رشته مدیریت

پایان نامه تدوین راهبرد بازاریابی مناسبتی برای گروه های منتخب مشتریان

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- بازاریابی

عنوان پایان نامه :

تدوین راهبرد بازاریابی مناسبتی برای گروه های منتخب مشتریان (مطالعه موردی: بانک کشاورزی ایران)

آبان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

رقابت در نظام بانکی ایران به منظور جذب منابع بیشتر و کم هزینه­تر طی سال­های اخیر افزایش یافته است. برای مواجهه با این شرایط باید به شیوه ­های نوین بازاریابی و خدمات­رسانی مورد نظر مشتری توجه نمود. یکی از شیوه ­های نوین که اخیراً مورد توجه قرار گرفته، بازاریابی مناسبتی (بازاریابی براساس مناسبت­ها) است. هدف این پژوهش شناسایی و اولویت­بندی مناسبت­ها و کانال­های ارتباطی و شناسایی پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­ها است. پژوهش حاضر با رویکرد پژوهش آمیخته از نوع qualàQUAN در ابتدا به منظور جمع­آوری داده ­ها در بخش کیفی بر اساس اصل اشباع نظری با 17 نفر از مشتریان منتخب در شعب بانک کشاورزی مصاحبه عمیق انجام گرفت. سپس بر اساس تحلیل محتوا، انواع مناسبت­ها و کانال­های ارتباطی استخراج گردید. در بخش کمی پس از توزیع و جمع­آوری پرسشنامه در مجموع 421 پرسشنامه برای تحلیل نهایی در نظر گرفته شد. در ابتدای تجزیه و تحلیل با بهره گرفتن از تکنیک خوشه­بندی، نمونه مورد بررسی به سه خوشه (ملی- باستانی­گراها، جوانان­ِخاص­گرا، شخصی­گراها) تقسیم شده و اهمیت هر یک از مناسبت­های ملی- باستانی، مذهبی، خاص و شخصی برای هر یک از خوشه ­ها تعیین گردید. در ادامه با بهره گرفتن از آزمون فریدمن، اولویت انواع مناسبت­ها و کانال­های ارتباطی برای هر یک از خوشه تعیین گردید. و در پایان فراوانی پیام­ها برای هر یک از خوشه ­ها در هر یک از مناسبت­ها، مورد بررسی قرار گرفت.

یافته­ های پژوهش حاکی از آن است که برای خوشه اول مناسبت­های ملی- باستانی بیشترین اهمیت و مناسبت­های شخصی کمترین اهمیت را دارد. برای خوشه دوم مناسبت­های خاص (مقداری کمتر از مناسبت­های ملی- باستانی) بیشترین اهمیت و مناسبت­های مذهبی کمترین اهمیت، و برای خوشه سوم مناسبت­های شخصی بیشترین اهمیت و مناسبت­های مذهبی کمترین اهمیت را دارد. از میان کانال­های ارتباطی برای همه خوشه ­ها، پیام کوتاه دارای بیشترین اهمیت و مکاتبات پستی دارای کمترین اهمیت بودند.

واژه ­های کلیدی: مناسبت، بازاریابی مناسبتی، بازاریابی رویدادی، بانک، مشتری

 

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش… 1

1-1- طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع) 2

2-1- اهداف پژوهش… 10

                هدف اصلی: 10

                اهداف فرعی: 10

3-1- سوالات پژوهش… 10

               سوال اصلی: 10

               سوالات فرعی: 10

4-1- نتایج مورد انتظار از اجرا و استفاده‌کنند‌گان (مستقیم و غیرمستقیم) از نتایج پژوهش… 11

5-1- تعریف عملیاتی متغیرها 11

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش… 13

مقدمه. 14

بخش اول: مبانی نظری… 15

1-2- تاریخچه. 16

2-2- مفاهیم. 17

1-2-2- مناسبت و رویداد. 17

2-2-2- بازاریابی مناسبتی (بازاریابی براساس مناسبت) 18

3-2-2- بازاریابی رویدادی (EM) 18

3-2- مناسبت.. 19

1-3-2- دسته­بندی انواع مناسبت­ها 20

2-3-2- شناسایی مناسبت­ها 20

3-3-2- “W” های یک مناسبت.. 22

4-3-2- اجزای مناسبت­ها 23

5-3-2- راه­های کلیدی برای موفقیت در ایام مناسبت­ها 23

6-3-2- مناسبت­های مصرف، خرید و اجتماعی. 24

          1-6-3-2- مناسبت­های مصرف و خرید.. 24

          2-6-3-2- مناسبت­های اجتماعی. 25

4-2- بازاریابی مناسبتی (بازاریابی براساس مناسبت یا OBM) 25

5-2- راهبرد بازاریابی رویدادی.. 28

1-5-2- مفاهیم مهم در بازاریابی رویدادی.. 29

2-5-2- اهداف بازاریابی رویدادی.. 30

3-5-2- نوآوری ارتباطی بازاریابی رویدادی.. 31

4-5-2- مزایا و معایب استفاده از بازاریابی رویدادی.. 32

          1-4-5-2- مزایای استفاده از بازاریابی رویدادی.. 32

          2-4-5-2- معایب استفاده از بازاریابی رویدادی.. 33

5-5-2- اندازه گیری اثربخشی یک رویداد. 34

6-5-2- ارتباطات در بازاریابی رویدادی.. 35

7-5-2- ارتباط بازاریابی رویدادی و 5پی. 38

8-5-2- طبقه ­های مختلف از فعالیت­های بازاریابی رویدادی.. 39

9-5-2- مدل بهریر و لارسون در بازاریابی رویدادی.. 40

10-5-2- تفاوت بین حمایت­گری و بازاریابی رویدادی.. 42

11-5-2- دسته­بندی بازاریابی رویدادی و حمایت­گری سنتی. 42

6-2- مفهوم مشتری.. 43

            1-6-2- انواع مشتری.. 44

7-2- بخش­بندی مشتریان. 45

          1-7-2- انواع مشتریان از لحاظ داخلی یا خارجی. 45

            2-7-2- انواع مشتریان از نظر رفتاری.. 45

            3-7-2- انواع مشتریان براساس زمان. 45

            4-7-2- بخش­بندی مشتریان از دیدگاه بانک. 46

            5-7-2- هرم مشتریان از دیدگاه زیتامل. 46

            6-7-2- دسته­بندی مشتریان در بانک ولز فارگو. 48

            7-7-2- دسته­بندی مشتریان در بانک کشاورزی.. 48

            8-7-2- بخش­بندی مشتریان بر اساس مناسبت­ها 49

32-2- بخش­بندی براساس موقعیت.. 52

بخش دوم: معرفی بانک کشاورزی… 54

1-2- تاریخچه. 55

2-2- افتخارات و دستاوردها 56

3-2- نوآوری­های بانک کشاورزی.. 58

4-2- موسسات مرتبط با بانک.. 59

بخش سوم: پیشینه تحقیق… 60

1-2- پژوهش­های داخلی: 61

2-2- پژوهش­های خارجی: 61

فصل سوم روش شناسی پژوهش… 70

مقدمه. 71

1-3- فرایند پژوهش… 72

2-3- طرح پژوهش… 75

3-3- جامعه آماری پژوهش… 78

4-3- حجم نمونه آماری.. 78

          1-4-3- حجم نمونه در مرحله کیفی. 78

          2-4-3- حجم نمونه در مرحله کمی. 79

5-3- ابزار و روش گردآوری داده ­ها 79

          1-5-3- گردآوری داده ­ها در مرحله کیفی (مصاحبه) 80

          2-5-3- گردآوری داده ­ها در مرحله کمی (پرسشنامه) 81

6-3- روایی پرسشنامه. 83

7-3- تجزیه و تحلیل داده ­ها 83

          1-7-3- تجزیه و تحلیل داده ­های کیفی. 84

          2-7-3- تجزیه و تحلیل داده ­های کمی. 85

                1-2-7-3- آمار توصیفی. 85

               2-2-7-3- آمار استنباطی. 86

8-3- فرآیند بخش­بندی بازار 88

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ­ها 91

مقدمه. 92

1-4- تحلیل داده ­های کیفی. 93

         1-1-4- تحلیل جمعیت شناختی داده ­های حاصل از مصاحبه با مشارکت کنندگان. 93

              1-1-1-4- جنسیت.. 93

              2-1-1-4-  سن. 93

              3-1-1-4-  تحصیلات.. 94

              4-1-1-4- شغل. 94

        2-1-4- تحلیل محتوا 95

 2-4- تحلیل داده ­های کمی. 99

          1-2-4-   مقدمه. 99

         2-2-4-   تحلیل جمعیت شناختی داده ­های حاصل از پرسشنامه. 100

                1-2-2-4- جنسیت.. 100

                2-2-2-4-   وضعیت تاهل. 101

                3-2-2-4-تحصیلات.. 101

                 4-2-2-4-  شغل. 102

                 5-2-2-4-  سن. 103

         3-2-4- بخش­بندی پاسخگویان براساس فن خوشه بندی.. 104

                1-3-2-4- توزیع احتمال مناسبت­ها 107

                2-3-2-4- وضعیت خوشه ها براساس متغیرهای جمعیت­شناختی. 108

                3-3-2-4-  بررسی معنادار بودن مناسبت­های شناسایی شده در خوشه ­ها 111

               4-3-2-4-  بررسی متفاوت بودن متغیرهای جمعیت­شناختی در خوشه ­ها 111

          4-2-4- اولویت­بندی مناسبت­ها و کانال­ها 112

                1-4-2-4-  اولویت­بندی مناسبت­ها و کانال­ها در خوشه اول. 112

               2-4-2-4-  اولویت­بندی مناسبت­ها و کانال­ها در خوشه دوم. 115

               3-4-2-4-  اولویت­بندی مناسبت­ها و کانال­ها در خوشه سوم. 119

          5-2-4-  بررسی فراوانی نوع پیام­ها به تفکیک مناسبت­ها از دیدگاه پاسخگویان. 123

                1-5-2-4-  بررسی فراوانی پیام­ها در خوشه1. 123

               2-5-2-4-  بررسی فراوانی پیام­ها در خوشه2. 125

               3-5-2-4-  بررسی فراوانی پیام­ها در خوشه3. 126

فصل پنجم نتیجه ­گیری و پیشنهادها 129

مقدمه. 130

 1-5- مروری کلی بر پژوهش… 130

2-5- خلاصه­ای از نتایج و یافته­ های پژوهش… 132

          1-2-5-  بخش­بندی افراد بر اساس مناسبت­ها 132

          2-2-5-  نتایج میانگین رتبه اهمیت مناسبت­ها و کانال­ها 135

          3-2-5-  نتایج فراوانی پیام­ها از دیدگاه مشتریان. 138

         4-2-5-  پیشنهادات اجرایی برای بانک.. 140

         5-2-5-  محدودیت­های تحقیق. 144

         6-2-5- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آتی. 144

         منابع و ماخذ. 145

         پیوست.. 151

 

 

فهرست جداول

 

جدول1-1- مناسبت­های نوشیدنی­ها از سال 1998- 2008 درکشورهای اروپایی و امریکا 9

جدول1-2- خلاصه­ای از مفاهیم. 19

جدول2-2- دسته­بندی مناسبت­ها 20

جدول3-2- مزایا و معایب بازاریابی رویدادی.. 34

جدول4-2- طبقه ­بندی مشتریان در بانک ولز فارگو. 48

جدول 5-2- بخش­بندی مشتریان براساس مناسبت­های نوشیدنی­ها 52

جدول 6-2- خلاصه­ای از مطالعات انجام شده 69

جدول1-4- پراکنش جنسیتی مشارکت ­کنندگان در مصاحبه. 93

جدول 2-4- پراکنش سنی مشارکت کنندگان در مصاحبه. 93

جدول 3-4- پراکنش تحصیلی مشارکت کنندگان در مصاحبه. 94

جدول 4-4- پراکنش شغلی مشارکت کنندگان در مصاحبه. 95

جدول 5-4- مناسبت­های شناسایی شده 95

جدول6-4- مناسبت­ها بر اساس متغیرهای جمعیت­شناختی. 96

جدول 7-4- مناسبت­هایی که در آن هدیه گرفته یا داده شده 97

جدول8-4- نوع هدیه­های مبادله شده در ایام مناسبت­ها 98

جدول 9-4- انواع کانال های ارتباطی استخراج شده از مصاحبه. 98

جدول10-4- وضعیت کانال­ها براساس متغیرهای جمعیت­شناختی. 99

جدول11-4- پراکنش جنسیتی پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف.. 100

جدول12-4- پراکنش وضعیت تاهل پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف.. 101

جدول13-4- پراکنش تحصیلات پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف.. 102

جدول14-4- پراکنش شغلی پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف.. 103

جدول15-4- پراکنش سنی پاسخ دهندگان به پرسشنامه به تفکیک شعب مختلف.. 104

جدول16-4- میانگین اهمیت مناسبت­ها در خوشه ­ها 107

جدول 17-4- نیمرخ جمعیت شناختی خوشه ­ها 109

جدول18-4-  تحلیل واریانس یک طرفه مناسبت­ها بر مبنای خوشه ­ها 111

جدول19-4- نتایج آزمون کای اسکور جهت بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با خوشه ­ها 111

جدول20-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه اول. 113

جدول21-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های مذهبی در خوشه اول. 113

جدول22-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های شخصی در خوشه اول 114

جدول23-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های خاص در خوشه اول… 114

جدول24-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کانال­های ارتباطی در خوشه اول. 115

جدول25-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه دوم. 116

جدول26-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های مذهبی در خوشه دوم . 117

جدول27-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های شخصی در خوشه دوم . 117

جدول28-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های خاص در خوشه دوم … 118

جدول29-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کانال­های ارتباطی در خوشه دوم 119

جدول30-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه سوم. 120

جدول31-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های مذهبی در خوشه سوم . 120

جدول32-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های شخصی در خوشه سوم 121

جدول33-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت مناسبت­های خاص در خوشه سوم 122

جدول34-4- نتایج آزمون فریدمن جهت بررسی اولویت کانال­های ارتباطی در خوشه سوم 123

جدول 35-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های مذهبی در خوشه اول. 124

جدول 36-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه اول 124

جدول 37-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های خاص در خوشه اول … 124

جدول 38-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های شخصی در خوشه اول . 125

جدول 39-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های مذهبی در خوشه دوم . 125

جدول 40-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه دوم 126

جدول 41-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های خاص در خوشه دوم … 126

جدول 42-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های شخصی در خوشه دوم . 126

جدول 43-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های مذهبی در خوشه سوم. 127

جدول 44-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های ملی- باستانی در خوشه سوم . 127

جدول 45-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های خاص در خوشه سوم … 127

جدول 46-4- وضعیت پیام­های ارسالی به مشتریان در مناسبت­های شخصی در خوشه سوم . 127

جدول 47-4-  فعالیت سازمان­­ها و موسسات در ایام مناسبت­ها 128

جدول 1-5- بررسی وضعیت متغیرها در خوشه ­ها 133

جدول 2-5- نتایج مقایسه خوشه ­ها 135

جدول 3-5- اولویت مناسبت­های ملی- باستانی به تفکیک خوشه ­ها 136

جدول 4-5- اولویت مناسبت­های مذهبی به تفکیک خوشه ­ها 136

جدول 5-5- اولویت مناسبت­های شخصی به تفکیک خوشه ­ها 137

جدول 6-5- اولویت مناسبت­های خاص به تفکیک خوشه ­ها 137

جدول 7-5- اولویت کانال­های ارتباطی به تفکیک خوشه ­ها 138

جدول 8-5- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه ­ها در مناسبت­های مذهبی. 139

جدول 9-5- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه ­ها در مناسبت­های ملی- باستانی. 139

جدول 10-5- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه ­ها در مناسبت­های خاص… 140

جدول 11-5- نتایج فراوانی پیام­ها به تفکیک خوشه ­ها در مناسبت­های شخصی. 140

 

فهرست شکل ها

 

شکل 1-1- دسته­بندی انواع مناسبت­ها 4

شکل2-1- مدل مفهومی اولیه راهبرد بازاریابی مناسبتی 6

شکل 3-1- بخش­بندی مشتریان بانک کشاورزی.. 7

شکل1-2- ارتباط مناسبت و رویداد. 17

شکل 2-2- ارتباط بین مناسبت­های خرید و مصرف.. 24

شکل 3-2- مزایای مناسبت­ها برای ذی نفعان. 25

شکل 4-2- مدلACV. 25

 شکل 5-2-  فرآیندهای بازاریابی بر اساس مناسبت­ها 27

شکل 6-2- مقایسه ارتباطات در بازاریابی سنتی و بازاریابی رویدادی.. 36

شکل 7-2- ابعاد بازاریابی رویدادی.. 37

شکل 8-2-  بررسی رابطه بین بازاریابی رویدادی و دیگر ابزارهای پیشبردی.. 38

 شکل 9-2-  نقش بازاریابی رویدادی در آمیخته بازاریابی 39

شکل 10-2- مدل طبقه ­بندی بازاریابی رویدادی.. 40

شکل 11-2- حمایت­گری سنتی و بازاریابی رویدادی.. 42

شکل 12-2- افزایش ریسک و کنترل با حرکت از حمایت­گری سنتی به بازاریابی رویدای.. 43

شکل 13-2-  طبقه ­بندی مشتریان بانک از دیدگاه زیتامل. 47

 شکل 14-2- طبقه ­بندی مشتریان در اداره تحقیق و توسعه بانک کشاورزی.. 49

شکل 1-3- فرایند انجام پژوهش… 74

شکل2-3 سه روش ترکیب داده ­های کمی و کیفی در پژوهش­های آمیخته. 77

شکل3-3- انواع پژوهش­های آمیخته 77

شکل 4-3- فرایند بخش بندی بازار 89

 

فهرست نمودار

نگاره1-4- دندروگرام خوشه­بندی سلسله مراتبی روش وارد- فاصله اقلدیسی. 104

نگاره2-4- توالی هزینه. 105

نگاره3-4 – وضعیت متغیرها در خوشه ­ها 106

نگاره4-4- توزیع مناسبت مذهبی در خوشه ­ها 108

نگاره5-4- توزیع مناسبت خاص در خوشه ­ها 108

نگاره6-4- توزیع مناسبت ملی- باستانی در خوشه ­ها 109

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1- طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع)

تحولاتی که در جوامع بشری مشاهده می­شود در طول زمان بر زندگی همه انسان­ها اثرگذار بوده است. نکته مهم در این تحولات، پیشرفت تکنولوژی در زمینه ارتباطات و فناوری­های مربوط به این رشته است. پیشرفت تکنولوژی و افزایش آگاهی مردم از آخرین دستاوردها و حقوق مورد مطالبه خود، موجب کاهش انحصارها و ایجاد فضای رقابتی در بازار گردیده است. شرایط رقابتی موجود در بازار باعث بهبود کیفیت خدمات و افزایش خدمات­رسانی به مشتریان شده است. در بازار رقابتی مشتریان بعنوان دلیلی برای وجود کسب و کارها در نظر گرفته شده ­اند. بنابراین بانک­ها سعی کرده­اند با بهره گرفتن از راهبردهای گوناگون مشتریان را جذب و حفظ نمایند(Meiden,1996). یکی از راه­های موفقیت در عرصه رقابت، آگاهی داشتن از اصول بازاریابی و بکارگیری فنون آن است. بازاریابی فنی است که اگر به صورت منطقی و هوشیارانه در شرایط رقابتی مورد استفاده قرار گیرد سازمان­ها را از چالش­های موجود و موانع پیش رو، رد نموده و به اهداف مورد­نظر آن­ها می­رساند. بازاریابی بطور فزاینده­ای از عناصر حیاتی برای موفقیت هر کسب و کار به شمار می­رود 2006),Kotler & Keller).

صنعت بانکداری در ایران نیز از جمله صنعت­هایی بوده که در شرایط مختلف قرار گرفته و طی دوره­ های مختلف دچار دگرگونی­های زیربنایی شده است. از اوایل دهه 80 میلادی به بعد جهت و حرکت بانک­ها دچار تحولات بسیار مهم و اساسی گردید و با ظهور بانک­های خصوصی و موسسات مالی و اعتباری صنعت بانکداری به صنعتی رقابتی تبدیل گردید. افزایش رقابت بین بانک­ها و اختلاف ناچیز سود بانکی در بخش جذب منابع بانک­های دولتی و خصوصی، بانک­ها را مجبور کرد هرچه سریع­تر برای جذب و حفظ مشتریان چاره­اندیشی نمایند. امروزه همه بانک­ها با توجه به تغییرات سریع در موقعیت­های رقابتی و شرایط حاکم بر بازار، جذب و حفظ مشتریان را در سرلوحه برنامه ­های خویش قرار داده­اند. از عوامل مهم موفقیت بانک­ها، ارائه خدمات سریع و صحیح و ایجاد این احساس در مشتری است که رضایت وی از خدمات دریافتی، برای بانک­ بسیار مهم است. بنابراین مشتریان فقط بانک­هایی را انتخاب خواهند کرد که سطح مطلوبی از خدمات برتر و با کیفیت­تر را در مقایسه با رقبا فراهم نمایند Puccinelli,1999)) که این باعث رقابت شدید و کاهش وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری شده است Webb,1997)) و هزینه بدست آوردن مشتریان را افزایش داده است. بطور متوسط بانک­ها زمانی را که برای حفظ یک مشتری صرف می­ کنند شش برابر آن را باید برای بدست آوردن یک مشتری جدید صرف نمایند (Limayem,2009). در بازاریابی امروزی برای حفظ و جذب مشتریان تمرکز اصلی بازاریابان بر روی عواملی مانند تخفیف و پیشبرد بر­مبنای قیمت و … است اما رکودهای اقتصادی اخیر و محدودیت­های مالی و تلاش بانک­ها برای کاهش هزینه،­ این روش­های بازاریابی را تا حدودی محدود کرده است. بانکداری امروزی شیوه ­های نوین بازاریابی و سرویس­دهی و خدمات مورد نظر مشتری را می­طلبد که هر بانکی در این شیوه­ها موفق­تر عمل نماید در بازار رقابتی می ­تواند منابع و مشتریان بیشتری را جذب، و در نتیجه سهم بازار خود افزایش دهد. یکی از شیوه ­های نوین بازاریابی که اخیراً مورد توجه بازاریابان قرار گرفته، بازاریابی مناسبتی (بازاریابی براساس مناسبت­ها یا OBM)[1] است. بازاریابی مناسبتی یک رویکرد برای شناسایی اینکه مصرف کنندگان چه وقت و چرا از محصولات و خدمات استفاده می­ کنند و آن­ها چگونه محصولات و خدمات را خریداری می­ کنند.

[1] Occasion Based Marketing

تعداد صفحه :170

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  [email protected]

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.