رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحد رشت )

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته : حسابدرای گرایش : حسابدرای

 

عنوان:

تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

زمستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 3

1-2) تشریح و بیان مسئله. 3

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

1-4) اهداف علمی‎تحقیق.. 5

1-5) اهداف کاربردی.. 5

1-6) سوالات تحقیق.. 5

1-7) فرضیه های تحقیق.. 6

1-8) روش تحقیق.. 6

1-9) مدل پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها 6

1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن. 8

1-11) قلمرو تحقیق.. 9

1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1-11-2) قلمرو زمانی تحقیق.. 9

1-11-3) قلمرو مکانی تحقیق.. 9

1-12) جامعه آماری و نمونه. 9

1-13) ساختار تحقیق.. 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 12

2-2) تعاریف کیفیت حسابرسی.. 12

2-3) تقاضابرای كیفیت حسابرسی.. 16

2-3-1) ریسك موجوددرشرکت صاحبكار. 17

2-3-2) تضادهای نمایندگی.. 19

2-3-3) خلاصه موضوعات تقاضا 21

2-4) عرضه كیفیت حسابرسی.. 22

2-4-1) راهبردهای مدیریت ریسك توسط حسابرس… 22

2-4-1-1) ملاحظات ریسك صاحبكار. 22

2-4-1-2) محیط حقوقی.. 25

2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسی.. 25

2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسی.. 26

2-4-2-1) قیمت گذاری حسابرسی‎های نخستین به مبلغی كمترازبهای تمام شده 27

2-4-2-2) تخصص گرایی درصنعت… 28

2-4-3) خلاصه موضوعات عرضه. 30

2-5) رابطه بین اجزای كیفیت حسابرسی.. 30

2-6) پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 32

2-6-1) اعتباراطلاعات… 32

2-6-2) كیفیت اطلاعات… 34

2-6-3) خلاصه پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 36

2-7) پژوهش‎های انجام شده درداخل كشور. 36

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1) مقدمه. 40

3-2)روش پژوهش… 40

3-3) فرضیههای تحقیق.. 41

3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 41

3-5) جامعه و نمونه آماری.. 43

3-6) گردآوری اطلاعات… 44

3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده ‏ها 44

3-8) روش‌های آماری آزمون فرضیه‎ها 45

3-9) رگرسیون چند متغیره 45

3-9- 1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 46

3-9-2 -مفروضات رگرسیون خطی.. 47

3-9-3- آزمون استقلال خطاها 47

3-9-4- آزمون مناسب بودن مدل. 48

3-9-5- آزمون معنادار بودن ضرایب… 48

3-10- بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدلهای آن. 48

3-10-1 مدل اثر ثابت… 49

3-10-2 مدل اثر تصادفی.. 50

3-10-3- آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی.. 50

3-10-3-1 آزمون چاو. 50

3-10-3-2 آزمون‎هاسمن.. 51

3-11- خلاصه فصل.. 51

فصل چهارم: یافتههای پژوهش

4-1) مقدمه. 52

4-2) توصیف نمونه آماری.. 53

4-3) آمارتوصیفی داده‌ها 54

4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 55

4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 57

4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق.. 58

4-5-2) آزمون استقلال خطاها 58

4-5-3) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 59

4-5-3-1) مدل رگرسیونی فرضیات اول تا سوم. 59

4-6) آزمون فرضیات تحقیق.. 60

4-6-1) فرضیه اول. 61

4-6-2) فرضیه دوم. 61

4-6-3) فرضیه سوم. 61

4-6-4) فرضیه چهارم. 62

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1)مقدمه. 64

5-2)خلاصه پژوهش… 64

5-3)بررسی یافتهها و تفسیر نتایج پژوهش… 65

5-3-1) فرضیه اول. 65

5-3-2)فرضیه دوم. 66

5-3-3 )فرضیه سوم. 66

5-3-4)فرضیه چهارم. 66

5-4) محدودیتهای پژوهش… 67

5-5) پیشنهادهای كاربردی پژوهش… 67

5-6)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 68

منابع فارسی.. 69

منابع انگلیسی.. 69

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول 4-1. نمونه آماری تحقیق.. 54

جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 55

جدول 4-3. آزمون چاو. 56

جدول4-4. آزمون‎هاسمن.. 57

جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 58

جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59

جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 60

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 59

 

 

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1: چارچوب کیفیت حسابرسی.. 15

شکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی.. 17

 

چکیده

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی می‎شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به كارگیری داده‌های تركیبی و مقطعی استفاده می‎گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش‎های آماری به دو شكل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد كه در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی داده‎ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین از نرم افزارهای6 EViews و19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

1-1) مقدمه

گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرایند حسابرسی، ماهیت كالای(خدمات) عمومی رادارد كه استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمیشود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف كننده خاصی نیست. این كالای عمومی همانند سایر كالاها وخدمات باید از كیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).

ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسی یک وسیلهن ظارتی باشدكه نقشهای متعدد مذكور را برعهده دارد، باثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالاحسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا واعتماد بیشتری نزدمصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).

درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی میشود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند.

 

1-2) تشریح و بیان مسئله

نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاكم بركیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می‎شود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتبار بخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یک سازوكاراجتماعی، برای كمك به نظارت وكنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزار نظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داور بی طرف ومستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و كاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می كند و اطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه را فراهم میآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسی یک وسیله نظارتی باشدكه نقشه ای متعددمذكوررابرعهده دارد، با ثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالا حسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا و اعتماد بیشتری نزد مصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، 1389).

مسئولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می‌شود. بر این اساس صورت‌های مالی منتشره توسط کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت‌ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می‌شوند. از طرفی مدیران شرکت‌ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه‌ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره‌گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می‌کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می‌شود و عواملی را ایجاد می‌کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود.

از سوی دیگر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.

با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی میباشد.

 

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.

با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

 

1-4) اهداف علمی‎تحقیق

هدف اصلی:

بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.

اهداف فرعی:

  • بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.
  • بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

 

1-5) اهداف کاربردی

اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

  • سازمان بورس و اوراق بهادار،
  • شرکت بورس اوراق بهادار تهران
  • سازمان امور مالیاتی کشور،
  • سازمان حسابرسی،
  • جامعه حسابداران رسمی‎ایران،
  • شرکت‎های سرمایه گذاری،
  • کارگزاری‎ها و
  • سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

تعداد صفحه :83

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.