رشته حسابداری

پایان نامه تعیین رابطه بین  سودآوری و نسبت تقسیم سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین  سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهمن ماه 1393  

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان موضوع و مسئله تحقیق.. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-5 سؤالات تحقیق.. 6

1-6 فرضیه‌های تحقیق.. 6

1-7 روش پژوهش…. 7

1-8 قلمرو پژوهش…. 7

1-8-1 قلمرو موضوعی.. 7

1-8-2 قلمرو مکانی.. 7

1-8-3 قلمرو زمانی.. 8

1-9 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 8

1-10ساختار تحقیق.. 9

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 11

2-2 گفتار اول: سودآوری.. 12

2-3 گفتار دوم: سود انباشته. 14

2-4 گفتار سوم: مخارج سرمایه‌‌ای.. 15

2-5 گفتار چهارم: نسبت تقسیم سود. 16

2-5-1 نظریه های تقسیم سود. 17

2-6 گفتار پنجم: پیشینه پژوهش…. 18

2-6-1 پیشینه خارجی تحقیق.. 18

2-6-2 پیشینه تحقیقات داخلی.. 28

2-7 جمع بندی ادبیات تحقیق.. 45

2-8 مدل مفهومی تحقیق.. 51

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 53

3-2 روش کلی تحقیق.. 53

3-3 جامعه آماری.. 54

3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 55

3-4-1 روش نمونه‌گیری و دلیل انتخاب.. 55

3-5 روش گردآوری داده‌ها 55

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 56

3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 56

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده ‏ها 57

3-8-1 مدل تحقیق.. 59

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 60

3-8-1-2 تعریف عملیاتی متغیرها 60

3-8-1-3 نحوه اندازه گیری متغیرها 61

3-8-1-4 دسته‌بندی متغیرها 64

3-8-1-5 رابطه بین متغیرها 65

3-8-1-6 اندازه‌گیری رابطه. 65

3-8-2 نرم‌افزارها 65

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه ‏ 67

4-2 توصیف جامعه آماری.. 67

4-3 توصیف نمونه آماری.. 69

4-4 توصیف یافته‌ها 70

4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 72

4-6 تحلیل رابطه بین نسبت تقسیم سود، سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای.. 84

4-7 جمع‌بندی.. 96

فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 103

5-2 خلاصه یافته‌ها 104

5-3 نتیجه‌گیری.. 110

5-4 پیشنهادهای کاربردی.. 112

5-5 پیشنهادها برای تحقیقات آتی.. 114

5-6 محدودیت‌های تحقیق.. 115

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 118

منابع لاتین.. 123

پیوست ها:

خروجی نرم افزار ایویوز 127

 

جدول(2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 46

جدول (3-1): تعداد شرکت‌های منظور شده در جامعه آماری.. 54

جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 68

جدول (4-2): توزیع نمونه آماری.. 69

جدول (4-3): توصیف یافته‌های تحقیق.. 71

جدول (4-4): ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 73

جدول (4-5): نتایج آزمون جارک-برا متغیر وابسته. 74

جدول (4-6): آزمون جارک-برا برای متغیر وابسته پس از نرمال‌سازی.. 75

جدول (4-7): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل.. 76

جدول (4-8): آزمون جارک-برا برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 77

جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 78

جدول (4-10): نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 80

جدول (4-11): آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 81

جدول (4-12): خلاصه نتایج آزمون چاو 82

جدول (4-13): آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 83

جدول (4-14): برآورد پارامترهای رابطه نسبت تقسیم سود، سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای.. 86

جدول (4-15): اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 94

جدول (4-16): تحلیل واریانس…. 95

جدول (4-17): جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 101

جدول 5-1: خلاصه نتایج پژوهش…. 112

 

 

 

 

نمودار(3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 59

نمودار 4-1: بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 79

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق، رابطه بین  سودآوری، سود انباشته،  مخارج سرمایه‌ای و نسبت تقسیم سود   در بورس اوراق بهادار تهران را مورد ارزیابی قرار دادیم. تحقیق موردنظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد. در این راستا از  سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای به‌عنوان متغیرهای مستقل اصلی و از اندازه شرکت، نرخ رشد دارایی‌ها، فرصت‌های رشد، جریان‌های نقدی، اهرم مالی، بازده سالانه سهام، عمر شرکت و سهامداران نهادی به‌عنوان سایر متغیرهای مستقل استفاده شده است.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 145 شرکت جمع‌ آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 106 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه ‌حل ‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews اقدام به تجزیه‌وتحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. تحلیل روابط بین متغیرها نشان داد که:

 1. بین سود انباشته در شرکت‌های نمونه تصادفی و میزان نسبت تقسیم سود رابطه مستقیمی وجود داشته است.
 2. بین سودآوری و نسبت تقسیم سود رابطه مستقیمی وجود داشته است.
 3. بین میزان مخارج سرمایه‌ای در شرکت‌های نمونه تصادفی و نسبت تقسیم سود رابطه معکوسی وجود داشته است.

 

واژه‌های کلیدی:نسبت تقسیم سود، سود انباشته، سودآوری، مخارج سرمایه‌ای

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1       مقدمه

وظیفه بورس اوراق بهادار، ایجاد بازاری منظم و دائمی برای خریدوفروش انواع اوراق بهادار است که از آن طریق جذب سرمایه‌های مردمی توسط شرکت‌ها، امکان‌پذیر باشد. این وظیفه وقتی به نحو صحیح انجام می‌شود که بازار به شکل یک بازار رقابت کامل عمل کرده و از درجه تخصصی بالایی برخوردار باشد. بنابراین سهامداران و سرمایه‌گذاران از بازار سرمایه این انتظار را دارند که صحت اطلاعات واصله توسط شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس را مورد تأیید قرار دهد تا آن‌ ها به مزایای خرید و نگهداری و فروش سهام خود نائل شوند. سهامداران و سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها از فاکتورهای مختلفی استفاده می‌نمایند که از آن جمله، نسبت سود تقسیمی می‌باشد که تغییرات آن می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت و عملکرد شرکت در حال و آینده بدهد. سود تقسیمی می‌توانند به‌عنوان عاملی برای کنترل و ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت توسط سهامداران باشند (برهانی، 1387).

چنانچه واحد تجاری نتواند وجوه در دسترس را به نحوی سودآور سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند جریان نقدی آزاد را به مصرف توزیع سود سهام برساند. از سوی دیگر در صورت موجود بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآور، می‌توان از تقسیم سود خودداری نمود. در برخی از شرکت‌های درحال‌توسعه که فرصت‌های سرمایه‌گذاری سودآوری وجود دارد، معمولاً از پرداخت سود سهام خودداری می‌شود. در برخی موارد، تأمین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری، از محل سود (تأمین مالی داخلی) بر پرداخت سود سهام و تأمین مالی از طریق انتشار سهام یا اوراق قرضه، ترجیح داده می‌شود؛ زیرا سهامداران ممکن است سود سرمایه‌ای حاصل از افزایش قیمت سهام را بر دریافت سود نقدی سهام ترجیح دهند (برهانی، 1387).

درنتیجه محقق در پی یافتن این مسئله می‌باشد که آیا بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و نسبت تقسیم سود این شرکت‌ها رابطه‌ای وجود دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سؤال پژوهشگر از بین مؤلفه‌های مختلف تأثیرگذار بر نسبت تقسیم سود سهام از شاخص‌های سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای استفاده نموده است. تا درنهایت مدیران شرکت‌ها بتوانند بر اساس این رابطه، تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی خود را تعدیل کنند؛ و سرمایه‌گذاران نیز تصمیم بگیرند که آیا به خرید سهام شرکت مبادرت ورزند یا اینکه در بخش دیگری سرمایه‌گذاری کنند.

 

1-2      بیان موضوع و مسئله تحقیق

تا کنون تحقیقات گسترده ای در زمینه سودآوری، سود  انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس انجام گرفته ولی آنچه مشخص است این مهم است که با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به‌ طور مستقیم، تأثیر و رابطه نوسانات نسبت‌های سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای بر  نسبت تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است.  بنابراین با توجه به بررسی‌های به ‌عمل‌آمده و با توجه به محدودیت‌های موجود در رابطه با شناسایی و اندازه‌گیری متغیرهای نسبت تقسیم سود شرکت‌ها، این پژوهش به بررسی رابطه بین سود آوری، سود انباشته، مخارج سرمایه ای و نسبت تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس پرداخته  است.

سود تقسیمی از موضوع‌هایی است که از دیرباز موردتوجه پژوهشگران مالی قرار داشته است و هنوز نیز به‌عنوان یکی از مسائل بحث‌انگیز در حوزه مدیریت مالی باقی‌مانده است.  تقسیم سود شرکت‌ها همچنان برای محققان مالی، پیچیده و معماگونه است و از دو جنبه بسیار مهم قابل‌بحث است.   ازیک‌طرف، عاملی اثرگذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست. وجود پژوهش در این زمینه با توجه به حساسیت بالای معیار سودآوری شرکت‌ها و مباحث تئوریکی مربوط به آن، به‌شدت احساس می‌گردد.

این تحقیق امکان تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی را در پی دارد و از طرف دیگر، بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند.  ازاین‌رو، مدیران باهدف حداکثر کردن ثروت سهامداران همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت‌های سودآور سرمایه‌گذاری تعادل برقرار کنند.  بنابراین، تصمیمات مربوط به تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود،  بسیار حساس و دارای اهمیت است و شناسایی عوامل مؤثر بر سود تقسیمی،  موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است.   (ایزدی نیا و همکاران،1390).

تصمیم‌گیری در مورد پرداخت سود تقسیمی، یکی از تصمیمات مهمی است که شرکت با آن مواجه است.   سود تقسیمی به داشتن خاصیت چسبندگی معروف است؛ شرکت‌هایی که سود تقسیمی خود را کاهش می‌دهند، معمولاً با کاهش شدید در ارزش خود مواجه می‌شوند.  بنابراین، مدیران تمایل دارند از پرداخت سود بالا اجتناب کنند؛ مگر اینکه نسبت به توانایی‌شان در حفظ سطوح بالای سود تقسیمی اطمینان داشته باشند.  با توجه به فرضیه محتوای اطلاعاتی یا علامت‌دهی، آغاز پرداخت سود سهام توسط یک شرکت و یا افزایش قابل‌توجه سود سهام توسط شرکت، می‌تواند پیام‌های متفاوتی از دید سهامداران مختلف داشته باشد (خوش‌طینت و حاجیان، 1387، 5-4)

همچنین نتایج این تحقیق که برگرفته از داده‌های واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد، می‌تواند قابل بسط به اقتصاد کلان کشور نیز باشد.

بنابراین هدف این تحقیق پاسخ به سؤال زیر است:

چه رابطه‌ای بین سودآوری، سود انباشته و مخارج سرمایه‌ای با نسبت سود تقسیمی وجود دارد؟

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

 • ازآنجاکه یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار در مورد تصمیمات سرمایه‌گذاری، سود تقسیمی و واکنش سرمایه‌گذاران در برابر این پدیده می‌باشد به همین دلیل هدف این تحقیق فراهم آوردن شواهد تازه‌ای در مورد رابطه بین نسبت تقسیم سود، مخارج سرمایه‌ای، سود انباشته و سودآوری شرکت‌ها به‌وسیله ارائه یک رویکرد جدید جهت آزمون فرضیه‌ها می‌باشد.
 • با توجه به اینکه مقصود نهایی این تحقیق حل مشکل سرمایه­ گذاری شرکت­هاست، از حمایت‌کنندگان اصلی تحقیق می‌توان گروه­ های متفاوتی نظیر سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، اعتباردهندگان، فعالین بورس اوراق بهادار و هیئت­های تدوین‌کننده استانداردهای حسابداری اشاره کرد.
 • با اجرای این تحقیق و پاسخ به سؤالات مطرح‌شده می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر از چگونگی تأثیر عوامل مؤثر بر سود تقسیمی به سرمایه‌گذاری در سهامی بپردازند که کسب حداکثر بازدهی را برایشان میسر سازد.
 • با اجرای این پژوهش می‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران، مدیران مالی و دست‌اندرکاران بازار سرمایه کشور با شناخت بهتر عوامل مرتبط با سود تقسیمی و با اعمال سیاست‌های مناسب و مؤثر باعث رونق بازار سرمایه گردند.

1-4     اهداف تحقیق

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و تحقیقی به روش‌شناختی که در آن بکار می‌رود بستگی دارد و هدف علمی این تحقیق ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه تحقیق می‌باشد تا این تحقیق بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی موردنیاز استفاده‌ کنندگان مؤثر باشد و همچنین زمینه‌ساز بستر مناسبی برای تحقیق آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد. اهداف این تحقیق به‌صورت به شرح زیر می‌باشد.

اهداف تحقیق حاضر بر اساس تقسیم‌بندی اهداف به اهداف اصلی و فرعی به شرح زیر قابل‌طبقه‌بندی می‌باشد:

هدف اصلی:

 تعیین رابطه بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق

اهداف فرعی:

 1. تعیین رابطه بین سودآوری و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق
 2. تعیین رابطه بین سود انباشته و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق
 3. تعیین رابطه بین مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق

1-5     سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

چه رابطه‌ای بین سودآوری، سود انباشته، مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

 1. چه رابطه‌ای بین سودآوری و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 2. چه رابطه‌ای بین سود انباشته و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد؟
 3. چه رابطه‌ای بین مخارج سرمایه‌‌ای و نسبت تقسیم سود در قلمرو تحقیق وجود دارد

تعداد صفحه:146

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.