رشته مدیریت

پایان نامه تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه تهران

پردیس هنرهای زیبا

دانشکده شهرسازی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت شهری

 

عنوان پایان نامه:

تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور و ارائه راهنمای مدیریت شهری، مورد پژوهی : ناحیه 1 منطقه 21 شهرداری تهران

 

شهریور 1392

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

 

فصل اول: کلیات

مقدمه 1

1.1 بیان مساله 2

2.1سؤالات تحقیق. 3

3.1هدف پژوهش… 3

4.1  فرضیه پژوهش… 4

5.1 روش انجام پژوهش… 4

1.5.1 نوع پژوهش… 4

2.5.1 روش گردآوری داده ها 4

3.5.1 ابزار اندازه گیری. 5

4.5.1 تجزیه و تحلیل داده های پژوهش… 5

1.5.1جامعه آماری پژوهش… 5

1.5.1.1 واحدهای تحلیل. 5

2.5.1.1 حجم جامعه نمونه 6

6.1  محدودیتهای پژوهش… 6

9.1  رویه پژوهش… 7

 

فصل دوم: مبانی نظری

مقدمه 9

تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 10

بخش اول: سرمایه اجتماعی

2-1-1 ضرورت پرداختن به مفهوم سرمایه اجتماعی. 12

2-1-2سیر تحول تاریخی مفهوم سرمایه اجتماعی. 13

2-1-3تعاریف سرمایه اجتماعی از دیدگاه صاحبنظران. 15

2-1-4 جمع بندی نظرات اندیشمندان در زمینه سرمایه اجتماعی.. 25

2-1-5 ارائه ابعاد و شاخصهای سرمایه اجتماعی.. 26

2-1-6 کارکردهای سرمایه اجتماعی.. 29

بخش دوم : مدیریت محله محور

2-2-1 تبیین مفهوم محله……………………………………………………………………………………………………32

2-2-2«مدیریت محله محور» 34

 1. دیدگاه نظری حاکم بر پذیرش مدیریت محله محور در نظام مدیریت شهری.. 34
 2. متون قانونی معتبر و مرتبط با موضوع مدیریت محله محور. 41
 3. الگوها و تجربیات رایج در زمینه مدیریت محله محور در ایران و کشورهای دیگر. 43

3.1      الگوهای مختلف سازماندهی مدیریت در سطح محلی.. 44

3.2       الگوهای مدیریت در سطح محلی در ایران. 44

3.3      الگوهای مدیریت در سطح حکومت محلی در کشورهای دیگر. 47

3.4      تجربیات مدیریت محله محور 50

4.دیدگاه ساختاری به مدیریت محله محور. 54

بخش سوم : چارچوب مفهومی پژوهش

 • «سرمایه اجتماعی» و «مدیریت محله محور» در بستر « اجتماع منسجم محلی» و رویکرد «دارائی مبنا»…………………………………………………………………………………………………………………….. 69

2.3.2 ارائه و تبیین شاخص های مورد استفاده در این پژوهش………………………………………………. 73

 1. سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………. 73

الف) روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی  ……………………………………………………………….. 73

ب) مدل های اندازه گیری سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………. 74

پ)شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………… 75

 1. مدیریت محله محور …………………………………………………………………………………………………. 80

الف) روش های سنجش مدیریت محله محور …………………………………………………………………. 80

ب) مدلهای اندازه گیری و سنجش مدیریت محله ………………………………………………………… 81

پ) ابعاد و شاخص های اندازه گیری مدیریت محله محور برای این تحقیق …………………….. 83

فصل سوم:  شناخت محدوده پژوهش

1.1.3تعیین حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران………………………………………………………………….. 87

2.1.3بررسی تفصیلی سوالات پرسشنامه……………………………………………………………………………… 90

3.1.3روایی و پایایی متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………91

الف)«روایی»…………………………………………………………………………………………………………….91

ب)«پایایی»…………………………………………………………………………………………………………….. 93

4.1.3 شناخت محدوده پژوهش…………………………………………………………………………………………. 94

1.4.1.3 شناخت عمومی منطقه……………………………………………………………………………………. 94

2.1.4.3 جایگاه منطقه 21 در طرح جامع شهر تهران………………………………………………………. 94

3.4.1.3 معرفی محلات 7 گانه ناحیه 1 منطقه 21………………………………………………………….. 97

4.4.1.3علل انتخاب ناحیه 1 منطقه 21 شهرداری تهران……………………………………………….. 105

5.1.3 توصیف داده های پژوهش …………………………………………………………………………………….. 105

فصل  چهارم : تحلیل پژوهش

1.4 آزمون نرمال بودن متغیر های کمی……………………………………………………………………………… 115

2.4 تحلیل دو متغیره………………………………………………………………………………………………………. 116

الف) تبیین رابطه بین متغیرهای سرمایه اجتماعی……………………………………………………. 116

ب) تبیین رابطه بین متغیرهای مدیریت محله محور………………………………………………… 119

3.4  تحلیل چند متغیره…………………………………………………………………………………………………… 119

4.4 تحلیل نتایج حاصل از پرسشنامه مدیران و گروه ها و تشکل های محلی…………………………. 120

1    تعریف مدیریت محله محور………………………………………………………………… 120

 • مشارکت ساکنین محلی با برنامه ها و فعالیتهای مدیریت محله………………….. 121

3    تغییرات سازمانی، ساختاری و نهادی جهت دستیابی به مدیریت محله محور..122

 

فصل  پنجم : ارائه یافته های پژوهش و نتیجه گیری

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 130

بخش اول : یافته های پژوهش

1.5 یافته های تحقیق …………………………………………………………………………………………………….  132

1.1.5   بیان یافته های حاصل از آزمون فرضیه تحقیق ………………………………………………………. 132

2.1.5 یافته های رگرسیون چند متغیره ……………………………………………………………………………… 136

بخش دوم: نتیجه گیری

2.5 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….. 138

3.5  ارائه گزینه های تنظیم روابط بین مدیریت محله محور و سرمایه اجتماعی …………………….. 140

فصل  ششم : ارائه راهنمای مدیریت شهری

بخش اول: ارائه راهنمای مدیریت شهری

1.6 ارائه راهنمای مدیریت شهری: مدیریت محله محور به عنوان رهیافت مطلوب مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………………………………….. 145

 1. بیانیه چشم انداز…………………………………………………………………………………………….. 145

2.هدف…………………………………………………………………………………………………………….. 145

 1. استراتژی ……………………………………………………………………………………………………… 145
 2. اقدامات عملیاتی …………………………………………………………………………………………… 145
 3. مفاهیم………………………………………………………………………………………………………….. 146
 4. اصول کلی مدیریت محله محور……………………………………………………………………… 146
 5. سناریوی پیشنهادی استفاده از سرمایه اجتماعی در مدیریت محله محور………………… 147
 6. ارائه ساختار کلی مدیریت محله محور………………………………………………………………. 148

بخش دوم: دستورالعمل مدیریت محله محور در محلات 7 گانه ناحیه 1 منطقه 21 شهرداری تهران

2.6 دستورالعمل مدیریت محله محور در محلات 7 گانه ناحیه 1 منطقه 21 شهرداری تهران …….154

 • اصول کلی مدیریت محله محوردر ناحیه1 منطقه 21 شهرداری تهران………………….. 154
 • ارائه ساختار کلی مدیریت محله محور …………………………………………………………… 154

منابع ……………………………………………………………………………………………………………………… 159

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………….. 170

 

 

فهرست شکل ها:

شکل شماره 1.2.2.2 : نظام مدیریت شهری…………………………………………………………………………………………………. 37

شکل شماره 2.2.2.2: سطوح مدیریتی در دولت………………………………………………………………………………………….. 40

شکل شماره 3.3:  الگوی عمومی نظام مدیریت شهری در ایران…………………………………………………………………….. 45

شکل شماره 1.4:  ساختار مدیریت محله در کلانشهر تهران………………………………………………………………………….. 55

شکل شماره 1.1.3.2:جابجایی مسئولیت ووظایف بین حکومت واجتماع محلی درچارچوب تمرکززدایی……………. 71

شکل شماره 2-3-2-1  : دیاگرام مفهومی تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور…………………… 72

شکل شماره  2.3.2 : نحوه ارتباط سطوح مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………….. 74

شکل شماره 1.2.3.2: محورها و شاخص های پوتنام برای سنجش عملکرد حکومتهای محلی …………………………. 82

شکل شماره 2.2.3.2: مدل سازمانی برای سنجش عملکرد مدیریت شهری ……………………………………………………. 82

شکل شماره 2.3. الف  : ارتباط بین عناصر بین سازمانی…………………………………………………………………………….. 126

شکل شماره  2.3.ب : تغییر ساختار در مدیریت محله محور ……………………………………………………………………… 129

شکل شماره   1.2.2.5 : گزینه اول، ساختار ماتریسی ………………………………………………………………………………… 141

شکل شماره  2.2.2.5  : گزینه دوم، ساختار سلسله مراتبی …………………………………………………………………………. 142

شکل شماره 3.2.2.5 : گزینه سوم ، ساختار شبکه ای ………………………………………………………………………………… 143

شکل شماره 1.7  : سناریوی پیشنهادی چارچوب رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور……………….. 148

شکل شماره  2.7 : فرایند دستیابی به فرایند تمرکز زدایی، دموکراتیک سازی و توسعه محله ای ……………………… 149

شکل شماره 1.8 : ساختار کلان مدیریت محله محور…………………………………………………………………………………. 151

شکل شماره 2.8  :بسط ساختار شبکه ای در مدیریت محله محور……………………………………………………………….. 152

شکل شماره 2.2.6.ب :بسط ساختار شبکه ای در مدیریت محله محوردر محلات 7گانه ناحیه 1 منطقه 21 ………. 157

 

 

فهرست جداول:

جداول فصل 2

جدول شماره 2-1-4 : تعاریف مختلف سرمایه اجتماعی بر اساس هدف و سطح تحلیل…………………………………..25

جدول شماره2-1-5: شاخص های سرمایه اجتماعی به تفکیک ابعاد ساختاری، شناختی و هنجاری……………………26

جدول شماره 2.3.2 :  ابعاد، متغیرها و سوالات مرتبط با سرمایه اجتماعی در این تحقیق ……………………………….. 79

جدول شماره 3.2.3.2   : مفهوم، ابعاد، معیارها و شاخص های مدیریت محله محور ………………………………….. 85

جداول فصل 3

جدول شماره 1.1.1.3: جمعیت و حجم نمونه بر حسب فرمول کوکران و توزیع نسبت در محلات مختلف ناحیه 1 منطقه  21…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

جدول شماره 2.1.1.3 : ابعاد، معیارها و شاخص های اندازه گیری سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..88

جدول شماره  3.1.3 : میزان آلفای کرونباخ شاخص ­ها………………………………………………………………………………… 93

جدول شماره 1 : وضعیت سنی پاسخگویان…………………………………………………………………………………………….. 106

جدول شماره2 : توزیع فراوانی نمونه پاسخگویان بر اساس جنسیت…………………………………………………………… 106

جدول شماره 3: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مدت سکونت در محله………………………………………………. 107

جدول شماره 4: وضعیت تأهل بررسی شده در بین پاسخگویان…………………………………………………………………. 107

جدول شماره 5 : فراوانی میزان تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………… 108

جدول شماره 1.2 : میزان مشارکت پاسخگویان در محله ………………………………………………………………………….. 109

جدول شماره  2.2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان انسجام و همبستگی در محله…………………………. 109

جدول شماره 3.2 الف: توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان اعتماد به افراد و گروه ها در محله……………… 110

جدول شماره 3.2 ب : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان آگاهی در محله………………………………………… 110

جدول شماره 3.2. ج : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان سرمایه اجتماعی در محله………………………….. 111

جدول شماره 1.3 الف : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان اثربخشی در عملکرد مدیریت محله محور………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

جدول شماره 1.3 ب : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس میزان اثربخشی در عملکرد مدیریت محله محور………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

جدول شماره 3.1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس عملکرد مدیریت محله محور…………………………………… 113

 

جداول فصل 4

جدول شماره 1.4 : آزمون نرمال بودن متغیرهای کمی……………………………………………………………………………….. 115

جدول شماره 1.الف :  رابطه آگاهی و همبستگی و انسجام………………………………………………………………………… 116

جدول شماره 2. الف :  رابطه آگاهی و مشارکت ……………………………………………………………………………………… 116

جدول شماره 3. الف:  رابطه آگاهی و اعتماد……………………………………………………………………………………………. 117

جدول شماره 4. الف :  رابطه اعتماد و مشارکت……………………………………………………………………………………. 117

جدول شماره 5. الف:  رابطه اعتماد و همبستگی و انسجام……………………………………………………………………… 118

جدول شماره 6.الف :  رابطه مشارکت و همبستگی و انسجام………………………………………………………………….. 118

جدول شماره 1. ب :  رابطه اثربخشی و کارائی…………………………………………………………………………………….. 119

جدول شماره 3.4: نتایج تحلیل گام به گام چند متغیره ………………………………………………………………………….. 120

جدول شماره 2.3 . استفاده از تحلیل سوات در ارزیابی نظرات کارشناسان و مدیران شهری در زمینه مدیریت محله محور……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 127

جداول فصل 5

جدول شماره 1.1.5 : رابطه سرمایه اجتماعی با مدیریت محله محور………………………………………………………… 132

جدول شماره 1.1.5 الف :  همبستگی بین  آگاهی و اثربخشی…………………………………………………………………. 132

جدول شماره 1.1.5.ب :  همبستگی بین  آگاهی و کارائی ……………………………………………………………………… 133

جدول شماره 1.1.5.پ:  رابطه بین همبستگی و انسجام و اثربخشی ………………………………………………………… 133

جدول شماره 1.1.5 ت:  همبستگی بین  همبستگی و انسجام و کارائی ……………………………………………………. 134

جدول شماره 1.1.5.ث :  همبستگی بین  مشارکت و اثربخشی ………………………………………………………………. 134

جدول شماره1.1.5.ج :  همبستگی بین مشارکت و کارائی ……………………………………………………………………… 135

جدول شماره 1.1.5.چ :  رابطه بین  اعتماد و اثربخشی…………………………………………………………………………… 135

جدول شماره 1.1.5. ح:  همبستگی بین  اعتماد و کارائی ………………………………………………………………………. 136

جدول 2.1.5.الف: یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون چند متغیره ……………………………………………………….. 136

جداول فصل 6

جدول شماره 1  : تفکیک مسئولیتها بر مبنای وظایف و عملکردهای اصلی در سطح محلی…………………………. 151

جدول شماره 2  : تفکیک مسئولیتها بر مبنای وظایف و عملکردهای اصلی در سطح محلات 7گانه ناحیه1…… 156

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

نمودار شماره 6.1 : رویه پژوهش………………………………………………………………………………… 7

نمودار شماره ا- الف : عضویت در گروه محله 1…………………………………………………………. 97

نمودار شماره 2- الف : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  1……………………………  97

نمودار شماره ا- ب : عضویت در گروه محله 2…………………………………………………………… 98

نمودار شماره 2- ب : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  2……………………………..  98

نمودار شماره ا- پ : عضویت در گروه محله 3…………………………………………………………… 99

نمودار شماره 2- پ : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  3……………………………..  99

نمودار شماره ا- ت : عضویت در گروه محله 4…………………………………………………………. 100

نمودار شماره 2- ت : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  4……………………………  100

نمودار شماره ا- ث : عضویت در گروه محله 5…………………………………………………………. 101

نمودار شماره 2- ث : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  5……………………………  101

نمودار شماره ا- ج : عضویت در گروه محله 6………………………………………………………….. 102

نمودار شماره 2- ج : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  6…………………………….  102

نمودار شماره ا- چ : عضویت در گروه محله 7………………………………………………………….. 103

نمودار شماره 2- چ : فعالیت شهروندی در سال گذشته در محله  7…………………………….  103

نمودار شماره ا- ح : عضویت در گروه کل محلات……………………………………………………. 104

نمودار شماره 2- ح : فعالیت شهروندی در سال گذشته در کل محلات………………………..  104

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

مقدمه

بسیاری از سازمان های دخیل در امر مدیریت و برنامه ریزی شهری در سطح جهانی بر ترویج نگرش مشارکتی برای تشویق نوعی رهیافت مدیریت و برنامه ریزی از « پایین به بالا» و «توسعه اجتماع منسجم محلی»به منظور نظارت بر اقدامات توسعه ای تاکید داشته و تصمیم گیری و چاره اندیشی در خصوص حل مسائل شهری مبتنی بر اجتماعات محله­ای، با هدف تامین شرایط لازم برای رفاه شهروندان را مدنظر داشته اند(مدنی پور:1389، 163).

از این روی مهمترین راهبردهای مورد تأکید در رویکرد نوین مدیریت شهری «توسعه محله­ای»، «تمرکززدایی» و «دموکراتیک سازی» است. براین اساس تقویت زمینه های آگاهی، اعتماد، همبستگی و انسجام و  مشارکت شهروندان و بهره گیری از سرمایه اجتماعی شکل گرفته در سطح محلات یکی از ضرورت های مدیریت شهری است. در صورت تقویت سرمایه اجتماعی شهروندان و با محور قرار دادن محلات شهری می توان امیدوار بود که هم مدیران شهر در تأمین نیازهای ساکنین و ارائه خدمات موفق خواهند بود و هم شهروندان به نحوی مؤثر در سرنوشت محله خود دخالت می کنند. در چنین شرایطی مدیریت شهری در اداره شهر و انجام وظایف خود در جهت ارائه خدمات، شهروندان را نه در مقابل خود بلکه به عنوان نیروهای مؤثری در کنار خود در نظرخواهد گرفت.

بر این اساس در سالهای اخیر سیستم مدیریت شهری تهران در راستای گسترش حضور و مشارکت شهروندان و اتخاذ سیاست محله محوری، پس از شکل دادن به شورایاری ها و همراه کردن مدیریت محله در اجرای تصمیمات محلی، اقدام به راه اندازی مراکز و مکانهای حضور و فعالیت جمعی در سطح محلات کرده است؛ از جمله می توان به شکلگیری سراهای محله ، خانه­های فرهنگ، مراکز آموزش اجتماعی، خانه سلامت و … اشاره کرد.

این پژوهش که بر مبنای « تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور» است، در پی کشف زمینه های ارتباط بین ابعاد سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور بوده و بر این مبنا راهنمای مدیریت شهری ارائه خواهد داد.

 

 

 • بیان مساله

رشد فزاینده ابعاد شهرنشینی و شکل گیری مقیاس های جدیدی از رشد شهری در طی چند دهه اخیر موجب شده است که شهر و شهرسازی معاصر با چالش های نوینی مواجه گردد. به دلیل گستردگی ابعاد و تغییر در ماهیت مسائل شهری و پیچیدگی این مسائل، جامع نگری و توجه به ابعاد و جنبه های مختلف مسئله به منظور حل پایدار آنها را اجتناب ناپذیر ساخته است. در این میان توجه و تاکید برنامه ریزی و مدیریت شهرها، بیش از هر زمان دیگری به سطوح پایینتر و ابعاد ملموس زندگی شهری متوجه شده است (حاجی پور به نقل از: Friedman, 1993)؛ چنانکه پژوهش ها و مطالعات زیادی در یکی دو دهه اخیر صورت گرفته است که همه به نوعی سیاست گذاری، برنامه­ ریزی و مدیریت شهری را از خُردترین واحد؛ یعنی”محله”در شهر هدف قرار داده است ( حاجی پور به نقل از:2001,1996،Madanipour).

این از سویی است که الگوهای جدید مدیریت شهری بسیار بر نقش مشارکتی مردم و اجتماعات محلی تأکید دارند و در واقع تلاش دارند که با رویکردی فرایندی، اقدامات خود را در جهت هماهنگی هر چه بیشتر با نیازهای شهروندان و شرایط محلی هدایت کنند؛ لذا بر نقش «محله» به عنوان «بستر شکلگیری ارتباطات متقابل میان شهروندان»  و «مدیریت محله محور » به عنوان «هماهنگ کننده و هدایتگر ظرفیت های کالبدی – فضایی، اجتماعی(سرمایه اجتماعی)، اقتصادی و نهادی در محله» تأکید اساسی داشته و با توجه به ابعاد گسترده ی مسئله و تنوع مسائل فیزیکی، اجتماعی و اقتصادی شهر، بر «استفاده از ظرفیت های محلی» و «بازتعریف نقش بازیگران و کنشگران مدیریت شهری» با رویکرد «مدیریت محله محور» تأکید دارند.

کروتزر و لزین در مطالعه ای در سال 1998 نشان داده اند که سرمایه اجتماعی به عنوان فرایندهای ویژه در میان مردم و سازمان هایی تعریف شده است که به طور مشارکتی و در فضایی از اعتماد با هم، همکاری داشته و به دستیابی به یک منفعت اجتماعی متقابل منجر خواهد شد(حاجی پور به نقل از Kreuter & Lezin,1998).

رویکرد سرمایه اجتماعی زمانی که در بعد فضایی مطرح می شود ، شهروند را به عنوان دارایی در مکان(محله) دیده و از این روی به طور ضمنی به معنی فرصت، مسئولیت، پاسخگویی و مشارکت داوطلبانه است( عارفی: 1380، 29). به عبارتی سرمایه اجتماعی در این رویکرد باعث تقویت حس اجتماع و مکان و در مرحله بعد شکلگیری شبکه روابط رسمی و غیررسمی در سطح محلات می­ شود.

بر این اساس در این پژوهش محلات 7 گانه ناحیه 1 از منطقه 21 شهرداری تهران انتخاب شده است. یکی از مهمترین دلایل انتخاب منطقه 21 به دلیل آمیختگی دو مقوله کار و صنعت با سکونت است. تنها منطقه ای که صنعت با بافت مسکونی در هم آمیخته است و کارکردهای متنوع فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی را فراهم کرده است. البته ناحیه 1 صورت خاصتری از بافت مسکونی را داراست. بافت فشرده مسکونی با احاطه همه جانبه صنعت.

بسترهایی که توسط مدیریت شهری در این سایت فراهم شده است، از جمله برگزاری نمایشگاه های فصلی و موقت، احداث سراهای محله، مراکز فرهنگی هنری و مساجد فعال در سطح محلات این منطقه به دلیل دوری از سایر مناطق در شهر تهران، باعث شده است که پاسخی مثبت از سوی شهروندان را به همراه داشته باشد. این از سویی است که پتانسیلهای ساکنین در همکاری های محله ای تا کنون مورد استفاده جدی قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است که بر سرمایه اجتماعی به عنوان راهبردی فعال در مدیریت محله محور تأکید شود.

این پژوهش در تلاش است در قالب ارائه راهنمای مدیریت شهری، بسترهای استفاده از سرمایه اجتماعی در مدیریت محله محور را با تأکید بر محدوده مورد مطالعه فراهم آورد.

 

 • سؤالات پژوهش:

در رابطه با موضوع مورد بحث و محلات ناحیه 1 که ظرفیت های همکاری با مدیریت محله محور را دارند، این سوال مطرح می شود که «رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور چیست؟» برای پاسخ به این سؤال چند سؤال دیگر به شرح زیر مطرح می شود که باید به آن توجه کرد.

 1. مؤلفه های سرمایه اجتماعی چیست؟
 2. کارکرد سرمایه اجتماعی چیست؟
 3. مدیریت محله محور چیست و عناصر اصلی ساختار مدیریت محله محور کدامند؟
 4. تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مطلوب مدیریت محله محور چیست؟

 

 • اهداف پژوهش:

با توجه به مسئله و سؤالات مطرح شده، هدف اصلی این پژوهش «تبیین رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور و ارائه راهنمای مدیریت شهری » است.  این تحقیق، اهداف جزئی تری را نیز دنبال می کند که عبارتند از:

 1. شناخت مفهومی و عملیاتیِ آگاهی، اعتماد، همبستگی و انسجام و مشارکت شهروندان به عنوان مهمترین مؤلفه­ های سرمایه اجتماعی
 2. شناخت کارکردهای سرمایه اجتماعی
 3. شناخت مدیریت محله محور و عناصر اصلی آن
 4. تحلیل تأثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد مطلوب مدیریت محله محور

 

 • فرضیه پژوهش:

بر اساس مسئله و اهداف این پژوهش ، فرضیه اصلی این تحقیق عبارتست از: «به نظر می رسد بین سرمایه اجتماعی و مدیریت محله محور رابطه همبستگی مثبت وجود دارد.»

 

 • روش انجام پژوهش:

در بررسی روش انجام پژوهش به تفکیک به بررسی نوع پژوهش، روش گردآوری داده ها، روش تجزیه و تحلیل داده ها، واحدهای تحلیل، جامعه آماری، روش تعیین حجم نمونه و تعیین فرایند پژوهش پرداخته می شود.

 

 • نوع پژوهش:

با توجه به گونه شناسی های متداول که تحقیق را بر حسب هدف به سه نوع تحقیق «توصیفی[1]»، «تبیینی[2]» و « اکتشافی[3]» تقسیم می نمایند، این پژوهش دارای ماهیت «تبیینی» است؛ چرا که هدف پژوهش به آزمون گذاردن چارچوب نظری و تبیین روابط علی و معلولی موجود بین چند متغیر است. از سوی دیگر با توجه به ماهیت موضوع، رویکرد حاکم بر این پژوهش «کاربردی» است.

[1] Descriptive research

[2] Explanatory research

[3] Exploratory research

تعداد صفحه:145

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.