رشته حسابداری

پایان نامه جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

                  دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات مازندران

گروه علوم انسانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری   (M.A)

 

عنوان:

جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود: نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت

 

تابستان 1394

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان                                                                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-      مقدمه………………………………………………………………………………………………….

1-2-  بیان مسئله……………………………………………………………………………………………..

1-3-   اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………….

1-4-  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………..

1-5-  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………….

1-6- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………..

          1-6-1- نوع و چگونگی جمع آوری داده ها……………………………………………

          1-6-2- روش تحلیل داده ها…………………………………………………………………

1-7-  قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………….

          1-7-1- قلمرومکانی…………………………………………………………………………….

          1-7-2- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………

          1-7-3- قلمرو موضوعی………………………………………………………………………

1-8-  برخی تعریف و مفاهیم……………………………………………………………………………

1-9- ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………

فصل دوم: ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

2-2-  جریان وجوه نقد آزاد………………………………………………………………………………

          2-2-1- تعریف و محاسبه جریان های نقد آزاد……………………………………….

          2-2-2- ماهیت و مفهوم جریان نقد آزاد…………………………………………………

          2-2-3- اهمیت جریان های نقد آزاد………………………………………………………

          2-2-4- کاربرد جریان های نقد آزاد……………………………………………………….

2-3- مفهوم مدیریت سود…………………………………………………………………………………

          2-3-1- انگیزه های مدیریت سود………………………………………………………….

          2-3-2-  طبقه بندی مدیریت سود………………………………………………………….

                   2-3-2-1- انواع روش های مدیریت سود……………………………………..

                   2-3-2-2-انواع مدیریت سود……………………………………………………

2-4- مفاهیم و تعاریف مختلف حاکمیت شرکتی…………………………………………………

          2-4-1- سیستم های حاکمیت شرکتی…………………………………………………….

                    2-4-1-1- سیستم های حاکمیت شرکتی درون سازمانی……………….

                   2-4-1-2-سیستم های حاکمیت شرکتی برون سازمانی…………………

          2-4-2- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی………………………………………..

                    2-4-2-1-اندازه هیات مدیره…………………………………………………….

                    2-4-2-2- دوگانگی مسئولیت مدیرعامل……………………………………

                   2-4-2-3- استقلال هیات مدیره………………………………………………..

2-5- ساختار مالکیت……………………………………………………………………………………….

          2-5-1- مالکیت نهادی…………………………………………………………………………

                    2-5-1-1- فرضیه های مربوط به سهامداران نهادی………………………

          2-5-2- مالکیت مدیریتی………………………………………………………………………

2-6- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………

2-7- تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

3-2- نوع پژوهش……………………………………………………………………………………………

3-3- طرح مساله تحقیق……………………………………………………………………………………

3-4- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….

3-5- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق……………………………………………………………………..

3-6- جامعه مورد تحقیق…………………………………………………………………………………..

3-7-نمونه آماری……………………………………………………………………………………………..

3-8- روش نمونه گیری و دلایل انتخاب آن………………………………………………………..

3-9-ابزار جمع آوری داده های مورد نیاز تحقیق………………………………………………….

3-10- روایی و اعتبار ابزار جمع آوری داد ها……………………………………………………..

3-11- مدل ها و متغیر های پژوهش و نحوه آزمون فرضیه ها……………………………….

3-12- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها………………………………………………

3-13- آماری توصیفی………………………………………………………………………………………

          3-13-1- آزمون جارکو – برا………………………………………………………………..

3-14- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………..

          3-14-1- روش رگرسیون چند متغیره…………………………………………………….

          3-14-2- آزمون t استیودنت…………………………………………………………………

          3-14-3- آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………….

3-15- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

4-2- آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………..

          4-2-1- بررسی نرمال بودن داده ها………………………………………………………..

4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….

          4-3-1-آزمون فرضیه ها و تحلیل نتایج…………………………………………………..

                    4-3-1-1- تحلیل نتیجه فرضیه اول……………………………………………

                   4-3-1-2- تحلیل نتیجه فرضیه دوم……………………………………………

                   4-3-1-3- تحلیل نتیجه فرضیه سوم…………………………………………..

                   4-3-1-4- تحلیل نتیجه فرضیه چهارم………………………………………..

                   4-3-1-5- تحلیل نتیجه فرضیه پنجم………………………………………….

                   4-3-1-6- تحلیل نتیجه فرضیه ششم…………………………………………

                   4-3-1-7- تحلیل نتیجه فرضیه هفتم………………………………………….

4-4- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………..

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….

5-2- یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………..

          5-2-1- نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………………………………………

          5-2-2- نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………

          5-2-3- نتیجه آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………..

          5-2-4- نتیجه آزمون فرضیه چهارم………………………………………………………..

          5-2-5- نتیجه آزمون فرضیه پنجم………………………………………………………….

          5-2-6- نتیجه آزمون فرضیه ششم………………………………………………………….

          5-2-7- نتیجه آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………….

5-3-محدودیت های  تحقیق……………………………………………………………………………..

5-4- پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………….

          5-4-1- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق………………………………………………..

          5-4-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………..

پیوست ها

پیوست شماره (1): نتایج آمار توصیفی متغیر های تحقیق……………………………………….

پیوست شماره (2): آزمون فرضیه های تحقیق به روش حداقل مربعات سه مرحله ای..

منایع و مآخذ……………………………………………………………………………………………

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار و جداول

شکل 2-1- روابط برقرار شده از طریق مکانیزم های داخلی و خارجی……………………

جدول 2-1- مشخصات سیستم های حاکمیت شرکتی درون و بروی سازمانی………….

جدول 2-2- خلاصه نتایج تحقیقات داخل کشور…………………………………………………

جدول 2-3- خلاصه نتایج تحقیقات خارج کشور…………………………………………………

جدول 3-1- روند انتخاب نمونه آماری تحقیق…………………………………………………….

جدول 3-2- بررسی شرایط تشخیص ………………………………………………………………..

جدول 4-1- آمار توصیفی داده ها……………………………………………………………………

جدول 4-2- بررسی نرمال بودن داده ها…………………………………………………………….

جدول 4-3- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله اول………………………………………

جدول 4-4- ضرایب برآورد شده برای سطح جریان نقدی آزاد و مدیریت سود با بهره گرفتن از روش حداقل مربعات سه مرحله ای معادله دوم……………………………………..

جدول 5-1- خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق……………………………..

 

 

 

1

2

3

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

6

 

8

8

9

12

12

14

15

17

20

20

21

24

27

28

29

31

33

34

35

36

37

41

42

47

50

 

59

59

59

60

62

62

62

64

64

64

65

67

69

70

70

71

71

71

71

 

73

73

75

75

77

77

77

78

78

79

80

80

81

 

83

83

83

83

83

84

84

84

84

84

85

86

86

 

88

89

90

99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

31

53

55

62

66

74

76

 

77

 

77

86

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق


  • مقدمه

باید توجه داشت که همه افراد به طور طبیعی به دنبال افزایش منافع شخصی خود هستند. از این رو مدیران نیز ممکن است بنا به دلایلی نظیر ابقا در شرکت، دریافت پاداش و سایر عوامل، خواسته یا ناخواسته وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهند. تضاد منافع بین مدیران و مالکان (سهامداران)، احتمال خطر ارائه اطلاعات غیر قابل اتکا را افزایش می دهد (شیخ و همکاران، 1391).

یکی از عواملی که نقش مهمی در ایجاد تضاد بین سهامداران و مالکان دارد پرداخت وجه نقد به سهامداران تحت عنوان سود سهام است. پرداخت سود سهام به طور نقد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است باعث کاهش منابع تحت کنترل مدیران می شود و به این ترتیب مدیران کنترل خود را بر بازارهای سرمایه از دست داده و در مواقع لازم نمی توانند سرمایه های جدیدی برای شرکت جذب کنند (جنسن[1]، 1986).

مدیران شرکتها غالباً بدون در نظر گرفتن اندازه مطلوب شرکت تحت مدیریت خود، به دنبال رشد آن هستند. زیرا رشد شرکت دو مزیت عمده برای مدیران می تواند به همراه داشته باشد. از این لحاظ که هم می تواند منابع تحت کنترل مدیران را افزایش داده و قدرت آن ها را در شرکت و در بازارهای سرمایه افزایش دهد و هم توام با پاداش برای مدیران باشد. به این دلیل که غالباً بین پاداش مدیران و رشد فروش شرکت رابطه­ مستقیمی وجود دارد. تمایل شرکتها در دادن پاداش به مدیران سطح میانی بر اساس ایجاد رشد در شرکت در مقابل اعطای پاداش به صورت سالیانه باعث بوجود آمدن انحرافاتی مهم در خصوص نحوه­ ترفیع آن ها در شرکت می شود به این خاطر که مدیران علاقه مندند با نشان دادن رشد بخش های تحت مسئولیت خود به هر نحو ممکن، موقعیت جدیدی برای خود به وجود آورند (همان منبع).

طبق نظر جنسن اگر مدیران شرکت ها که به هر طریق ممکن به دنبال رشد شرکت خویش هستند، به جای سرمایه گذاری جریان های نقد آزاد در طرح های با ارزش فعلی خالص منفی و به دنبال آن مدیریت سود برای از بین بردن زیان های ناشی از سرمایه گذاری در چنین سرح هایی، وجوه مذکور را بین سهامداران توزیع کنند، به نفع سهامداران بوده و همچنین وضعیت شرکت نیز بهبود می یابد (همان منبع ).

  • بیان مسئله تحقیق

جریانهای نقدی بسیاری از تصمیمات مالی ومدلهای ارزش گذاری اوراق بهادار و غیره نقش محوری دارند. اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی همچنین از لحاظ درون سازمانی نیز اداره امور را در کاراترین شکل خود امکان پذیر می سازد و منجر به اتخاذ تصمیمات بهینه در زمینه های عملیاتی وسرمایه گذاری وتامین مالی می­ شود.

درچارچوب نظری حسابداری مالی که تامین کننده ی هدفهای گزارشگری مالی است توجه خاصی به جریانهای نقدی و امکان پیش بینی آن مبذول شده است. شرکت باید بتواند وجوه نقد کافی برای ایفای تعهداتش به هنگام سررسید و سایر عملیات نقدی و از جمله سود نقدی سهام ایجاد نماید (شیخ وهمکاران، 1391).

ازدیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله ی اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند، مدیران نیز از این قاعده مسثنی نمی باشند. مدیران علاقه مندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی وتثبیت موقعیت شغلی خود تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران وسایر افراد ذینفع ارائه نمایند.

جنسن اولین فردی بود که مشکل مذبور را در قالب نظریه ی معروف خود تحلیل نمود. او هزینه های ناشی ازجریان نقد آزاد را هزینه هایی دانست که درپروژهایی با ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان های نقد ازاد زیاد و رشد کم، سود را مدیریت می نمایند تا سودهای کم و با زیان های ناشی از سرمایه گذاری درچنین پروژه هایی را از بین برده و در کوتاه مدت منافع شخصی خود را تامین نمایند (مهرانی وباقری، 1388).

در واقع، شرکت هایی که  دارای خطر افزایش سرمایه هستند از دست دادن شان را در پروژه های غیر سود آور پایان می بخشند (ریچاردسون[2]، 2006). پس از آن وجود سطح ثابتی از جریان نقدی ازاد ممکن است مدیرا ن را به انتخاب برای سیاست های سرمایه گذاری کمتر از حد مطلوب هدایت کند. برای پنهان کردن عملکرد معکوس پروژه های شان، مدیران  ممکن است درگیر شیوه مدیریت سود تهاجمی ( جسورانه) شوند (راسمین و همکاران[3]، 2014).

1-3-  اهمیت و ضرورت تحقیق 

اکثر سازمانها طی سالهای اخیر تغییرات اساسی کرده اند، نه تنها سازمان های تجاری بلکه سازمان های منفرد مرتباً روش کاری خود را تغییرمی دهند. آنچه مسلم است در فرایند جهانی شدن و همگرائی تکنولوژی اطلاع رسانی بهره برداری موثر از آنچه که در عمل با آن مواجه هستیم و نه فقط آنچه که در اختیار داریم به یک نیاز و ضرورت شغلی تبدیل شده است.

انجام این مهم بدون بهره برداری از اطلاعات مالی متکی بربه کارگیری مفاهیم و تکنیک های نوین حسابداری و مدیریت امکان پذیر نیست. همچنین تغییرات شگرف در بازارهای جهانی در دو دهه ی گذشته و رقابت روز افزون در این بازارها موجب شده که بخش اطلاعات مالی در ابعاد راهبردی وعملیاتی اهمیت روز افزون پیدا کند. لذا مدیران واحدهای اقتصادی برای مواجه با رقابت سنگین ناگزیرند کوشش های خاصی را به منظور حصول اطمینان از موفقیت و بقا واحدهای تحت مدیریت خویش به عمل آورند و چنانچه ماندگاری در بازارهای رقابت مورد توجه باشد لازم است مدیران در دیدگاه های خود نسبت به اطلاعات حسابداری و سیستم هایی که وظیفه ی تولید این اطلاعات را به عهده دارند تجدید نظر کلی به عمل بیاورند و نقش موثرتری را برای اشخاص و واحدهای درون سازمانی که مسئولیت گرداوری پردازش تولی و انتقال اطلاعات حسابداری و به کارگیری مبانی و روش های تولید این اطلاعات رابه عهده دارند در نظر بگیرند.

بدین علت موضوع بررسی ارتباط بین جریان نقد ازاد و مدیریت سود و نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی آزمونهای علمی برروی اطلاعات وقوع یافته طی سالهای متمادی دربورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه ی پیشنهادهای مطلوب به سرمایه گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره ی مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-4-  اهداف تحقیق 

این تحقیق دو هدف را دنبال می کند:

  • آزمایش رابطه بین سطح جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود
  • آزمایش تاثیر ساختار سرمایه و حاکمیت شرکتی به استفاده از مدیریت سود در سطح جریان وجوه نقد آزاد می باشد.

[1] Jensen

[2] Richardson

[3] Rusmin et al.

تعداد صفحه :114

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.