رشته حسابداری

پایان نامه تدوین الگو برای اندازه گیری تامین مالی از طریق بدهی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تكمیلی گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان تحقیق:

تدوین الگو برای اندازه گیری تامین مالی از طریق بدهی در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

 

ماه و سال:

بهمن ماه 1390

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

عنوان                                                                                          صفحه
      چكیده……………………………………………………………………………………………………..          6
فصل اول کلیات تحقیق  
         بیان مساله……………………………………………………………………………………………………..         7
       سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 8
      فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 10
       قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 11
        تعریف واژگان کلیدی……………………………………………………………………………………………. 11
فصل دوم-مروری بر تحقیقات انجام شده  
ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………………………… 13
نظریه های ساختار سرمایه……………………………………………………………………………………….. 18
نظریه ی مودیگلیانی و میلر…………………………………………………………………………………….. 23
نظریه موازنه ی ایستا…………………………………………………………………………………………….. 25
نظریه ی سلسله مراتبی ………………………………………………………………………………………….. 26
نظریه نمایندگی  ……………………………………………………………………………………………….. 28
مشکلات نمایندگی …………………………………………………………………………………………… 32
انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملکرد مدیران ……………………………………………….. 34
کاربردهای نظریه نمایندگی  ……………………………………………………………………………… 35
عملکرد شرکت ……………………………………………………………………………………………….. 40
معیارهای ارزیابی عملکرد مالی شرکت ها  ……………………………………………………………. 40
عوامل موثر بر رابطه بین عملکرد و ساختار سرمایه  ………………………………………………. 47
پیشینه مطالعاتی – تجربی مربوط ………………………………………………………………………… 49
مطالعات خارجی……………………………………………………………………………………………….. 50
مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………….. 56
روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………….. 64
قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 64
عنوان صفحه
جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………… 64
نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………. 64
روش جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………. 66
روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………. 66
فصل چهارم-نتایج
آماره های توصیفی تحقیق……………………………………………………………………………………. 69
آزمون نرمال بودن متغیرهای وابسته……………………………………………………………………….. 70
مدل نسبت بدهی برای کل نمونه ی آماری……………………………………………………………… 73
اعتبار مدل…………………………………………………………………………………………………………. 74
آزمون دوربین واتسون………………………………………………………………………………………….. 74
هم حرکتی میان متغیرهای مستقل مدل…………………………………………………………………… 75
خلاصه و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 77
فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری
مروری بر فصل های گذشته…………………………………………………………………………………. 78
نتیجه آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………. 81
تفسیر نتایج حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………. 82
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 82
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………… 82
منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………….. 83

 

 

 

 

 

 

فهرست جدول ها

             عنوان                                                                                          صفحه
     الگوی اساسی نمایندگی……………………………………………………………………………………        30
     تحقیقات كاربردی خارجی ………………………………………………………………………………..           61
     تحقیقات كاربردی داخلی ………………………………………………………………………………….           62
     تعداد شركتها………………………………………………………………………………………………… 65
           آماره های توصیفی…………………………………………………………………………………………… 69
      آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………………… 73
     آزمون دوربین واتسون ……………………………………………………………………………………….. 76
     همبستگی متغیرها……………………………………………………………………………………………. 76
     نتیجه آزمون فرضیه ها ……………………………………………………………………………………… 81


 

فهرست شکلها

عنوان                                                                                         صفحه                     

  • انواع انگیزش و معیارهای ارزیابی عملكرد مدیران……………………………………………………………………………………………….. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نقشهها و نمودارها

عنوان                                                                                         صفحه                     

 

  –  هزینه سرمایه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

  –  تاثیر روش های مختلف تامین مالی بر هزینه شركت ……………………………………………………………………………………….. 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

        تحقیق حاضر به دنبال تدوین یک الگو برای اندازه گیری تامین مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. هدف اصلی تحقیق مبتنی بر بیان این موضوع است که نوع و ترکیب بدهی یک واحد تجاری تحت تاثیر چه عواملی است.

بدین منظور از اطلاعات صورتهای مالی شرکت های حاضر در جامعه که شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1385 که سال مالی آنها پایان اسفند ماه هر سال باشد و تغییر سال مالی نداده باشند و از بورس حذف نشده باشند و از شرکتهای واسطه گری مالی(شرکت های سرمایه گذاری و موسسات مالی و…) نباشند و در دوره   ی مورد مطالعه که سالهای 1385 تا 1389 می باشد معامله گردیده اند ، استفاده گردیده است.

از جامعه نمونه ای به حجم 103 شرکت از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیده و متغیرهای مستقل و وابسته در نمونه های انتخابی مشاهده و دسته بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج آزمون فرضیه، نشان داد که نسبت سود خالص به جمع دارایی ها که شاخص سودآوری و عملکرد مدیر می باشد و هم چنین وجود سهامدار عمده دولتی و شبه دولتی درترکیب سهامداران شرکت با نسبت بدهی رابطه دارند. اما نسبت جریان نقدی عملیاتی ، اندازه شرکت و رشد فروش رابطه ای با نسبت بدهی ندارند. مدل تحقیق نشان می دهد هرگاه نسبت سود به جمع دارایی ها افزایش یابد ، نسبت بدهی کاهش می یابد. هم چنین هرگاه در ترکیب سهامداران شرکت ، سهامدار عمده دولتی افزایش یابد ، نسبت بدهی نیز افزایش می یابد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت رابطه ای با نسبت بدهی ندارد. این موضوع به دلیل آن است که احتمالاً در نمونه تحقیق شرکتها هم اندازه بوده و تعداد شرکتهای بزرگ کم می باشد. جریان نقدی عملیاتی و رشد فروش نیز تاثیری بر نسبت بدهی ندارند. پیشنهاد این پژوهش آن است که برای بهبود نسبت بدهی ، ابتدا باید عملکرد و سودآوری شرکت بهبود یابد.

 

وا‍ژه های كلیدی این تحقیق:

ساختار سرمایه،عملكرد و سودآوری شركت،نسبت بدهی به جمع دارایی ها

 

 

 

 

 

 

فـصـل اول

 

كــلیـات تحـقیـق

 

 

 

 

1 –1- مقدمه

در این پژوهش به بررسی عوامل تعیین کننده بر تامین مالی  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پرداخته می شود. برای این منظور برای تعیین یک ساختار بهینه سرمایه، از متغیر  نسبت بدهی به جمع دارایی ها، به عنوان متغیر وابسته  درصد سهام متعلق به سهامدار عمده با مالكیت دولتی، رشد فروش و نسبت سودخالص به جمع دارایی ها ، اندازه شرکت و نسبت جریان نقدی عملیاتی  به عنوان متغیرهای  مستقل در این پژوهش استفاده می شود.

در این فصـل كلیات پژوهش بیان می شود. در ابتدا بـیـان مسـاله و اهـمیت مـوضـوع ارائه شده، سپـس فرضـیه ها، اهـداف و علـت انتخـاب مـوضوع تحـقیق ارائه می شود. همچنین متغیرها، محدودیت ها و تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق به صورت مختصر ارائه خواهد شد.

1 -2 بیان مسأله تحقیق

محیطی که شرکت ها در آن فعالیت می کنند محیطی بسیار رقابتی است. پژوهش در زمینه ساختار بهینه سرمایه می تواند، توان رقابتی شرکت را در بازار افزایش دهد. هم چنین افزایش توان رقابتی، موجب ورود جریان نقدی عملیاتی به داخل واحد تجاری شده و در نتیجه نیاز شرکت به استقراض کاهش یافته و از این رو ساختار سرمایه شرکت نیز بهبود می یابد. بنابراین تعیین میزان مناسب بدهی در  ساختار سرمایه می تواند به این مهم کمک نماید.

   از دیدگاه مدیریت مالی، ساختار سرمایه یکی از مهمترین موضوعاتی است که در دو دهه اخیر به آن پرداخته شده است. امروزه درجه بندی شرکت ها از  لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی مربوط می شود. ساختار سرمایه هر شرکت،هشدار اولیه ای در ارتباط با میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم است در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها، تعیین عوامل موثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد.از سوی دیگر نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین می کند و شرکتها به رقابت  می پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند و جایگاه  خود را در بازار تحکیم بخشند و رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند(اسمیت و دیگران ، 2008).

 

 

1-3- سوالات تحقیق

 این تحقیق در پی یافتن جوابهای مناسب برای سوالات زیر است:

1-  تا چه اندازه سودآوری شرکت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

2-  تا چه اندازه نوع مالكیت (سهامدار دولتی) بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

3-  تا چه اندازه رشد فروش شركت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

4-  تا چه میزان اندازه و بزرگی شركت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

5- تا چه میزان جریان نقدی عملیاتی شركت بر نسبت بدهی اثرگذار است؟

 

1 – 4- ضرورت تحقیق

    آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و باعث شد تا مالکان، اداره شرکت را به مدیران تفویض کنند. جدایی مالکیت از مدیریت  و عدم همسویی منافع مالکیت و مدیریت؛ منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی[1] شد. با توجه به این موضوع و از آنجایی که بخش اعظمی از تصمیم های مدیران پیرامون تأمین منابع مالی فعالیت های شرکت و ترکیب ساختار سرمایه است که باید در درباره این موارد در مقابل طیف های مختلف مالکان پاسخگو باشند؛ لذا از این نظر موضوع بررسی تامین مالی از طریق بدهی و تعیین ساختار سرمایه از اهمیت ویژه ای بر خوردار است.

   همچنین از آنجایی که سودآوری و جریان نقدی شرکت ها در تصمیم گیری سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و اعتباردهندگان می تواند نقش به سزایی را داشته باشد به همین منظور می توان گفت؛ عملکرد و سودآوری و جریانات نقدی شرکت  می تواند نقش بسزایی در تأمین اهداف مدیران و همچنین تأمین منابع مالی شرکت ها را بر عهده داشته باشد.

   انجام تحقیق حاضر از این حیث ضرورت دارد كه می توان ادعا نمود تحقیقات انجام شده در ایران درباره ی موضوع تامین مالی از طریق بدهی و تدوین الگو برای آن، محدود بوده واین پدیده هیچ گاه از رویكرد ساختار سرمایه مورد بررسی قرار نگرفته است.

سازمانها ،شرکتها،موسسات برای کمک به درج و تفسیر اطلاعات حسابداری و تاثیر آن بر هزینه سرمایه شرکت توسط گروه های مختلف ذینفع در بازار سرمایه، تعیین سیاست های اعتباری، پیش بینی مخاطرات بحران های مالی شرکت ها، استفاده از نتایج در راستای گسترش پژوهش و ارائه مبانی نظری، کمک به ارائه ی نرخ حق بیمه مناسب در بیمه های اعتباری نسبت به سنجش عوامل موثر بر تامین مالی از طریق بدهی مبادرت می ورزند.

 این تحقیق می تواند توسط گروه های مختلفی از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک های تجاری ، موسسات رتبه بندی اعتباری ،دانشگاه ها ، مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای بیمه مورداستفاده قرار گیرد.

 

1 -5  اهداف تحقیق

اغلب تحقیق به منظور کشف یک مجهول یا تایید یک موضوع یک موضوع پذیرفته شدهانجام می گیرد از این دیدگاه هر اقدامی که برای روشن کردن موضوعی که وضعیت موجود آن مورد توجه قرار گرفته می تواند هدف تحقیق باشد به طور کلی ممکن است برای تایید یا رد یک فرضیه باشد.

 

   هدف اصلی از انجام این تحقیق ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. مشخص كردن عوامل تاثیرگذار بر بدهی می تواند در تصمیم گیری های مدیران، در جهت تعیین یک ساختار بهینه سرمایه مؤثر واقع شود. بنابراین می توان گفت، به طور مشخص این مطالعه به دنبال تحقق اهداف زیر است:

  • آزمون اثرات نسبت سودآوری ، جریان نقدی عملیاتی ،رشد فروش، اندازه شرکت و نوع مالکیت بر نسبت بدهی
  • بهره گیری از نتایج تحقیق برای تدوین الگو برای تبیین عوامل تاثیرگذار بر نسبت بدهی
  • بسط مبانی نظری تحقیق

[1]. Agency problem

تعداد صفحه :102

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.