تربیت بدنی

پایان نامه تعیین ویژگی­های روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی فوتبالیست­های نخبه و زیر­نخبه کمتر از 16 سال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه تهران

«دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی»

عنوان:

تعیین ویژگی­های روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی فوتبالیست­های نخبه و زیر­نخبه کمتر از 16 سال

  

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی

تابستان 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تشکر می­کنم.

 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر اندازه گیری عوامل روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی فوتبالیست­های نوجوان (زیر 16 سال) در دو سطح نخبه (26 نفر) و زیرنخبه (35 نفر) است تا با مقایسه آنها عواملی که در انتخاب بازیکنان نقش دارند شناسایی شوند. آزمودنی­ها در چهار گروه سنی زیر 16، زیر 15، زیر 14 و زیر 13 سال قرار گرفتند. نتایج این تحقیق می ­تواند به مربیان کمک کند تا خصیصه­ های مورد نیاز برای فرایند استعدایابی در فوتبال را بشناسند. برای ارزیابی مهارت­ های روانی از پرسشنامه اتاوا-3 (OMSAT-3) استفاده شد. همچنین مهارت­ های تکنیکی با آزمون­های شش گانه پیشنهادی فدراسیون فوتبال انگلیس اندازه ­گیری شدند. آزمون­های فیزیولوژیکی عبارت بودند از پرش ارتفاع، دراز و نشست، دوی سرعت 10 متر، دوی سرعت 40 متر و دوی رفت و برگشت 300 یارد (280 متر). برای سنجش ویژگی­های آنتروپومتریکی نیز از اندازه گیری­های قد، وزن، شاخص توده بدنی، طول ساق، طول ران، ضخامت زیر جلدی چهار ناحیه بدن و درصد چربی بدن استفاده شد. تحلیل واریانس چند متغیره در سطح معنی داری 05/0 برای تحلیل یافته­ ها استفاده شد. از بین چهار دسته مقیاس­های مورد ارزیابی، مقیاس­های فیزیولوژیکی از لحاظ آماری توانایی بیشتری در تفکیک سطوح داشتند. نتایج پژوهش حاضر تفاوت معنی داری بین بازیکنان نخبه و زیرنخبه در سه دسته ویژگی­های فیزیولوژیکی، تکنیکی و روانی نشان داد (05/0 >P). اما در ویژگی­های آنتروپومتریکی تفاوت معنی داری دیده نشد (05/0 >P). ورزشکاران نخبه در آزمون­های دراز و نشست، دوی رفت و برگشت، دوی سرعت 10 متر و دوی سرعت 40 متر (از آزمون­های فیزیولوژیکی)، دویدن با توپ، چرخیدن، سرعت، دریبل و شوت زدن (از آزمون­های تکنیکی)، هدف گذاری، آرمیدگی، مقابله با استرس، فعال سازی، تمرکز، بازیابی تمرکز و طرح مسابقه (از مهارت­ های روانی) تفاوت معنی داری با بازیکنان زیرنخبه داشتند (05/0 >P). این یافته­ ها نشان می­ دهند که یک رویکرد چند متغیره با در نظر گرفتن تفاوت­های سنی می ­تواند به طور موفقیت آمیزی فوتبالیست­های نخبه را از همنوعان زیر نخبه خود در سنین نوجوانی متمایز کند. پیشنهاد می­ شود در فرایند استعدادیابی در سنین زیر 13 و زیر 14 سال کمتر از ارزیابی­های فیزیولوژیکی استفاده شده و تأکید بیشتری بر ویژگی­های تکنیکی شود. اما در رده­های سنی زیر 15 و زیر 16 قابلیت ­های جسمانی اهمیت بیشتری پیدا می­ کنند.

واژه­ های کلیدی: استعدادیابی، فوتبال، بازیکنان نخبه و زیرنخبه، ویژگی­های روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی

 

فهرست مطالب:

عنوان………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1-1  مقدمه. 2

1-2بیان مسئله. 3

1-3اهداف تحقیق. 4

1-3-1 هدف اصلی: 4

1-3-2 اهداف اختصاصی: 4

1-4فرضیه ها و سئوالهای تحقیق. 5

1-5ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

1-6محدودیتهای تحقیق. 7

1-6-1 محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر: 7

1-6-2محدودیتهای کنترل شده: 7

1-7تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 8

1-7-1 تعاریف مفهومی: 8

1-7-2 تعاریف عملیاتی: 9

فصل دوم : مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1مقدمه. 11

2-2مبانی نظری.. 12

2-2-1ویژگیهای فوتبال  12

2-2-1-1 فوتبال از گذشته تا امروز 12

2-2-1-2 ویژگیهای جسمانی بازیکنان فوتبال. 14

2-2-1-3آمادگی مهارتی بازیکنان فوتبال  17

2-2-1-4 آمادگی روانی بازیکنان فوتبال. 18

2-2-2 نمو، رشد و بالیدگی در بازیکنان فوتبال    19

2-2-2-1 اصول نمو، رشد و بالیدگی در فوتبال. 19

2-2-2-2 منحنی های نمو. 20

2-2-2-3 استفاده از منحنی های نمو در فوتبال. 20

2-2-2-4 بالیدگی و فوتبالیستهای جوان. 20

2-2-2-5 رشد ویژگیهای رفتار حرکتی از کودکی تا بزرگسالی. 22

2-2-3 تفاوتهای فردی.. 22

2-2-4 توانایی‌های حرکتی. 24

2-2-5 پیش‌بینی موفقیت 25

2-2-6فرایند استعدادیابی    26

2-2-7 عامل سن. 28

2-2-8تعامل بین طبیعت و تربیت   31

2-2-9مدل های استعدادیابی. 32

2-2-10 معیارهای استعدادیابی. 33

2-2-10-1 ویژگیهای روانی. 34

2-2-10-2 ویژگیهای تکنیکی. 35

2-2-10-3 ویژگیهای فیزیولوژیکی. 35

2-2-10-4 ویژگیهای آنتروپومتریکی. 36

2-2-11 رویکرد چندبعدی.. 36

2-3-1تحقیقات داخلی    37

2-3-2تحقیقات خارجی  42

فصل سوم: روش تحقیق

3-1مقدمه. 50

3-2روش تحقیق. 50

3-3جامعه آماری.. 50

3-4نمونه آماری و نحوه گزینش51

3-5متغیرهای تحقیق. 51

3-6ابزارها و شیوه جمع آوری اطلاعات.. 51

3-6-1مهارتهای روانی: 52

3-6-2ویژگیهای تکنیکی: 53

3-6-2-1 دریبل زدن. 53

3-6-2-2 سر زدن. 54

3-6-2-3 دویدن با توپ.. 54

3-6-2-4 شوت زدن. 55

3-6-2-5 سرعت.. 56

3-6-2-6 چرخش… 57

3-6-3 ویژگیهای فیزیولوژیکی: 57

3-6-3-1 آزمون پرش ارتفاع (توان بی هوازی بدون اسید لاکتیک): 58

3-6-3-2 آزمون دوی رفت و برگشت 300 یارد (توان بی هوازی با اسید لاکتیک): 59

3-6-3-3 آزمون دراز و نشست (استقامت عضلانی قسمت میانی بدن(: 60

3-6-3-4 آزمون دوی سرعت 10 متر و 40 متر (سرعت): 60

3-6- 4 ویژگیهای آنتروپومتریکی: 60

3-6-4-1 قد: 61

3-6-4-2 وزن: 62

3-6-4-3 درصد چربی بدن (با اندازه گیری ضخامت زیر پوست): 62

3-6-4-4 طول اندام ها: 64

3-6-5 سن تقویمی: 64

3-7روش آماری.. 65

 

فصل چهارم :یافته­ ها ونتایج تحقیق

4-1 مقدمه. 67

4-2 اطلاعات توصیفی مربوط به یافته ها 67

4-2-1 توزیع آزمودنیها در گروه ها (بر اساس سن و سطح عملکرد) 67

4-2-2 ویژگیهای جمعیت شناختی. 67

4-2-3ویژگیهای روانی 68

4-2-4ویژگیهای تکنیکی    70

4-3-3 ویژگیهای فیزیولوژیکی. 70

4-3-4 ویژگیهای آنتروپومتریکی. 71

4-3 آزمون فرضیه های تحقیق. 71

فصل پنجم : بحث ونتیجه گیری

5-1 مقدمه. 83

5-2 خلاصه تحقیق. 83

5-3 بحث و بررسی. 85

5-4 نتیجه گیری.. 94

5-5 پیشنهادها 96

5-5-1 پیشنهادهای برخاسته از تحقیق. 96

5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی. 96

 

فهرست منابع. 98

پیوستها 111

 

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول 3-1: تاریخ تولد بازیکنان در چهار گروه سنی. 51

جدول 3-2 نحوه محاسبه چگالی بدن با بهره گرفتن از مجموع چهار اندازه گیری ضخامت پوستی (دورنین و ورمرسلی، 1974) 63

جدول 4-1 فراوانی آزمودنیها در هر گروه 67

جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار ویژگیهای جمعیتی آزمودنیها 67

جدول 4-3 میانگین امتیازات آزمودنیها در آزمونهای فیزیولوژیکی. 70

جدول 4-4 میانگین امتیازات آزمودنیها در آزمونهای آنتروپومتریکی. 71

جدول 4-5 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت دو گروه در مجموع ویژگیهای روانی. 71

جدول 4-6 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه در سه زیر مقیاس پرسشنامه اتاوا-3. 71

جدول 4-7 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه در مهارتهای روانی به تفکیک زیرمقیاسها 72

جدول 4-8 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت دو گروه در مجموع ویژگیهای تکنیکی. 72

جدول 4-9 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه در شش مهارت تکنیکی. 73

جدول 4-10 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت دو گروه در مجموع ویژگیهای فیزیولوژیکی. 73

جدول 4-11 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه نخبه و زیر نخبه در پنج آزمون فیزیولوژیکی. 73

جدول 4-12 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت دو گروه در مجموع ویژگیهای آنتروپومتریکی. 74

جدول 4-13 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت دو گروه در 10 آزمون آنتروپومتریکی. 74

جدول 4-14 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت چهار گروه سنی در مجموع ویژگیهای روانی. 74

جدول 4-15 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در مهارتهای روانی به تفکیک زیر مقیاسها 75

جدول 4-16 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در سه مهارت روانی پایه. 76

جدول 4-17 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در چهار مهارت روان تنی. 76

جدول 4-18 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در پنج مهارت شناختی. 77

جدول 4-19 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت چهار گروه سنی در مجموع ویژگیهای تکنیکی. 78

جدول 4-20 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در شش مهارت تکنیکی. 78

جدول 4-21 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت چهار گروه سنی در مجموع ویژگیهای فیزیولوژیکی. 79

جدول 4-22 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در پنج آزمون فیزیولوژیکی. 79

جدول 4-23 نتیجه آزمون MANOVA برای تفاوت چهار گروه سنی در مجموع ویژگیهای آنتروپومتریکی. 80

جدول 4-24 نتیجه تحلیل آماری برای تفاوت چهار گروه سنی در 10 ویژگی آنتروپومتریکی. 81

 

فهرست اشکال

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

شکل 3-1: نحوه برگزاری آزمون دریبل زدن. 53

شکل 3-2: نحوه برگزاری آزمون سر زدن. 54

شکل 3-3: نحوه برگزاری آزمون دویدن با توپ.. 55

شکل 3-4: نحوه برگزاری آزمون شوت زدن. 56

شکل 3-5: نحوه برگزاری آزمون سرعت.. 56

شکل 3-6 نحوه برگزاری آزمون چرخیدن. 57

تصویر 3-1 وضعیت شروع برای انجام آزمون پرش ارتفاع. 58

تصویر 3-2 وضعیت شروع برای اجرای آزمون دوی رفت و برگشت.. 59

تصویر 3-3 نحوه اندازه گیری لایه زیرپوستی در ناحیه جلو بازو 63

تصویر 3-4 نحوه اندازه گیری طول ران. 64

نمودار 4-1 مهارتهای روانی بازیکنان نخبه و زیرنخبه. 68

نمودار 4-2 میانگین نمرات آزمودنیها در مهارتهای روانی پایه. 68

نمودار 4-3 میانگین نمرات آزمودنیها در مهارتهای روان تنی. 69

نمودار 4-4 میانگین نمرات آزمودنیها در مهارتهای شناختی. 69

نمودار 4-5 میانگین نمرات آزمودنیها در آزمونهای تکنیکی. 70

 

 

 

فصل اول:

طرح تحقیق

 

«رَبنا آتنا من لَدنک رَحمَه و هَیّی لَنا من اَمرِنا رَشَداً»

بار الها تو در حق ما به لطف خاص خود رحمتی عطا فرما و بر ما وسیله رشد و هدایت کامل مهیا ساز.

قرآن کریم/ الکهف/ 9

1-1       مقدمه

گسترش سریع دانش بشری در حوزه­ های مختلف علوم و همچنین پیچیدگی پدیده ­های مرتبط با زندگی انسان در عصر حاضر، نیاز به انتخاب شیوه ­ها و راهکارهای جدید مبتنی بر یافته­ های علمی را می­طلبد. اما علی­رغم پیچیدگی رفتار انسان و عوامل بسیار مداخله کننده در آن می­توان با به کارگیری روش مناسب به شناخت آن پرداخت. نژادهای انسانی دارای خصوصیات انحصاری هستند اما در کلیه نژادها استثناءهایی وجود دارند که نسبت به سایر افراد دارای خصوصیات برجسته و سرآمد هستند. یافتن استعدادها و استثناءهای برتر در بین جمعیت انسانی کاری بس مشکل است. فرایند شناسایی ورزشکاران مستعد برای شرکت در برنامه‌های تمرینی سازمان ‌یافته یکی از مهمترین مسائل در ورزش‌های معاصر است. هر فرد می‌تواند نقاشی، خطاطی یا آواز خواندن را یاد بگیرد، اما تعداد اندکی هستند که به مقام تبحر و استادی در آنها می‌رسند. در ورزش هم مانند هنر کشف مستعدترین افراد و انتخاب آنها در سنین اولیه زندگی و سپس کنترل و نظارت پیوسته و کمک به آنان برای رسیدن به بالاترین سطح مهارت نکته بسیار مهمی است (9).

تشخیص استعدادها، تعیین میزان آنها و تمیز تفاوت‌های فردی در استعدادهای مختلف از مهمترین کارهای متخصصان، مربیان و مشاوران ورزشی است. ارزیابی ویژگی­های مختلف ورزشکاران (مانند ویژگی­های فیزیولوژیکی، روانی و حرکتی) می ­تواند به ایجاد تمایز بین ورزشکاران رشته­ های مختلف، تعیین پست­های بازی و ایجاد تمایز بین ورزشکاران یک رشته در سطوح مختلف کمک کند (98، 99). بعلاوه، توانایی تشخیص نخبه­ها از زیر نخبه­ها می ­تواند بر موفقیت یک تیم تأثیر گذار باشد (109). بنابراین ارزیابی و طبقه بندی صحیح ورزشکاران بر اساس ویژگی­های مختلف نیازمند این است که کیفیت­های ضروری برای آن ورزش تجزیه و تحلیل شوند. از این رو انجام آزمون­های چندبعدی روی ورزشکاران در سنین پایه می ­تواند در تشخیص عوامل زمینه ساز موفقیت در ورزش سودمند باشد (157).

بر خلاف ورزش­های انفرادی که در آنها یک ملاک تک بعدی (مانند زمان یا مسافت) برای تشخیص افراد وجود دارد، در ورزش­های تیمی عملکرد افراد به ترکیبی از ویژگی­های متفاوت بستگی دارد (109). شواهد علمی زیادی وجود دارد که نشان دهندۀ نقش عوامل روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی در عملکرد بازیکنان فوتبال است (برای نمونه به مقاله مروری ویلیامز[1] و فرانکز[2]، 1998، رجوع شود). بنابراین شناسایی بازیکنان مستعد در سنین پائین بدون اندازه ­گیری این عوامل چند بعدی میسر نیست. در حال حاضر، چنین رویکرد چند بعدی در جامعه علمی مورد پذیرش عمومی قرار دارد (85). لذا هدف اصلی این پژوهش پیدا کردن تفاوت­های روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی بین بازیکنان زیر 16 سال فوتبال در دو سطح نخبه و زیر­نخبه است. در این فصل ابتدا موضوع تحقیق، کاربرد و ضرورت آن بررسی می­ شود. سپس سئوال­ها، پیش فرض­ها و محدودیت­هایی که در تحقیق لحاظ شدند ارائه می­شوند و در پایان تعاریف مفهومی و عملیاتی و واژه­ های کلیدی تحقیق بیان می­شوند.

 

1-2      بیان مسئله

بسیاری از متخصصان، ورزش را با یک ساختار هرمی توصیف می­ کنند که در آن سطح عملکرد یک بازیکن بر اساس سطح رقابت­هایی که در آن شرکت دارد (مثلاً محلی، ملی و بین المللی) شناسایی می­ شود (76). توضیح اینکه، تعداد بازیکنانی که می­توانند در یک سطح مشخص از مسابقات شرکت کنند با بالاتر رفتن سطح عملکرد کاهش می­یابد، لذا بازیکنان بسیار کمی می­توانند در بالاترین سطح (رأس هرم) فعالیت کنند. براساس شیوه ­های علمی به کار گرفته شده توسط متخصصین می‌توان گفت که قهرمانان نخبه رشته‌های ورزشی دارای ویژگی‌های منحصر به فرد نسبت به سایرین هستند. این خصوصیات فردی ورزشکار را قادر می‌سازد بر دیگران برتری یابد.

وقتی بازیکنان در سطوح مختلف رقابتی بر اساس ویژگی­های عملکردی با هم مقایسه شوند واضح است که بازیکنان سطوح بالاتر نمرات بهتری نسبت به بازیکنان سطوح پائین­تر کسب می­ کنند. با این حال، وقتی بازیکنانی که در یک سطح مسابقات قرار دارند با هم مقایسه می­شوند این قاعده لزوماً حکمفرما نیست. بنابراین برای اینکه مکانیزم­ هایی که به شکوفایی در ورزش منجر می­شوند را شناسایی کنیم، باید بر روی گروهی از ورزشکاران مستعد پژوهش کنیم که همه آنها در سطح بالایی از عملکرد نسبت به سن خود هستند. این مهم با مقایسه ورزشکاران نخبه و زیر­نخبه میسر است (108).

برای موفقیت در امر استعدادیابی[3]، شاید با ارزش‌ترین امر شناسایی ویژگی­های وراثتی و مهیا نمودن محیط مناسب برای فرد مستعد است. این روند باعث می‌شود تعداد نخبگان ورزشی در هر رشته افزایش یافته و مربیان و دست‌اندرکاران حق انتخاب وسیع­تری در بین بهترین‌ها داشته باشند. بر طبق شواهد موجود با وجود اینکه حدود پنجاه سال است که مربیان به طور غیر رسمی به استعدادیابی و ارزیابی وضعیت جسمانی و روانی افراد مشغول اند اما تا پیش از کشورهای اروپای شرقی که در اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970 برنامه­ های ویژه ای برای شناسایی ورزشکاران مستعد طراحی کردند، هیچ کشوری چنین برنامه­ای نداشت (3). هان[4] و همکاران (1990) چنین اظهار نموده ­اند که روش­های موثر گزینش و پرورش استعدادهای ورزشی را می­توان از عوامل اصلی تسلط و برتری کشورهای اروپای شرقی در المپیادهای ورزشی چند دهه اخیر دانست (به نقل از پینار[5] و همکاران، 1998).

پژوهشگرانی که بر رشد استعداد در ورزش تمرکز دارند اغلب تصدیق می­ کنند که عملکرد سطح جهانی حاصل عوامل مختلفی است (123، 128، 134) و جهت کمک به ورزشکاران برای رسیدن به چنین سطحی، داشتن بصیرت بر معیارهای تاثیر گذار در رشد موفقیت آمیز در حرفه ورزشی اهمیت زیادی دارد (91). معیارهای استعدادیابی در اکثر ورزش­ها به چهار دسته تقسیم می­شوند: ویژگی‌های پیکرسنجی، ویژگی‌های فیزیولوژیکی، ویژگی‌های روان‌شناختی و ویژگی‌های تکنیکی (133).

ویژگی­های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی فوتبالیستهای مرد نخبه به خوبی در مطالعات متعددی مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده ­اند (مانند چاماری[6] و همکاران، 2004؛ ریلی[7]، بانگزبو[8] و فرانکز[9]، 2000؛ ریلی و گیلبورن[10]، 2003). اما نباید فراموش کرد که بازی فوتبال در طی سالهای اخیر دستخوش تغییرات زیادی شده است و بعید نیست که نیازمندی­های فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی برای موفقیت در فوتبال نسبت به دهه­های گذشته تغییرات شگرفی پیدا کرده باشد. علاوه بر افزایش سرعت بازی، اجرای حرکت­های اساسی مانند پاس دادن، دریبل زدن و شوت کردن سرعت بیش­تری نسبت به گذشته دارد. نبرد برای تصاحب توپ سخت­تر شده است و مهارت­ های مختلف بازیکنان توسعه یافته است (133). بنابراین برای بازی کردن در سطوح بالا، لازم است که بازیکنان تمرینات شدید و طاقت فرسایی را از سنین پائین شروع کنند. با این حال، فقط تعداد اندکی به این سطح می­رسند. چه ویژگی­هایی آن دسته از افرادی را که موفق می­شوند متمایز می­ کند؟ در این پژوهش با یک رویکرد چند بعدی به دنبال پاسخ دادن به این سئوال هستیم. هر دوی ورزشکاران نخبه و زیر­نخبه در مطالعه حاضر در باشگاه­های حرفه­ای فوتبال بازی می­ کنند، با این تفاوت که ورزشکاران نخبه سابقۀ دعوت به تیم ملی را دارند.

 

 • اهداف تحقیق

1-3-1 هدف اصلی:

تعیین میزان ویژگی­های روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی فوتبالیست­های زیر 16 سال در دو سطح نخبه و زیر­نخبه

1-3-2 اهداف اختصاصی:

 1. تعیین ویژگی­های روانی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه
 2. تعیین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه
 3. تعیین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه
 4. تعیین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه
 5. تعیین تفاوت ویژگی­های روانی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال
 6. تعیین تفاوت ویژگی­های تکنیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال
 7. تعیین تفاوت ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال
 8. تعیین تفاوت ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال

 

 • فرضیه ­ها و سئوال­های تحقیق

فرضیه ­های تحقیق عبارتند از:

1 بین ویژگی­های روانی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد.

2 بین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد.

3 بین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد.

4 بین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد.

5 بین ویژگی­های روانی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد.

6 بین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد.

7 بین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان نخبه و زیر در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد.

8 بین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد.

بنابراین سئوال­های اصلی که این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ آنهاست عبارتند از:

 • آیا بین ویژگی­های روانی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان در دو سطح نخبه و زیر نخبه تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین ویژگی­های روانی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین ویژگی­های تکنیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین ویژگی­های فیزیولوژیکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد؟
 • آیا بین ویژگی­های آنتروپومتریکی بازیکنان نخبه و زیر نخبه در چهار گروه سنی 12 تا 16 سال تفاوت معنی داری وجود دارد؟

 

1-5      ضرورت و اهمیت تحقیق

فقط معدودی از ورزشکاران قادر به فراگیری و اجرای مهارت­ های پیچیده ورزشی هستند و شناسایی این افراد مستعد نیاز به شناخت تفاوت­های ژنتیکی و عوامل محیطی مؤثر بر اجرای حرکات در آنها دارد (41). از اینرو یک دیدگاه در فرایند استعدادیابی گزینش افرادی است که از هر جهت شایستگی لازم را برای ادامه در رشته ورزشی موردنظر داشته باشند. به دو طریق می‌توان به این مهم نایل گردید. از یک طرف تحلیل نیازهای یک رشته معین از لحاظ بدنی، فیزیولوژیکی، روانی و حتی اجتماعی که امکان تعیین معیارهایی را برای گزینش افراد فراهم می‌آورد و از طرف دیگر داشتن الگوهایی از ورزشکاران نخبه در مورد خصوصیات آنان که می‌تواند معیارهای موردنظر را در گزینش افراد تعیین نماید.

پژوهش حاضر قصد دارد تا به تعیین تفاوت بازیکنان نخبه و زیرنخبه در چهار دسته ویژگی­های مورد بررسی بپردازد. یکی از زمینه­ های کاربردی این اطلاعات در این است که به مربیان اجازه خواهد داد تا ویژگی­های مورد نیاز برای موفقیت در رشته فوتبال را بشناسند و در تمرینات خود به آنها توجه کنند. ضمناً عواملی که باید در انتخاب بازیکنان مورد توجه قرار گیرند را شناسایی کنند.

امروزه باشگاه­ها هزینه­ های گزافی را خرج گزینش مطلوب و پرورش استعدادها می­ کنند. آنها با شناسایی استعداد فوتبال در سنین اولیه این اطمینان را حاصل می­ کنند که فرد از امکانات آموزشی و مربیگری مناسبی بهره مند می­ شود تا روند پرورش استعداد شتاب پیدا کند. تشخیص درست بازیکنان مستعد آینده به باشگاه اجازه می­دهد تا منابع خود را به تعداد معدودی از بازیکنان اختصاص دهد و درنتیجه بهره وری بهتری از منابع داشته باشد. نقش پژوهشگران در فرایند تولید بازیکنان مستعد این است که در تعامل با مربیان و مدیران، عوامل پیش بینی کنندۀ موفقیت در ورزش و ورزشکارانی که دارای این ویژگی­ها هستند را شناسایی کنند. لذا با توجه به گرایش روزافزون باشگاه­ها به امر استعدادیابی در ورزش، انجام پژوهش در این زمینه همواره از اولویت­های اصلی محققین است.

بررسی مطالعات گذشته نشان داد که، پژوهش­های قبلی نتوانسته اند به پرسش­های اساسی در مورد پیش بینی موفقیت در ورزش جوانان پاسخ دهند (115، 159). با این حال هوآر و وار (2000) نشان دادند که می­توان بر اساس ویژگی­های آنتروپومتریکی، فیزیولوژیکی و مهارتی، زنان فوتبالیست با پتانسیل رسیدن به سطح نخبه را شناسایی کرد (85). در مطالعاتی که در طی سه دهه گذشته در زمینه استعدادیابی انجام شده ­اند اغلب، ویژگی­های آنتروپومتریکی و فیزیولوژیکی مورد بررسی قرار گرفته ­اند و علی رغم اهمیت زیاد عوامل روانی و حرکتی کمتر به آنها توجه شده است. از بین مطالعات گذشته گکزی[11] (2009) در طرح پژوهشی خود به نقش این دو دسته از عوامل در استعدادیابی بازیکنان جوان پرداخت و در سه مورد از ویژگی­های روانی و دو مورد از ویژگی­های حرکتی تفاوت معنی داری بین ورزشکاران نخبه و زیر­نخبه یافت (76). نتایج این مطالعه همسو با یافته­ هایی که ولستنکرافت[12] (2002) در مقاله مروری خود اظهار داشت نشان می­دهد که از بین معیارهای مختلف استعدادیابی عوامل روانی و تکنیکی بیشترین اهمیت را دارند و علی رغم توجه زیادی که تا کنون به ویژگی­های آنتروپومتریکی شده است این ویژگی­ها از کمترین اهمیت در شناسایی ورزشکاران نخبه جوان برخوردارند. اما با توجه به کمبود شواهد تجربی هنوز برای پاسخ دادن به بسیاری از سئوالات در این حیطه بسیار زود است و نیاز به مطالعات بیشتری وجود دارد. لذا این پژوهش قصد دارد تا با مقایسه ویژگی­های روانی، تکنیکی، فیزیولوژیکی و آنتروپومتریکی در فوتبالیست­های نخبه و زیر نخبه، عواملی که حقیقتاً در فرایند شناسایی بازیکنان نخبه موثر هستند را شناسایی کند.

 

1-6      محدودیت­های تحقیق

1-6-1  محدودیت­های خارج از کنترل پژوهشگر:

 • امکانات تشخیص سطح بالیدگی ورزشکاران وجود نداشت و به سن تقویمی آنها اکتفاء شد.
 • بر حالات روانی آزمودنی­ها به هنگام پاسخ به پرسشنامه کنترل خاصی وجود نداشت.
 • شدت و مدت تمریناتی که ورزشکاران تیم­های مختلف در طول هفته داشتند تا حدی با یکدیگر متفاوت بود.
 • یکی از دیگر از محدودیت­ها نحوه گزینش بازیکنان برای ورود به تیم ملی بود. چرا که ممکن است یک مربی با توجه به تاکتیک تیمی مورد نظر خود علاقه­ای به استفاده از بازیکنی نداشته باشد که اتفاقاً از سطح بالایی از قابلیت ­های جسمانی و روانی برخوردار است. با این حال، با انتخاب نمونه­ ها به طور تصادفی و لحاظ نمودن یک حجم نمونه کافی (با توجه به تحقیقات پیشین) انتظار می­رود که این محدودیت به حداقل رسیده باشد.

 

[1]. Williams

[2]. Franks

[3]. Talent Identification

[4]. Hahn

[5]. Pienar

[6]. Chamari

[7]. Reilly

[8]. Bangsbo

[9]. Franks

[10]. Gilbourne

[11]. Geczi

[12]. Wolstencraft

تعداد صفحه :127

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.