رشته مدیریت

پایان نامه تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت، گروه مدیریت دولتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A)

گرایش:

 

عنوان :

تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و میزان آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش منطقه امامزاده

 

بهمن  93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

جهت گیری آموزش وپرورش ، مدیریت دانش و ایجاد محیطی خلاق و یادگیرنده می باشد و یکی از اهداف آن استقرار و تکمیل سیستم مدیریت دانش و مدیریت بر مولفه های آن و شناسایی سرمایه های فکری می باشد. عوامل متعدد و بیشماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند، یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی است. لذا این تحقیق با هدف بررسی رابطه میان فرهنگ سازمانی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش انجام شده است. جامعه آماری، کلیه کارکنان اداره آموزش و پرورش بخش امامزاده می باشند. حجم نمونه برابر با 100 نفر برآورد گردیده و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده می باشد. داده های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه جمع آوری شد. فرضیه های تحقیق با آزمون همبستگی پیرسون آزمون گردیدند. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش در بخش امامزاده رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

کلید واژه ها: مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، آمادگی سازمانی، مدل دنیسون، بخش امامزاده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست موضوعی

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1-     مقدمه. 2

1-2-     بیان مساله تحقیق.. 3

1-3-     اهمیت موضوع تحقیق.. 4

1-4-     اهداف تحقیق.. 6

1-5-     سوال های تحقیق.. 6

1-5-1-  سوال اصلی تحقیق.. 6

1-5-2-  سوال های فرعی تحقیق.. 7

1-6-     فرضیه های تحقیق.. 7

1-6-1-  فرضیه اهم تحقیق.. 7

1-6-2-  فرضیه های اخص تحقیق.. 7

1-7-     تعریف های عملیاتی متغیرها و  واژه های کلیدی.. 7

فصل دوم: مطالعات نظری.. 9

2-1-     فرهنگ سازمانی.. 10

2-1-1-  تعاریف فرهنگ سازمانی.. 11

2-1-2-  اهمیت فرهنگ سازمانی.. 13

2-1-3-  خصوصیات فرهنگ سازمانی.. 16

2-1-4-  منابع فرهنگ… 18

2-1-5-  شیوه پیدایش فرهنگ… 18

2-1-6-  انواع فرهنگ سازمانی.. 19

2-1-7-  رابطه فناوری و فرهنگ… 24

2-1-7-1-     عدم برنامه ریزی برای به کارگیری فناوری.. 24

2-1-7-2-     برنامه ریزی تغییر یا ایجاد فرهنگ برای به کارگیری فناوری.. 24

2-1-7-3-     استفاده از فناوری برای ایجاد تغییر های فرهنگی موردنظر. 25

2-1-8-  رابطه فرهنگ و مدیریت… 25

2-1-9-  رابطه فرهنگ و رفتار سازمانی.. 25

2-1-10-     کارکرد فرهنگ سازمانی.. 26

2-1-11-     زنده نگه داشتن فرهنگ… 26

2-1-12-     عوامل مؤثر در تغییر فرهنگ سازمانی.. 27

2-1-13-     تغییر فرهنگ سازمانی.. 28

2-1-14-     فرهنگ های سازمانی سالم و فرهنگ سازمانی بیمار. 29

2-1-15-     الگوی اساسی برای تبیین و تشریح فرهنگ سازمانی.. 29

2-1-15-1-  الگوی AGIL پارسونز. 29

2-1-15-2-  الگوی اوچی.. 30

2-1-15-3-  الگوی پیترز و واترمن.. 31

2-1-15-4-  الگوی لیت وین و اترینگر. 33

2-1-15-5-  الگوی کرت لوین.. 34

2-1-15-6-  الگوی منوچهر کیا 34

2-1-15-7-  الگوی دنیسون. 35

2-2-     مدیریت دانش… 38

2-2-1-  تاریخچه. 38

2-2-2-  داده ، اطلاعات ، دانش… 41

2-2-3-  انواع دانش… 43

2-2-3-1-     دانش آشکار ، دانش ضمنی.. 43

2-2-4-  تعریف مدیریت دانش… 47

2-2-5-  مدیریت دانش ، علم یا هنر ؟. 49

2-2-6-  چرخه مدیریت دانش… 49

2-2-6-1-     خلق، کسب و توسعه دانش… 49

2-2-6-2-     انتقال دانش… 50

2-2-6-3-     تسهیم دانش… 51

2-2-6-4-     ارزیابی، ذخیره و کاربرد دانش… 54

2-2-7-  آیا دانش می تواند مدیریت شود؟. 54

2-2-8-  سازمان های یادگیرنده 55

2-2-9-  حرکت به سوی سازمان های یادگیرنده ، یاد دهنده و مربی.. 57

2-2-10-     آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 58

2-2-11-     بستر استقرار مدیریت دانش… 59

2-2-12-     عوامل حیاتی موفقیت برای اجرای سیستم های مدیریت دانش… 61

2-2-13-     نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت دانش… 64

2-3-     سابقه تحقیقات گذشته. 65

2-3-1-  تحقیقات داخلی.. 65

2-3-2-  تحقیقات خارجی.. 68

2-4-     مدل مفهومی تحقیق.. 69

فصل سوم: روش تحقیق.. 70

3-1-     مقدمه. 71

3-2-     روش تحقیق.. 71

3-3-     قلمرو تحقیق.. 71

3-3-1-  قلمرو مکانی تحقیق.. 71

3-3-2-  قلمرو زمانی.. 71

3-3-3-  قلمرو موضوعی تحقیق.. 72

3-4-     جامعه آماری.. 72

3-5-     حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 72

3-6-     ابزار جمع‌ آوری اطلاعات… 72

3-6-1-  پرسشنامه آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 73

3-6-2-  پرسشنامه فرهنگ سازمانی.. 73

3-6-3-  سوال‌های (گویه‌ها) پرسشنامه. 74

3-7-     روایی و پایایی پرسشنامه ها 75

3-7-1-  تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) پرسشنامه ها 75

3-7-2-  تعیین اعتبار (روایی) پرسشنامه. 76

3-8-     روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات… 77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات… 79

4-1-     مقدمه. 80

4-2-     آمار توصیفی.. 80

4-2-1-  آمار توصیفی براساس متغیرهای جمعیت شناختی.. 80

4-2-2-  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 83

4-3-     آزمون فرضیه های تحقیق.. 84

4-3-1-  آزمون فرضیه اهم تحقیق.. 84

4-3-2-  آزمون فرضیه اخص اول تحقیق.. 85

4-3-3-  آزمون فرضیه اخص دوم. 86

4-3-4-  آزمون فرضیه اخص سوم. 87

4-3-5-  آزمون فرضیه اخص چهارم. 88

4-3-6-  آزمون فرضیه اخص پنجم. 90

4-3-7-  آزمون فرضیه اخص ششم تحقیق.. 91

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات… 93

5-1-     مقدمه. 94

5-2-     ارائه نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها و بحث در مورد آنها 95

5-2-1-  فرضیه اهم تحقیق.. 95

5-2-2-  فرضیه اخص اول. 96

5-2-3-  فرضیه اخص دوم. 97

5-2-4-  فرضیه اخص سوم. 97

5-2-5-  فرضیه اخص چهارم. 97

5-2-6-  فرضیه اخص پنجم. 97

5-2-7-  فرضیه اخص ششم  97

5-3-     پیشنهادات براساس نتایج تحقیق.. 98

5-4-     پیشنهادات برای  محققان آتی.. 99

منابع و ماخذ. 100

منابع فارسی.. 101

منابع لاتین  102

ضمائم و پیوست ها 105

 

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1: مدل پنج عاملی فرهنگ سازمانی.. 34

شکل 2-2: ارتباط بین تئوری ، رفتار ، فرهنگ و سازمان. 35

شکل 2-3: مدل فرهنگ سازمانی دنیسون. 37

شکل 2-4: ارتباط داده، اطلاعات ، دانش و خرد. 43

شکل 2-5: مدیریت دانش های ضمنی و آشکار و ایجاد رشد پایدار. 58

شکل 2-6: عوامل موثر در استقرار مدیریت دانش… 60

شکل 2-6: مدل مفهومی تحقیق.. 69

شکل 4-1: سطح تحصیلات… 81

شکل 4-2: جنسیت افراد. 82

شکل 4-3: سابقه کار. 83

جدول 4-11: میانگین رتبه ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با فرهنگ سازمانی.. 91

جدول 4-12: آزمون معنی داری فریدمن.. 91

جدول 4-13: میانگین رتبه های عوامل مرتبط با آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 92

جدول 4-14: آزمون معنی داری فریدمن.. 92

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 2-1: هفت موضوع مورد مقایسه در سازمان های توسط ویلیام اوشی.. 31

جدول 2-2: سه انقلاب و تغییر اساسی دانش… 40

جدول 2-3: چهار نوع تعامل بین دانش ضمنی و آشکار. 46

جدول 2-4: عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش… 63

جدول 3-1: ابعاد و مولفه های آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 73

جدول 3-2: ابعاد و مولفه های آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 74

جدول 3-3: طیف لیکرت… 75

جدول 3-4: پایایی مقیاس آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش… 76

جدول 3-5: پایایی مقیاس فرهنگ سازمانی.. 76

جدول 4-1: میزان تحصیلات… 81

جدول 4-2: جنسیت افراد. 81

جدول 4-3: سابقه کار. 82

جدول 4-4: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش… 84

جدول 4-5: نتایج آزمون همبستگی میان فرهنگ سازمانی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 85

جدول 4-6:نتایج آزمون همبستگی میان سازگاری و انطباق و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 86

جدول 4-7: نتایج آزمون همبستگی میان رسالت محوری و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 87

جدول4-8:  نتایج آزمون همبستگی پیرسون میان ثبات و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 88

جدول4-9: نتایج آزمون همبستگی میان درگیر شدن در کار و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش… 89

جدول 4-10: ضرایب همبستگی میان متغیرها و ابعاد آنها 90

 

فصل اول: کلیات تحقیق

 1-1-        مقدمه

دنیای موجود با استانداردهای متنوع خود همواره درمعرض تحولات و تغییرات غیر قابل پیش بینی است.الوین تافلر اعتقاد دارد ورود به قرن بیست و یکم به عنوان عصر فرانظریه ،هنگامی برای انسان ها جاذب خواهد بود که آدم کنونی بتواند در مقابل تغییرات آن قرن، قدرت تحمل لازم را داشته باشد و با شجاعت در مقابل آن ظاهر شود. تحقق این پدیده ایده آل زمانی امکان پذیر خواهد بود که از هم اکنون بشر امروزی بتواند خودش را برای تغییرات آنچنانی در دنیای آیندگان آماده سازد.این مطلب نیز مشروط به در اختیار داشتن دانش، مهارت، بینش و پویایی است. زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارت های استفاده از این ابزارهاست. بدون شناخت چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصت های فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است.

در آستانه هزاره سوم ، دوران بکارگیری شیوه های سنتی مدیریت پایان می پذیرد و افق­های جدیدی در قالب سازمان های یادگیرنده و سازمان های مجازی پا به عرصه مدیریت و سازمان می گذارند. سازمان های یادگیرنده یا سازمان های دانش آفرین سازمان هایی هستند که در آنها خلق دانش و آگاهی های جدید ، ابداعات و ابتکارات یک کار تخصصی و اختصاصی نیست ، بلکه نوعی رفتار همگانی است و افراد چگونگی آموختن را به اتفاق هم می آموزند[1]. و هر فردی در آن  انسانی خلاق و دانش آفرین است. سازمان هایی با چنین ویژگیها و خصوصیات سازمان هایی آرمانی و خواستنی هستند. سازمان­های موفق و کامیاب امروز ما سازمان­هایی هستند که دانش جدید را خلق کرده و یا کسب نموده و آن را به طرق و شیوه های کاربردی برای بهبود فعالیت­هایشان تبدیل کرده اند، آنها از شیوه های نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکردشان بهره گرفته اند و از این رو می توانند برای ما سرمشق و الگو باشند. مدیریت دانش یکی از دستاوردهای عصر اطلاعات و دانش است و با توجه به ویژگی های آن، امروزه سازمان های موفق به شدت احساس نیاز به بهره مندی از آن دارند.

1-2-       بیان مساله تحقیق

جهت گیری اداره آموزش وپرورش منطقه امامزاده به عنوان یکی از واحدهای علمی  کشور ، مدیریت دانش و ایجاد محیطی خلاق و یادگیرنده می باشد و یکی از اهداف اداره تا سال 1389 استقرار و تکمیل سیستم مدیریت دانش و مدیریت بر مولفه های آن و شناسایی سرمایه های فکری اداره می باشد. تلاشهای اولیه در اغلب سازمانها در این زمینه با این چالش عمده مواجهند که علیرغم سرمایه گذاری روی مدیریت دانش گسترش نفوذ کاربردهای آن به کندی صورت می پذیرد. علت اصلی این مشکل پایین بودن سطح آمادگی سازمانها برای پذیرش و استفاده از مدیریت دانش است . بنابراین درک صحیح از میزان این آمادگی برای جهت گیری درست تلاشهای آغازین و تدوین استراتژی های مناسب ضروری به نظر می رسد. عوامل متعدد و بیشماری در موفقیت استقرار مدیریت دانش نقش دارند ، یکی از این عوامل فرهنگ سازمانی است. لذا در این تحقیق برآنیم تا از فرهنگ سازمانی ، که باعث  به اشتراک گذاشتن بهتر دانش ، ابقاء دانش سازمانی ، ایجاد روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری ، روح تعاون ، کمک به آموزش ، افزایش فعالیتهای مرتبط با ثبات سازمانی و درک مشترک می شود ، در جهت افزایش آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش استفاده نماییم. دانش به طور فزآینده ای به عنوان یک جزء حیاتی برای سازمان ها شناخته شده سا و ممکن است به عنوان یک عامل مهم نقش کلیدی را در رد یا پذیرش مدیریت دانش ایفاء کند(Ciganek et al., 2010).

پیاده سازی مدیریت دانش در هر سازمانی منوط به وجود زیرساخت ها و بسترهای مناسب می باشد. یکی از شرایط زمینه ای تاثیر گذار فرهنگ سازمانی می باشد. تغییر فرهنگ سازمانی یکی از مهمترین جنبه های هر نظام مدیریت دانش می باشد، بررسی وضعیت فرهنگ سازمانی موجود و تاثیر آن بر استقرار مدیریت دانش ضروری می باشد. در همین راستا، این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش بخش امامزاده شهرستان نطنز انجام می گیرد.

1-3-     اهمیت موضوع تحقیق

در دنیای امروزی به منظور همگام شدن با تغییرات روزافزون و تطبیق سازمان با نوآوریهای جدید، دیگر نمیتوان به اطلاعات کهنه گذشته و شیوه ها و روش های نامنظم قبلی اکتفاء نمود. محیط متغییر امروزی یک برنامه ریزی منظم و بکارگیری شیوه های متنوع را برای بازسازی سازمانی ، می طلبد. ادبیات جدید سازمانی با اشاره به اصطلاحاتی از قبیل : مدیریت کیفیت جامع، یادگیری سازمانی،‌مهندسی مجدد سازمان، سازمان های یادگیرنده و مدیریت دانش و…به دنبال ایجاد چارچوب نظری به منظور سازگار نمودن سازمان با محیط بیرونی آن می باشد. اگر بخواهیم سیر تاریخی این اصطلاحات را دنبال نماییم در دسته بندی که از سوی صاحبنظران ارائه گردیده است،‌دهه 1980 را دهه جنبش کیفیت ( تاکید بر اینکه برای دستیابی به کیفیت بهتر ،‌همه کارکنان باید از قدرت فکری خود بهتر استفاده کنند)،‌دهه 1990 را دهه مهندسی مجدد ( استفاده از فناوری برای بهبود فرایندهای کسب و کار و کاهش هزینه) و دهه 2000 را دهه مدیریت دانش لقب گرفته اند(فتحیان و همکاران، 1384)

با توجه به مطالب بیان شده ، مدیریت دانش جدیدترین مفهوم در سازمان های کنونی می باشد. از آنجاییکه به منظور اجرایی شدن تغییرات، اصلاحات باید از اساسی ترین و حساس ترین فرایندهای سازمانی صورت پذیرد . به کارگیری مدیریت دانش در آموزش و پرورش به طور عام و مدرسه به طور خاص از اهمیت بالایی برخوردار است. نیاز و فرصتهای برای مدیریت دانش در آموزش همانند این نیازها در سامانهای تجاری می باشد. امروزه باید نخستین تغییرات در سیستم های آموزش و پرورش رخ دهد تا در آینده شاهد نتیجه این تغییرات در نوآوریهای سازمانی باشیم.علی رغم وجود ادبیات بسیار زیاد در خصوص مدیریت دانش در محیطهای صنعتی،  مفهوم مدیریت دانش در مدارس تقریباً یک موضوع ناشناخته می باشد(Wilson, 2002).

اگرچه زمان بسیار زیادی از شناسایی مفهوم مدیریت دانش بعنوان ابزار حیاتی در سازمانها می گذرد ، لیکن مدیران آموزشی و معلمان اخیراً شروع به شناسایی روش­های بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی به منظور ایجاد محیط یادگیری اثربخش نموده اند( Petrides, 2002). معلمان به صورت انفرادی منابع مادی، فعالیتهای کلاسی، روش های تعلیم و تربیت و بینش های عملی یادگیری را تعیین می نمایند. اینها دانش های نفیدی هستند که بالقوه قابل تسهیم و استفاده مجدد می باشند. گرچه تحقیقات بسیاری در خصوص تکنولوژی اطلاعات در بخش های صنعتی صورت پذیرفته است لیکن این نوع تحقیقات در محیطهای یادگیری و آموزشی بسیار کم انجام شده است.

بنابر گفته صاحبنظران، مدیریت دانش میتواند‌ در تدوین خط مشی و انجام عملیات مورد انتظار به مدیریت آموزشی کمک نماید. دانش یک موضوع ثابت نیست بلکه یک فرایند پویا می باشد. همچنین دانش باید از اطلاعات و داده ها تمیز داده شود. داده ها حقیقت یا حقیقتهای فرض شده می باشد. اطلاعات بازتاب تجارب (گفته شده،‌شنیده شده یا درک شده) در تعامل با داده هاست. ضبط داده ها یک فرایند مکانیکی می باشد در حالیکه ضبط اطلاعات یا تجارب حاصل از اطلاعات یک فرایند شناختی است(Reynolds, 2005).

در سالهای اخیر بیشتر اقدامات انجام شده در سازمانها به منظور سازماندهی ساختار سازمانی بر اساس دانش و تطبیق استراتژی مدیریت دانش برای به کار انداختن سرمایه های ذهنی می باشد. در حوزه های آموزش ، مدارس نقطه اتکاء برای تغییرات اجتماعی و آموزشی می باشد. در ایجاد مدارس یادگیرنده، ماموریت بسیار مهم، حرکت در راستای تغییرات سریع می باشد. خصوصیات سازمان های آموزشی متفاوت از شرکت های صنعتی می باشد، این تفاوتها می تواند در مواردی از قبیل: اهداف سازمانی ، فرایندها ،‌فرهنگ و مشتریان باشد. مدل های مدیریت دانش به کار گرفته شده توسط صنایع نمی توانند عیناً به مدارس انتقال یافته و مورد استفاده قرار گیرند، بلکه باید در خصوص هسته اصلی دانش در سازمان های آموزشی به تفکر جدید و مجزا پرداخت (Juang & liu, 2002).

علی رغم توجه خاصی که به موضوع یادگیری می شود، ‌مدارس و نیروی انسانی شاغل در محیطهای آموزشی به صورت خیلی ناچیز دانش خود را در میان افراد تقسیم می نمایند. دلایل این امر می تواند ناشی از دلایل ساختاری و یا دلایل هنجاری باشد. از لحاظ ساختاری، ‌معلمان زمان اندکی را به دوره های روزانه برای یکی نمودن و به اشتراک گذاشتن ایده ها و بازنگری تدریس شان اختصاص می دهند. از لحاظ هنجاری، اعطاء و دریافت اطلاعات در میان  معلمان  نهادینه نشده است. شاید دلیل این امر فرهنگ دلسرد کننده برخی مدارس باشد.

بسیاری از سازمانها سرمایه گذاریهای هنگفتی در تکنولوژی و ارائه آموزشها می نمایند،‌در صورتیکه به هیچ وجه چنین سرمایه گذاری را در تسهیم و ایجاد دانش انجام نمی دهند. حتی زمانیکه در تلاش به منظور تسهیم و به کارگیری دانش هستند ، این امر را بسیار مشکل و ناشدنی می پندارند. اگر به محیط صنعتی و تجاری به دقت بنگریم این سازمانها اشتراک دانش را بعنوان یک ارزش آشکار پذیرفته اند و مکانیسمی برای تسهیم دانش های موجود طراحی نموده اند( Fullan, 2003).

امروزه فرهنگ سازمانی، نقش بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمانها و جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط جمعی و گروهی، انسجام بخش میان انسانها، سازمانها و انسانها و سازمانها با سازمانها می باشد. بدون فرهنگ سازمانی پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی، ناهموار و دشوار می شوند( بیکر، 1382)

1-4-      اهداف تحقیق

  • بررسی ارتباط میان فرهنگ سازمانی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش
  • پیمایش وضعیت موجود فرهنگ سازمانی اداره آموزش و پرورش بخش امامزاده از لحاظ مولفه های فرهنگ سازمانی دنیسون
  • پیمایش وضعیت موجود آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش
  • اولویت بندی عوامل مرتبط با فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش بخش امامزاده

1-5-      سوال های تحقیق

1-5-1-  سوال اصلی تحقیق

آیا بین فرهنگ سازمانی و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد؟

1-5-2-  سوال های فرعی تحقیق

  • آیا بین سازگاری و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین رسالت محوری و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد؟
  • آیا بین ثبات و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد؟

آیا بین درگیر شدن در کار و آمادگی سازمانی برای استقرار مدیریت دانش رابطه معناداری وجود دارد؟

[1] Learning how to learn

تعداد صفحه:125

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.