

بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهه های اخیر به چالشی

بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل به ویژه در

کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در

جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم

آورده است.

طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا

در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،

کاهش بار مالی دستگاه ها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع

مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی

در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد

دیگر نشان دهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری

نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت

عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده

این پدیده اقتصادی میباشد.

از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری از

نیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفی

میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی

2

خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،

نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامه ریزی واحدهای تولید خود قرار

خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد

یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-

وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینه های کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم

خواهد شد.

از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطه های پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون

خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و

اقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار

کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-

های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینه های

درمانی و هزینه هایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید

و فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیاز

های ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی

.( (عطار زاده، 1386

سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-

گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن

است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص

0 تا 2 درصد میباشد(محرمزاده، 1385 ) که / 1 کشورها بین 5 (GDP) میگردد. سهم ورزش از

.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، 1384

در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم

توانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این

صنعت در اقتصاد کشورها و به ویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم به

کارگیری بخش خصوصی و سرمایه های مردمی در حوزه های مختلف آن انکارناپذیر میباشد.

١Groos Domestic Product (GDP)

3

اکنون که خصوصیسازی به جبهه اول اندیشه اقتصادی و سیاسی بهعنوان راهکاری پذیرفتنی

برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای کمتر توسعهیافته و توسعهیافته

تبدیل شده است و بسیاری از دولتها برای رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات

خصوصی روی آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادی خود را تغییر دهند؛ متأسفانه این راهکار در

ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت ورزش کشور به صورت

مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است. همانطور که اشاره گردید سهم ورزش در اقتصاد ملی،

رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده در بخش ورزش دارد که در شرایط حاضر با

توجه به محدودیتها و تنگناهایی که بخش خصوصی برای مشارکت در توسعه ورزش دارد،

در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار پایین است. به ترتیبی که در کشورهای ایتالیا،

1 درصد / انگلستان و آلمان نسبت اقتصاد ورزش به تولید ناخالص داخلی به ترتیب 2 درصد، 7

1 درصد است. حال این که این نسبت در کشور ایران 38 صدم در یک درصد است / و 4

.( (رضوی، 1384

در راستای لزوم به کارگیری بخش خصوصی در ورزش کشور و متأسفانه بحران بیکاری و

وضعیت بازار کار در جامعه و تحولی که بدون تردید صنعت ورزش قادر است در شرایط بازار

کار ایجاد کند، محقق بر آن شد تا عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش

کشور را مورد بررسی قرار دهد. آن چه در این تحقیق مورد توجه قرار گرفت اشاره به یکی از

مهمترین مشکلات جوامع امروزی بهخصوص کشورمان یعنی اشتغالزایی است. در این

پژوهش ضمن توصیف ویژگیهای اشتغال، ارتباط بین میزان اشتغالزایی بخش خصوصی

ورزش با عواملی مانند میزان سرمایهگذاری، درآمد خالص، مدت زمان واگذاری و محدودیت-

های مالی و قانونی مورد بررسی قرار گرفت. به امید آنکه نتایج بدست آمده با توجه به

محدود بودن تحقیقات صورت گرفته در این زمینه و لزوم به کارگیری بخش خصوصی در

صنعت ورزش کشور، برای اقدامات بعدی و استفاده در برنامه ریزیهای کوتاه مدت و بلند

مدت اقتصادی مرتبط با ورزش کشور مورد استفاده قرار گیرد.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 80

قیمت 70 هزار تومان

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.