رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر کیفیت پیش ­بینی­ های سود بر ارزش و ریسک شرکت­های بورس

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات آذربایجان غربی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حسابداری(M.Sc)

 

عنوان:

 تاثیر کیفیت پیش ­بینی­ های سود بر ارزش و ریسک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

تابستان 92

 

 

 

فهرست  مطالب

شماره صفحه

عنوان

چکیده

 

چکیده…………………………………… 1

فصل اول………………………………. 2

کلیات تحقیق………………………….. 2

1-1 مقدمه……………………………… 3

1-2 بیان مسئله………………………. 3

1-3 اهداف تحقیق……………………. 5

1-4 سولات تحقیق……………………. 6

1-5-فرضیه های تحقیق……………… 7

1-6 تعیین جامعه آماری وحجم نمونه…………………………………………… 7

1-7 دوره های مالی مورد آزمون…. 8

1-8 متغیرهای پژوهش……………… 8

1-8-1 متغیرهای وابسته…………… 8

1-8-1-1 کیوتوبین………………….. 8

1-8-1-2ریسک بازار (بتا)………… 9

1-8-2 متغیرهای مستقل……………. 9

1-8-2-2 دقت پیش بینی سود…….. 9

1-8-3 متغیر کنترلی………………… 9

1-8-3-1 اندازه شرکت……………. 10

1-8-3-2 بدهی……………………… 10

1-9 روش پژوهش…………………. 10

1-10 کاربردهای تحقیق………….. 10

1-11 تعریف واژه ها و اصطلاحات 11

ریسک شرکت: ریسک عبارت است از احتمال تغییر در مزایا و منافع پیش‌بینی شده برای یک تصمیم، یک واقعه و یا یک حالت در آینده……… 11

1-12 ساختار کلی پژوهش……….. 11

1-13 خلاصه فصل:……………….. 11

فصل دوم…………………………….. 12

مبانی نظری و پیشینه پژوهش….. 12

2-1 مقدمه……………………………. 13

2-2 روش های پیش بینی سود…….. 13

2-2-1 مدل باکس- جنکینز……….. 14

2-2-1-1 مراحل عملی روش باکس- جنکینز………………………………… 15

2-2-2 مدل گامزدن تصادفی……… 15

2-3 هدف از پیش بینی سود و گزارش آن………………………………………. 16

2-4 کیفیت پیش بینی سود………… 17

2-4-1 اثر انتشار پیش بینی سود…. 17

2-4-2 اثر تکرار پیش بینی سود….. 18

2-4-3 دقت پیش بینی سود…………. 19

2-4-4 اثر نوع پیش بینی (سالانه یا فصلی)………………………………… 19

2-4-5اثر افق پیش بینی (بلند مدت یا کوتاه مدت)…………………………… 20

2-5 ماهیت ریسک…………………. 21

2-5-1 ریسک چیست؟……………. 21

2-5-2 انواع ریسک……………….. 21

نمودار (2-1) انواع ریسک……. 22

2-6 پیشینه تحقیق………………….. 23

2-6-1 پیشینه خارجی…………….. 23

2-6-2 تحقیقات انجام شده در داخل ایران…………………………………… 28

2-7 خلاصه فصل:………………….. 31

فصل سوم…………………………….. 32

روششناسی تحقیق…………………. 32

3-1 مقدمه……………………………. 33

3-2  روش تحقیق………………….. 33

3-3 تعیین جامعه آماری وحجم نمونه…………………………………………. 34

3-4  دوره های مالی مورد آزمون. 35

3-5 تبیین مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها……………………….. 35

نمودار (4-1) مدل مفهومی تحقیق… 35

3-6  متغیر وابسته…………………. 36

متغیر وابسته…………………………. 36

3-6-1-2-2 ریسک غیر سیستماتیک یا ریسک خاص شرکت:……………. 36

3-7 متغیرهای مستقل:……………… 37

3-7-1 تعداد پیش بینی سود………… 37

3-7-2 انتشار دقیق پیش بینی سود.. 37

3-8 متغیر کنترلی…………………… 38

3-8-1 اندازه شرکت……………….. 38

اندازه شرکت به وسیله لگاریتم ارزش بازار سرمایه شرکت در انتهای سال مالی……………………………………. 38

3-9 روش های جمعآوری و منابع داده های تحقیق……………………… 38

3-10 روش تجزیه وتحلیل داده ها 39

3-10-1 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی……………….. 40

مراحل آزمون………………………… 42

3-11 خلاصه فصل:……………….. 45

تجزیه و تحلیل داده‌ها……………. 46

مقدمه‏4-1……………………………… 47

4-2 آمار توصیفی………………….. 47

جدول شماره 4-1 شاخصهای توصیف کننده متغیرهای تحقیق………………… 48

4-3 تجزیه و تحلیل داده ها……….. 48

4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها……………………………….. 49

جدول(4-2) نتایج آزمون کلموگروف  -اسمیرنوف برای متغیرهای وابسته تحقیق…………………………………….. 49

4-5 خلاصه تجزیه وتحلیلها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می‌شود………………………………… 50

4-5-1 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی اول:………………….. 50

4-5-1-1 فرضیه فرعی اول: دقت پیش بینی سود بر ارزش شرکت شرکت تاثیر دارد……………………………… 50

جدول (4-3): ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر دقت پیش بینی و ارزش شرکت…………… 50

4-5-1-1-1 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 50

جدول(4-4) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی اول……………… 50

4-5-1-1-2 بررسی نرمال بودن خطاها :………………………………….. 52

4-5-1-1-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی:………. 52

جدول (4-5) جدول بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی…….. 52

4-5-1-1-4 برآورد رابطه خطی بین متغیر دقت پیش بینی سود و ارزش شرکت (کیوی توبین)……………….. 53

جدول (4-6) نتایج ضرایب آزمون فرضیه فرعی اول  از اصلی اول….. 53

4-5-1-2تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه فرعی دوم از فرضیه اصلی اول:……………………………………. 54

4-5-1-1-1 فرضیه فرعی دوم: تعداد پیش بینی سود شرکت بر ارزش شرکت تاثیر دارد…………………….. 54

جدول (4-7): ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر تعداد پیش بینی سود و ارزش شرکت.. 54

4-5-1-1-2 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 55

جدول(4-8) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم  از اصلی اول…………………………………………….. 55

4-5-1-1-3 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 55

4-5-1-1-4 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 56

جدول (4-9) آزمون تشخیص هم خطی…………………………………………….. 56

4-5-1-1-5 برآورد رابطه خطی بین متغیر تعداد پیش بینی سود و ارزش شرکت (کیویتوبین)…………………. 56

جدول (4-10) ضرایب مدل رگرسیون چندگانه…………………………………… 56

4-5-2 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم:………………….. 57

4-5-2-1 فرضیه فرعی اول: دقت پیش بینی سود بر ریسک بتا شرکت تاثیر دارد……………………………… 57

جدول (4-11) : ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر دقت پیش بینی سود  و ریسک بتا…………. 57

4-5-2-1-1 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 58

جدول(4-12) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرعی اول از اصلی دوم………………………………………… 58

4-5-2-1-2 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 58

4-5-2-1-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 59

جدول ( 4-13 ) بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه فرعی اول از اصلی دوم………………………………………… 59

4-5-2-1-4 برآورد رابطه خطی بین متغیر دقت پیش بینی و ریسک شرکت (بتا)……………………………………. 59

جدول (4-14) نتایج ضرایب آزمون فرضیه فرعی اول از اصلی دوم…… 59

4-5-2 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم:………………….. 60

4-5-2-2 فرضیه فرعی دوم: تعداد پیش بینی سود بر ریسک شرکت (بتا) تاثیر دارد……………………………… 60

جدول (4-15) ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر تعداد پیش بینی سود و ریسک شرکت (بتا)……………………………………….. 60

4-5-2-2-1 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 60

جدول(4-16) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی دوم از اصلی دوم……………………………….. 60

4-5-2-2-2 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 61

4-5-2-2-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 61

جدول (4-17) بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………. 61

4-5-2-2-4 برآورد رابطه خطی بین متغیر تعداد پیش بینی سود و ریسک شرکت (بتا)…………………………… 62

جدول (4-18) ضرایب رگرسیون مدل فرضیه……………………………………. 62

4-5-2 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم :…………………. 62

4-5-2-3 فرضیه فرعی سوم از اصلی دوم: تعداد پیش بینی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت تاثیر دارد……………………………………. 62

جدول (4-19) : ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر تعداد پیش بینی و ریسک غبر سیستماتیک……………………………… 62

4-5-2-3-1 بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 63

جدول(4-20) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی سوم از اصلی دوم……………………………….. 63

4-5-2-3-2 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 64

4-5-2-3-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 64

جدول (4-21) بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه فرعی سوم  از اصلی دوم……………………………….. 64

4-5-2-3-4 برآورد رابطه خطی بین متغیرتعداد پیش بینی سود شرکت و ریسک غیر سیستماتیک…………… 65

جدول (4-22) نتایج ضرایب آزمون فرضیه فرعی سوم از اصلی دوم….. 65

4-5- 2تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اصلی دوم :…………………. 65

4-5-2-4 فرضیه فرعی چهارم: دقت کیفیت پیش بینی سود شرکت بر ریسک شرکت تاثیر دارد…………………….. 65

جدول (4-23) : ضریب همبستگی، و آزمون دوربین- واتسون بین متغیر دقت پیش بینی سود  و ریسک غیر سیستماتیک……………………………… 66

4-5-2-4-1بررسی وجود رابطه خطی بین متغیرهای مورد آزمون:.. 66

جدول(4-24) تحلیل واریانس رگرسیون برای فرضیه فرعی چهارم از اصلی دوم……………………………. 66

4-5-2-4-2 بررسی نرمال بودن خطاها:………………………………… 67

4-5-2-4-3 بررسی هم خطی بین متغیرهای مستقل:…………………… 67

جدول (4-25) بررسی هم خطی بین متغیرهای فرضیه فرعی چهارم از اصلی دوم……………………………….. 67

4-5-2-4-4 برآورد رابطه خطی بین متغیر دقت پیش بینی سود و ریسک غیر سیستماتیک شرکت……………. 68

جدول (4-26) نتایج ضرایب آزمون فرضیه فرعی چهارم از اصلی دوم.. 68

فصل پنجم……………………………. 70

5-1 مقدمه…………………………… 71

5-2 ارزیابی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها……………………………… 71

5-2-1 نتایج فرضیه اصلی اول….. 71

5-2-1-1 فرضیه فرعی اول: دقت پیش بینی سود شرکت بر ارزش شرکت تاثیر دارد……………………………… 72

5-2-1-2 فرضیه فرعی دوم: تعداد پیش بینی سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد……………………………………. 72

5-2-2 نتایج فرضیه اصلی دوم….. 72

5-2-2-1 فرضیه فرعی اول: دقت پیش بینی سود شرکت بر ریسک بتا تاثیر دارد……………………………… 72

5-2-2-2 فرضیه فرعی دوم: تعداد پیش بینی سود بر ریسک بتا تاثیر دارد………………………………………….. 73

5-2-2-3 فرضیه فرعی سوم: تعداد پیش بینی سود شرکت بر ریسک غیر سیستماتیک تاثیر دارد……………… 73

5-2-2-4 فرضیه فرعی چهارم: دقت پیش بینی سود بر ریسک غیر سیستماتیک تاثیر دارد……………… 73

5-3 مقایسه نتایج پژوهش با نتایج سایر تحقیقات:………………………. 74

5-4 نتیجهگیری کلی تحقیق:…….. 75

5-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق:………………………………… 76

5-6 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی:…………………………………………. 77

5-7 محدودیتهای تحقیق………….. 77

منابع و مآخذ…………………………. 78

 

 

 

 

 

 

چکیده

          با توجه به اهمیت افشاء برای افشا­کننده، مخاطب افشاء و برای کل جامعه، و با توجه به این که تصمیم­ گیری­های بازیگران عرصه بازار سرمایه به ویژه سرمایه­ گذاران فعال در بورس اوراق بهادار در محیطی انجام می­ شود که عدم اطمینان برآن حاکم است؛ آنان نیازمند اطلاعاتی هستند که بر اساس آن بتوانند منابع را به سمت سرمایه­ گذاری­های پر بازده و با ریسک منطقی هدایت کنند. در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت پیش ­بینی سود) که یکی از موارد افشاء در گزارش­های مدیریت می­باشد) بر ارزش شرکت و ریسک شرکت پرداخته شده است. از اینرو از بین کل شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نمونه ­ای به اندازه 130 شرکت برای یک بازه زمانی 6 ساله از 1385-1390 انتخاب شد و داده ­های مربوط به این شرکت­ها جمع ­آوری و مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق به منظور فرضیه­سازی و انجام آزمون­ها معیارهای کمی برای کیفیت پیش ­بینی سود همانند تعداد انتشار یپیش ­بینی­ هایی سود و دقت در پیش ­بینی سود تعریف شدند هم چنین برای ارزیابی ارزش شرکت از معیار کیوی­توبین و برای ارزیابی ریسک شرکت از بتا و ریسک غیر سیستماتیک استفاده شده است. برای تعیین تاثیر مذکور از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است به طور کلی نتایج حاصل از مدل­های رگرسیونی بیانگر آن است که کیفیت پیش ­بینی سود مدیریت بر ارزیابی بلندمدت سرمایه­ گذار از ریسک شرکت تاثیر می­ گذارد.

در این پژوهش روابط منفی مهمی بین ریسک غیر سیستماتیک و کیفیت پیش ­بینی سود مدیریت مشاهده شده است. به طور کلی نتایج حاصل مدل­های رگرسیونی بیانگر این است که کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود خود می ­تواند بر ریسک غیر سیتماتیک شرکت تاثیرگذار باشد نتایج تحقیق نشان می­دهد که دقت در یپیش ­بینی­ هایی سود و مداومت در ارائه پیش ­بینی سود توسط مدیریت، دقیقا ریسک خاص شرکت را که نشات گرفته از رفتار و عملکرد خاص خود شرکت می­باشد، تحت تاثیر قرار می­دهد و با افزایش کیفیت پیش ­بینی سود ریسک غیر سیستماتیک شرکت کاهش می­یابد.

        

 فصل اول

          کلیات تحقیق

 

 

 

1-1 مقدمه

در این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ارزش و ریسک شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. از آنجایی که سرمایه­گذران و گرد­آورندگان سرمایه به جریان ثابت اطلاعات برای ارزیابی ریسک و قضاوت در مورد آینده و ارزشیابی سرمایه شرکت تکیه می­ کنند، یپیش ­بینی­ هایی مدیریت از سود شرکت نیز یکی از همین اطلاعات می­باشد که مورد توجه سرمایه­ گذاران و سهامداران است. در این راستا بررسی میزان تاثیر کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود ارائه شده توسط مدیریت خود مبحثی جدا از تاثیر ارائه گزارش­ها شامل یپیش ­بینی­ هایی سود می­باشد. لذا در فصل حاضر به بررسی همین موضوع با ارائه کلیات موضوع تحقیق، و مساله تحقیق آغاز شده و سوالات اصلی مرتبط با مساله عنوان شده است و با ضرورت تحقیق، اهداف مربوط به آن و فرضیه ­های تحقیق که شامل دو فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی است ادامه یافته است. در این فصل ساختار کلی پژوهش، متغیرها، فرضیه ­ها و اهداف کلی پژوهش اشاره شده است.

1-2 بیان مسئله

بازار سرمایه یکی از مهمترین بازارهای اقتصادی هر کشوری محسوب می­ شود زیرا به عنوان مرکزی برای جمع ­آوری پس­اندازها و منابع راکد اشخاص حقیقی و حقوقی و هدایت به سمت مراکز تولیدی و نهایتا در صورت هدایت درست این منابع به سمت تولیدات در حال رشد و سالم، رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را سبب می­ شود. تحقیقات بسیاری بر پایه اطلاعات منتشر شده از بورس اوراق بهادار انجام گرفته است، که همه این آزمایشات و تحقیقات سعی در پیدا کردن روابط مجهول و ناشناخته­ای را در بین متغیرهای موجود داشته اند. پیدا کردن این روابط به منظور افزایش آگاهی بیشتر سرمایه­ گذاران از وضعیت شرکت­های حاضر در بورس صورت می­گیرد، که نتیجه این امر باعث شناخت بهتر سرمایه­ گذاران از اطلاعات منتشر شده از شرکت­های پذیرفته شده در بورس می­ شود و نهایتا شناخت بهتر از عملکرد شرکت و یپیش ­بینی­ هایی دقیق­تر و با ریسک پایین­تری از آینده شرکت را موجب می­ شود. از سوی دیگر همین روابط کشف شده از طرف مدیریت شرکت­ها نیز جهت برآورد و تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد آنان مورد استفاده قرار می­گیرد و می ­تواند باعث اصلاح رویه و تغییر روند و حتی شیوه مدیریت شود.

          سرمایه­گذران و گرد­آورندگان سرمایه به جریان ثابت اطلاعات برای ارزیابی ریسک و قضاوت در موارد آینده و ارزشیابی سرمایه شرکت تکیه می­ کنند. تحقیقات قبلی بر این امر تاکید دارند که فعالیت­های افشا­گرانه خوب با افزایش ارزش (دورنو و کیم[1] 2005) و کاهش هزینه سرمایه (لئوز و ورچیا [2] 2007، فرانسیس و همکاران [3] 2004، سنگوپتا [4] 1998، بوتوسون [5] 1997، اولوسون، نادا و فرانسیس [6] 2008) و کاهش در ریسک (فریر و لائوکس 2007) و (براون و هیلیگست 2007) در ارتباط هستند. یکی از همین اطلاعاتی که سرمایه­ گذاران به آن تکیه می­ کنند، یپیش ­بینی­ هایی مدیریت از سود شرکت می­باشد. تحقیقات اخیر نشان می­دهد که میزان شرکت­هایی که به صورت داوطلبانه اقدام به انتشار یپیش ­بینی­ هایی خود از سود می­ کنند در حال افزایش است (آنیلوسکی و اسکینر[7] 2007). چرا که مدیریت شرکت از این طریق می­خواهد تفاوت اطلاعاتی داخل شرکت را با استفاده­کنندگان برون سازمانی به حداقل برساند. تحقیقات قبلی نشان می­دهد که کیفیت انتشار یپیش ­بینی­ هایی سود مانند استمرار یپیش ­بینی­ های و قابلیت اطمینان یپیش ­بینی­ های و انتشار دقیق یپیش ­بینی­ های و ویژگیهای دیگر خود تاثیر مضاعفی بر افزایش ارزش شرکت و کاهش انواع ریسک شرکت دارند. افزایش کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود قابلیت اعتماد استفاده­کنندگان اطلاعات مالی را بیشتر می­ کند، و از طرفی اطلاعات نامتقارن را نیز کاهش می­دهد تمامی این عوامل دست به دست هم می­ دهند تا سرمایه گذاران نسبت به ارزش­گذاری بالای شرکت با ریسک کمتر مصمم شوند. لکن بررسی تاثیر کیفیت پیش‎بینی سود انتشار­یافته توسط مدیریت و تاثیر این کیفیت پیش ­بینی سود بر ارزش شرکت و ریسک شرکت در ایران یک موضوع بررسی نشده و جدیدی می­باشد.

تمام موارد فوق نهایتا به این سوال منجر می­شوند که کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود، چه تاثیری می ­تواند بر ارزش شرکت و ریسک شرکت داشته باشد؟

در بین مطالعات داخل ایران مطالعات بیشتر بر نحوه پیش ­بینی سود و چند مورد نیز در مورد کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود تحقیقاتی صورت گرفته است که در ذیل به آن­ها اشاره می­ شود:

سلیمانی و طاهری (1390) تحقیق را به بررسی اثردقت پیش ­بینی سود توسط مدیران بر هزینه سرمایه شرکت­های عضو بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است که نهایتا نتیجه ­گیری می­ شود: عدم ارائه دقیق پیش ­بینی سود، منجر به کاهش غیر واقعی در هزینه سرمایه محاسبه شده بر اساس اطلاعات پیش ­بینی می‏شود. هم چنین در تحقیقی دیگر توسط رحمانی، بشیری­منش، شاهرخی (1391) انجام شده است نتایج تجربی تحقیق نشان می­دهد اگر دفعات پیش ­بینی مدیریت بیشتر و دقت آن بالاتر باشد، بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می­ گذارد. بعلاوه الگوی تحقیق با اضافه کردن متغیرهای کنترلی­ای نظیر اندازه شرکت، رشد و سودده و زیان­ده بودن بسط داده شد تا اثر متغیرهای حذف­شده را کنترل کند. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد پیش ­بینی مدیریت بر رابطه بین بازده و سود آینده اثر می­ گذارد. هرچه دفعات پیش ­بینی بیشتر و میزان خطای آن کمتر باشد، اعتبار آن از دید سرمایه­ گذاران بیشتر خواهد شد.

ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش ­بینی سود توسط مدیریت نام تحقیق دیگری است که توسط خوش‏طینت و اکبری (1386) انجام شده به متغیرهایی که بر یکی از جنبه­ های کیفیت پیش ­بینی سود موثر است، پرداخته است که اولا” اعلام خبر منفی (سود پیش‌بینی‌شده کمتر از گذشته) نسبت به خبر مثبت واکنش بیشتری در قیمت سهام ایجاد می کند به‌ عبارت دیگر میزان باور و اعتبار خبر منفی نزد کارگزاران بازار نسبت به خبر مثبت‌ بیشتر است. ثانیا” اندازه شرکت­ها در میزان باور و قبول سود پیش‌بینی شده، نزد سرمایه‌گذاران دارای تاثیر بیشتری است. ثالثا” صحت و تحقق پیش‌بینی‌های گذشته‌ بر باور پیش‌بینی‌های آینده موثر است. رابعا” پیش‌بینی‌های میان‌مدت نسبت به‌ پیش‌بینی‌های سالانه، واکنش بیشتری را در قیمت سهام ایجاد می کند و نهایتا” اینکه‌ وجود یا عدم وجود تعدیل در پیش‌بینی‌ها بر باور و اعتبار پیش‌بینی‌های بعدی‌ تأثیرگذار نیست. به‌طور کلی تحقیق حاضر افزایش آگاهی نسبت به اینکه چگونه‌ مدیران می‌توانند انتظارات خود از سودهای آتی را با بازار مرتبط سازند، موجب می‌گردد.

1-3 اهداف تحقیق

          نظر به اینکه تشویق به سرمایه­ گذاری و جذب سرمایه ­های کوچک و بزرگ به بورس و نهایتاً شرکت­های پذیرفته شده در بورس بیش از پیش صورت می­گیرد، متعاقباً باید در تامین نیازهای سرمایه‏گذاران و هدایت سرمایه­ها در جهت صنایع و شرکت­های با بازدهی مناسب باید اطلاعات با کیفیت و شفافیت بالا در اختیار سرمایه­ گذاران قرار بگیرد تا بتوان موارد مناسب جهت سرمایه­ گذاری و نهایتاً کسب منفعت را برای هر دو گروه سرمایه­ گذاران و استفاده­کنندگان گزارش­های مالی را فراهم کرد.

          در این پژوهش با بررسی تاثیر کیفیت پیش ­بینی سود سعی داریم توجه هر دو گروه مدیریت و سهامداران را به این امر معطوف سازیم تا در برنامه­ های آتی نسبت به شرایط خاص هر صنعت و شرکت به کیفیت یپیش ­بینی­ هایی ارائه شده از سوی مدیریت توجه ویژه­ای صورت گیرد، سرمایه­ گذاران نیز به کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود توجه و علاقه نشان داده و تاثیرات آن را در تصمیمات خود لحاظ کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیرات کیفیت پیش ­بینی سود بر ارزش شرکت و ریسک شرکت و چگونگی این تاثیرات پرداخته است تا به سئوالهای مربوط در این زمینه پاسخ قانع کننده ­ای ارائه دهد و پیشنهادهای موثری به استفاده‏کنندگان این اطلاعات فراهم آورد. بطور خلاصه اهداف تحقیق عبارتند از:

  • تعیین تاثیر کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ارزش شرکت.
  • تعیین تاثیر کیفیت پیش بینی های سود بر ریسک شرکت.

1-4 سولات تحقیق

سوالات اصلی تحقیق

سوال اصلی اول: کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ارزش شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال اصلی دوم: کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک شرکت چه تاثیری دارد؟

سوالات فرعی تحقیق

سوال فرعی اول از اصلی اول: دقت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ارزش شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی دوم از اصلی اول: تعداد یپیش ­بینی­ هایی سود بر ارزش شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی سوم از اصلی دوم: دقت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی چهارم از اصلی دوم: تعداد یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی پنجم از اصلی دوم: دقت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی ششم از اصلی دوم: تعداد یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک غیر سیستماتیک شرکت چه تاثیری دارد؟

 

1-5-فرضیه ­های تحقیق

فرضیه اصلی یک) کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی یک) دقت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی دو) تعداد یپیش ­بینی­ هایی سود بر ارزش شرکت تاثیر دارد.

فرضیه اصلی دو) کیفیت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی یک) دقت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک سیستماتیک شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی دو) دقت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک سیستماتیک شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی سه) دقت یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت تاثیر دارد.

فرضیه فرعی چهار) تعداد یپیش ­بینی­ هایی سود بر ریسک غیرسیستماتیک شرکت تاثیر دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 104

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.