رشته حسابداری

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور 1393

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………

فصل اول:کلیات تحقیق

شماره صفحه
1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1
1-2- موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….. 1
1-3-مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………… 5
1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 6
1-7- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 7
1-8-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 7
1-9-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7
1-10- تعریف واژه ‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………… 8
1-11- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………….. 9
   
                                      فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 11
2-2- مبانی نظری سرمایه فکری ………………………………………………………………………. 11
2-3- الگو های اندازه گیری سرمایه فکری…………………………………………………………. 16
2-3-1- الگوی رهیاب اسکاندیا………………………………………………………………………… 18
2-3-2- الگوی شاخص سرمایه فکری……………………………………………………………….. 20
2-3-3- الگوی تکنولوژی بروکر……………………………………………………………………….. 23
2-3-4- الگوی نمایشگر دارائی های نامشهود ……………………………………………………. 24
2-3-5- الگوی ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 25
2-3-6- الگوی کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………. 25
فهرست مطالب  
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
2-4- ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………….. 30
2-4-1-  مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………… 31
2-4-2- معایب ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 32
2-5- اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………… 32
2-6- پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………… 36
2-6-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. 36
2-6-1-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………….. 60
2-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………. 75
فصل سوم:روش تحقیق  
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 77
3-2 – روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 77
3-3 – جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………… 78
3-4 – نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………… 79
3-5-روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………… 79
3-6-ابزارهای گردآوری داده ها…………………………………………………………………………. 80
3-7– اعتبار و پایایی ابزار تحقیق …………………………………………………………………….. 80
3-8 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………. 81
3-9– مدل و متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 83
3-10– خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… 85
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 88
4-2- توصیف نمونه آماری……………………………………………………………………………… 88
 

فهرست مطالب

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-3- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………. 89
4-4- تحلیل پیش فرض ها……………………………………………………………………………… 97
4-4-1-استقلال خطی متغیرها ………………………………………………………………………… 97
4-4-2-نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………. 99
4-4-3-آزمون نرمال بودن جمله پسماند…………………………………………………………….. 100
4-4-4-   آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند ……………………………………………… 100
4-4-5- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 101
4-4-6-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند…………………………………………………. 102
4-4-7-    آزمون نرمال بودن جملات پسماند ………………………………………………… 102
4-4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………………………… 103
4-4-9- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 104
4-4-10-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند……………………………………………….. 104
4-4-11-سایر پیش فرض ها…………………………………………………………………………… 105
4-4-11-1-آزمون چاو در مدل اول  ……………………………………………………………….. 105
4-4-11-2- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل اول (آزمون هاسمن)……………….. 105
4-4-11-3-آزمون چاو در مدل دوم  ………………………………………………………………. 106
4-4-11-4-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل دوم (آزمون هاسمن)………………… 106
4-4-11-5-  آزمون چاو در مدل سوم  …………………………………………………………….. 107
4-4-11-6- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل سوم (آزمون هاسمن)………………… 107
4-4-11-7- آزمون چاو در مدل چهارم  ……………………………………………………………. 107
4-4-11-8-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل چهارم (آزمون هاسمن)…………….. 108
4-5-تحلیل روابط بین متغیرها…………………………………………………………………………… 108
 

فهرست مطالب

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-5-1- برآورد مدل اول  به روش OLS ………………………………………………………….. 108
4-5-2- برآورد مدل در آزمون فرضیه دوم به روش OLS……………………………………… 109
4-5-3- برآورد مدل در آزمون فرضیه سوم به روش OLS……………………………………. 110
4-5-4- برآورد مدل در آزمون فرضیه چهارم به روش OLS………………………………….. 112
4-6- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………… 113
فصل پنجم:تخلیص و نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 115
5-2- مروری خلاصه بر نتایج حاصل از پژوهش………………………………………………….. 115
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با سایر تحقیقات…………………. 117
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ………………………………………………………… 117
5-3-2-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………. 117
5-3-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………. 117
5-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………. 118
5-4-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………. 118
5-5-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………. 119
5-5-1- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………… 119
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………. 119
منابع و ماخذ  …………………………………………………………………………………………………. 120
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 125
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- تاثبرگذارترین تلاش ها ……………………………………………………… 27
جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده ……………………………………………….. 63
 

فهرست جداول

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
جدول شماره 4-1- تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ……………………… 88
جدول شماره 4-2- آمار توصیفی متغیرها …………………………………………………………… 90
جدول شماره 4-3- نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………. 98
جدول شماره 4-4-آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………… 99
جدول شماره 4-5- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 101
جدول شماره 4-6- آزمون صفر بودن  میانگین جمله پسماند………………………………… 102
جدول شماره 4-7- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 103
جدول شماره 4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 105
جدول شماره 4-9- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 105
جدول شماره 4-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………… 106
جدول شماره 4-11- آزمون چاو……………………………………………………………………… 106
جدول شماره 4-12- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 106
جدول شماره 4-13- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 107
جدول شماره 4-14- آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-15- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-16- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-17- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 109
جدول شماره 4-18- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض دوم……………………………….. 110
جدول شماره 4-19- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض سوم………………………………. 111
جدول شماره 4-20- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 112
نمودارهای تحقیق
نمودار شماره 4-1- متغییر ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………. 91
 

نمودارهای تحقیق

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
نمودار شماره 4-2- متغییر سرانه فروش هر کارمند ……………………………………………. 92
نمودار شماره 4-3- متغییر نرخ رشد فروش ……………………………………………………….. 93
نمودار شماره 4-4- متغییر سود خالص هر کامند ………………………………………………… 94
نمودار شماره 4-5- متغییر سود خالص………………………………………………………………. 95
نمودار شماره 4-6- متغییر هزینه های توزیع و فروش هر کارمند ………………………… 96
نمودار شماره 4-7- متغییر هزینه های تبلیغاتی هر کارمند……………………………………… 97
نمودار شماره 4-8- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 100
نمودار شماره 4-9- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 101
نمودار شماره 4-10- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 103
نمودار شماره 4-11- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 104

 

 

چکیده:

در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق وافزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. در جوامع دانش محورِ کنونی،
بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد.در این تحقیق درصدد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی هستیم که در ابتدا آنالیز آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی به جهت استفاده از مدل و نظریه های موجود
می باشد.به دلیل استفاده از نمونه تصادفی و تعمیم نتایج به جامعه از لحاظ استنتاج توصیفی تحلیلی
می باشد.از لحاظ طرح تحقیق پس رویدادی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق، شش ساله از 1385-1390 می باشد. در فرضیه اصلی بیان شده بود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج فرضیات فرعی و اثبات رابطه بین تک تک اجزاء سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی می توان بیان نمود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری در سطح اطمینان 95٪ وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، سرمایه فکری انسانی، سرمایه فکری ساختاری و سرمایه
فکری ارتباطی

 

 

1-1-  مقدمه:

در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد، روش های سنتی حسابداری،که مبتنی بر دارائی های مشهود و نیزاطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین وارزشمندترین دارائی برای آنها است، ناکافی هستند. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمان هایی که می خواهند از ارزش عملکرد شان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تراست.(سولیون[1]، 2000).

حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمی باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه مالی و دارایی های مشهود اکتفا می کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد.  در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند و فقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های مشهود اکتفا میکند. این در حالیست که در دهه اخیر شرکتها، توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه فکری برای ارائه گزارش به طرف های ذینفع ابراز کرده و در پی یافتن روشی برای ارزیابی  داراییهای نامشهود داخلی و استخراج ارزش نامشهود، در سازمانها می باشند. در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. به این دلیل، تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارائی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکتها، سهامداران(سرمایه گذاران) و سایر گروه های ذینفع، افزایش یافته است.(یانگ چو[2] ،2006)

با توجه به موضوع تحقیق که تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سرمایه فکری
می باشد سعی بر آن شده است تا با بهره گرفتن از مفاهیم نظری  و مطالعات کتابخانه ای این رابطه تعیین و در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران مشخص گردد.

 

 

12– بیان موضوع تحقیق:

امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، برپایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات
و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار ، کاهش چشم گیری یافته اند. (اسمیت[3] ،2009)

سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته اند.  همچنین ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که به این خواست ها جامه عمل می پوشاند، زیرا در این معیار توجه می شود که ما در مقابل چه میزان سرمایه توانسته ایم بازده کسب کنیم و البته این بازده باید متناسب با نرخ هزینه سرمایه باشد. اما آنچه که باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکتها می شود می تواند ناشی از داراییهای غیرقابل اندازه گیری باشد که این داراییها به عنوان سرمایه های پنهان شرکت محسوب می گردد.  وجود یا عدم وجود این داراییها و قدرت پنهان شرکت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه های فکری آشکار می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می توان انتظار داشت که تا حدودی تصمیم گیریهای اقتصادی  در تعیین ارزش شرکتها با مشکل مواجه شود. (بونتیس[4]، 2009)

همچنین تعیین ارزش اقتصادی با توجه به توسعه بازارهای سرمایه از مهم ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند ازسرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است .ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود . به این منظورتحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه ی سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند
(مار[5] ،2012).

این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا به مدیران و سرمایه گذاران کمک نمایند در انتخاب شرکتهای سودآور و دانش بنیان دقیق باشند. و از سوی دیگر توجه به سرمایه فکری و زیربناهای ایجاد آن تا چه اندازه می تواند بر ارزش افزوده اقتصادی در کشور ایران حاضر اهمیت باشد.

 

1-3- بیان مسئله تحقیق:

در قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود . در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی های فیزیکی و سرمایه های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود ماست .اروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد .به همین دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.(چن[6] ،2004)

فلسفه زیربنای ارزش افزوده اقتصادی از آنجایی است که سرمایه گذاران درقبال فراهم آوردن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظار دریافت پاداش هستند. سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران از هزینه سرمایه، سبقت گیرد .در محاسبه سود حسابداری فقط هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود، زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد .در بین همه رویکردها برای اندازه گیری عملکرد، رویکرد مبتنی برسود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه فکری در افزایش ارزش شرکتها به عنوان مهمترین بخش از سرمایه کل شرکت، در این تحقیق سعی شده با توجه به سطح اهمیت شاخص اندازه گیری عملکرد شرکتها در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش اقتصادی به رابطه بین این شاخص و سرمایه فکری پرداخته شود.

در سوی دیگر در رویکردهای مبتنی بر دانش، سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است. زیرا مزیت رقابتی، موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود. در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. (کلین[7] ،2010)

بنابراین با انجام این پژوهش انتظار می رود که سهم سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده اقتصادی در شرکتها مشخص گردد تا سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود دچار اشتباه نشوند و تخصیص بهینه  منابع در شرکتها با سرمایه فکری بالا به خوبی انجام گردد.  سوالی که  در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که سرمایه های فکری در شرکت رابطه ای با ارزش افزوده اقتصادی آن شرکت دارد ؟  و هرچه سرمایه های فکری یک سازمان بیش تر باشد آیا  ارزش افزوده بیش تری را ایجاد خواهد نمود؟ توجه به سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می تواند ابعاد جدیدی به مانند ایجاد دانش و نگرش جدید در حوزه ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه گذاران و همچنین توجه بیش از پیش مسئولان به اینگونه از سرمایه های پنهان شرکتها در خصوص تغییر از دیدگاه سنتی سرمایه داری و تمرکز بر ارزش های بالقوه شرکتها خواهد شد.

سئوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی  وجود دارد؟

 

1-4- ضرورت انجام تحقیق:

دلایل اهمیت و ضرورت به شرح ذیل می باشد :

1-در پژوهش های داخلی بر روی سرمایه فکری پژوهش هایی انجام شده است اما معیارهای مورد استفاده در اندازه گیری سرمایه فکری در این پژوهش  برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می شود.

2-با انجام این پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر میزان ارزش افزوده اقتصادی تعیین می شود که با نتایج این پژوهش می توان نقش سرمایه فکری را در قدرت شرکتها برای ایجاد ارزش سهامداران دانست و این در حالی است که در تعیین ارزش سهامداران به این مقوله توجه نشده است.

3-زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود اعلامی شرکت ها، بدون دانستن نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکتها ، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می رود با انجام این پژوهش  سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این پژوهش  سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.

4-انتظار می رود با انجام این پژوهش  و تعیین نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده اقتصادی ، معیارهای سرمایه فکری در گزارشگری مالی نیز مورد توجه تدوین کنندگان استاندارهای حسابدرای قرار گیرد.

دلایل فوق محقق را بر آن داشت که به پژوهش در این مورد به جهت رفع خلاء موجود در پژوهش های داخلی بپردازد.

تحقیقات مختلفی با موضوع  سرمایه فکری در ایران انجام شده است. اما تاکنون پژوهشی در مورد سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده شرکتها در ایران انجام نشده است. بنابراین ، این موضوع از لحاظ مکانی و موضوعی در ایران جدید است چرا که امثال این پژوهش در خارج از کشور انجام شده اما در ایران مانند آن وجود ندارد پس از بابت مکانی جدید است و از آنجاییکه این موضوع قبلاً در ایران پژوهش نشده نیز از جهت موضوعی جدید می باشد.

[1] Sullivan

[2] Young Chu

[3] Smith

[4] Bontis

[5] Marr

[6] Chen

[7] Klein

تعداد صفحه:154

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.