تربیت بدنی

پایان نامه  تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر برخی شاخص های آسیب سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی در پسران ورزشکار 18-15 سال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر برخی شاخص های آسیب سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی در پسران ورزشکار 18-15 سال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته فیزیولوژی ورزشی

دی ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در این تحقیق 20 نفر دانش آموز پسر 18 –  15 ساله (قد4/6± 05/172 سانتی متر و وزن 51/0± 85/64کیلوگرم)  هنرستان تربیت بدنی امام علی به صورت تصادفی به دو گروه مکمل ( 10 نفر ) و دارو نما (10 نفر) تقسیم شدند سپس تمرین هوازی به مدت  4  هفته اجرا گردید که در این مدت گروه مکمل، روزانه 3 عدد کپسول آلوئه ورا که هر کپسول حاوی 2 گرم آلوئه ورای خشک شده و گروه دارو نما 3 عدد کپسول حاوی دکسترین مصرف نمودند. جهت تعیین شاخص های آسیب سلولی از مارکرهای CK، LDH  و CRP  استفاده شد و نمونه خونی 24 ساعت قبل و بعد از هر تست کوپر گرفته شد. برای توصیف آماری داده ها از میانگین و انحراف معیار و برای تحلیل استنباطی داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و برای مقایسه بین گروهی از آزمون تی مستقل استفاده شد. در صورت مشاهده نتایج معنادار از آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد . سطح معنا داری  05/0≤ P بود .مصرف آلوئه ورا حین تمرینات هوازی باعث کاهش معنا دار LDH (در گروه مکمل کاهش 15 % نسبت به دارو نما داشت) و CRP (در گروه مکمل کاهش 11% نسبت به دارو نما داشت) شد. ولی کاهش معنا داری در  CK مشاهده نشد. (05/0≤ P). درمجموع یافته­ های تحقیق حاضر نشان داد ­ آلوئه ورا باعث کاهش شاخص آسیب سلولی و التهاب سلولی شد. این نتیجه ممکن است بیانگر نقش ضد التهابی و آنتی اکسیدانی آلوئه ورا باشد.

واژه­ های کلیدی: آلوئه ورا، شاخص آسیب سلولی، آنتی اکسیدان،  پسران دانش آموز، مکمل آنتی اکسیدانی

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: طرح تحقیق
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 2
1-2 بیان مساله تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 3
1-3  ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. 4
1-4 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4-1 هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-4-2 اهداف جزئی…………………………………………………………………………………………………………………… 6
1-5  فرضیه ­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-6 قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-6-1 محدوده تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-6-2محدودیت­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………. 7
1-7  تعریف واژه ­ها،مفاهیم و متغیرها………………………………………………………………………………………… 7
فصل دوم: مبانی نظری وپیشینه تحقیق

 

2-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
2-2 مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-2-1 آلوئه ورا……………………………………………………………………………………………………………………………. 10
2-2-2 گیاه شناسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 10
2-3 بررسی نظریه ­های پیرامون تحقیق……………………………………………………………………………………… 12
2-3-1 آنزیم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 12
2-3-2 آنزیم های پلاسمای خون……………………………………………………………………………………………….. 13
2-3-3 عوامل مؤثر بر فعالیت آنزیمی………………………………………………………………………………………… 14
2-3-4 کوآنزیم ها……………………………………………………………………………………………………………………….. 14
2-3-5 اندازه گیری کمی فعالیت آنزیم………………………………………………………………………………………. 15
2-3-6 ایزوزیم ها………………………………………………………………………………………………………………………… 15
2-3-7 کوفتگی عضلانی تأخیری………………………………………………………………………………………………… 15
2-3-8 نظریه التهاب…………………………………………………………………………………………………………………….

 

16
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-3-9 نظریه اسپاسم عضلانی…………………………………………………………………………………………………… 16
2-3-10 نظریه آسیب بافت همبند……………………………………………………………………………………………. 17
2-3-11 نظریه اسید لاکتیک……………………………………………………………………………………………………. 17
2-3-12 نظریه آسیب عضلانی………………………………………………………………………………………………….. 17
2-3-13 نظریه ی نشت آنزیم ها………………………………………………………………………………………………… 18
2-3-14 روش های درمان کوفتگی عضلانی…………………………………………………………………………….. 18
2-3-15 مارکرهای سرمی آسیب عضلانی…………………………………………………………………………………. 21
2-3-16 پروتئین واکنشگر(CRP) C…………………………………………………………………………………………. 21
2-3-17 کراتین کیناز (CK)……………………………………………………………………………………………………… 22
2-3-18 لاکتات دهیدروژناز (LDH)…………………………………………………………………………………………. 24
2-4 پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 25
2-4-1 مروری بر تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………….. 25
2-4-2 مروری بر تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………………….. 27
2-5 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………… 31
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………… 33
3-2 روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….. 33
3-3 جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………… 33
3-4 نمونه آماری،روش نمونه گیری و حجم نمونه…………………………………………………………………….. 33
3-5 ابزار و وسایل جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 34
3-5-1 ابزار جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………………… 34
3-5-2 وسایل اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………….. 34
3-6متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. 34
3-6-1متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………… 34
3-6-2 متغیر وابسته……………………………………………………………………………………………………………………. 34
3-7 فرایند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 34
3-7-1 نحوه تهیه کپسول آلوئه ورا……………………………………………………………………………………………. 35
3-7-2 نحوه مصرف کپسول های حاوی آلوئه ورا……………………………………………………………………..

 

 

35
فهرست مطالب
عنوان صفحه
3-7-3 برنامه تمرین هوازی……………………………………………………………………………………………………….. 35
3-8 روش­های گرد آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………… 36
3-9 روش تجزیه تحلیل داد­ها……………………………………………………………………………………………………. 36
3-9-1 آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………. 36
3-9-2 آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………… 36
فصل چهارم تجزیه و تحلیل یافته­ های تحقیق
4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………. 38
4-2  توصیف داده ها…………………………………………………………………………………………………………………… 38
4-2-1 ویژگی­های توصیفی آزمودنی ها …………………………………………………………………………………… 38
4-2-2  لاکتات دی هیدروناژ ……………………………………………………………………………………………………. 39
4-2-3  غلظت کراتین کیناز ……………………………………………………………………………………………………… 39
4-2-4 پروتئین واکنش گرC……………………………………………………………………………………………………. 40
4-3 آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………… 41
4-4 آزمون فرضیه ­های تحقیق…………………………………………………………………………………………………… 42
4-3-1فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………….. 42
4-3-2 فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………… 43
4-4-3 فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………….. 45
4-5 جمع بندی…………………………………………………………………………………………………………………………. 46
فصل پنجم: بحث، بررسی و نتیجه گیری
5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48
5-2 خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….. 48
5-3 بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
5-4 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 51
5-5 پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. 51
5-5-1 پیشنهادات برخاسته از تحقیق……………………………………………………………………………………….. 51
5-5-2 پیشنهاد برای دیگر محققان……………………………………………………………………………………………. 52
پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

  • مقدمه

با گذشت زمان، سطوح مهارتی ورزشکاران در رشته­ های مختلف پیشرفت کرده است و رکوردهای ورزشکاران به فرازهای جدیدی رسیده و مرز بین موفقیت و شکست کوچکتر شده است. بنابراین ورزشکاران و مربیان، هر عاملی را که بتواند هر چند جزئی شانس پیروزی را افزایش دهد جستجو می­ کنند و به این ترتیب مصرف مکمل­ های غذایی در ورزش بسیار گسترده شده است. در این میان مکمل­های طبیعی جایگاه ویژه ای داشته و موضوع تحقیق بسیاری از فیزیولوژیست های ورزشی شده است. اصولا مکمل­های طبیعی دارای نقش کم ضررتر یا بی ضرری نسبت به مکمل­های صناعی بوده و بر خلاف مکمل­های صناعی فاقد افزودنی­های احتمالا غیر مجاز هستند. از آن جمله می­توان به گیاه آلوئه ورا به نام علمی آلوئه بابادنسیس[1]و از خانواده لیلیاسیا[2] اشاره کرد که از گذشته­ های دور استفاده و کاربردهای فراوانی دارد. برگ این گیاه حاوی غلظت بالائی از ترکیبات آنتراکینون است که خواص ضد التهاب، ضد سرطان، آنتی اکسیدان و ضد اولسر دارد(1). آلوئه ورا با مهار تولید اینترلوکین 6 و 8 و کاهش چسبندگی لکوسیت ها و نیز افزایش سطح اینترلوکین 10 وکاهش سطح فاکتور نکروز تومور آلفا[3] در مهار واکنش های التهابی مؤثر است(1و2).

براساس اظهارنظر IASC[4] ارزش تجارت جهانی محصول خام این گونه گیاهی حدود 125 میلیون دلار و ارزش محصول نهائی تولید شده بالغ بر 110 میلیارد دلار است(1)، که در حال حاضر در صنایع غذایی ، آرایشی و بهداشتی و صنایع داروئی استفاده می­ شود و با توجه به پتانسیل­های بالقوه این گیاه، ورزش نیز می تواند یکی از زمینه­ های مصرفی این گیاه باشد. با توجه به اینکه سطح زیر کشت گیاه آلوئه ورا بالغ بر23 هزار هکتار است می توان به اهمیت آن در صنایع مختلف پی برد. قابل ذکر است کشور تایلند با 34 درصد فروش محصولات آلوئه ورا رتبه اول در این زمینه را دارد(3).

این گیاه 380 گونه زیرخانواده دارد و عدد کروموزومی پایه­ آن ها 7 است(1). با توجه به علاقه وافر مردم ایران و نیز مصرف روز افزون مکمل­های طبیعی و اهمیتی که این بخش از منابع طبیعی ایران از نظر اقتصادی و داروئی دارد. ضرورت تحقیق در زمینه اثرات انتی اکسیدانی گیاه الوئه ورا آشکارتر می­ شود(1و3).

1-2- بیان مسئله:

امروزه در دنیائی که مملو از آلودگی مواد شیمیائی، ترکیبات مصنوعی و شرایط استرس زا است زندگی   می­کنیم که می­توان تهدیدی برای سلامتی باشد. که این تهدیدات را می­توان با مواد غذایی مصرفی و مکان زندگی و هوائی که تنفس می کنیم کنترل می­کنیم. گیاهان از ابتدای تاریخ یکی از مهمترین منابع غذایی و داروئی به شمار رفته که جنبه درمانی آن­ها از اهمیت به سزائی برخوردار است. با توجه به اینکه در ورزش قهرمانی مصرف مکمل برای بالا بردن توانائی ورزشکاران گستردگی زیادی پیدا کرده است و حتی در سطح مدارس و مسابقات دانش آموزی نیز استفاده از مواد ممنوعه و مکمل­ها متداول شده است. در این بین اگر با آگاهی و ملاحظات تغذیه ای و شناخت گیاهان داروئی بتوان مکمل­های سالم و بدون عوارض جانبی را شناسائی و به مواد مفید در ورزش تبدیل کرد می­توان از خسارات و تبعات مصرف مکمل­های شیمیائی کاست و ورزش در سطوح مختلف را بی نیاز از مواد ممنوعه خطرناک کرد(3و4).

باتوجه به اینکه سطح رقابت­های ورزشی بالارفته و رکوردها به یکدیگر نزدیکتر شده اند، ورزشکاران به دنبال افزایش عملکرد خود هستند که برای نیل به این هدف نقش مکمل­های غذایی اهمیت ویژه ای پیدا کرده است (4). تمرین­های ورزشی سنگین مانند تمرین و مسابقاتی که ورزشکاران سطوح حرفه ای به ویژه دو و میدانی انجام می دهند اکسیژن مصرفی و تولید رادیکال­های آزاد داخل سلولی را به طور قابل توجهی افزایش می دهند(2،6). در نتیجه ممکن است در هموستاز اکسیدانتی – آنتی اکسیدانتی عدم تعادل به وجود آید (2) بنابراین در صورتی که تولید رادیکال­های آزاد از توان مقابله سیستم دفاع آنتی اکسیدانتی آندوژنز فراتر رود فشار اکسایشی ایجاد می­ کند. در اثر آسیب­های اکسایشی محصولاتی از قبیل کراتین کیناز (CK)که شاخص آسیب عضلانی است افزایش می­یابد. بر همین اساس، در برخی تحقیقات ارتباط بین رادیکال­های آزاد و شاخص ­های آسیب عضلانی بررسی شده است. با توجه به اینکه ROS [5] در پاسخ به ورزش تولید    می­ شود و به ایجاد آسیب اکسایش (7) و آسیب عضلانی اسکلتی (8) منجر می­ شود این امکان وجود دارد که مکمل­های آنتی اکسیدانتی بدن فشار اکسایش ناشی از ورزش، التهاب و آسیب عضلانی جلوگیری کند. مکمل­های آنتی اکسیدان متعددی برای حفاظت سلول از رادیکال آزاد معرفی شده اند، مانند: ویتامین E-C و کاروتنوئید ها و فلاونوئیدها (9) بنابراین استفاده از مکمل­های آنتی اکسیدانی در تمرین­های شدید می ­تواند آسیب اکسایش ناشی از ورزش را در عضلات اسکلتی به تعویق اندازد(2).

ماستالیدیس[6] و همکاران (2006) تأثیر مصرف مکمل­های آنتی اکسیدانی را بر شاخص ­های آسیب عضلانی در دوندگان فوق ماراتن بررسی کرده اند و نشان داده اند  که شاخص ­های پلاسمائی آسیب عضلانی در اثر ورزش استقامتی افزایش می­یابد و تحت تأثیر مکمل­های آنتی اکسیدانی قرار نمی­گیرد.

تیبر[7] و همکاران (2006) با بررسی مصرف مکمل ویتامین توسط 22 مرد و زن دونده شرکت کننده در مسابقات فوق ماراتن نشان داده اند که مصرف مکمل­های ویتامینی از آسیب های فشار آکسایشی و پراکسید شدن لیپیدی جلوگیری می کند اما برآسیب DNA، التهاب و آسیب عضلانی تأثیر ندارد (مکمل­های ویتامینی بر لاکتات دی هیدروژناز تأثیری نداشت) و مکانیسم آسیب اکسایش، مستقل از آسیب عضلانی و التهاب بود(14)

کاستلو[8] و همکاران (2008) تأثیر مصرف مکمل­های آنتی اکسیدان را در کاهش فعالیت ROS  و [9]DOMS  را در 24 مورد مرد سالم غیر ورزشکار بررسی کرده اند،CK  هموگلوبین و پروتئین کربونیل (شاخص فشار اکسایش پروتئین) ارزیابی شد(15). نتایج آن­ها نشان داد که مصرف مکمل های آنتی اکسیدان بر DOMS و شاخص آسیب اکسایش و بافتی اثری ندارد هر چند در نمونه­ های خونی که 48 ساعت بعد از تمرین گرفته شده بود ck در گروه مکمل کمتر بود (16).

مسیبی و همکاران(1388) در بررسی خواص بیولوژیکی آلوئه ورا به این نتیجه رسیدند که عصاره آلوئه ورا بر فاکتور نکروز تومور آلفا تأثیر معنی دار دارد که نشان دهنده خواص آنتی اکسیدان مؤثر گیاه آلوئه ورا است(3).

در بین مارکرهای رادیکال آزاد پروتئین واکنشگر C (CRP) نیز یکی از نشانه­ های حساس به التهاب است که در پاسخ به عوامل متعددی از جمله آسیب بافتی از کبد آزاد می­ شود مقدار طبیعی آن 5/3 میلی گرم بر لیتر است که در واکنش­های التهابی مقدار آن به طور ناگهانی تا 3000 هزار برابر میزان طبیعی می­رسد(15و16).

تقیان (1391) در بررسی آثار کوتاه مدت تمرین حاد بر میزان CRP پلاسما در زنان چاق و زنان دارای وزن طبیعی به این نتیجه رسید که تفاوت معنی داری در سطح CRP  در بین دو گروه آزمون و کنترل مشاهده شد(2).

با توجه به اینکه آگاهی دقیق از خواص آنتی اکسیدان آلوئه ورا می تواند در بهبود عملکرد وکاهش آسیب سلولی ورزشکاران مؤثر باشد محقق برآن است تا تأثیر این گیاه را بر شاخص های آسیب­های سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی را در پسران ورزشکار بسنجد.

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق     

هزاران سال است که برگ­های گیاه آلوئه ورا به طور گسترده در کشورهای مختلف به عنوان دارو مصرف  می­ شود اثرات درمانی و فارمالوژیک متعددی که برای این گیاه ادعا شده است، غالباً براساس سابقه طب سنتی است. اما مطالعات بالینی در سال­های اخیر روی اثرات درمانی این گیاه صورت گرفته است. در یک بررسی بالینی نسیف­ها[10] و همکاران در سال 1993 مصرف خوراکی ژل آلوئه ورا در بیماران مبتلا به هیپرلیپیدمی باعث کاهش کسترول تام، تری گلیسرید و لیپوپروتئین­های LDL سرم در مقایسه با قبل از درمان شده است. این اثرات در شرایطی به دست آمد که هیچکدام از بیماران مورد بررسی به علت عوارض نامطلوب دارو (ژل آلوئه ورا) از بررسی خارج نشده اند(1و4). وینگ ژو[11] و همکاران (1998) تأثیر آلوئه ورا روی تأثیر سلول­های ماهیچه ای صاف عروقی پس از صدمات شریانی را بررسی کرده اند و نتیجه گرفتند که آلوئه ورا یک ممانعت کننده قوی برای تکثیر سلول­های Sms[12] است و تأثیر فارماکولوژیکی آلوئه ورا در کاهش تکثیر Sms در Invivo  نشان داده است که موجب کاهش تکثیر سلول­های لایه درونی رگ می­ شود، لازم به ذکر است که این تکثیر موجب انسداد مجدد رگ می­ شود(9) . اما از طرفی آسیب عضلانی عاملی است که در موفقیت ورزشکاران نقش منفی دارد(2).

براساس تحقیقات منتشر شده در مجله تمرینات عمومی بریتانیا[13] که در سال 1999 منتشر شد آلوئه ورا اثر درمانی قوی در سندرم خستگی مزمن و آسیب­های ورزشی دارد.راجا سیکاران[14] در سال 2005 و جی بندی در سال 2004 خواص آنتی اکسیدانی آلوئه ورا را بررسی کرده اند به نتایج مشابهی رسیدند که حکایت از تأثیر معنی دار در بهبود کارائی دستگاه ایمنی بدن دارد. مسیبی و همکاران (1388) در تحقیقی فعالیت ایمنومدولاتوری عصاره آلوئه ورا بر فاکتور نکروز تومور آلفا در مدل حیوانی را مورد بررسی قرار داده اند که به طور معنی داری با کاهش علائم بالینی انسفالومیلیت اتوایمیون تجربی و تأخیر در شروع بیماری شد. میزان فاکتور نکروز تومور آلفا تولید شده از سلول های تک هسته ای طحال موش های درمان شده با آلوئه ورا به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (3).

ماستالودیس و همکاران (2006) تأثیر مصرف مکمل های آنتی اکسیدانی را در شاخص های آسیب عضلانی در دوندگان فوق ماراتن بررسی کرده اند و نشان دادند که شاخص های پلاسمائی آسیب عضلانی در اثر ورزش استقامتی افزایش می یابد و تحت تأثیر مکمل های آنتی اکسیدانی قرار نمی گیرد(9).

محرابیان و مجد (1390) اثر بازدارندگی ژل آلوئه ورا در جهش های منجر به سرطان را به اثبات رساندند(1).

ترابر[15] و همکاران (2006) با بررسی مصرف مکمل های ویتامینی در دوندگان شرکت کننده در مسابقات فوق ماراتن نشان دادند که مصرف مکمل های ویتامینی از آسیب های فشار اکسایشی و پراکسیداسیون لیپیدی جلوگیری می کند اما بر التهاب و آسیب های عضلانی تأثیری ندارد و مکانیسم آسیب اکسایشی مستقل از آسیب عضلانی و التهاب بود (16و2).

رافائل[16] و همکاران (2007) اثر مکمل های آنتی اکسیدانی و تکرار دوره های ورزش استقامتی با شدت متوسط را بر شاخص های آسیب عضلانی (CK) می­ شود اما بر پاسخ­های سیستماتیک اثری ندارد. به نظر می­رسد نتایج تحقیقات، تحت تأثیر سطح ورزش میزان و مدت و نوع مکمل های آنتی اکسیدانی مصرف است. با اینکه برخی تحقیقات کاهش بیوماکرهای فشار اکسایشی را پس از مصرف مکمل­های آنتی اکسیدانی گزارش کرده اند اما کارائی مکمل­های آنتی اکسیدانی در عملکرد ورزش قهرمانی به ویژه در دوره­ های شدید دو و میدانی که هنوز در سنین رشد قرار دارند مبهم است (21).

با توجه به نتایج ضد و نقیض تحقیقات در خصوص پاسخ بدن به این گونه مکمل­ها و با توجه به اینکه دوندگان پسر در این رده سنی در سن بلوغ قرار دارند و درگیر تمرین­های سنگین دو و میدانی هستند و احتمال نیاز آن­ها به مکمل­ها وجود دارد ضرورت اصلی تحقیق حاضر، بررسی نقش آنتی اکسیدانی آلوئه ورا به عنوان مکملی که بر استرس اکسایش و آسیب عضلانی به طور همزمان در ورزشکاران پسر جوان که فعالیت­های هوازی را انجام می­ دهند آشکار می­سازد.

1-4- اهداف تحقیق:

1-4- 1-هدف کلی

تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر برخی شاخص ­های آسیب سلولی پس از یک دوره تمرین هوازی در پسران ورزشکار 18-15 سال

1-4-2- اهداف جزئی

  • تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر سطح لاکتات دی هیدروژناز خون (LDH) پسران دانش آموز 18-15 سال پس از یک دوره تمرین هوازی
  • تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر سطح کراتین کیناز (CK) پسران دانش آموز 18-15 سال پس از یک دوره تمرین هوازی
  • تعیین تأثیر مصرف آلوئه ورا بر سطح پروتئین واکنش گر، (CRP) پسران دانش آموز 18-15 سال پس از یک دوره تمرین هوازی

1-5- فرضیه های تحقیق:

  • مصرف آلوئه ورا بر سطح لاکتات دی هیدروناژ خون (LDH) پسران دانش آموز 18-15 سال پس از یک دوره تمرین هوازی تأثیر دارد.
  • مصرف آلوئه ورا بر کراتین کیناز خون (CK) پسران دانش آموز 18-15 سال پس از یک دوره تمرین هوازی تأثیر دارد.
  • مصرف آلوئه ورا بر پروتئین واکنش گر C(CRP) پسران دانش آموز 18-15 سال پس از یک دوره تمرین هوازی تأثیر دارد.

1-6- قلمرو تحقیق:

1-6-1- محدوده تحقیق:

1- سن: آزمودنی­ها در رده سنی 18-15 سال قرار داشتند.

2- جنس: در این تحقیق همه آزمودنی­ها مذکر هستند.

3- میزان ورزش: برای دو گروه آزمودنی زمان مساوی در نظر گرفته شد.

4- بیماری: همه آزمودنی­ها از نظر ابتلا به بیماری های کلیوی، قلبی، تنفسی و از طریق تکمیل پرسش نامه سلامت کنترل شده و افراد سالم برای شرکت در تحقیق انتخاب شدند.

5- زمان نمونه گیری: نمونه گیری خونی 24 ساعت قبل و بعد از تست کوپر انجام شد.

6- مصرف مکمل­ها: هیچ کدام از آزمودنی ها از مکمل غذایی استفاده نکردند.

1-6-2 محدودیتهای تحقیق

1-ژنتیک

2-تغذیه

3-خواب و استراحت

4-انگیزه آزمودنی ها

5-بلوغ

1-6-7 تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها:

آلوئه ورا[17]: گیاهی متعلق به خانواده لیلیاسیا بوده و در ایران فقط یک گونه (آ . لیتولی لیز بیکر[18] دارد که در سواحل جنوبی ایران می روید و به آن صبر زرد می گویند که دارای ویتامین های E و C  است]1[.

کراتین کیناز[19]: یکی از آنزیم­ های مهم در دستگاه فسفاژن است که در تبدیل کراتین به کراتین فسفات و بالعکس نقش اساسی دارد در این تحقیق افزایش آن به عنوان یکی از نشانه­ های تخریب سلول عضلانی مطرح است]2[.

لاکتات دی هیدروناژ[20] :آنزیمی است که در انتقال هیدروژن دخالت داشته و باعث اکسید شدن اسید لاکتیک و تبدیل آن به اسید پیرویک می گردد. تغییرات این آنزیم دیر تر از CK رخ می دهد و معمولاً 24-48 ساعت پس از تحریک به تدریج افزایش می یابد]2[.

پروتئین واکنش گرC[21]  : عضوی از خانواده پروتئین­های پنتراکس است که به عنوان یک نشانه گر التهابی مورد سنجش قرار می گیرد. با گیرنده های سطح سلول واکنش می دهد و سبب تسهیل و گسترش فاگوسیتوز می شود و هر دو عمل التهابی و ضد التهابی را از خود بروز می دهد]2[.

آسیب سلولی  [22]: اگر محدوده ­های پاسخ سازش پذیری سلول عضلانی نسبت به یک محرک فزونی یابد یا در برخی موارد خاص چنانچه احتمال سازش پذیری وجود نداشته باشد در آن صورت به دنبال آن زنجیره ای از وقایع رخ می دهد که تحت عنوان آسیب سلولی نامیده می شود ]3و4 [.

میزان فعالیت آنزیم  [23]: یکی از راه ­های ارزیابی تغییرات آنزیم ها است عمومی ترین واحد اندازه گیری آن واحد بین المللی (IU) در لیتر است ]2و1[.

سیستم هوازی [24]: یکی از مسیرهای تولید انرژی که در فعالیت های سبک با شدن کم در مدت طولانی و با حضور اکسیژن انرژی مورد نیاز عضلات را تأمین می­دهد]2[.                

مروری بر ادبیات تحقیق

2-1- مقدمه:

در فصل قبل ضمن معرفی تحقیق، بیان مسأله و ضرورت آن اهداف و فرضیه ­های تحقیق ذکر شدند در این فصل مبانی نظری مرتبط با موضوع با بهره گرفتن از جدیدترین منابع علمی بررسی می­ شود و سپس تحقیقات انجام شده در زمینه­ های تحقیق، مورد بررسی قرار می­ گیرند.

2-2- مبانی نظری تحقیق

2-2-1- آلوئه ورا

استفاده از گیاهان داروئی به عنوان مواد داروئی و مکمل­های غذایی برای بهبود سلامت عمومی و درمان بیماری­ها جایگاه ویژه ای را با خود اختصاص داده است. صدها سال است که این گیاهان در امر پزشکی و زیبائی مصرف می­ شود. اولین بار در سال 1930 آلوئه ورا برای درمان زخم­های ناشی از سوختگی به کار رفت. برگ این گیاه حاوی غلظت بالائی از ترکیبات آنتراکینون است که در بسیاری از کشور ها به عنوان مسهل استفاده می­ شود. این گیاه بومی مناطق گرمسیری مثل ماداگاسکار و عربستان است و در کشور ما در استان های هرمزگان و بوشهر می­روید(1).

در نوشته های کهن مصری آمده که در 1500 سال قبل از میلاد مسیح از صبر زرد برای رفع عفونت­ها، ناراحتی های پوستی و به عنوان مسهل استفاده می­کردند. می­گویند اسکندر که برای التیام زخم های سربازان احتیاج به چنین گیاهی داشت دستور داد جزیره سوکوترا در نزدیکی سومالی را فتح و تمام آلوئه ورا های آن را برای استفاده با خود ببرند(1و3).

2-2-2 گیاه شناسی :

جنس آلوئه متعلق به خانواده لیلیاسیا بوده و در ایران فقط یک گونه آ.لیلتولیز بیکر دارد که در سواحل جنوبی ایران می روید. طبق منابع معتبر گیاه شناسی این گیاه دارای 38 زیر گونه است و عدد کروموزومی پایه ی آن ها 7 است(3).

آلوئه ورا گیاهی با ظاهری بوته ای انبوه، پایا، همیشه سبز، شاداب و پر طراوت، ارتفاع آن حدود 6 سانتی متر بوده و دارای ساقه چوبی کوتاه به ضخامت 10-50 سانتی متر است. شیرابه زرد رنگ این گیاه با خاصیت مسهلی قوی شامل آنتراکینون­ها به خصوص آلوئین است. آنتراکینون ها، اشعه ماوراء بنفش خورشید را جذب و مانع بالا رفتن زیاد حرارت در بخش­های میانی برگ گیاه که محل ذخیره آب است، می شود.

– بخش میانی و عمده برگ را سلول­های مزوفیل که محتوی فیله ژل است تشکیل می­دهد تمامی کربوهیدرات­ها (پلی ساکاریدها) و گلیکوپروتئین­ها (آنزیم­ها) در برگ­های سبز و ضخیم ساخته می­شوند. مقادیر اضافی کربوهیدرات مورد نیاز برای متابولسیم گیاه به بخش فیله ی ژل منتقل می­ شود(3،32).

– 99 درصد ژل این گیاه را آب تشکیل می­دهد و باقیمانده آن شامل 75 ترکیب مختلف است که شامل :

1- ویتامین­های A , D , E

2- ویتامین­های 12B و 7B و 3B و 2B و 1B و C

3- آنزیم­ های آمیلاز و لیپاز که برای کاهش قند و چربی خون مفیدند.

4- ساپونی­ها که خاصیت پاک کنندگی و ضد میکروبی دارند.

5- مواد معدنی: سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیوم، مس، روی، آهن، منگنز، تروم، ید و فسفر(32).

– خواص درمانی :

آلوئه ورا دارای خواص درمانی بسیار زیادی است که برخی از این خواص شامل :

بهبود زخم (5،4) ضد التهاب، (6،3) ضد سرطان، (1، 9-7) ضد دیابت (2، 3، 1) آنتی اکسیدان (12، 11) و ضد اولسر است. آلوئه ورا با مهار تولید اینترلوکین 6 و 8 و کاهش چسبندگی لکوسیت­ها و افزایش سطح اینترلوکین 10 و کاهش سطح فاکتور نکروز تومور آلفا در مهار واکنش های التهابی مؤثر است.

همچنین نقش درمانی قوی این گیاه در درمان سندرم خستگی مزمن مورد بررسی قرار گرفته و نتایج معتبری نیز ارائه شده است(16). یزدانی در مدل­های حیوانی از آلوئه ورا برای درمان مولتیپل اسکلروزیس که از دسته بیماری­های التهابی است استفاده می­ شود(3و16و32).

اندام مورد استفاده :

اندام مورد استفاده آلوئه ورا، برگ آن است که شامل 2 بخش مشخص و مستقل از هم است.

1- شیرابه : حاصل فشردن یا جریان ساده شیرابه از برگ های انواع آلوئه ورا است که حداقل واجد 15 درصد مشتقات هیدروالکلی آنتراسن است. این مایع زرد رنگ که درون سلول های محیطی و چسبیده به پارانشیم برگ قرار گرفته بلافاصله پس از قطع برگ شروع به خارج شدن می­ کند و در مقابل آتش یا حرارت خشک می شود(18).

شیرابه خشک شده به شکل توده ای به رنگ قهوه ای شکلاتی تیره با بوی مشخص و نامطبوع، تهوع آور و بسیار تلخ است که محتوی حداقل 28 درصد مشتقات بار بالوئین می باشد. دارای خاصیت مسهلی قوی شامل آنتراکینون ها به خصوص آلوئین است (1).

آنتراکینون ها اشعه ماوراء بنفش خورشید را جذب می­ کند بخش میانی و عمده برگ آلوئه را سلول­های مزوفیل تشکیل می­دهد که تمامی کربوهیدرات­ها (پلی ساکاریدها) و گلیکو پروتئین­ها (آنزیم ها) در برگ سبز ساخته و مقادیر اضافی کربو هیدرات لازم برای متابولیسم به بخش مزوفیل جهت ذخیره آب و املاح منتقل می­ شود. کربن و اکسیژن مورد نیاز ساخت کربوهیدرات­ها از دی اکسید کربن هوا که در شب جذب می شود تأمین می­ شود که در نهایت به اسید مالیک تبدیل می­ شود. همچنین این گیاه حاوی ویتامین­های محلول در آب و محلول در چربی به طور همزمان می است که خود از اهمیت زیادی برخوردار و دارای خواص آنتی اکسیدان بالائی است(1).

2- ژل :

ژل یا فیله موجود در برگ آلوئه ورا از یک محلول هیدروکلوئید تشکیل شده و خاصیت چسبندگی ندارد. آنالیز شیمیائی ژل بر اساس تقطیر جزء به جزء صورت می­گیرد. برای استفاده از این ژل می­توان پس از پاستریزاسیون با اضافه کردن نگهدارنده­ی مناسب مثل پتاسیم سوریک 3 درصد با روش اسپری درایر یا فریز درایر پس از تغلیظ آن را خشک کرد(3و16).

2-3 بررسی نظریه ها پیرامون تحقیق

2-3-1-  آنزیم[25]

سرعت واکنش های شیمیایی درون سلولی بوسیله کاتالیزورهایی به نام آنزیم­ها تنظیم می­شوند. آنزیم­ها پروتئین­هایی هستند که در تنظیم مسیرهای سوخت و ساز سلولی نقش مهمی ایفا می­ کنند. آنزیم­ها علت واکنش­ها نیستند بلکه شدت و سرعت واکنش را تنظیم می­نمایند. افزون بر این آنزیم­ها ماهیت واکنش یا نتیجه­ نهایی واکنش را تغییر نمی­ دهند. این ترکیبات در حین واکنش، تغییر فیزیکی یافته اما بعد از انجام واکنش به شکل خود بر می­گردند. گرچه غالب واکنش­های شیمیایی سلولی بدون آنزیم هم انجام می­پذیرند اما سرعت آن ها بسیار کم است. در مقایسه با کاتالیزورهای غیر پروتئینی (+H و OH و یون­های فلزی) هر آنزیم تنها قادر به کاتالیز چند (غالباً یک) واکنش است و غالباً آنزیم ها کاتالیزورهای اختصاصی[26] برای واکنش­های خود هستند.

آنزیم­ها تنها در درون سلول فعالند از این رو نام Enzyme به معنی «در مخمر» به آن داده اند اما آن­ها را می­توان بدون از بین رفتن فعالیت کاتالیتیکی­شان استخراج و پس از خالص نمودن ساختمان و مکانسیم عمل، آن­ها را دقیقاً مطالعه نمود.

بدون وجود آنزیم­ها حیات به شکلی که می­شناسیم، امکان پذیر نیست. آنزیم­ها بعنوان کاتالیزور زیستی[27] سرعت انجام تمام فرایندهای فیزیولوژیک را تنظیم می­ کنند و نقش بسیار مهمی در سلامت و بیماری به عهده دارند. بارزترین ویژگی یک آنزیم آن است که می ­تواند یک واکنش اختصاصی را کاتالیز کند و اساساً در واکنش­های دیگر نقشی ندارند، بنابراین سرعت و میزان انجام فرایندهای متابولیم با تغییر کارایی کاتالیتیک آنزیم­ های خاص تنظیم می­ شود. البته اکثر آنزیم­ها می توانند یک نوع واکنش را (انتقال فسفات، اکسیداسیون- احیاء و غیره) با تعداد کمی از سوبسترا ها که از نظر ساختمانی بهم شبیه هستند و غالباً با سرعت بسیار کمتر انجام دهند. واکنش آنزیمی با سوبستراهای جایگزین در صورتی انجام می­ شود که غلظت این سوبسترا ها در حد بالایی باشد. احتمال انجام یک واکنش خاص از بین حالات ممکن در ارگانیسم­های زنده به غلظت نسبی سوبستراهای جایگزین در سلول و تمایل پروتئین­های متعدد و تعداد ATP بستگی داشته و این واکنش تحت کنترل مستقیم عصبی و هورمونی است. تنظیم فعالیت آنزیم­ها نقش عمده ای در حفظ وضعیت هومئوستاز دارد یعنی محیط داخل سلولی و داخل ارگانیسم در مقابل تغییرات وسیع محیط خارجی (از قبیل تغییرات درجه حرارت، وجود یا فقدان آب یا انواع خاصی از مواد غذایی) به طور نسبی ثابت باقی می­ماند. برای حفظ هومئوستاز سرعت واکنش­های متعدد و مختلف بیوشیمیایی باید برحسب نیاز فیزیولوژیک تنظیم شود.

تعداد صفحه :84

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.