رشته حسابداری

پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری

 

شهریورماه 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان موضوع و ابعاد آن. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 بیان مساله. 6

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-6 سوالات تحقیق.. 9

1-7 فرضیات تحقیق.. 9

1-8 تعریف عملیاتی واژه‌ها 10

1-9 روش کلی تحقیق.. 11

1-10قلمرو تحقیق.. 11

1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

1-10-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 12

1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 12

1-11ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  15

2-2 عدم‌تقارن اطلاعاتی.. 16

2-2-1 نظریه عدم‌تقارن اطلاعات… 17

2-2-2 عدم‌تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 18

2-2-3 عدم‌تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 22

2-2-4 پیامدهای عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 22

2-2-5 عدم‌تقارن اطلاعات و سیاست‌های سرمایه‌گذاری.. 25

2-3 تعریف مدیریت سود. 27

2-3-1 انواع مدیریت سود. 30

2-3-2 مدیریت سود و انگیزه‌های آن. 32

2-3-2-1 قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟. 35

2-3-3 حاکمیت شرکتی.. 36

2-3-4 سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود. 37

2-4 عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 38

2-5 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک… 39

251 ویژگی‌ها و ماهیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها 40

252 مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 41

253 معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 42

254 انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 42

2-6 پیشینه تحقیق.. 43

2-6-1 پیشینه داخلی.. 43

2-6-2 پیشینه خارجی.. 50

2-6-3 خلاصه فصل.. 52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  59

3-2 روش کلی تحقیق.. 59

3-3 جامعه آماری.. 60

3-4 نمونه آماری.. 60

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 61

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 61

3-5 روش گردآوری داده‌ها 61

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 62

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ‏ها 62

3-7-1 روش‌های آماری.. 62

3-7-2 مدل تحقیق.. 63

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 63

3-7-2-2 تعریف متغیر‌ها 63

3-7-2-3 نحوه اندازه گیری متغیر‌ها 63

3-7-2-4 دسته بندی متغیر‌ها 65

3-7-2-5 رابطه بین متغیر‌ها 66

3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 66

3-7-3 نرم افزارها 66

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه  ‏ 68

4-2 توصیف یافته‌ها 69

4-3  تحلیل یافته‌ها 70

4-3-1 تحلیل پیش فرض‌ها 71

432 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 77

433 تحلیل روابط بین متغیرها 81

4331 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 81

4332 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اندازه‌‌ی بزرگ و کوچک… 83

4333 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و پایین.. 86

فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  91

5-2 خلاصه پژوهش…. 91

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 93

5-4 نتیجه گیری کلی.. 96

5-5  پیشنهادها 97

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 97

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 98

5-6 محدودیتهای پژوهش…. 98

منابع و مأخذ:

منابع فارسی.. 101

منابع لاتین.. 103

منابع اینترنتی.. 106

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 108

پیوست ب:نام شرکتهای نمونه آماری.. 109

پیوست ج :خروجی‌های نرم افزار SPSS  و Eviews. 110

چکیده‌انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………  111

 

جدول(2-1):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور. 53

جدول(2-2):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور. 55

جدول (1-4):  اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 70

جدول(2-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 72

جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 72

جدول (4-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 76

جدول ( 5-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 77

جدول (6-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ‌های مقاطع) 79

جدول (7-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 80

جدول (8- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 81

جدول (9- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود (در صندوق‌های با اندازه بزرگ و با اندازه‌‌ی کوچک) 84

جدول (10- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود(در صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 86

جدول (11-4):خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 89

جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات… 97

 

 

 

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 73

نمودار(2-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری بزرگ   73

نمودار(3-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری کوچک    74

نمودار(4-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم بالا  74

نمودار(5-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم پایین   75

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392‌‌_‌1388) می‌باشد.در نهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 79 شرکت جمع‌ آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 60 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند‌سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌و‌تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی و آزمون‌های F و t تحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:

  1. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد.
  2. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اندازه کوچک و بزرگ رابطه وجود ندارد.
  3. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی بالا رابطه وجود دارد.
  4. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی پایین رابطه وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی : صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، عدم‌تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، اندازه شرکت، مدیریت سود

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1     مقدمه

هزینه‌های انتخاب نادرست، بخش مهمی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به خود اختصاص می‌دهند. اگر چه مدل‌های مورد استفاده در پژوهش‌های محققینی که در این زمینه پژوهش نموده‌اند غالبا مشابه است ولی نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف در مورد رابطه بین هزینه‌های انتخاب نادرست و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اختلاف زیادی با یکدیگر دارند.

ویژگی‌های خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک همچون مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بالا باعث کاهش ریسک سیستماتیک و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد. پراکندگی مالکیت و گزارش‌های بهنگام در مورد ارزش جاری سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به همراه کنترل‌های موثر موجود، سبب استقرار سیستم راهبری شرکتی مناسب در نوع آنها می‌گردد.نوع حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی در کاهش عدم‌تقارن اطلاعات و بالطبع هزینه‌های انتخاب نادرست در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد(احمد پور و رسائیان،1385).

طرح و ایده تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری،برای اولین بار در سال 1868 در کشور انگلستان به دنبال شکل‌گیری تراست خارجی و مستعمراتی دولت، به وجود آمد. هدف از تشکیل این شرکت‌ها، فراهم آوردن امکانات و ابزارهایی برای سرمایه‌گذاران مبتدی و معمولی بود تا از طریق تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری، بتوانند موجبات کاهش ریسک را فراهم آورند.

ویژگی خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرایط خاص حاکم بر آن‌ ها عدم‌تقارن اطلاعات در آن‌ ها را کاهش می‌دهد لذا انتظار می‌رود اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ناشی از هزینه‌‌‌های نادرست،در آن‌ ها بسیار اندک باشد.

از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بسیار بالا را می‌توان نام برد. این سه ویژگی باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شوند.چون ریسک سرمایه‌گذاری با اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام رابطه مثبت دارد در نتیجه کاهش آن باعث کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد(احمد پور و رسائیان،1385).

با توجه به اینکه صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه‌های برون سازمانی فراهم ‌ کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه‌های قدرتمندی را برای مدیران فراهم می‌کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند.مدیریت سود، الزاما عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی‌کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود.

هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید شناختی عمیق از انگیزه‌ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود.

مدل‌های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم‌تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. برای مثال دی [1] (1988) و ترومن و تیتمن [2] (1988) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی [3] (1988) فرض کرد که بین گروه‌های سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می‌دهند که به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخوردار است. درنتیجه عدم‌تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است.

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم‌تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم‌تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­ های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت .

براساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم‌تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­ های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­ شود. در ادامه استدلال می­ شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد(فدایی نژاد،1373)

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

  • عدم‌تقارن اطلاعاتی بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است. ارزیابی بازده‌ی سهام بر مبنای عدم‌تقارن اطلاعاتی، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک‌) است که سرمایه گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند.
  • تخصیص بهینه منابع مالی و انتشار به موقع گزارش‌های مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به جرأت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. یکی از نتایج تخصیص و انتشار بهینه اطلاعات، افزایش کیفیت سود شرکت‌‌ها است .
  • در بازاری که عدم‌تقارن اطلاعاتی فاحشی وجود دارد، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت نمی‌کند، بنابراین عامل با اهمیت جذب سرمایه‌گذاری ساختار منسجم اطلاعات می‌باشد.
  • درﺻﻮرﺗیﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗی را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف واﻗﻌﻴﺎت و ارزش واﻗﻌی واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ، ﻧﻤیﺗﻮان اﻳﺮادی ﺑﺮ آن وارد داﻧﺴﺖ؛ﻧﮕﺮاﻧی زﻣﺎﻧی اﻳﺠﺎد ﻣیﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ، ﻋﺎﻣﻠی ﺑﺮای ﮔﻤﺮاﻫی اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜی از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪ رﻗﻢﺳﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻی دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻨﺒﻪی رﻓﺘﺎری، اﻫﻤﻴﺖﺧﺎصﺧﻮد را دارد.
  • اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه،معلول ناتوانی آنها در انجام پیش بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه با توجه به اطلاعات نادرست است. بنابراین چنانچه با بهره گرفتن از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم گیری را با توجه به اطلاعات متقارن با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد.
  • انجام تحقیقی در ارتباط با تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.

1-4     بیان مساله

اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد ، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود  بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد مالی شرکتها ، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند ، با اهداف خاصی ، مدیریت شده باشد .

اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابراین عدم‌تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و مدیریت را کاهش دهند ( آرم استرانگ و بتاچاریا، 2010). محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند : درجه عدم‌تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات موثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند ، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت شدیدتر ، گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که افزایش در  کیفیت سود شرکت را میسر می‌سازد(هانتون 2006 و زیا و لو 2005). از یک سو ، سرمایه گذاران موسسه‌ای ممکن است از برتری حرفه‌ای خود  به منظور نظارت بر مدیریت شرکت‌ها و شرکت در امور اداره شرکت‌ها استفاده کنند ، در نتیجه سودهای بر مبنای رفتار مدیریت سود را خنثی کنند (بروس و کینی 1990 و هنگ 2006). از سوی دیگر نگرانی درباره تاثیر منفی آنها ، به صورت رفتار کوته بینانه می‌تواند میزان مدیریت سود را تشدید کرده و کیفیت سود را کاهش دهد(دنگ و تنگ 2010)

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است (بوشی و نو، 2000). شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت‌های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد (دنگ و تنگ، 2010). به بیان دیگر تعدد و فراوانی گزارش‌های مالی به نوعی آگاهی و اطلاعات سهامداران خرد که دسترسی کمتری به اطلاعات را دارند، افزایش می‌دهد (حکیم و همکاران، 2008).یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (کان و وینتون، 1998). در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد)می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود.بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (فنگ و هونگ، 2007).زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (جمیبالوو و همکاران، 2002).کنگ و شیوداسانی، (1995)، به این نتیجه رسیدند که فراوانی گزارش‌های مالی بیشتر باعث کاهش اطلاعات نامتقارن خواهد شد و با گذشت زمان تاثیر آن بر کاهش اطلاعات نامتقارن بیشتر خواهد شد. همچنین آن‌ ها نتایج مشابهی را در ارتباط با تغییرات اجباری در فراوانی گزارش‌های مالی به دست آورند. در این پژوهش ارزیابی رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین ما در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال هستیم که:

چه رابطه ای بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

[1]. Dye

[2]. Truman, B. & Titman

[3]. Dye

تعداد صفحه:126

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.