معماری و شهرسازی هنر

پایان نامه تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ، ،نمونه موردی :طراحی سفارتخانه

 

دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

دانشکده هنر و معماری اسلامی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع)

(گروه هنر  )

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد معماری اسلامی

 

تعریف و تبیین رویکرد بازبن افکنی با تاکید بر اکنونیت در معماری معاصرایران ،  ،نمونه موردی :طراحی سفارتخانه

 

 

تابستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

چکیده

 

پس از انقلاب صنعتی در اروپا و با ورود مظاهر مدرنیته به ایران بنا بر نظر بسیاری از بزرگان معماری ایران دچار نوعی

گسست گشته است.این جدایی و این گسست موجب ایجاد نوعی بلاتکلیفی در معماری ایرانی به ویژه در یک سده گذشته

شده است .به نظرمیرسد که فقدان روشی برای ایجاد پیوند میان گذشته، حال و آینده ی معماری ما و سرگردانی میان تعلق

خاطر به گذشته و شوق برای اینده از اساسی ترین مفاهیم مغفول در یک قرن گذشته است. توجه به اکنونیت در معماری

امروز میتواند راهکاری برای برون رفت از نابسامانیهای وضع موجود باشد .این پایان نامه تلاشی است کوچک در جهت

توجه و تاکید بر اکنونیت و یافتن راهی در جهت پیوند میان گذشته،حال و آینده معماری ایران.

استفاده از روش “نظام آوایی توده و فضا” برای تحلیل معماری گذشته و استخراج اصولی که بتوان آنها را به عنوان

ساختارهایی برای امتداد آنچه در معماری گذشته در نظام کالبدی بنا رخ داده است و جاری کردن آن در معماری امروز

ایران از اساسی ترین اهداف این پژوهش بوده است. برای دستیابی به این مهم با تقسیم معماری به دو بخش بنیادگرا و نو

بنیاد سعی در ارائه ی تعریفی میانی بوده است تا راهی مبتنی بر اصول بنیادین و با نظر به آینده در میان راه های موجود

ایجاد گردد در واقع موضوع این پایان نامه با عنوان باز بن افکنی میتواند ظرفیتی نو باشد برای برون رفت از وضع کنونی

معماری ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

 

 

 

فصل اول (روش تحقیق) 1

1-1-  مقدمه. 2

1-2-  ادبیات و مبانی نظری تحقیق: 3

1-3-  طرح مسأله پژوهش: 6

1-4-  اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

1-5-  سوابق و پیشینه پژوهش… 9

1-6-  روش تحقیق.. 15

1-7-  چرایی انتخاب سایت… 19

فصل دوم (پیشینه تحقیق و چارچوب نظری) 20

2-1-  مقدمه. 21

نطق‏ 22

2-2-  هویت… 24

2-2-1-هویت در علوم اسلامی                                                                                                                                                                  25

2-2-2-بررسی آرا و نظرات متفکرین معاصر                                                                                                                                              28

2-2-3-رابطه هویت و تقلید                                                                                                                                                                      30

4-2-2رابطه هویت و بدعت                                                                                                     32

2-2-5-هویت در نظریات معمارى و شهرسازى                                                                                                                                    33

2-2-6-گفتمان هویت با زمینه فرهنگى:                                                                                                                                                      35

2-2-7-بحران هویت در معماری امروز                    38

2-2-8-ترمینولوژی بحران هویت            40

2-3-  سنت… 40

2-3-1-تعاریف                                                                                                            42

2-3-2-سنت گرایان                                                                                          44

2-3-3-جایگاه جریان سنت گرا در میان سایر جریان‎های کلامی                                                                                        54

2-3-4-وحدت متعالی ادیان                                                         56

2-3-5-تمایز میان عقلِ عقل و عقل جزیی       58

-6-3-2کثرت گرایی دینی         59

-7-3-2ابعاد سنت اصیل        60

-8-3-2تعارض میان سنت و مدرنیته       64

2-3-9-نتیجه     68

2-4-  جستاری در مدرنیته و پست مدرنیته. 72

پست مدرنیزاسیون. 78

2-5-  تقابل و تجادل مدرنیته و پست مدرنیته در اندیشه های شرقی و غربی.. 79

-6-2   معماری ایران در تب و تاب مدرنیته و پست مدرنیته. 85

فصل سوم (روش تحقیق) 93

مقدمه. 94

3-1-  مقدمه ای بر باز بن افکنی.. 94

3-2-  اهمیت طرح مسئله. 101

3-3-  3 –  مکان یا نامکان.. 102

3-3-1-انسان و جهان دو جزء لاینفک               103

3-3-2-زیست جهان      104

3-3-3-مکان      104

3-3-4-پیکره و سیما (چشم انداز به عنوان نماد هویت)                                                                                                                106

3-3-5-نظم فضایی         107

3-3-6-رویداد      108

3-3-7-هویت فردی         108

3-3-8-خاطره    109

3-3-9-جهت گیری         109

3-3-10-یگانه پنداری         109

3-3-11-نا مکانی         110

3-4-  اکنونیت… 133

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل نتایج) 139

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 138

معماری دیپلماتیک… 139

فصل پنجم. 161

طراحی.. 161

طرح و نقشه ها 162

 

 

 

فهرست تصاویر

شکل یک -بازتعریف ساختار توده و فضا به صورت کمی                                                                                                                                                         16

شکل دو -گسترش تحلیل در دو راستای                                                                                                                                                                                                       16

شکل سه -گسترش در راستای محور                                                                                                                                                                                         17

شکل چهار-گسترش با تعریف عناصر                                                                                                                                                                                        17

شکل چنج -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                           18

شکل شش -نظام آوایی توده و فضا                                                                                                                                                                                          18

عبدالواحدد الوکیل ،برنده ی جایزه ی آقاخان                                                                                                                                                                           70

سفارت قطر تهران ،شرکت مشاور باوند ،حسین شیخ زین الدین                                                                                                                                                 152

سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                              153

سفارت ایران در بانکوک ،تایسند ،سید هادی میرمیران                                                                                                                                                                                  153

تحلیل سایت                                                                                                                                                                                                                             159

پرسپکتیو پرنده                                                                                                                                                                                                                          161

پرسپکتیو ناظر                                                                                                                                                                                                                            162

پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        163

پرسپکتیو داخلی                                                                                                                                                                                                                        163

:پرسپکتیو دید ناظر                                                                                                                                                                                                                    164

پلان طبقه هم کف                                                                                                                                                                                                                    165

:پلان زیر زمین                                                                                                                                                                                                                          165

پلان طبقه اول                                                                                                                                                                                                                           166

پلان طبقه دوم                                                                                                                                                                                                                           166

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

     کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • مقدمه

با توجه به تغییراتی که در یک صد سال اخیر در جوامع بشری رخ داده است و چالشهایی که پیش روی انسان معاصر مطرح شده است شاید لازم است به چند پرسش اساسی پیش روی تمدن های بشری پاسخی مناسب داده میشد ،یعنی چیستی انسان و چیستی هویت انسان ،رابطه میان انسان اجتماع و تاریخ و تاثیرات اینان بر هم و ….

در تعریف های جدیدکه منبعث از فلسفه نو حاکم بر قرن حاضر بود  مفاهیمی چون نسبیت ،شک ،عدم قطعیت و … وارد ساحت فکری و نظری شد وخدا حذف شدو هیچ تکیه گاه یا ثابتی برای انسان باقی نماند چنان انسان مدرن درگیر شک بود که میزان حیثیت وجودی خود را از میزان تشکیک به جهان اطراف وام میگرفت و تنها میزان ما بین او و جهان اطراف خردگرایی و عقل گرایی او بوداین نوع برخورد خالی از آفات وآسیب ها نبود که در ادامه به آن خواهیم پرداخت .

این تعارض در غرب با توجه به این که زاده ی یک فرایند طولانی مدت از بعد از رنسانس بود پذیرفتنی تر و قابل هضم تر بود تا در جوامعی با پیشینه تاریخی بیشتر چرا که تمام آنچه را که از سر انسان غربی گذشته بود را تجربه نکرده بود و پیوندی عمیق با گذشته  وهویت تاریخی خویش داشت در جوامعی که عقبه تاریخی قابل توجهی داشتند این فرایند نو را نه تحت عنوان یک فرایند که آغاز و انجامی دارد بلکه محصول آن را به عنوان یک محصول وارداتی و مصرفی وارد کردند که از یک سو حاصل هوس سلاطین و امرا ونوعی نیاز که منبعث از مقایسه فرهنگ وطنی با فرهنگ غرب و ناکارآمدی ساختار های موجود در این ممالک از دیگر سو بود.

در جوامعی چون ایران تعارض اساسی آنجا شکل گرفت که روشنفکران جامعه ایرانی که حکم چشم و گوش جامعه ایرانی را داشتند بر سر دو راهی تجدد و سنت ماندند و یک دعوای صوری را یک صده ادامه دادند گروهی سخن از تسلیم محض در برابر فرهنگ بیگانه را میزدند و گروهی با نمود های شکلی گذشتگان زلف گره زده بودند سر آن را نداشتند تا زایش و رویشی را تجربه کنند..از طرفی هم نیروی هاضم فرهنگی ایران زمین چنان رو به کاستی و سستی نهاده بود که یارا و توان هضم فرهنگ های بیگانه ای را که وارد حریم فرهنگی ما شده بودند را نداشت در صورتی که روزگارانی این توان در فرهنگ این سرزمین بود که آنچه مورد نیاز فرهنگی خودش بود را از فرهنگهای هم خانواده میگرفت و بومی میکرد و به کار میگرفت ،  دیگر چالش پیش رو این بود که روشنفکران جامعه ایرانی کمر به حذف جامعه رقیب بستند و در هر دوره که هر کدام از این دو گروه عنان گیر جامعه ی ایرانی میشد با تندروی ها و کند روی ها کمر به حذف گروه مقابل می بست . البته نباید این نکته ی ظریف را از نظر دور داشت که وجود این دو گروه که دو سر یک طیف محسوب میشوند برای هم در حکم ترمز خطر عمل می کردند چنان که هرگروه که قصد تند روی بیش از حد را داشت گروه دیگر اورا به تعادل کشانده است وجود چنین قطبیتی جامعه را در حالت تعادل حفظ میکند و این در حالی است که در جوامع اروپایی به علت عدم وجود نیرویی قوی که قدرت مقابله داشته باشد سنت و تجدد وارد فرایندی شدند که نتیجه آن از پیش مشخص بود (بر نگارنده پوشیده نیست که تنشهای میان سنت و تجدد در روزگارانی چنان بالا بود که کسی را یارای سخن گفتن بر ضد سنت کلیسا نبود وگرنه تکفیر میشود )در هر صورت اگر چه میتوان این ویژگی اجتماعی را در بهبود وضعیت جامعه بکار گرفت اما حقیقت آن است که جامعه ی ایرانی قدر آن را ندانسته و تنها تنشهای زاییده از تماس این دو موجب کند شدن و گاه گم شدن در مسیر گشته است . این در حالی بود که انتخاب راه حلهای میانه و طراحی و ایجاد راه حل های ایرانی که با ساختار های موجود نهایت هماهنگی را داشته باشد ممکن بود.گذار از آنچه هستیم و رفتن به سمت آنچه باید باشیم از مسیری که مختص به ویژگی های فرهنگی این مرز و بوم باشد نه تنها که یک فسانه نیست بلکه ممکن است  .

تعداد صفحه :182

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.