رشته حسابداری

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

 تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1393  

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله. 7

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 10

1-5 سوالات تحقیق.. 10

1-6 فرضیات تحقیق.. 11

1-7 روش کلی تحقیق.. 11

1-8 قلمرو تحقیق.. 11

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

1-8-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 12

1-8-3 قلمرو مکانی.. 12

1-9 تعریف عملیاتی واژه ها 12

1-10ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 15

2-2 ساختار مالکیت وتئوری ها 16

2-2-1 ساختار مالکیت… 16

2-2-2 حاکمیت شرکتی.. 17

2-3 سرمایه گذاران نهادی.. 20

2-3-1 دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی.. 22

2-3-2 میزان مالکیت نهادی.. 23

2-3-3 مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی.. 24

2-3-4 اهداف مالکان نهادی در شرکتها 29

2-3-5 نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی.. 31

2-3-6 طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی.. 32

237 فرضیات موجود درخصوص سرمایه گذاران نهادی.. 33

2-4 شکاف قیمتی.. 35

2-4-1 شکاف های عمومی(متداول) 35

2-4-2 شکاف های خط شکن.. 36

2-4-3 شکاف های اندازه گیری.. 37

2-4-4 شکاف های فرسودگی.. 38

2-5 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 38

2-5-1 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار 39

2-5-2 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 43

2-5-3 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 43

2-6 پیشینه تحقیق.. 47

2-6-1 تحقیقات داخلی.. 47

2-6-2 تحقیقات خارجی.. 55

2-6-3 خلاصه فصل.. 59

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه   65

3-2 روش کلی تحقیق.. 65

3-3 جامعه آماری.. 66

3-4 نمونه آماری.. 67

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن.. 68

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 68

3-5 روش گردآوری داده ها 69

3-6 ابزار گردآوری داده ها 69

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 69

3-7-1 روش های آماری.. 69

3-7-2 مدل تحقیق.. 70

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 71

3-7-2-2 تعریف متغیر ها 71

3-7-2-3 نحوه اندازه گیری متغیر ها 71

3-7-2-4 دسته بندی متغیر ها 72

3-7-2-5 رابطه بین متغیر ها 72

3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 73

3-7-3 نرم افزارها 73

فصل چهارم:بیان یافته ها

4-1 مقدمه ‏ 75

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 76

4-3 توصیف یافته ها 77

4-4 تحلیل یافته ها 79

4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 79

4-4-2 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 84

443 تحلیل روابط بین متغیرها 87

4431 رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. 87

4432 رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار 94

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 101

5-2 خلاصه پژوهش…. 101

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 104

5-4 نتیجه گیری کلی.. 107

5-5 پیشنهادها 108

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 109

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 110

5-6 محدودیتهای پژوهش…. 111

پیوست ها:

پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 113

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 115

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 121

منابع لاتین.. 125

منابع اینترنتی.. 126

 

جدول(1-2):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. 60

جدول(2-2):پژوهش های پیشین در ایران.. 61

جدول (1-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 65

جدول(1-4):توصیف شرکت های نمونه آماری.. 73

جدول (2-4):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 75

جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 76

جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 78

جدول (5-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 80

جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 81

جدول (7-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 82

جدول (8-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 84

جدول (9- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. 85

جدول (10- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. 86

جدول (11- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   88

جدول (12- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   90

جدول (13- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار 91

جدول (14- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار 92

جدول (15- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   94

جدول (16- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   95

جدول (17-4):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 96

جدول(1-5): نتیجه گیری کلی فرضیات.. 103

 

 

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین شکاف قیمتی و نفوذ سرمایه گذاران نهادی.. 78

نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین کارایی بازار و نفوذ سرمایه گذاران نهادی.. 79

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی بوده از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1392-1388) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 160 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 113 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

  1. بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار رابطه معناداری وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی:شکاف قیمتی،کارایی بازار،اهرم مالی،اندازه شرکت،نفوذ سرمایه گذاران نهادی

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1     مقدمه

یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).

بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در برداشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می شود.

گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است.با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیرمستقیم است که در آن قیمت دارایی ها براساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار براساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود.براساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است (برادران حسن زاده و همکاران،1392).

سرمایه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،1389).

در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.

 

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، 2001).

بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاست‌های بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه‌ داشته و کارایی شرکت‌ها را افزایش دهند (بکر و همکاران، 2011). پیش‌بینی بازدهی آتی سهام یکی‌از عواملی می‌باشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام می‌باشد (بدرناک، 2009). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکت‌های همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکت‌های همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکت‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها می‌باشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکاف‌های موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکت‏ها به رقابت می‏‏‏‏‏پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقش‏های اولیه تاثیر‌گذار بر این نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکت‌ها است.

با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی در تعیین سیاست‌های بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌های که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، 2010). بدرناک (2009)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیش‌بینی بازدهی سهام به عنوان عاملی برای عدم بلوکه شدن معاملات توسط مدیران، باعث جذب سرمایه گذاران عمده بیشتری شده و این خود گواهی بر افزایش کارایی و عملکرد بالای شرکت‌ها با توجه به رونق گرفتن معاملات سهام می‌باشد. همچنین ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر کاهش نوسانات قیمت سهام، معاملات خود عاملی با اهمیت در افزایش رونق بازار سرمایه با توجه به تصمیمات تاثیرگذار سهامداران نهادی خواهد شد (بکر و همکاران، 2011).

 

ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار بوده، به این صورت که محقق به دنیال یافتن این سوال بوده که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به صورت مستقیم است یا معکوس.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1-با انجام این پژوهش روابط بین متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار مشخص و تاثیر متغیر نفوذ سرمایه گذاران نهادی بر روی این دو متغیر مشخص شده و در نهایت با ارائه راه‌کارهایی به اصلاح و بهبود روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.

2-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان و درصد تاثیر نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بر روی متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار وجود دارد برطرف گردید.

3- جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی نسبت تاثیرگذاری چهار عامل نرخ رشد قیمت سهام، نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، ریسک شرکت و بازدهی بازار سهام بر کاهش نوسانات بدون منطق قیمت سهام و حجم معاملات، می‌تواند راه‌گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی که همان افزایش کارایی بازار شرکت‌ها است، باشد.

4- با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار شرکت‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه شکاف قیمتی شرکت‌ها که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راه‌گشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت استفاده بهینه از جریان های نقدی شرکت است، باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با کارایی بازار، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیآورده است. اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست یابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.

تعداد صفحه:142

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.