رشته حسابداری

پایان نامه تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی با ساختار سرمایه بانک­ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده مدیریت و حسابداری

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

عنوان پایان نامه :

تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی با ساختار سرمایه بانک­ها

 

 

زمستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1,1   مقدمه 2

1,2   طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع) 2

1,3   اهداف تحقیق. 6

1,4   سؤال و فرضیه‌های تحقیق. 6

1,5   روش تحقیق. 8

1,6   جامعه و نمونه آماری تحقیق. 9

1,6,1   جامعه آماری  9

1,6,2   روش نمونه‌گیری. 9

1,7   قلمرو تحقیق. 10

1,7,1   قلمرو موضوعی. 10

1,7,2   قلمرو مکانی  10

1,7,3   قلمرو زمانی  10

1,8   ابزار جمع‌ آوری داده‌های موردنیاز تحقیق. 11

1,9   روشها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 11

1,10 مدل­های رگرسیونی، متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه ­گیری متغیرها 11

1,11      نتایج مورد انتظار از اجرا و استفاده‌کنند‌گان (مستقیم و غیرمستقیم) از نتایج تحقیق. 14

1,12 ساختار کلی تحقیق. 14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2,1   مقدمه 17

2,2   ساختار سرمایه 18

2,3   نظریه‌های ساختار سرمایه 19

2,3,1   نظریه سنتی 20

2,3,2   نظریه سود خالص (NI) 21

2,3,3   نظریه سود خالص عملیاتی (NOI) 22

2,3,4   تئوری مودیلیانی- میلر 23

2,3,5  تئوری دادوستد (توازن) 28

2,3,6  تئوری ترجیحی (سلسله‌مراتبی) 29

2,3,7  فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 31

2,3,8   اثر علامت‌دهی. 32

2,3,9   تئوری نمایندگی. 33

2,3,10 تئوری زمان‌بندی بازار 35

2,4   نتایج تئوری‌های ساختار سرمایه 36

2,5   واسطه‌های مالی. 37

2,5,1   واسطه‌های مالی – به‌عنوان شرکت‌های تجاری. 41

2,5,2   واسطه‌های مالی – به‌عنوان واسطه 42

2,6   انواع واسطه‌های مالی بر اساس نوع فعالیت.. 44

2,6,1   نهادهای سپرده‌پذیر: 45

2,6,2   شرکت‌های بیمه و صندوق­های بازنشستگی. 48

2,6,3   شرکت‌های اوراق بهادار و بانک­های سرمایه­ گذاری. 49

2,6,4   شرکت‌های سرمایه‌گذاری. 51

2,6,5   مؤسسات تأمین مالی. 51

2,7   نقدینگی. 52

2,8   پول   52

2,8,1   رویکرد اول: تأکید بر قابل‌لمس بودن پول (فیشر بلاک و ایگن فاما) 53

2,8,2   رویکرد دوم: تأکید بر نقدینگی پول (جان گارلی و ادوارد شاو) 53

2,8,3   رویکرد سوم: تأکید بر وسیله پرداخت ساده و راحت.. 54

2,8,4   رویکرد چهارم: تأکید بر مفهوم پرداخت‌های همزمان (شِکِل) 54

2,8,5   رویکرد پنجم: تأکید بر مفهوم پرداخت بدون تعهد بازپرداخت در آینده (هری جانسون) 55

2,8,6   رویکرد ششم: تأکید بر رابطه بین پول و تولید ناخالص داخلی GDP (فریدمن و میزلمن) 55

2,8,7   رویکرد هفتم: تأکید بر ثبات تابع تقاضای پول (دیوید لیدر، جود و اسکادینگ) 56

2,8,8   رویکرد هشتم: تأکید برگردش عادی و روزمره واسطه معاملات (یگر) 57

2,8,9   رویکرد نهم: تاکید بر حفظ موقت قدرت خرید (میلتون فریدمن) 57

2,8,10 رویکرد دهم: تأکید بر برونزا بودن پول (جیمز توبین) 58

2,9   حجم پول نقد. 58

2,10 حجم نقدینگی. 59

2,11 اهمیت و آثار اقتصادی پول. 60

2,12      خلق نقدینگی. 61

2,13 کمیته بال. 65

2,14 ریسک: 68

2,14,1 ریسک‌های مالی. 71

2,15 ریسک نقدینگی. 76

2,16 انواع ریسک نقدینگی. 81

2,16,1 ریسک نقدینگی مربوط به تأمین وجوه 81

2,16,2               ریسک نقدینگی دارایی. 86

2,17 خلاصه تحقیقات داخلی. 90

2,18 خلاصه تحقیقات خارجی. 92

فصل سوم: طرح تحقیق

3,1   مقدمه 95

3,2   طرح تحقیق. 96

3,2,1   رویکرد کلی تحقیق. 96

3,3   قلمرو تحقیق. 98

3,3,1   قلمرو موضوعی. 98

3,3,2   قلمرو مکانی  99

3,3,3   قلمرو زمانی  99

3,4   روش و ابزار گردآوری داده‌ها 99

3,5   تحلیلی بر داده‌های تحقیق. 99

3,6   معرفی جامعه آماری و تشریح نحوه استخراج داده‌ها 101

3,6,1   جامعه آماری  101

3,6,2   نمونه آماری  101

3,7   فرضیه‌های تحقیق. 102

3,8   روش‌های آماری. 102

3,8,1  آمار توصیفی  102

3,8,2   تحلیل توصیفی داده‌ها 103

3,8,3   آمار استنباطی. 103

3,9   روش تجزیه‌وتحلیل داده‌ها 110

3,10 آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی/تلفیقی. 113

3,11 همبستگی. 115

3,12 آزمون معناداری الگوی رگرسیون. 115

3,13 آزمون معنادار بودن برای معادله رگرسیون. 115

3,14 آزمون معنادار بودن ضرایب.. 115

3,15 آزمون خودهمبستگی جملات خطا 116

3,16 آزمون نرمال بودن مانده­ها 116

3,17 فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل: 117

3,18 نرم‌افزارهای رایانه‌ای مورداستفاده 117

3,19 خلاصه فصل. 118

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده ­های پژوهش

4,1   مقدمه 120

4,2   آزمون فرضیه ­ها در سطح کل بانک­ها 121

4,2,1  بررسی پایایی متغیرهای پژوهش.. 121

4,2,2  بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح کل بانک­ها 122

4,2,3   بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح کل بانک­ها 125

4,2,4  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 127

4,2,5  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 130

4,3   آزمون فرضیه ­ها در سطح بانک‌های تجاری. 134

4,3,1  بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح بانک­های تجاری. 134

4,3,2   بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تجاری. 135

4,3,3  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 138

4,3,4  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 141

4,4   آزمون فرضیه ­ها در سطح بانک‌های تخصصی. 144

4,4,1  بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح بانک­های تخصصی. 144

4,4,2   بررسی همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تخصصی. 146

4,4,3  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 148

4,4,4  آزمون فرضیه با متغیر «خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط» 150

4,5   خلاصه فصل. 152

فصل پنجم: تحلیل یافته‌ها و نتیجه‌گیری

5,1   مقدمه 155

5,2   فرضیات و نتایج آزمون‌ها 156

5,3   تفسیر نتایج و مقایسه با تحقیقات گذشته 158

5,4   پیشنهادات برای استفاده‌ کنندگان. 161

5,5   پیشنهاد برای تحقیقات آتی. 162

منابع و مآخذ  ………………………………………………………………………………………………………………………….164

ضمائم و پیوست­ها 175

 

 

 

 

فهرست جداول

جدول ‏1.1: متغیرهای تحقیق. 12

جدول ‏2.1: اصول کمیته بازل. 68

جدول ‏2.2: خلاصه تحقیقات داخلی در زمینه ساختار سرمایه بانک­ها 90

جدول ‏2.3: خلاصه تحقیقات خارجی. 92

جدول ‏3.1: طبقه‌بندی حساب‌های ترازنامه‌ای و خارج ترازنامه بر اساس نقدینگی. 105

جدول ‏3.2: ضرایب ریسکی جهت محاسبه دارایی‌های موزون شده به ریسک.. 107

جدول ‏3.3: خلاصه متغیرهای تحقیق. 109

جدول ‏4.1: آزمون پایایی متغیرهای پژوهش… 122

جدول ‏4.2: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل بانک­ها 124

جدول ‏4.3: همبستگی بین متغیرها در سطح کل بانک­ها 126

جدول ‏4.4: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها 127

جدول ‏4.5: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها 128

جدول ‏4.6 : مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها 129

جدول ‏4.7: مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح کلی بانک‌ها بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. 130

جدول ‏4.8: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat fat) در سطح کلی بانک‌ها 131

جدول ‏4.9: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat fat) در سطح کلی بانک‌ها 131

جدول ‏4.10: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح کلی بانک­ها 132

جدول ‏4.11: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح کلی بانک‌ها بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. 133

جدول ‏4.12: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح بانک‌های تجاری. 135

جدول ‏4.13: همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تجاری. 136

جدول ‏4.14: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat nonfat) در سطح بانک‌های تجاری  138

جدول ‏4.15: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat nonfat) در سطح بانک‌های تجاری  138

جدول ‏4.16 : مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح بانک­های تجاری. 140

جدول ‏4.17: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح بانک‌های تجاری بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. 140

جدول ‏4.18: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat fat) در سطح بانک‌های تجاری  141

جدول ‏4.19: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی متغیر (lc cat fat) در سطح بانک‌های تجاری  142

جدول ‏4.20: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح بانک­های تجاری. 143

جدول ‏4.21: مدل رگرسیونی تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح بانک‌های تجاری بعد از اجرای روش کوکران-اورکات.. 144

جدول ‏4.22: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح بانک‌های تخصصی. 145

جدول ‏4.23: همبستگی بین متغیرها در سطح بانک­های تخصصی. 147

جدول ‏4.24: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat nonfat) در سطح بانک‌های تخصصی  149

جدول ‏4.25 : مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی بدون در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat nonfat) در سطح بانک­های تخصصی. 150

جدول ‏4.26: انتخاب داده‌های تلفیقی در برابر داده‌های ترکیبی متغیر (lc cat fat) در سطح بانک‌های تخصصی  150

جدول ‏4.27 : مدل رگرسیونی برازش شده تأثیر ساختار سرمایه بر خلق نقدینگی با در نظر گرفتن اقلام زیرخط (LC cat fat) در سطح بانک­های تخصصی. 151

جدول ‏4.28: خلاصه آمار توصیفی. 152

جدول ‏4.29: خلاصه نتایج پژوهش… 153

جدول ‏5.1: نتایج آزمون فرضیه فرعی 1. 157

جدول ‏5.2: نتایج آزمون فرضیه فرعی 2. 157

جدول ‏5.3: خلاصه آمار توصیفی. 158

جدول ‏5.4: خلاصه نتایج تحقیق. 160

 

 

1      فصل اول:
کلیات تحقیق

1,1        مقدمه

در این فصل سعی می­ شود تا با بیان قسمت ­های مختلف مطالعه انجام‌شده، طرحی از آن ارائه گردد. بدین منظور، در این فصل ابتدا به بیان مسئله و چارچوب نظری، اهداف تحقیق، سابقه مطالعات و تحقیقات پیشین، ارائه فرضیات، مدل­ها، نحوه اندازه ­گیری متغیرها و هم­چنین به بیان قلمرو تحقیق پرداخته‌ و در انتها نیز ساختار کلی تحقیق ارائه شده است.

1,2        طرح مسئله (تعریف و اهمیت موضوع)

در دهه­های اخیر توسعه و رشد اقتصادی در کشور­های جهان سوم اهمیت بسیاری پیدا کرده است و لازمه توسعه و رشد اقتصادی وجود سیستم‌های تأمین مالی برای انجام سرمایه‌گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی می‌باشد.

در کشور­های درحال‌توسعه من‌جمله ایران، سیستم‌های تأمین مالی از نوع بانک محور[1] می‌باشد و عمده وجوه لازم جهت سرمایه­ گذاری در بخش­های مختلف اقتصادی از سیستم بانکی تأمین می‌گردد.

در سیستم بانک محور، بانک‌ها و سیستم­های مالی و اعتباری یکه‌تاز بوده و سیستم­های مالی را تسخیر کرده ­اند و بخش عمده‌ای از بازار­های مالی در دست بازار پول است تا بازار سرمایه.

در کشور­هایی همچون چین که در دهه­های گذشته رشد اقتصادی بسیار بالایی را تجربه کردند سیستم بانکی به سرعت در حال خصوصی‌سازی[2] می­باشد و علیرغم این خصوصی‌سازی‌ها هنوز دولت کنترل عمده­ای بر بانک­های این کشور دارد و طبق شاخص آزادی اقتصاد[3]، سیستم بانکی این کشور کاملاً متأثر از دولت فعالیت می­ کند (لی و سانگ[4] ، 2013). که وضعیت مشابه‌ای در ایران قابل مشاهده است.

بانک‌ها در هر دو سمت ترازنامه خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهند، در سمت دارایی­ ها (سمت راست ترازنامه) با اعطای تسهیلات به وام‌گیرندگان، باعث ایجاد و افزایش جریان اعتبارات[5] در اقتصاد شده و در سمت بدهی­ها (سمت چپ ترازنامه) وجوه موردنیاز خود را از سپرده‌گذاران فراهم می‌کنند (دایاموند[6] و راجان[7]، 2001). و بانک‌ها می‌توانند دارایی­ های غیر نقد خود را به نقد بیشتری برای پاسخ به نیاز متقاضیان وام و تسهیلات و سپرده­گذاران تبدیل کنند، اما به نظر می‌رسد که بین این دو فعالیت ذاتاً ناسازگاری وجود دارد که عبارت‌اند از: نیاز به نقدینگی سپرده‌گذاران ممکن در زمان نامناسبی باشد که بانک را مجبور به حراج دارایی­ های غیر نقد خود برای تأمین نقدینگی می­ کند، که موجب می‌شود تا حیات و بقای بانک به خطر افتد(دایاموند و دایبوینگ[8]، 1983).

1,3        اهداف تحقیق

با توجه به اهمیت ساختار سرمایه بانک در شرایط متفاوت اقتصادی و تأثیرگذاری آن بر خلق نقدینگی لازم است مدیران آگاهی لازم در ارتباط با نقش این عامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی کسب نمایند. تحقیقات انجام‌شده بیشتر به بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری، هزینه‌های تأمین مالی در بانک‌ها و منابع مالی بانک‌ها پرداخته­اند. مسئله اصلی تحقیق پیش‌رو این است که ساختار سرمایه بانک چگونه بر خلق نقدینگی بانک­ اثرگذار است. تحقیق حاضر تلاش می‌کند شناخت عوامل تأثیرگذار بر خلق نقدینگی در بانک‌ها به مدیران کمک نماید تا در شرایط متفاوت اقتصادی تصمیمات مقتضی اتخاذ نمایند.

1,4        سؤال و فرضیه‌های تحقیق

پژوهش حاضر درصدد تبیین رابطه قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانک‌ها می‌باشد.

بر اساس تئوری­های خلق نقدینگی، برگر و باومن[9] (2009) به این نکته اشاره می­ کنند که بانک‌ها زمانی خلق نقدینگی می­ کنند که دارایی­ های غیر نقد خود را به بدهی­های نقد تبدیل کنند یا جهت دارایی­ های غیر نقد از بدهی­های نقد تأمین مالی کنند. شواهد نشان می­دهد که بانک‌ها نقدینگی را زمانی که از محل بدهی­های نقد برای نگهداری اقلام غیر نقدی تهیه می­ کنند، ایجاد می­ کنند. آن‌ ها اقلام غیر نقد (مثل سرمایه­ گذار­ی­های بلند­مدت شرکت‌ها) را به نقد (مثل سپرده­ها) تبدیل می­ کنند که به‌عنوان خلق[10] نقدینگی می­توان نام برد. همچنین، زمانی که بانک‌ها بدهی بلند­مدتی را برای نگهداری اوراق بهادار بازار منتشر می­ کنند، در این حالت نیز به انتقال نقدینگی می‌پردازند اما در این حالت نابودی[11] نقدینگی انجام می­دهد. و در نهایت زمانی که بانک از سپرده­های برای خرید اوراق بهادار بازار می ­پردازد، آن‌ ها بدهی جاری را به دارایی جاری منتقل می­ کنند که مقدار نقدینگی بدون تغییر باقی می­ماند. بانک‌ها ارزش اقتصادی را در انتقال دارایی­ های غیر نقد به بدهی­های نقد به وجود می ­آورند.

در ارتباط با رابطه بین ساختار سرمایه و خلق نقدینگی در بانک‌ها دو فرضیه عمده مطرح‌شده است که عبارت‌اند از: فرضیه تشدید شکنندگی مالی و فرضیه جذب ریسک.

فرضیه تشدید شکنندگی مالی بیان می­ کند که زمانی که ساختار مالی بانک‌ها شکننده است، می‌تواند باعث نظارت بیشتر بر وام­گیرنده شود و در نتیجه افزایش وام­ها و ایجاد نقدینگی بیشتر گردد. دیاموند و راجان (2001) به این نکته اشاره می‌کنند که سرمایه بیشتر بانک‌ها منجر به کاهش شکنندگی ساختار سرمایه شده و در نتیجه خلق نقدینگی متوقف می­ شود. گورتن و وینتون[12] (2000) بانک‌ها با سرمایه بیشتر به دلیل تشدید سرمایه و سپرده‌ها، سرمایه بیشتر باعث خروج سپرده‌ها و در نتیجه خلق نقدینگی کمتر می‌شود. در برخی از تحقیقات تجربی پی بردند که الزامات اهرمی منجر به کاهش وام­ها می­گردد که رابطه منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تبیین می‌کند. برگر و باومن (2009) این فرضیه را در بانک­های کوچک مورد آزمون قرار دادند و به دلیل اینکه بانک­های کوچک نظارت بیشتری بر وام­گیرندگان به دلیل پر ریسک بودن این وام­گیرندگان اعمال می‌کنند ارتباط منفی بین سرمایه بانک و خلق نقدینگی را تایید نمودند.

فرضیه جذب ریسک به بیان اینکه بانک‌ها با سرمایه بیشتر می­توانند ریسک بیشتری را جذب کنند، بنابراین زمانی که بتوانند نوسان ریسک بیشتری بپذیرند قادر به خلق نقدینگی بیشتری می­باشند(کوال و تاکور، 2005). این فرضیه وجود رابطه مستقیم میان خلق نقدینگی و سرمایه بانک و را تبیین می­ کند. برگر و باومن (2009) شواهدی برای پشتیبانی از این فرضیه در بانک­های بزرگ آمریکایی ارائه کردند. لی و سانگ[13] (2013) نیز در تحقیق خود انتظار داشتند که بانک­های بزرگ چینی نیز از فرضیه جذب ریسک تبعیت کنند، علیرغم خصوصی‌سازی­های انجام‌شده، به دلیل این­که هنوز دولت به‌عنوان بزرگ­ترین سهامدار این بانک­هاست، نقش سرمایه بانک در جذب ریسک و خلق نقدینگی در بانک­های بزرگ چینی کم­رنگ شده است.

لذا، با توجه به توضیحات بالا به نظر می‌رسد بین قدرت خلق نقدینگی و ساختار سرمایه بانک‌های فعال در صنعت بانکداری ایران رابطه معناداری وجود دارد و تحقیق حاضر درصدد آزمون این فرضیه است.

[1]Bank Base

[2]Privatization

[3]Index of Economic Freedom

[4] Lie and Song

[5]Flow of Credit

[6] Diamond

[7] Rajan

[8] Dybvig

[9]Berger and Bouwman

[10]Create

[11]Destroy

[12] Gorton and Winton

[13]Lei and Song

تعداد صفحه:179

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.