مهندسی برق

پایان نامه: تحلیل تداخلات الکترومغناطیسی در سیستم کامل محرک و موتور سنکرون آهنربای دائم بهمراه ارائه یک مدل جدید فرکانس بالای موتور سه فاز وسیستم محرک با کلیدزنی فضای برداری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی برق

گرایش : قدرت

عنوان : تحلیل تداخلات الکترومغناطیسی در سیستم کامل محرک و موتور سنکرون آهنربای دائم بهمراه ارائه یک مدل جدید فرکانس بالای موتور سه فاز وسیستم محرک با کلیدزنی فضای برداری

موسسه آموزش عالی مازیار

 

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته برق قدرت

       موضوع:

تحلیل تداخلات الکترومغناطیسی در سیستم کامل محرک و موتور سنکرون آهنربای دائم بهمراه ارائه یک مدل جدید فرکانس بالای موتور سه فاز وسیستم محرک با کلیدزنی فضای برداری

 

استاد راهنما:

جناب آقای دكتر عبدالرضا اسماعیلی

 

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر اسدا… کاظمی

 

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده  :

امروزه دسترسی به منابع انرژی الکتریکی از مسائل مهم در جوامع می باشد اما این منابع می باید به شکل قابل قبولی برای مصارف مختلف درآید از این رو راه کارهای تبدیل منابع انرژی از اهمیت زیادی برخوردار است و این مبدلهای الکتریکی  نیز با توجه به ساختارهای متفاوت خود کاربردهای مختلفی پیدا می کنند آنچه که در این مبدلها مد نظر است میزان تلفات و همچنین صرفه اقتصادی آنها و نوع به کارگیری آن می باشد.یکی از رویکردها استفاده از الکترونیک قدرت در طراحی این مبدلها است .از جمله مبدلهای پر کاربرد اینورترها هستند که تبدیل dcبه acرا برای کاربردهای فراوان امروزه عهده دار می باشند.

در میان اینورترها طراحی های مختلفی جهت رسیدن به اهداف کاری و رسیدن به خروجی بهتر وجود دارد از جمله آنها استفاده از اینورترهای چند سطحی میباشد که در این میان نیز پیکربندیهای متفاوتی مطرح است که با توجه به نوع کاربرد می تواند مورد استفاده قرار گیرد و با توجه به ساختار الکترونیک قدرت طراحی و

می تواند راهگشای ما برای استفاده از انرژی های نو و پیلهای سوختی و سلول های خورشیدی و..باشد.

ولتاژ مطلوب خروجی در این مبدل ها از ترکیب چندین سطح ولتاژ dc به وجود می آید. با افزایش تعداد سطوح در اینورتر، شکل موج تولید شده به شکل موج سینوسی با اعوجاج هارمونیکی کم نزدیک می شود. شکل موج ولتاژ خروجی در مبدل های چند سطحی می تواند به صورت پلکانی و یا مدولاسیون پهنای پالس سینوسی باشد . این ولتاژ در فرکانس کلیدزنی و تلفات کمتر و با سازگاری الکترومغناطیسی بیشتری نسبت به اینورترهای مرسوم به وجود می آید. با افزایش تعداد منابع dc ، اندازه ی ولتاژ روی هر یک از کلیدها کاهش یافته و بنابراین مقدار dv/dt نیز بر روی کلیدها کم می شود. ساختارهای زیادی برای اینورترهای چندسطحی مطرح شده که ساختار اتصال سری پل به دلیل ساختار ماجولی و سادگی کنترل مورد توجه خاص می باشد.

واژه های کلیدی:      اینورترهای چند سطحی، مولتی کسکید،هارمونیک های خروجی

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

 

                                                                                                                                      

فصل- اول                       سیستمهای محرک موتور های AC

1.1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   15

1.2اینورتر و چگونگی عملکرد آن  …………………………………………………………………………………………. 18

21 …………..………………………………………………….……..      “inverter” dc به  ac  1.2.1   مبدلهای

1.2.2 هارمونیک ها در سیستم های الکتریکی ………………………………………………………………………………………………………………………………………       23

1.2.3  اینورتر منبع ولتاژ دو سطحی و سه سطحی…………………………………………………………………………………………………………………………………..    24

1.3  مشخصات شکل موج خروجی مناسب و روش های رسیدن به آن  …………………………………………………………………………………………………   28

29  ………………………………………………………………………………………………………….. ac به dc1.4 روش های کنترل دامنه در مبدل الکترونیک قدرت

1.4.1  کنترل فاز ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..29

31  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   pwm1.4.2  مدوله سازی پهنای باند

37                                         1.5  موتور آهنربای دائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1.5.1 معادلات موتور آهنربای دائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 37

1.5.2 روش کنترل میدان گردان از طریق کنترل جریان در موتور آهنربای دائم……………………………………………………………………………………………..42

1.6 تداخلات الکترومغناطیس در مبدل های قدرت …………………………………………………………………………………………………………………………………………47

1.6.1روش های کاهش تداخل امواج الکترومغناطیس در منبع ایجاد این امواج…………………………………………………………………………………………………49

1.6.2 اندازه گیری و استانداردهای معتبر در ارتباط با تداخلات الکترومغناطیس …………………………………………………………………………………………52

فصل دوم              اینورتر های چند سطحی  …………………………………………………………………………………………………………    36

2.1  اینوتر های چند سطحی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  55

2.2 رویکرد پیکربندی های اینورترهای چند سطحی……………………………………………………………………………………………………………………………….  58

2.3 پیکربندی های مختلف اینورترهای چند سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………  60

…………………………………………………………………………………………………………………………………60   diode clamped multi level inverter 2.3.1

………………………………………………………………………………………………………………. 66 Flying  capacitor multi level inverter(fcm)2.3.2

……………………………………………………………………………………………………………..70 cascaded  inverter multi separated sources 2.3.3

 

فصل سوم              اینورترهای چند سطحی کسکید با ساختار ترکیبی     ……………………………………………………………. 77

 

3.1 اینورترهای ولتاژ پل  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  78

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 81blanking time3.2 زمان پوچ

3.3  ساختار تکفاز اینورتر کسکید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

3.4  ساختار کسکید افزایشی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  91

3.5 کاهش المانهای مداری در ساختار کسکید افزایشی…………………………………………………………………………………………………………………….  96

3.6 ساختار کسکید افزایشی کاهشی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  102

……………………………………………………………  107OHSW  فصل چهارم         روش هارمونیک بهینه برای تفکیک موج پله 

4.1  مقدمه      …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   108

4.2 شکل موج پله ای هارمونیک بهینه شده………………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

4.2.1  اینورتر چند سطحی با تقارن ربع موج……………………………………………………………………………………………………………………………………. 111

4.2.2 سری فوریه شکل موج مورد نظر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 113

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..123

 

فهرست شکل ها

                                                                                                                                                                                             عنوان                                                                                                                                                                       صفحه

فصل اول                    سیستمهای محرک موتور های AC

 

شکل 1.1 انواع تبدیل توان الکتریکی و مبدلهای الکترونیک قدرت مربوط ……………………………………………………………………………………..  16

شکل 1.2 نمای کلی یک مولد قدرت…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

شکل 1.3 مبدل توان پایه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………20   DC شکل 1.4 شکل موج ولتاژ ورودی

شکل 5.1 شکل موج های ولتاژ و جریان خروجی در اینورتر پایه …………………………………………………………………………………………………..   21

شکل 1.6 ساختار پل نیمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

شکل 1.7 شکل موج خروجی پل نیمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

شکل 1.8 ساختار پل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

شکل 1.9 شکل موج خروجی پل………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

شکل 1.10 روش کنترل دامنه توسط کنترل فاز………………………………………………………………………………………………………………………………… 31

34………………………………………………………………………………………………………………..PWM شکل 1.11 موج خروجی برای مبدل با بهره گرفتن از

شکل 1.12 طیف فرکانسی در حالات مختلف  …………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

شکل 1.13 سیستم محرک .وموتور آهنربای دائم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

شکل 1.14 طرح شماتیک کنترل موتور آهنربای دائم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 42

فصل دوم               اینورترهای چند سطحی

شکل 2.1  شمای تک قطبی اینورتر چند سطحی با بهره گرفتن از سوئیچ………………………………………………………………………………………………..  56

شکل 2.2 شکل موج خروجی به صورت پله ای……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

شکل 2.3 شماتیک کلی اینورترهای چند سطحی سه فاز…………………………………………………………………………………………………………………….. 58

سه سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60    DCMLI شکل 2.4

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..61      DCMLI شکل 2.5 اینورتر تک فاز از

شش سطحی سه فاز ………………………………………………………………………………………………………………………………..  63 DCMLI شکل 2.6 اینورتر

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………64DCMLI شکل 2.7 ساختار های دیگر

…………………………………………………………………………………………………………………………. 66 CAPACITOR CLAMPED شکل 2.8 اینورترهای

سه سطحی……………………………………………………………………………………………………………. 67CAPACITOR CLAMPED شکل 2.9 اینورتر

……………………………………………………………………………………………………………… 70CASCCADE شکل 2.10 یک سلول اینورتر چند سطحی

شکل 2.11 اتصال سلول ها به صورت آبشاری…………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

……………………………………………………………………………………………………….. 72CASCCADEشکل 2.12 ساختار کلی اینورتر چند سطحی

شکل 2.13 ساختار تکفاز اینورتر چند سطحی………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

فصل سوم                  اینورترچند سطحی کسکید با ساختار ترکیبی

شکل 3.1 ساختار کلی اینورتر ساده پل ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

شکل 3.2 الگوی سوئیچینگ برای وصل بودن یکسان تمام سوئیچ ها…………………………………………………………………………………………..80

شکل 3.3 حالت دوم الگوی سوئیچینگ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 81

شکل 3.4 زمان پوچ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82

سطحی تکفاز………………………………………………………………………………………………………………………………..83 M اینورتر آبشار ی شکل 3.5

شکل 3.6 شکل موج ولتاژ خروجی یک اینورتر نه سطحی……………………………………………………………………………………………………………..84

…………………………………………………………………………………………………………85MATLAB شکل 3.7 شمای مدلینگ اینورتر نه سطحی در

……………………………………………………………………………………………………..86MATLAB شکل 3.8 نتایج شبیه سازی اینورتر نه سطحی در

……………………………………………………………………………………………87MATLAB شکل 3.9 مدار و نتایج شبیه سازی اینورتر 7 سطحی در

…………………………………………………………………………………………..88MATLAB شکل 3.10مدار و نتایج شبیه سازی اینورتر 9 سطحی در

ممکن …………………………………………………………………………………………………………………………………………….90DC شکل 3.11 دو اتصال منبع

شکل 3.12 اتصال کوتاه های ممکن در هر حالت……………………………………………………………………………………………………………………………. 91

………………………………………………………………………………………………………………………….93     شکل 3.13 دیاگرام مداری کسکید افزایشی

شکل 3.14 ساختار کسکید افزایشی با دو سلول………………………………………………………………………………………………………………………………. 93

شکل 3.15 شماتیک شبیه سازی و تحلیل فرکانسی کسکید افزایشی…………………………………………………………………………………………. 95

شکل 3.16 نمونه ای از مدار سلول کسکید افزایشی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………. 98

شکل 3.17 دیاگرام مداری سلول پیشنهادی  کسکید افزایشی……………………………………………………………………………………………………. 99

شکل 3.18 شماتیک مدل پیشنهادی کسکید افزایشی در MATLAB ……………………………………………………………………………………… 100

شکل 3.19 دیاگرام مداری ماژولی سلول پیشنهادی کسکید افزایشی………………………………………………………………………………………… 100

شکل 3.20 خروجی مدار و تحلیل فرکانسی سلول کسکید افزایشی پیشنهادی…………………………………………………………………………. 101

شکل 3.21 دیاگرام مداری ساختار کسکید افزایشی کاهشی……………………………………………………………………………………………………….. 104

شکل 3.22 شماتیک شبیه سازی مدل کسکید افزایشی و نتایج شبیه سازی……………………………………………………………………………… 105

فصل چهارم                                       روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله OHSW

شکل 4.1 S اینورتر چند سطحی H-BRIDG که به صورت سری به هم متصل شده اند…………………………………………………………. 109

شکل 4.2 ولتاژ خروجی S اینورتر H-BRIDG که به صورت سری به هم متصل شده اند…………………………………………………………. 110

شکل 4.3 تقارن ربع موج S  اینورتر H-BRIDG …………………………………………………………………………………………………………………………..113

شکل 4.4 یک چهارم اول شکل موج مورد نظر ………………………………………………………………………………………………………………………………114

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                                   صفحه

فصل اول     سیستمهای محرک موتور های AC

جدول 1. 1 سوئیچینگ ساختار پل  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  27

فصل دوم  اینورترهای چند سطحی

جدول 2.1    حالات مختلف کلید ها برای خروجی های متفاوت……………………………………………………………………………………………………….  62

جدول  2.2 حالتهای مختلف کلیدها برای capacitor  clamped   سه سطحی…………………………………………………………………………… 67

جدول 2.3 حالتهای کلید زنی برای capacitor clamped  شش سطحی …………………………………………………………………………………… 68

جدول 2.4 مقایسه پیکربندی های مطرح شده…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 2.5 مقایسه اینورترهای ولتاژ در تعداد سوئیچ…………………………………………………………………………………………………………………………… 76

فصل چهارم                                       روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله OHSW

جدول 4.1 زوایای بدست آمده به ازای شاخص های مدولاسیون………………………………………………………………………………………………………… 122

 

لیست علایم و اختصارات

یکسو کننده های سیلسیومی قابل کنترل SCR
منابع تغذیه بدون وقفه UPS
اعوجاج هارمونیکی کل ( (total harmonic distortion THD
ضریب جابجایی (            (   displacement factor DF
مدولاسیون پهنای باند PWM
اینورتر منبع ولتاژ (Voltage Source Inverter) VSI
اینورتر منبع جریان (Current Source Inverter) CSI
Diode –Clamped Multilevel Inverter DCMI
Flying –Capacitor  Multilevel Inverter

روش هارمونیک بهینه برای شکل موج پله ای

FCMI

 

OHSW

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول      

 

1.

2.

         سیستمهای محرک موتور های AC

 

1-1)الکترونیک قدرت چیست؟

الکترونیک قدرت امروزی پس از ساخت یکسو کننده های سیلسیومی قابل کنترل (SCR)یا تریستور ,توسط شرکت جنرال الکتریک در سال 1958 آغاز شد . SCRیک کلید قدرت نیمرسانای یکسویه است که می تواند با اعمال پالس الکتریکی با توان پایین به گیت آن وصل شود . مقادیر مجاز ولتاژ و جریان SCRها از تمامی انواع دیگر کلیدهای قدرت نیمرسانا بیشتر است .

در کشورهای توسعه یافته مبدلهای الکترونیک قدرت در کلیه مناطقی که انرژی الکتریکی در آنها توزیع شده است کاربرد وسیعی یافته است این مبدلهای توان الکتریکی را برای کاربردهای مختلف مانند راه اندازی موتورهای الکتریکی , منابع تغذیه بدون وقفه( UPS ) ,گرمایش و روشنایی ,فرایندهای الکتروشیمیایی ,خطوط انتقال dc ,جبران کننده های توان راکتیو ومنابع تغذیه تنظیم شونده و… مناسب می سازد. همچنین ورود مبدلهای الکترونیک قدرت به تمامی مراحل تولید ,انتقال و توزیع توان باعث افزایش فوق العاده ای در توانایی سیستم بدون سرمایه گذاری در نیروگاه ها و خطوط انتقال جدید می شود بنابراین با توجه به موارد فوق منطقی است که پیش بینی کنیم که هر مهندس برق در طول مدت کارش با بعضی از مبدلهای الکترونیک قدرت برخورد خواهد کرد انواع تبدیل توان الکتریکی و مبدلهای مربوطه که در الکترونیک قدرت امروزی بکار می روند در شکل 1 نشان داده شده است .برای نمونه تبدیل dcبهac توسط اینورتر ها محقق میشود که این مبدل موضوع اصلی بحث ما نیز می باشد.

تعداد صفحه : 141

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.