پایان نامه

پایان نامه توسعه گردشگری و اثرات اقتصادی

توسعه گردشگری و اثرات اقتصادی

صنعت سفر و گردشگر به یکی از قویترین موتورهای رشد در هزاره جدید تبدیل شده است.  در چشم انداز 2020 سازمان جهانی جهانگردی پیش بینی شده است که گردشگران بین المللی از مرز 1.  6 میلیارد خواهد گذشت.   همچنین این سازمان پیش بینی کرده است که  تا سال 2017 این صنعت 262.6 میلیون شغل در سراسر جهان ایجاد خواهد کرد (UNWTO 2007:a). این فرصتی را در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد تا از این صنعت در جهت توسعه پایدار استفاده کنند.  در حقیقت گردشگری کلیدی برای خلق ثروت روستایی ، فرصتی برای  رشد بخش هایی که تا به حال در جامعه مهجور مانده اند و همچنین تامین کنندگان خدمات در مناطق عقب مانده  به شمار می آید. 

 

این صنعت  از جمله  بخش هایی است که از سوی دولت ها و آژانس های توسعه در کشورهای کمتر توسعه یافته به عنوان منبع گوناگونی رشد و پایداری اقتصادی رواج یافته است (UNWTO 2007:a). یکی از دلایل اصلی توسعه گردشگری را می توان توجه به اثرات اقتصادی آن و کمک به غلبه بر پایین بودن سطح درآمد ، ارائه فرصت های جدید شغلی و تحولات اجتماعی در جامعه محلی و به وجود آوردن امیدهایی که برای کاهش فقر به خصوص در ناحیه هایی که به نحوی دچار رکود اقتصادی شده اند، دانست (اپرمان ، 1996). این صنعت در سراسر جهان عامل اشتغالزایی عمده ای محسوب می شود.   این اشتغال  می تواند به صورت مستقیم غیر مستقیم والقائی باشد.   گردشگری اصولا ابزاری موثر برای انتقال ثروت است.   این انتقال ثروت می تواند از طریق مخارج مستقیم گردشگران صورت گیرد.   همچنین در مقایسه با دیگر صنایع ، گردشگری فرصت های بیشتری را برای کارآفرینی ( اثر نشیب) از طریق اقتصاد محلی فراهم می کند. فعالیت هایی نظیر تهیه غذا و تولید صنایع دستی از جمله آنهاست  ( شارپلی و تلفر، 1391). 

 

توسعه گردشگری در ایران نیز از جمله مواردی است که در سند چشم انداز 1404 به آن توجه شده است. در این سند  اشاره شده است که هدف کشور کسب جایگاه اول اقتصادی در سطح منطقه آسیا جنوبی و غربی با تکیه بر رشد مستمر اقتصادی ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل است (بند 6 چشم انداز) با توجه به این بند صنعت گردشگری باید در اولویتهای توسعه قرار گیرد. چرا که با وجود ضریب اشتغال زایی بالا در این بخش مطمئناً باعث رشد پرشتاب اقتصاد همراه بهبود توزیع درآمد کشور خواهد بود. همچنین توسعه گردشگری مبتنی بر شرایط فرهنگی و تاریخی کشور باعث تعامل سازنده و موثر با جهان خواهد شد که از اهداف سند چشم انداز 1404 است. در راستای همین چشم انداز، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری طرح جامع توسعه این بخش را تدوین کرده است که بر اساس پیش بینی­ها در پایان برنامه هفتم توسعه که مصادف با پایان سند چشم انداز 20 ساله کشور است بایستی ایران به سالانه 25 میلیارد دلار درآمد ارزی در سال دست یابد.

 

با توجه به چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران لازم است سهم ایران از شمار گردشگران  جهانی از 9 صدم درصد در سال 83 به 1/5 درصد در سال 1404 سال پایانی چشم انداز 20 ساله  آینده افزایش یابد, یعنی حدود 20 میلیون نفر گردشگر و سهم ایران از درآمد گردشگری جهانی از 7 صدم درصد در سال 83 به (2 درصد) در سال 1404 رشد یابد به گونه ای که کشور ایران در سال 1404 سالانه قریب25 میلیارد دلار از محل گردشگر ورودی درآمد کسب نماید. همچنان که مشاهده می شود تعداد گردشگران ورودی و میزان درآمد ارزی ناشی از گردشگری دو شاخص مهم در زمینه ارزیابی توسعه گردشگری در نظر گرفته شده است.

 

همچنین در قانون چهارم برنامه توسعه کشور و در فصل هفتم (توسعه فرهنگی) ماده 114 در زمینه  اهداف   بخش میراث فرهنگی و گردشگری مواردی چون ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغال زایی به چشم می خورد  که به منظور ارزیابی اقدامات صورت گرفته در راستای این اهداف شاخص هایی در نظر گرفته شده است که از جمله مهمترین آنها  تعداد گردشگران داخلی و خارجی، میزان درآمد ارزی ناشی از گردشگری است. در این تحقیق نیز با توجه به اهمیت تعداد گردشگران ورودی به عنوان شاخصی در جهت ارزیابی توسعه گردشگری و همچنین عدم همکاری مسئولین در زمینه ارائه آمار مربوط به درآمد ارزی حاصل از گردشگری محقق در نظر دارد از این شاخص به عنوان معیار توسعه گردشگری استفاده کند.

 

همچنان که اشاره شد، گردشگری می تواند اثرات مهمی بر مناطق و مقاصد گردشگری بر جای گذارد.  اثرات گردشگری بین المللی شامل اثرات اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی است که در هر مقصدی می تواند با توجه به حجم و ابعاد توسعه گردشگری تجربه شود. این اثرات می تواند مثبت و یا منفی باشد ( وال و متیسون 1982 به نقل از ونهوو،2005؛ ریچی و گلنر،1994 ؛ میسون ،2003  ). از مهم ترین اثرات مثبت گردشگری در جامعه میزبان می توان به اشتغالزایی ، تجدید حیات مناطق توسعه نیافته و یا غیر صنعتی ، نوزایی و شکوفایی هنرها و فنون محلی و فعالیت های فرهنگی سنتی ، بهبود زندگی اجتماعی و فرهنگی جامعه میزبان ، نوسازی سنت های معماری محلی و افزایش توجه به حفاظت از مناطق زیبایی که دارای ارزش های زیبایی شناختی و فرهنگی هستند ، اشاره کرد (ضیایی و همکاران ، 1389؛ به نقل از میسون،1995:9). از ابعاد اصلی اثرات اقتصادی گردشگری می توان به تولید درآمد، ایجاد اشتغال، تشویق فعالیت های کارآفرینی، بهبود ساختار اقتصادی، تولید درآمد از طریق مالیات اشاره کرد (ونهوو،2005:169).

 

بر اساس نظر فرچلینگ (1994) ، مطالعه تاثیر اقتصادی گردشگری به معنای تجزیه و تحلیل تاثیر فعل سفر در رفاه یا درآمد ساکنان در یک منطقه معین است. از سوی دیگر، در مورد بررسی اثرات اقتصادی گردشگری معتقد است که این آثار جریان هزینه های مرتبط با فعالیت های گردشگری در منطقه را برای شناسایی تغییرات در فروش ، مالیات ،  عواید، درآمد و اشتغال با توجه به فعالیت های گردشگری ردیابی می کند. تاثیر اقتصادی گردشگری شامل اثرات مستقیم و غیر مستقیم می شود. تاثیر مستقیم به عنوان نتیجه مستقیم فعالیت های سفر در منطقه رخ می دهد که شامل دستمزد ، حقوق ، مالیات و واردات کسب و کار می شود ، در حالیکه تاثیر غیر مستقیم شامل تغییرات تولید ناشی از راندهای مختلف هزینه های مجدد واردات کسب و کار گردشگری در سایر صنایع وابسته به حاشیه ، به عنوان مثال صنایع عرضه محصولات و خدمات به هتل است  (امیرحاجلو و همکاران،1392).

 

همچنین دکات (1979) معتقد است ملموس ترین منفعت فوری گردشگری ایجاد شغل و فرصت هایی برای افراد به منظور افزایش درآمد و استاندارد زندگی آنهاست.  اشتغال ایجاد شده در گردشگری می تواند به صورت مستقیم مانند اشتغال در هتل یا رستوران و اشتغال غیر مستقیم در دیگر بخش ها مانند کشاورزی است.  همچنین گردشگری  اثرات سرریز در دیگر بخش ها را نیز در پی دارد مانند افزایش تقاضا برای محصولاتی نظیر صنایع دستی و سوغات و غذاهای محلی که موجب ایجاد اشتغال و درآمد برای افراد فعال در این بخش ها می شود (دکات،1979:11).[1]

 

به اعتقاد جولی لئونز ایجاد فرصت های شغلی جدید و نیز اشتغال زنان و جوانان در فعالیت های مرتبط با این صنعت ، مزیت بسیار مهم گردشگری محسوب می شود.  گردشگری زمینه های مناسبی را برای اشتغال زنان  و جوانان فراهم می آورد.  از نظر باتلر نیز توسعه گردشگری باعث ایجاد و افزایش فرصت های شغلی و پایگاه اجتماعی زنان و جوانان شده و با ایجاد فرصت های استقلال و خود کفایی به آنان انگیزه بیشتری برای ماندن در روستاها می دهد (اشلی و همکاران، 2001).

 

 از دیگر اثرات اقتصادی گردشگری می توان به ایجاد  فرصت ها وزیر بناهایی در جامعه به منظور خلق سرمایه های کوچک اشاره کرد. کشورهای کمتر توسعه یافته برتری و مزیت نسبی در مقایسه با کشورهای توسعه یافته در زمینه کسب ثروت ، فرهنگ و سرمایه های طبیعی همچون هنر ، موسیقی دارند که با ایجاد چنین فرصت هایی می توانند در راستای رشد اقتصادی و فرهنگی قدم بردارند و منافع اقتصادی را به همراه غرور و افتخار فرهنگی برای مردمان کشور خود به صورت توامان به ارمغان آورند (برگرفته از وال و ماتیسون ، 2006: 668).

 

1-1-2-2- اثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر صنایع دستی

در زمینه اثرات گردشگری بر صنایع دستی ، هال معتقد است حضور گردشگران در بسیاری  مناطق موجب افزایش تولیدات محصولات بومی و رونق صنایع دستی محلی شده است (هال و همکاران، 2001[2]). همچنین توسعه گردشگری کمک شایانی در جهت حفظ هنر وصنایع دستی جامعه میزبان و جلوگیری از میان رفتن صنایع دستی کهن کرده است. (چاک وای،1385) برای تولیدت محلی مانند صنایع دستی جهت ارائه به گردشگران بازارهای جدیدی ایجاد می شود و علاوه بر آن این مساله در بهبود کیفیت صنایع دستی نیز موثر می باشد (تولایی ،1386). گرابورن (1984) و کوهن (1993) معتقدند که گردشگری نقش بسیار موثری در توسعه هنر و صنایع دستی و قومی در جوامع گردشگر پذیر دارد ، هر چند که می تواند اثرات منفی نیز بر این هنرها داشته باشد (هریسون،2001)[3].

خرید  به عنوان یکی از مهم ترین فعالیت های گردشگران محسوب می شود که می تواند اثرات اقتصادی مهمی را در جامعه میزبان بر جای گذارد. گردشگران به منظور یادآوری خاطرات سفر و برقراری ارتباط با فرهنگ جامعه میزبان اقدام به خرید صنایع دستی می کنند. اکانر معتقد است که گردشگران از طریق خرید صنایع دستی محلی موجب ایجاد شغل و ارتقای آن در جهت توسعه پایدار اقتصادی ، بهبود زندگی صنعتگران و ارتقاء موقعیت زنان و بخش های محروم جامعه و همچنین افرادی که امکان دستیابی به شغل دیگری را ندارند ،شده است.  اقتصاد صنایع دستی که اغلب زندگی صنعتگران به آن وابسته است ، علاوه بر اینکه تولید محصولات طبیعی را تشویق می کند موجب همپیوندی جوامع نیز می شود ( اکانر،2006).

 

 به اعتقاد لیترال (1990) آینده بسیاری از صنعتگران و صنایع دستی در جهان وابسته به توسعه گردشگری و بازاری ایست که این صنعت برای محصولات صنایع دستی جوامع میزبان به ارمغان می آورد (لیترال،1990). از جمله مهمترین اثرات گردشگری به عقیده لردکیپانیدز توسعه بازارهای جدید برای صنایع دستی و اشکال هنری جامعه میزبان و شکوفایی ، رونق و تجدید حیات این صنعت است.  هر چند که این رونق به نظر وی می تواند اثرات منفی نظیر کالایی شدن محصولات صنایع دستی را نیز در بر داشته باشد ( لرد کیپانیدز،2002).

خرید صنایع دستی در حوزه گردشگری فرهنگی جای می گیرد. گردشگری فرهنگی عبارتست از : “مصرف نمادهای فرهنگ یک جامعه توسط گردشگران”. صنایع دستی  به عنوان میراث زنده یک منطقه ارتباط مهمی با گردشگری فرهنگی دارد.  اغلب کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه تلاشهای زیادی را برای بهبود زنجیره تولید و شکوفایی صنایع دستی انجام داده اند تا از این طریق موقعیت و زندگی هنرمندان و فروشندگان این محصولات را بهبود دهند.  یونسکو صنایع دستی را به عنوان بخشی از فرهنگ مردمی و سنتی که نشاندهنده خلاقیت جوامع است ،شناسایی کرده است.  همچنین این صنعت را به عنوان بیان کننده هویت فرهنگی و اجتماعی جامعه به رسمیت شناخته شده است.

 

تجربیات سایر کشورها شواهد کافی مبنی بر لزوم تاثیر مستقیم رشد گردشگری بر رونق بخش صنایع دستی به دست می دهد. از آنجا که آگاهی بسیاری از دولتها درباره این حقیقت افزایش یافته آنان میراث فرهنگ و تمدن خود را در برنامه ریزی های کلان برای گردشگری و صنایع دستی گنجانده اند. به نظر میرسد  که بدون گسترش گردشگری صنایع دستی نیز مهجور خواهد ماند (معاونت هنرهای سنتی و صنایع دستی،1393).

 

تاپس (1993) در این زمینه معتقد است سازگاری و انعطاف پذیری عملکرد صنایع دستی به عنوان عنصر مهمی در موفقیت این صنعت به عنوان نوعی از مکانیسم توسعه از طبقات پایین به شمار می رود.  همچنین او تاکید می کند که توسعه گردشگری عامل مهمی در توسعه بازار این محصولات و تاکید دوباره علاقه به صنایع دستی قومی به شمار می رود. توسعه گردشگری از یک سو موجب افزایش تقاضا برای صنایع دستی و تولید محصولات جدید و از سوی دیگر ایجاد غرور و افتخار جامعه میزبان به محصولات فرهنگی خود می شود و بدین ترتیب تجدید حیات صنایع دستی  رخ می دهد (تاپس،1993)[4].

 

توجه به تمایلات و علائق گردشگران در خرید صنایع دستی از مواردی است که می تواند فواید اقتصادی بیشتری را برای جامعه میزبان به همراه آورد. ایجاد تغییرات در این محصولات و توسعه محصولات موجب احیا بسیاری از این محصولات به واسطه رونق گردشگری شده است.  استفاده از مواد بومی در تولید این محصولات همچنان که موجب جذب بیشتر گردشگران شده است، باعث شده تا کل زنجیره ارزش و تولیدکنندگان و فروشندگان صنایع دستی از تولید این محصولات سود ببرند (هیلی، 2009؛ هیرویوکی،2011 [5]؛ مارک ویک، 2001 [6]).

خرید و حمایت گردشگران از صنایع دستی کمک می کند تا روش های قدیمی از طریق فروش این محصولات زنده بماند. بدون وجود بازار بسیاری از مهارت های سنتی به دلیل کمبود تقاضا از بین خواهند رفت.  گردشگری فرصتی را برای محافظت از این سنت ها فراهم می آورد.  احیای  صنایع دستی سنتی موجب ایجاد اشتغال در جامعه محلی می شود. هند از جمله کشورهایی است که صنایع دستی در این کشور به اقتصاد محلی کمک زیادی کرده است.  تولید صنایع دستی در این کشور به منظور عرضه به گردشگران نزدیک 20 میلیون هنرمند را به صورت تمام وقت مشغول به کار کرده است (اکانر،2006). شمار زیادی از این افراد را زنان و اقشار کم درآمد جامعه تشکیل می دهند.  توسعه گردشگری در هند توانسته است کمک زیادی به رشد بخش صنایع دستی کند.  این بخش سالانه به طور متوسط 3 درصد رشد دارد (هشمی،2012)[7].

 

مطالعات چندی در این خصوص صورت گرفته است از جمله مطالعات روبن (1982) در یکی از روستاهای مقصد گردشگری در برزیل مشخص کرد که توسعه گردشگری در این مقصد توانسته است مزایای اقتصادی زیادی برای فعالان بخش صنایع دستی از جمله ایجاد اشتغال، افزایش درآمد به خصوص برای زنان و جوانان و ایجاد استقلال مالی برای زنان را ایجاد کند (روبن، 1982)[8]. در مطالعه صورت گرفته در نپال نیز مشخص شد که توسعه گردشگری منجر به ایجاد اشتغال و علاقه بیشتر جوانان به صنایع دستی بومی و بهبود معیشت آنان شده است.  همچنین در این منطقه توجه به علائق گردشگران در تولید صنایع دستی و توسعه محصولات، افزایش 30درصدی درآمد این صنعتگران را در پی داشته است. جامعه محلی مورد مطالعه در این تحقیق از تغییر محصولات خود بر طبق علائق گردشگران تا جایی که موجب از میان نرفتن فرهنگ شود ، اعلام رضایت کرده اند زیرا منافع مالی را افزایش می دهد و موجب افزایش اشتغال آنان می شود (هیرویوکی،2011).

همچنین در تحقیقات گوناگون تاکید زیادی شده است که گردشگران با خرید صنایع دستی موجب اشتغالزایی و ایجاد و افزایش درآمد جامعه میزبان میشوند. با افزایش خرید صنایع دستی توسط گردشگران کارگاه های تولید این محصولات نیز افزایش خواهد یافت که این امر خود نشاندهنده فعالیت های کارآفرینی و یا اثرات نشیب توسعه گردشگری خواهد بود. به عقیده اکانر خرید سوغات وصنایع دستی توسط گردشگران موجب ایجاد اشتغال در جهت

توسعه پایدار اقتصادی می شود.   اکانر در این زمینه معتقد است، توسعه گردشگری میتواند در کشورهای در حال توسعه و مناطق دورافتاده و محروم موجب کاهش فقر شود (اکانر،2006). در تحقیقات صورت گرفته توسط تاپس نیز مشخص شد که توسعه گردشگری موجب رونق اقتصادی و اشتغالزایی از طریق فروش صنایع دستی می شود (توپس،1993). در این زمینه پوپلکا و لیترل معتقدند فروش سوغاتی های محلی باعث ایجاد ارتباط با اقتصاد محلی می شود و تولید چنین محصولاتی موجب اشتغالزایی بارزی در مناطق مختلف خواهد شد (پوپلکا و لیترال،1991).

 

 

 

پایان نامه نقش موسیقی های بومی در توسعه صنعت گردشگری

پایان نامه بررسی اثرات گردشگری فیلم بر روی تصویر ادراک‌شده و انگیزه سفر گردشگران

پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری

پایان نامه گردشگری، انگیزه ها و عوامل مرتبط با آن

پایان نامه پتانسیل‌سنجی جاذبه‌های گردشگری شهرستان هریس با تاکید بر معرفی بازارهای جدید

پایان نامه برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در استان گلستان

پایان نامه بررسی نقش و جایگاه حمل و نقل هوایی در توسعه گردشگری مذهبی در کلانشهر مشهد

پایان نامه بررسی قابلیتهای توسعه گردشگری رویداد در استان گلستان

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر اعتماد الکترونیک در وب سایت های گردشگری

پایان نامه بررسی رابطه بین تاثیر بازاریابی کارآفرینانه برتوسعه صنعت گردشگری با تمرکز بر ویژگی های مدیران

پایان نامه بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران

پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پایان نامه بررسی عوامل مؤثـّر بر برند گردشگری استان گیلان

پایان نامه تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

پایان نامه بررسی عوامل تأثیرگذار بر انتخاب مقاصد مسافرتی مشتریان آژانس های مسافرتی و گردشگری استان مازندران

پایان نامه نقش عوامل مرتبط با توسعه کارآفرینی در تعاونی‌های گردشگری؛ مطالعه موردی تعاونی‌های گردشگری استان مازندران

پایان نامه نقش آمیخته بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری در استان گیلان

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری (مورد مطالعه شهرستان مشهد)

پایان نامه شناسایی و الویت بندی عوامل موثر در اثربخشی تبلیغات پیامکی(sms)، بر مشتریان محصول گردشگری  ( مطالعه موردی : شهر همدان )

پایان نامه شناخت عوامل مؤثر بر استقرار موفق BPR و اولویت بندی این عوامل جهت استقرار موفق BPR در بانک گردشگری است.  

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری استان گیلان

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری

پایان نامه درک ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در آژانسهای های گردشگری

پایان نامه بررسی نقش حمل و نقل بین شهری در توسعه صنعت گردشگری استان مازندران

پایان نامه نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

دانلود پایان نامه گردشگری، انگیزه­ها و عوامل مرتبط با آن (نمونه بررسی: شهر قصرشیرین)

دانلود پایان نامه شناسایی و بررسی مؤلفه های مؤثر بر توسعه صنعت گردشگری

دانلود پایان نامه بررسی روش های قیمت گذاری خدمات گردشگری در ایران از دیدگاه مالی

دانلود پایان نامه ارائه مدلی مناسب جهت بازاریابی گردشگری شیراز با توجه به مدلp7

دانلود پایان نامه بررسی عوامل موثر بر واکنش‌های رفتاری بازدید‌کنندگان از مقصدهای گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

دانلود پایان نامه بررسی عوامل کلیدی موفقیت درپیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دفاتر خدمات گردشگری ایران(مطالعه موردی :دفاتر خدمات گردشگری استان گیلان)

پایان نامه بررسی تطبیقی گردشگری مذهبی در کلانشهرهای ایران مطالعه موردی ( قم ، شیراز و مشهد)

پایان نامه اشد:اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری (نمونه موردی : شهرهای ساحلی منتخب استان مازندران)

دانلود پایان نامه ارائه ی مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری( مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)

دانلود پایان نامه تدوین راهبردهای توسعه مقصد گردشگری با رویکرد مدل فرد.آر.دیوید

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر ابعاد فرهنگی بر توسعه و تقویت گردشگری در استان ایلام

دانلود پایان نامه تاثیر سازمان گردشگری بر پویایی اشتغال

دانلود پایان نامه تاثیر سازمان گردشگری استان گیلان بر پویایی اشتغال

دانلود پایان نامه تدوین برنامه استراتژیک شرکت تجاری – گردشگری بهده به منظور ارائه ی الگویی اثربخش

دانلود پایان نامه بررسی تاثیر شاخص های گردشگری بر عملکرد گردشگری در استان قزوین

دانلود پایان نامه تاثیر تبلیغات در جذب گردشگری ورودی به ایران (مطالعه موردی گردشگران عراقی)

دانلود پایان نامه جهانگردی الکترونیک و نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در روند توسعه گردشگری در ایران

دانلود پایان نامه رابطه بین سرمایه اجتماعی و توسعه پایدار گردشگری در روستای ابیانه

پایان نامه : ارزیابی توسعه گردشگری با بهره گرفتن از مدل دلفی و AHP جهت ارائه یک استراتژی کارامد در شمال ایران (مطالعه موردی شهرستان رامسر)،

پایان نامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم ‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی مورد مطالعه شهر کرج

پایان نامه ثرات اقتصادی توسعه گردشگری بر شکوفایی صنایع دستی ایران

پایان نامه ارشد رشته مدیریت گردشگری : اثر بازارچه های مرزی بر گردشگری خرید

دانلود پایان نامه : بررسی نقاط قوت و ضعف صنعت گردشگری ایران و مالزی

پایان نامه رشته مدیریت اجرایی: اولویت بندی و ارزیابی شاخص های حکمرانی خوب شهری در شهرهای مقصد گردشگری

پایان نامه رشته مدیریت بازرگانی : بررسی روابط میان ارزش ویژه ی برند مقصد گردشگری, رضایت و وفاداری

پایان نامه : توسعه گردشگری گیلان با تاکید بر پتانسیل های سرمایه گذاری خارجی

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری

پایان نامه ارشد رشته مدیریت جهانگردی: نقش تنوع فرهنگی در توسعه گردشگری، مطالعه موردی کشورهای ایران، انگلستان و مالزی

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع بررسی گردشگری روستایی

دانلود پایان نامه رشته مدیریت گرایش جهانگردی : مطالعه ی گردشگری سلامت در ایران

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.