رشته حسابداری

پایان نامه تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

 گرایش: حسابداری

عنوان:

تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعات و ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور ماه 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله تحقیق.. 3

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4 اهداف تحقیق.. 5

1-5 سوالات تحقیق.. 5

1-6 فرضیات تحقیق.. 6

1-7 روش کلی تحقیق.. 6

1-8 قلمرو تحقیق.. 7

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 7

1-8-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 7

1-8-3 قلمرو مكانی تحقیق.. 7

1-9 تعریف عملیاتی واژه ها 7

1-10ساختار تحقیق.. 8

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 11

2-2 مبانی نظری اطلاعات و گزارشگری مالی.. 12

2-2-1 اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی.. 12

2-2-2 عمده ترین اهداف گزارشگری مالی.. 12

223 اهمیت گزارشگری مالی از دیدگاه FASB.. 14

2-2-4 گزارشگری مالی و ارزیابی توانایی پرداخت دیون.. 16

2-3 شفافیت و اطمینان به اطلاعات.. 17

231 شفاف سازی اطلاعات مالی.. 17

232 افشای اطلاعات مالی.. 17

233 شفاف سازی اطلاعات مالی و حاكمیت شركتی.. 18

234 شفافیت اطلاعاتی و كارایی بازار اوراق بهادار 18

235 شفافیت اطلاعاتی و مسئولیت اجتماعی.. 19

236 عدم قطعیت اطلاعاتی.. 19

2-3-7 عدم اطمینان و تصمیم گیری.. 20

2-3-8 انواع عدم اطمینان.. 20

2-3-9 برابری در توزیع اطلاعات.. 21

2-4 مفاهیم سود. 23

2-4-1 تعریف سود. 23

2-4-2 تعریف مسأله پیش بینی.. 24

2-4-3 هدف اصلی پیش بینی تحلیلگران.. 25

2-4-4 خطای پیش بینی.. 26

245 چارچوب نظری پیش بینی سود. 26

2-4-6 خطای پیش بینی سود. 27

247 اندازه گیری خطای پیش بینی سود. 29

2-5 مفاهیم ریسک… 30

2-5-1 تعریف ریسک… 30

2-5-2 ماهیت ریسک… 31

2-5-3 انواع ریسک… 31

2-5-3-1 انواع ریسک : نگرش نظریه نوین پرتفوی(ریسک های سیستماتیک و غیر سیستماتیک ) 36

2532 ریسک های مالی.. 38

2-5-3-3 ریسک غیر مالی.. 39

2-5-4 روش های سنجش ریسک… 39

2-6 عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری.. 40

2-6-1 تصمیم گیری در شرایط نااطمینانی.. 41

2-6-2 عدم قطعیت اطلاعات و پیامد های آن در هنگام تصمیم گیری.. 42

2-7 پیشینه پژوهش…. 43

2-7-1 پیشینه داخلی.. 43

2-7-2 پیشینه خارجی.. 47

2-7-3 خلاصه فصل.. 54

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 58

3-2 روش کلی تحقیق.. 58

3-3 جامعه آماری.. 59

3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 60

3-4-1 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 60

3-5 روش گردآوری داده‌ها 60

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 61

3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 61

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده ‏ها 62

3-8-1 مدل تحقیق.. 64

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 64

3-8-1-2 تعریف متغیر ها 65

3-8-1-3 نحوه اندازه گیری متغیر ها: 65

3-8-1-4 دسته بندی متغیر ها 66

3-8-1-5 رابطه بین متغیر ها 67

3-8-1-6 اندازه گیری رابطه. 67

3-8-2 نرم افزارها 67

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه ‏ 69

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 69

4-3 توصیف یافته ها 71

4-4 تحلیل یافته ها 72

4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 72

4-4-2 تحلیل روابط بین متغیرها 79

4-4-2-1 رابطه بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 79

4-4-2-2 رابطه بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 83

4-4-2-3 رابطه بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 85

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 91

5-2 خلاصه پژوهش…. 91

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 95

5-4 نتیجه گیری کلی.. 96

5-5 پیشنهادها 97

5-5-1 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 97

5-5-2 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 98

5-6 محدودیت های پژوهش…. 98

پیوست ها:

پیوست الف:لیست شرکتهای جامعه آماری.. 110

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 112

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 118

منابع لاتین.. 119

منابع اینترنتی.. 121

 

جدول(2-1):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. 55

جدول(2-2):پژوهش های پیشین در ایران.. 56

جدول(4-1):توصیف نمونه آماری.. 70

جدول (4-2):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 71

جدول(4-3):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 73

جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 73

جدول (4-5):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 75

جدول ( 4-6): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 76

جدول (4-7): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 78

جدول (4-8) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 79

جدول (4- 9): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 80

جدول (4- 10): برآورد رگرسیونی برای ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 80

جدول (4- 11): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… 81

جدول (4- 12): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. 82

جدول (4- 13): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 83

جدول (4- 14): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دوسطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… 84

جدول (4- 15): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک غیر سیستماتیک و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. 85

جدول (4- 16): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 85

جدول (4- 17): برآورد رگرسیونی برای رابطه ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی.. 86

جدول (4- 18): ضریب همبستگی پیرسون بین ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو  سطح شرکتهای با اندازه ی بزرگ و با اندازه ی کوچک… 87

جدول (4- 19): ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر ریسک نقد شوندگی و عدم قطعیت اطلاعاتی در دو سطح شرکتهای با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین.. 88

جدول (4-20):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 89

جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات.. 97

 

 

 

 

 

 

 

نمودار ( 2-1) : انواع ریسک… 33

نمودار( 2-2): طبقه بندی معیارهای کمی ریسک (رتبه بندی براساس پیچیدگی محاسبه) 36

نمودار( 2-3 ): ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک… 37

نمودار(4-1):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار 74

نمودار(4-2):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار 74

نمودار(4-3):بررسی نرمال بودن رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام. 74

 

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری رل در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1391-1387) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 120 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 92 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

 1. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سیستماتیک رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک غیر سیستماتیک رابطه معنی داری وجود ندارد.
 3. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک نقد شوندگی رابطه معناداری وجود دارد.
 4. بین عدم قطعیت اطلاعاتی با ریسک سرمایه گذاری رابطه معناداری وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: عدم قطعیت اطلاعاتی،ریسک سیستماتیک،ریسک غیر سیستماتیک،ریسک سرمایه گذاری


 

 

فصل اول:

كلیات تحقیق

 


 

 

 

 

1-1   مقدمه

امروزه حسابداری نقش عمده ای در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا می نماید. مدیران، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان، و طیف وسیعی از افراد جامعه جهت انجام مسئولیت های خویش از صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی که توسط سیستم های حسابداری تهیه می گردد، استفاده می نماید. تحلیل گران صورت های مالی با بهره گرفتن از اطلاعات این صورت ها، تجزیه و تحلیل های گوناگونی مانند محاسبه نسبت های مالی، نقطه سر به سر فروش یا تولید و غیره، انجام داده و نتیجه فعالیت های خود را در اختیار استفاده کنندگان دیگر این اطلاعات قرار می دهند.

یکی از مهمترین گروه های استفاده کنندگان از اطلاعات مالی، سرمایه گذاران و تامین کنندگان منابع مالی و بستانکارانی می باشد که از طریق بورس اوراق بهادار اقدام به سرمایه گذاری در شرکت ها و موسسات گوناگون می نمایند. این سرمایه گذاران برای آنکه منابع مالی خویش را با سرمایه گذاری در اوراق بهاداری که با ریسک فراوانی مواجهند، به خطر نیاندازد، به شیوه هایی برای ارزیابی ارزش سهام و اوراق بهادار ارائه شده در بازار نیازمندند. مطالعات بسیاری جهت ارائه نمودن راه کارهای مناسب برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار انجام شده است. تحقیقات انجام شده در این زمینه در پنجاه سال گذشته، باعث شکل گیری تئوری های نوین سرمایه گذاری شده که عمدتا راهکار های انتخاب اوراق بهادار را در گرو بررسی توام ریسک این اوراق دانسته اند. بدین ترتیب یکی از عمده ترین مسایل در این ارتباط تعیین مقدار ریسک در هر سرمایه گذاری است.

 

 

1-2   بیان مساله تحقیق

نقش اطلاعات در فرایند تصمیم گیری کاملا روشن است. برای تصمیمات اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که با بهره گرفتن از آن ها بتوان منابع موجود را به بهترین نحو تخصیص داد.یکی از راه های دستیابی به این اطلاعات استفاده از اطلاعات صورت های مالی سالانه شرکت هاست.صورت های مالی که به طور جامع و گسترده مورد استفاده قرار می گیرند، مناسب ترین روش برای ارائه ی اطلاعات مالی به استفاده کنندگان از آن محسوب می گردند.اهداف کلی صورت های مالی تأمین نیازهای استفاده کنندگان از جمله سرمایه گذاران می باشد.سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل به طور عمده علاقه مند به ارزیابی ویژگی های سرمایه گذاری در یک شرکت هستند.ویژگی های یک سرمایه گذاری شامل عواملی از قبیل ریسک، بازده، سود سهام، امنیت سرمایه گذاری، نقدینگی، رشد و غیره می باشند(یحیی زاده فر و احمدپور:1381)

از عوامل مؤثر در ”انتخاب“ و ”انجام“ سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسك و بازده سرمایه گذاری است . نقش ریسك و بازده در سرمایه گذاری، به مانند نقش عرضه و تقاضا در اقتصاد برای قیمت گذاری كالاست. از دیدگاه نظری ، ریسك به معنای ضرر بالقوه و قابل انداز ه گیری سرمایه گذاری است . تا دهه 1950 ، ”ریسك“ یک عامل كیفی شمرده می شد تا این كه با تلاش هری ماركوویتز ، ریسك كمیت پذیر شد و انحراف معیار جریان های نقدی طرح های سرمایه گذاری در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به عنوان كمیت ”سنجش ریسك“ معرفی گردید.

تأثیر ریسك یک سرمایه گذاری به ریسك مجموع سرمایه گذاری مستلزم محاسبات ”كواریانس“ و ”ضریب همبستگی“ بود كه به ناچار انجام محاسبات را مشكل و وقت گیر می نمود. چندی بعد ، ویلیام شارپ ، با تعیین ضریب به عنوان معیار ریسك، مدل ساده و كاربردی را به دنیای سرمایه گذاری عرضه نمود.

استفاده از نظریه ها و روش های موجود و نیز نظریه پردازی، مستلزم اطلاعاتی شفاف و خالی از ابهام است كه بدون شك ، در بازار نو پای سرمایه كشورمان به سختی تحصیل می شود. در دهه گذشته، بازارهای مالی ملی و بین المللی دچار بحرانهای مالی فراوانی شده اند .یک دلیل برای وجود این بحران ها عدم وجود اطلاعات مالی شفاف و كافی است. در محیط پرتلاطم امروزی، بسیاری از سرمایه گذاران بر اهمیت شفاف سازی اطلاعات در استراتژیهای خود توجه دارند . فقدان اطلاعات و یا عدم قطعیت درباره آنها، امروزه تبدیل به یک مشكل اساسی در بازارهای مالی شده است به همین علت ، شناخت ارتباط بین ریسك بازار وعدم قطعیت و شفافیت اطلاعات حسابداری ، از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است . سایر مطالعات ، بیانگر ارتباط بین نسبت های حسابداری و میزان ریسك بازار می باشد.

با وجود آن که سرمایه گذاری از موارد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی هر کشور است.از عوامل بسیار تاثیرگذار درانتخاب و انجام سرمایه گذاری، توجه سرمایه گذاری به ریسک سرمایه گذاری است. بنابراین داشتن اطلاعاتی خالی از ابهام و مطمئن و قاطع می تواند در کاهش ریسک سرمایه گذاری نقش مهمی داشته باشد. تأثیر گزارشات مالی روی گرایش بازار سهام، محور اصلی تحقیق در حسابداری و مالی است.

 ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

چه رابطه ای میان عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سرمایه گذاری وجود دارد؟

 

1-3   ضرورت و اهمیت تحقیق

 • اطلاعات به عنوان یكی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. بنابراین توجه به تاثیر عدم شفافیت اطلاعات ارائه شده و مبهم بودن آن، بر ریسک حاصل از سرمایه گذاری، سرمایه گذاران را در اتخاذ تصمیمات بهتر یاری خواهد رساند.
 • برای ارزیابی و تعیین قیمت سهام و تصمیم گیری عاقلانه، معمولأ سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی و شركت های سرمایه گذاری در معرض ریسک سرمایه گذاری هستند. پس نتایج تحقیق در تصمیم گیری سرمایه گذاران، تحلیل گران و اعتبار دهندگان موثر خواهد بود.
 • شناسایی عواملی که باعث می شود، ریسک سیستماتیک، ریسک غیر سیستماتیک و ریسک نقدشوندگی در شرکت افزایش یافته و بر تصمیماتشان تاثیر گذارد.
 • هیچ تحقیق داخلی تاکنون اثر عدم قطعیت اطلاعاتی را بر ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران نسنجیده است. فلذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 

1-4    اهداف تحقیق

هدف اصلی:

 « تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و شاخص های ریسک سرمایه گذاری در قلمرو تحقیق »

 

اهداف فرعی:

 1. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
 2. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار در قلمرو تحقیق
 3. تبیین رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام در قلمرو تحقیق

 

تعداد صفحه :129

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.