رشته حسابداری

پایان نامه تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی ،گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان :

تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                                     فهرست مطالب

 عنوان                                                                                                                   صفحه

فصل اول :کلیات تحقیق

1-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….3

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع…………………………………………………………………………………………5

3-1-بیان مسئله……..…..……………………………………………………………………………………………………..5

4-1- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………8

5-1- سوالات تحقیق….. ……………………………………………………………………………………………………9

6-1-تعریف عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………….10

7-1- روش كلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………..11

8-1- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………….11

9-1-ساختار گزارش تحقیق …………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1-مقدمه……. ……………………………………………………………………………………………………………..15

          2-2-اهمیت و مفهوم بازده سهام……………………………………………………………………………………..16

2-3- بازده غیرعادی………………………………………………………………………………………………………..19

2-4- نرخ بازده مورد نیاز…………………………………………………………………………………………………19

2-5- بازده سرمایه گذاری………………………………………………………………………………………………..20

2-6- بازده واقعی……………………………………………………………………………………………………………21

2-7-بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………………………..22

2-8- نحوه محاسبه بازده غیرعادی…………………………………………………………………………………….24

2-9- سهام رشدی و سهام ارزشی……………………………………………………………………………………..24

2-10- پشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………….27

2-11- جمع بندی پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………….50

2-11-الگوی مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………56

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

1-3-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..59

2-3-روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………….60

3-3-جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..61

4-3-حجم نمونه و كیفیت آن……………………………………………………………………………………………62

5-3-روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن………………………………………………………………………64

6-3-روش های گردآوری داده ها و كاربرد آن……………………………………………………………………64

7-3-ابزار گردآوری داده ها و كاربرد آن…………………………………………………………………………….65

8-3-پایایی و اعتبار ابزار تحقیق………………………………………………………………………………………..65

9-3- روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………….66

فصل چهارم : یافته های تحقیق

1-4-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….76

2-4- توصیف داده های تحقیق………………………………………………………………………………………….76

3-4- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………77

4-4- توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………………..78

5-4-تحلیل یافته ها…………………………………………………………………………………………………………80

            1-5-4-تحلیل پیش فرض های کلاسیک…………………………………………………………………………81

            2-5-4-تحلیل پیش فرض های استفاده از مدل تابلویی……………………………………………………..90

            3-5-4-تحلیل روابط بین متغیرها……………………………………………………………………………………93

6-4-خلاصه یافته ها……………………………………………………………………………………………………..101

فصل پنجم : تلخیص ، نتیجه گیری وپیشنهادها

1-5-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….107

2-5-خلاصه یافته های پژوهش………………………………………………………………………………………107

3-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..111

1-3-5-فرضیه فرعی اول……………………………………………………………………………………………….112

2-3-5-فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………..113

3-3-5- فرضیه فرعی سوم…………………………………………………………………………………………….115

4-3-5- فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………117

4-5-پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………119

1-4-5-پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………….119

2-4-5-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی…………………………………………………………120

5-5-محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………………121

منابع وماخذ…………………………………………………………………………………………………………………..122

 

                                                   فهرست جداول

 عنوان                                                                                                         صفحه

جدول 1-2-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….52

نمودار 1-3-مدل مفهومی تحقیق…………………………………………………………………………………………………69

جدول 1-4- توصیف شرکت‌های نمونه آماری……………………………………………………………………………..77

جدول 2-4- توصیف یافته ها یا متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………79

جدول 3-4- ارزیابی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………..82

جدول 4-4- ارزیابی نرمال بودن متغیرهای نرمال شده…………………………………………………………………..83

جدول 5-4- خلاصه نتایج آزمون نرمال بودن توزیع باقی مانده ها………………………………………………….84

نمودار 1-4- مقایسه هیستوگرام باقی مانده ها و منحنی نرمال ……………………………………………………….85

جدول 6-4- خلاصه نتایج آزمون ناهمسانی واریانس ها با معیار وایت……………………………………………86

جدول 7-4- آزمون فرض استقلال خطاها در رابطه برآوردی…………………………………………………………88

جدول 8-4- نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)……………………………………………..89

جدول 9-4- خلاصه نتایج آزمون F لیمر…………………………………………………………………………………….91

جدول 10-4- نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………….93

جدول 11-4- برآورد رابطه بین حجم مبادلات سهام با متغیرهای مستقل قیمت و بازده غیر منتظره…….95

جدول 12-4- دسته بندی شرکت ها بر مبنای نوع بازده………………………………………………………………..99

جدول 13-4- تعیین رابطه بین نوع بازده غیر منتظره و حجم مبادلات سهام……………………………………100

جدول 1-5- فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………111

 

 

 

                                                                                                 

                                                         


چكیده

      هدف از این تحقیق تعیین رابطه بین قیمت سهام، میزان و نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام بوده است. جهت گردآوری داده ها به روش تصادفی ساده 113 شرکت بورسی به روش تصادفی ساده انتخاب ودر  بازه زمانی 5 ساله منتهی به 29/12/1392شرکت مورد مطالعه قرار گرفت.

    پس از آزمون پیش فرض ها رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی جهت تعیین رابطه بین متغیرها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که:

1) بین قیمت هر سهم با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

2) بین میزان بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

3) بین نوع بازده غیر منتظره سهام با حجم مبادلات سهام رابطه نسبتا قوی مستقیم خطی وجود دارد.

4) تحلیل های اضافی نشان داد که ریسک سهام با حجم مبادلات رابطه معکوس داشته و نیز اندازه شرکت با حجم مبادلات سهام رابطه مستقیم داشته است.

5) با عنایت به مستقیم بودن رابطه برآوردی بین تک تک متغیرهای اصلی مستقل با حجم مبادلات سهام، می توان نتیجه گرفت که بین قیمت، میزان و نوع بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در قلمرو تحقیق رابطه مستقیم وجود دارد.

واژه های کلیدی:

قیمت هر سهم، بازده غیر منتظره، ریسک سهام، حجم مبادلات سهام

 

 

 

 

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

  • مقدمه:

      در ادبیات مالی به تصمیاتی نظیر خرید، نگه داری یا فروش سهام، تعیین کمیت تعداد سهام مورد خریداری یا ترکیب آن بر مبنای نوع شرکت و درصد سهامی که از هر شرکت خریداری می شود و… تصیم گیری های سرمایه ای می گویند. تصمیاتی که به قصد انتفاع در آینده توسط اشخاص حقیقی یا شخصیت های حقوقی اتخاذ می شوند.

     در مواردی چنین تصمیماتی، در بین افراد عامی که درک مالی و بعضا حتی سواد کلاسیک قابل توجهی ندارند، رفتاری تقلیدی و به تعبیری رمه وار بوده یا در مواردی مبتنی بر توصیه هایی از دیگران صورت می گیرد. اما در اغلب موارد برای شخصیت های حقوقی و افرادی حقیقی سرمایه گذار بالقوه و بالفعلی که درک مالی دارند، تصمیم گیری های سرمایه ای باید مبتنی بر تصمیم سازی ها و پیش بینی های مبتنی بر اطلاعات مربوط صورت پذیرد.

     تصمیم سازی یا پیش بینی در ارتباط با تصمیم گیری های سرمایه ای، مستلزم داشتن برآورد یا تصوری از منافع آتی سرمایه گذاری است. در ارتباط با سرمایه گذاری در سهام شرکت ها، این منافع عمدتا به عنوان بازده سهام است که به صورت های مختلف تعریف و به روش های متفاوتی اندازه گیری می شوند. بازده سهام می تواند به عنوان سود ناخاص هر سهم، سود نقدی هر سهم، بازده حفوق صاحبان سهام یا ROA، بازده کل سرمایه گذاری یا مجموع دارایی ها و به تعبیریROE، نسبت قیمت هر سهم به سود هر سهم و … تعریف شود. متداول ترین معیار، مشتمل بر مواردی است که در ارتباط با منافع هر سهم مصداق می بابد. این منافع از جمله عبارت از منافع حاصل از تغییرات قیمت های سهام و  سود ناخالص یا توزیع شده نقدی و غیر نقدی است که به سهام داران تعلق می گیرد.

      ارتباط بین حجم و بازده در بازارهای مالی، در طی دو دهه اخیر توجه زیادی را به خود جلب كرده است. گرچه مطالعات فراوانی سعی نموده اند كه ساختاری تئوریک یا تجربی از این ارتباط ارائه دهند، هنوز اجماع كلی در این مورد حاصل نشده است. با توجه به نتایج متفاوت این تحقیقات، با بررسی بازارهای نوظهور و كمتر توسعه یافته، می توان بینش بیشتری در مورد این ارتباط بدست آورد. به دلیل تفاوت در ساختار و جریان اطلاعات در بازارهای نوظهور، این بازارها، گزینه خوبی برای چنین بررسی اضافی در مورد ارتباط حجم و بازده هستند.

       در واقع مطالعات تجربی در بازارهای كشورهای توسعه یافته اغلب موید وجود همبستگی بین حجم معاملات و بازده (قیمت) سهام هستند. سوالی كه مطرح می شود، این است كه تا چه اندازه یافته های تجربی در بازارهای توسعه یافته كشورهای صنعتی در مورد بازارهای نوظهور نیز مصداق دارند. فایده این مطالعه در بازارهای نوظهور دو چیز است. اول، سبب بهبود درك ما از رابطه حجم و بازده می شود و دوم، سبب شناخت بهتر عملكرد بازارهای نوظهور می شود. از آنجا كه بورس اوراق بهادار تهران در زمرة بازارهای نوظهور قرار می گیرد.

   تحقیقات متعددی در داخل و خارج کشور در زمینه رابطه بین بازده و حجم مبادلات صورت گرفته است ولی در هیچ یک از این تحقیقات، تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد توجه قرار نگرفته است. طی تحقیق حاضر مبتنی بر تحقیق پارک، لی و سانگ(2014) با هدف تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و  بازده غیر منتظره  با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران بر مبنای آخرین داده های عملکردی در دسترس به انجام رسیده است.

 

2-1) اهمیت و ضرورت تحقیق:

برخی از جنبه های جدید بودن تحقیق حاضر عبارت اند از:

  • در تحقیق حاضر، بر خلاف تحقیقات داخلی قبلی که بیشتر بر محتوای اطلاعاتی سود تمرکز نموده اند؛ نقش اعلان سود غیر منتظره بر متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی، حجم مبادلات و مبادلات نامتقارن نیز مورد توجه قرار گرفته است.
  • تحقیق حاضر بر مبنای مدل آمیدو(2002) و متغیرهای تعدیل شده در تحقیق پارك،یانگ جو و سانگ (2014) به انجام رسیده و برای اولین بار در ایران با نگرش تمایز بین بازده مثبت و منفی مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا سعی بر این بوده تا به اتكای داده های عملكردی جدید، تحقیق حاضر به تواند به نتایج متفاوت جدیدی نسبت به تحقیقات قبلی منجر شود.
  • سعی شده است تا بر مبنای نتایج تحقیق و رهنمودهای برگرفته از نتایج تحقیق، زمینه ای فراهم آید تا سرمایه گذاران بالقوه حقیقی و حقوقی به توانند به تصمیمات منطقی تری در خرید و فروش سهام به هنگام اعلان سود غیرمنتظره مثبت یا منفی اخذ نمایند.
  • با عنایت به انتخاب شركت های منتخب بورسی قابلیت دسترسی به داده های تاریخی از طریق نرم افزارها، مراجعه به سازمان بورس و طرق دیگر وجود داشته و لذا امكان پذیری تحقیق از جهت دسترسی به داده های عملکردی مد نظر قرار گرفته است.

3=1) بیان مسأله:

    امروزه اطلاعات یک وسیله و ابزار راهبردی مهم درتصمیم گیری محسوب می شود و بدون شك كیفیت تصمیمات نیز بستگی به صحت، دقت و به هنگام بودن اطلاعاتی دارد كه در زمان تصمیم گیری در اختیار افراد قرار می گیرد. در بازار های مالی، این اطلاعات می ­تواند به صورت نشانه ها، علائم، اخبار و پیش بینی های مختلف از داخل یا خارج شركت انعكاس یابد و در دسترس سهامداران قرار گیرد و باعث ایجاد واكنش ها و در نتیجه تغییراتی در قیمت­های سهام می گردد. واكنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار زمانی رخ می دهد كه افراد با توجه به اطلاعات جدید، قیمتها را تعیین می كنند(همتی،1382). می توان با محاسبه میزان تغییر قیمت سهم و یا اینكه با محاسبه بازده غیر عادی[1] بازار مربوط به زمانی كه بازار از خبر سود خالص دوره جاری آگاه می شود محتوای اطلاعاتی سود خالص گزارش شده را محاسبه كرد. این بدان سبب است كه سرمایه گذار آگاه و خردگرا (تصمیمات بخردانه اتخاذ می نماید) بر مبنای اطلاعات سود خالص دوره جاری در انتظاراتی كه در باره سود خالص و بازده آینده دارد تجدید نظر می نماید. تجدید نظر در انتظارات یا باورها موجب می شود  كه شتاب تصمیم گیری برای خرید یا فروش افزایش یابد، زیرا سرمایه گذار در دیدگاهی كه در مورد بده و بستان (مصالحه)بین ریسك و بازده دارایی های تشكیل دهنده پرتفوی خود دارد تجدید نظر می­ نماید(پارک و همکاران، 2014).

     سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می­ شود، تحلیل گران مالی عموما سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مدنظر قرار میدهند. همچنین سرمایه گذاران برای تصمیمات سرمایه گذاری خود بر اطلاعات مالی مندرج درصورت های مالی واحدهای اقتصادی خصوصًا سود گزارش شده اتکا می­ کنند(افلاطونی،1386). این در حالی است که انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد كه گاهی از ناكارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناكارامدی ها، می تواند كاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه  كارایی بازار داشته باشد.در تحقیقات مالی این مسئله كه بازارها به صورت كارا عمل می كنند، به طور وسیعی موردتوجه قرار گرفته است.

    فاما(1997)معتقد بود كه بازاركارا بازاری است كه در آن قیمتهای اوراق بهادار به طور كامل، منعكس كنندة تمامی اطلاعات موجود می باشند و بازار به گونه ای به موقع و بدور از اثرات روانی، تاثیر اطلاعات جدید را در قیمت سهام، اعمال می­كند(گریفین و همکاران، 2011).

   چنان چه وقوع یک رویداد مثل اعلان سود، در همان زمان به تواند بر قیمت سهام تاثیر بگذارد؛ می توان ادعا نمود كه این رویداد دارای محتوای اطلاعاتی است. به عبارت دیگر این اطلاعات جدید است كه می تواند باعث واكنش بازار شود و نحوه برخورد فعالان بازار با این اطلاعات جدید نوسانات قیمتها را شكل می دهد. در بورس اوراق بهادار معمولا قیمت سهام تابعی از ارزش فعلی سودهای آتی است. حال اگر این سودهای آتی از یک دقت قابل قبول برخوردار نباشند؛ یعنی بین سود واقعی و سود پیش بینی شده تفاوت غیر منتظره ای وجود داشته باشد، معاملات انجام شده تا زمان اعلام سود واقعی بهینه نخواهد بود. هرچه میزان سود غیر منتظره بیشتر باشد، نوسان قیمت شدیدتر خواهد بود و هرچه نوسان قیمت بیشتر باشد؛ نگرانی سهامداران بیشتر شده و امنیت سرمایه گذاری كاهش می یابد و  در مواردی باعث خروج سرمایه گذاران از بورس می شود. تبعات چنین وضعیتی، عدم تخصیص بهینه منابع و هدایت نقدینگی[2] به سمت بخشهای غیر تولیدی اقتصاد خواهد بود(کوتاری و همکاران، 2009).

    مباحث نظری و تجربی فوق حاکی از این می باشند که بازار سرمایه تاکید بیش از حدی بر رقم سود گزارش شده شرکتها دارد که این واکنش ها را می توان هم در اطلاعات پیش بینی شده و هم در اطلاعات واقعی، مشاهده نمود. زیراکه انتظارات سرمایه گذاران بر اساس این ارقام شکل می گیرد و تغییرات آنها به طور بالقوه، موجب ایجاد واکنش و تغییرات در بازار سهام می شود. در عین حال، چنانچه این تغییرات غیرمنتظره باشند؛ ممکن است عواقبی را برای سهامداران داشته باشد و منافع آنها را در شرکت به خطر بیاندازد. بنابراین، مساله اساسی تحقیق حاضر، ابهام در پیامدهایی است که ممکن است در اثر اعلان سود غیرمنتظره به بازار سرمایه، به وجود آید. همچنین، تاثیرات سود غیرمنتظره منفی و سود غیرمنتظره مثبت، متفاوت است که ممکن است، ساختار و روند مبادلات سهام را دچار تغییراتی کند که برای بازار سرمایه مطلوب نباشد. بخشی از این پیامدها ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی است که موجب تهدید منافع سهامداران می شود. روشن شدن این موارد مبهم، سرمایه گذاران و سهام داران را نسبت به اتخاذ تصمیمات مناسب در مواجه با سودهای غیرمنتظره شرکتها آگاه می نماید و به آنها کمک می کند که در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی، نسبت به اطلاعات منتشر شده شرکت ها، چه واکنشی نشان دهند. بنابراین تحقیق حاضر در پاسخ به پرسش اساسی زیر به انجام خواهد رسید:

     “چه تفاوتی بین بازده غیر منتظره مثبت و منفی در رابطه بین ریسك و بازده سهام با بازده مورد انتظار سهام در شركت های منتخب بورس تهران وجود دارد؟”

4-1) اهداف تحقیق:

   تحقیق حاضر در راستای نیل به یک هدف اصلی به اقتضای موضوع تحقیق و با تجزیه آن به سه هدف فرعی به شرح ذیل به انجام رسیده است:

هدف اصلی

    تمایز بین بازده مثبت و منفی در تعیین رابطه بین قیمت و بازده غیر منتظره با حجم مبادلات سهام در شركت های منتخب بورس تهران

[1] Abnormal Return

[2] liquidity

تعداد صفحه :145

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.