تربیت بدنی

پایان نامه تاثیر و مقایسه هشت هفته تمرین هرمی، متغیر و موج دار بر افزایش قدرت عضلات سینه و پا در ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای پاورلیفتینگ

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد (پردیس علوم تحقیقات) دامغان

دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش فیزیولوژی ورزشی

عنوان

تاثیر و مقایسه هشت هفته تمرین هرمی، متغیر و موج دار بر افزایش قدرت عضلات سینه و پا در ورزشکاران حرفه‌ای و نیمه حرفه‌ای پاورلیفتینگ 

 

 

شهریور 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                        صفحه

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه. 2

1-2 مبانی نظری.. 3

1-3 بیان مسئله. 4

1-4 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-5 اهداف تحقیق.. 6

1-6 فرضیه ها 6

1-7 پیش فرض های تحقیق.. 7

1-8 محدودیتهای تحقیق.. 7

فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 مقدمه. 8

2-2 تمرین با وزنه چیست… 9

2-3 آشنایی با اصطلاحات… 9

2-4 ابزار. 9

2-4-1 هالتر. 9

2-4-2 لباس ورزشکار. 10

2-4-3 کمربند و بند لیفت… 10

2-5 معاینات پزشکی.. 11

2-6 ساعات تمرین.. 11

2-7 دفترچه تمرین.. 11

2-8 گرم کردن. 11

2-9 تمرین صحیح.. 12

2-9-1 تنفس…. 12

2-9-2 ورزش زدگی.. 12

2-10 ورزش…. 13

2-10-1 طبقه بندی فعالیتهای ورزشی.. 13

2-11خصوصیات ورزش رقابتی.. 13

2-11-1 خصوصیات ورزشکاررقابتی.. 14

2-12 رشته ورزشی پاورلیفتینگ…. 14

2-13 نیازمندیهای جسمانی در ورزشکاران پاورلیفتینگ (وزنه برداری قدرتی) 14

2-14 ویژگیهای و قابلیت جسمانی ورزشکاران پاورلیفتینگ…. 15

2-15 سن ورزشی در پاورلیفتینگ (وزنه برداری قدرتی) 15

2-16 نیازمندیهای فیزیولوژیک و خستگی درپاورلیفتینگ…. 15

2-17 آمادگی قلبی – تنفسی در پاورلیفتینگ…. 16

2-18 آمادگی بی هوازی (ظرفیت بی هوازی) در پاورلیفتینگ…. 16

2-19 متابولیک (سوخت و ساز) در پاورلیفتینگ…. 16

2-20 مبانی نظری.. 17

2-21 آنتروپومتری.. 17

2-22 معرفی اندازه های آنتروپومتریک درعلوم ورزشی.. 17

2-22-1 ساختار بدن. 18

2-22-2 اندازه بدن. 19

2-22-3 ترکیب بدن. 19

2-23 آمادگی جسمانی و حرکتی.. 20

2-24 توان عضلانی.. 20

2-24-1 توان. 20

2-25 اجزای تشکیل دهنده آمادگی جسمانی.. 21

2-25-1 اجزاء آمادگی جسمانی وابسته به تندرستی.. 21

2-26 تعریف قدرت… 22

2-26-1 نسبت قدرت به وزن بدن. 22

2-26-2 مهم ترین واژه های ترکیبی قدرت… 24

2-27 انعطاف پذیری.. 26

2-28 عوامل موثر درافزایش قدرت… 26

2-28-1 سطح مقطع عضله. 26

2-28-2 نوع تارهای عضلانی.. 26

2-28-3 نوع واحدهای حرکتی فعال. 27

2-28-4 تعداد واحدهای حرکتی فعال. 27

2-28-5 هم انقباضی عضلات مخالف…. 28

2-28-6 سن و جنسیت… 28

2-29 طراحی برنامه تمرین قدرتی.. 28

2-29-1 اصول تمرین قدرتی.. 29

2-29-2 متغیرهای تمرین قدرتی.. 30

2-29-3 انواع تمرین های قدرتی.. 32

2-30 تمرین پلایومتریک…. 34

2-31 انواع سیستم های تمرینی در بدنسازی و پاورلیفتینگ…. 34

2-31-1 سیستم غریزی (سیستم پایه) 34

2-31-2 سیستم اولویت (تقدمی) 34

2-31-3 سیستم  سوپر ست… 34

2-31-4 سیستم تری ست… 35

2-31-5 سیستم ماموت ست… 35

2-31-6 سیستم تمرینی پیش خستگی.. 35

2-31-7 ستهای پس خستگی یا ستهای سنگین به سبک…. 35

2-31-8 ستهای افزودنی.. 36

2-31-9 ستهای منفی.. 36

2-31-10 ستهای 21. 37

2-31-11 ستها و تکرارهای زمانی.. 37

2-31-12 ستها و تکرارهای نیمه. 38

2-31-13 ستهای متوالی.. 39

2-31-14 ستهای کمکی.. 39

2-32 سازگاری و پاسخ فیزیولوژیکی به تمرین قدرتی.. 39

2-33 تاریخچه وزنه تمرینی (بدنسازی و پاورلیفتینگ) در ایران. 40

2-33-1 نگاهی به گذشته تاریخی میله هالتر و بوجود آوردن ورزش پرورش اندام. 41

2-33-2 تاریخچه مختصر پاورلیفتینگ در ایران. 41

2-33-3 تاریخچه آزمونهای آمادگی جسمانی در خارج از ایران. 41

2-33-4 تاریخچه آزمونهای آمادگی جسمانی در داخل ایران. 42

2-33-5 تحقیقات داخلی.. 43

2-33-6 تحقیقات خارجی.. 44

فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1 مقدمه. 46

3-2 روش وطرح تحقیق.. 46

3-3 جامعه آماری.. 46

3-4 نمونه و شیوه اندازه گیری.. 47

3-5 متغیر های تحقیق.. 47

3-6 ابزارهای گردآوری اطلاعات… 47

3-7 روش جمع آوری اطلاعات… 48

3-8 روش اجرای تمرین.. 48

3-8-1 اسکات پا (هالتر) 48

3-8-2 پرس سینه (هالتر) 49

3-9 روش آماری پژوهش…. 50

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1 توصیف آماری داده ‏ها 51

4-2 استنباط آماری داده ‏ها 54

4-2-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده ‏ها 54

4-2-2آزمون همگن بودن گروه ‏ها 55

4-2-3 آزمون فرضیه ‏ها 55

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1خلاصه تحقیق.. 73

5-2 نتایج تحقیق.. 75

5-3 بحث و بررسی در مورد یافته ‏های تحقیق.. 76

5-4 نتیجه‏گیری پایانی بحث… 81

5-5 پیشنهادها بر اساس یافته ‏های تحقیق.. 82

5-6 پیشنهادهایی برای تحقیق‏های آتی.. 82

فهرست منابع. 84

پیوست الف ……………………………………………………………………………………………………………………………….87

چکیده انگلیسی.. 90

 

 

 

            

 

فهرست جدول ها

عنوان جدول…………………………………………………………………………………………………………………………….. صفحه

جدول ‏2‑1. عناصر قابل سنجش در آمادگی جسمانی.. 21

جدول ‏2‑2. تعداد تکرارهای اجرا شده در درصد معینی از یک تکرار بیشینه. 31

جدول ‏4‑1. تغییرات آماره ‏های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیر‎های سن و قد ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ گروه ‏های تجربی (تعداد 90 نفر) 51

جدول 4‑2. تغییرات آماره ‏های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیر‎های وزن و نمایه توده بدن ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ گروه ‏های تجربی (تعداد 90 نفر) 52

جدول ‏4‑3. آماره ‏های گرایش مرکزی و پراکندگی قدرت عضلانی ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ گروه ‏های تجربی (تعداد 90 نفر) 52

جدول ‏4‑4. تغییرات آماره ‏های گرایش مرکزی و پراکندگی متغیر‎های وزن و نمایه توده بدن ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ گروه ‏های تجربی (تعداد 90 نفر) 53

جدول ‏4‑5. تغییرات آماره ‏های گرایش مرکزی و پراکندگی قدرت عضلانی ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ گروه ‏های تجربی (تعداد 90 نفر) 53

جدول ‏4‑6. آزمون کلموگروف- اسمیرنوف (1-K-S) برای متغیرهای وابسته مربوط به اندازه ‏های نفر‏سنجی و قدرت عضلانی ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ گروه ‏های تجربی (تعداد 90 نفر)، پیش از مداخله‏ متغیرهای مستقل.. 54

جدول ‏4‑7. آزمون همگن بودن گروه ‏ها برای متغیرهای وابسته مربوط به اندازه ‏های نفس‏سنجی و قدرت عضلانی ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ گروه ‏های تجربی (تعداد 90 نفر)، پیش از مداخله‏ متغیرهای مستقل.. 55

جدول ‏4‑8. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه هرمی (15 نفر) 56

جدول ‏4‑9. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه هرمی (15 نفر) 57

جدول ‏4‑10. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات پا ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه هرمی (15 نفر) 58

 

 

جدول ‏4‑11. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات پا ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه هرمی (15 نفر) 59

جدول ‏4‑12. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه متغیر (15 نفر) 60

جدول ‏4‑13. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه متغیر (15 نفر) 61

جدول ‏4‑14. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات پا ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه متغیر (15 نفر) 62

جدول ‏4‑15. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات پا ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه متغیر (15 نفر) 63

جدول ‏4‑16. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه موج‎دار (15 نفر) 64

جدول ‏4‑17. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه موج‎دار (15 نفر) 65

جدول 4‑18. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات پا ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه موج‎دار (15نفر) 67

جدول ‏4‑19. مقایسه درون گروهی میانگین‏های قدرت عضلات پا ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه موج‎دار (15 نفر) 68

جدول ‏4‑20. مقایسه روش‎های مختلف تمرینی در متغیر تغییرات قدرت عضلات سینه‎ایِ ورزشکاران حرفه‏ای و نیمه‎ حرفه‏ای پاورلیفتینگ…. 69

جدول ‏4‑21. قدرت عضلات پایِ ورزشکاران حرفه‏ای و نیمه‎ حرفه‏ای پاورلیفتینگ…. 71


فهرست نمودارها

عنوان نمودار……………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

نمودار 4-1. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه هرمی.. 56

نمودار4-2. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه هرمی.. 57

نمودار 4- 3. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات پا ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه هرمی.. 58

نمودار 4- 4. تغییرات پیش-پس آزمون قدرت عضلانی ورزشکاران پاورلیفتینگ…. 59

نمودار 4-5. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه متغیر. 60

نمودار 4-6. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه متغیر. 62

نمودار 4-7. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات پا ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه متغیر. 63

نمودار 4- 8. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات پا ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه متغیر. 64

نمودار 4-9. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه موج‎دار. 65

نمودار 4-10. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات سینه‎ای ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه موج‎دار. 66

نمودار 4-11. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات پا ورزشکاران حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه موج‎دار. 67

نمودار 4-12. اثر مداخله برنامه تمرین ورزشی بر قدرت عضلات پا ورزشکاران نیمه حرفه‎ای پاورلیفتینگ شیوه موج‎دار. 68

 

نمودار 4-13. اثر مداخله روش‎های مختلف تمرینی در متغیر تغییرات قدرت عضلات پایِ ورزشکاران حرفه‏ای و نیمه‎ حرفه‏ای پاورلیفتینگ…. 70

نمودار 4- 14. اثر مداخله روش‎های مختلف تمرینی در متغیر تغییرات قدرت عضلات پایِ ورزشکاران حرفه‏ای و نیمه‎حرفه‏ای پاورلیفتینگ…. 72

نمودار ‏5‑1. تفکیک آزمودنی‎ها بر اساس گروه و شیوه تمرین قدرتی.. 74

 

 

 

 

 

چکیده

تحقیق حاضر به تعیین اثر و مقایسه هشت هفته تمرین به شیوه هرمی ، متغیر و موجدار بر افزایش قدرت عضلات سینه ای و پا در ورزشکاران حرفه ای و نیمه حرفه ای پاورلیفتینگ پرداخته است. آزمودنی های تحقیق دو گروه تجربی (حرفه ای و نیمه حرفه ای) به تعداد 90 نفر بوده که به صورت گروه های 45 نفره حرفه ای (سه میان گروه 15 نفری) و 45 نفره نیمه حرفه ای (سه میان گروه 15 نفری) تقسیم شده که در هر گروه 15 نفر به شیوه هرمی، 15 نفر به شیوه متغیر و 15 نفر به شیوه موجدار به تمرین پرداختند. لذا با عنایت به یافته های تحقیق می توان چنین نتیجه گیری کرد که شیوه تمرین هرمی از دو روش تمرینی متغیر و موجدار موجب افزایش قدرت بیشتری در عضلات سینه ای و پا در هر دو گروه حرفه ای و نیمه حرفه ای شده است. در مرحله بعد روش متغیر بیشترین تغییرات افزایش قدرت در عضلات سینه ای و پا را به خود اختصاص می دهد، و روش موجدار در گروه حرفه ای ها باعث افزایش قدرت در عضلات سینه ای و پا شده ولی در گروه نیمه حرفه ای ها افزایش قدرت فقط در عضلات پا قابل مشاهده بوده است.

 

واژه کلیدی: پاورلیفتینگ، شیوه هرمی، شیوه متغیر، شیوه موجدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1 مقدمه

با توجه به اهمیت آمادگی‌های بدنی (جسمانی وحرکتی) برای ورزشکاران و قهرمانان، شایــــد در زنجیره تحقیقات ورزشی درباره هیچ موضوعی تا به این حد در دنیا پژوهش نشده باشد.

در ایران نیز با توجه به محدودیت‌های تحقیقات و پژوهش‌های علمی و ورزشی که تقریبا منحصر به پایان نامه‌های تحصیلی است، حجم پژوهش‌های انجام شده در زمینه آمادگی‌های بدنی قابل توجه است. به طور آشکار، هدف از اجرای تمرینات: کسب آمادگی‌های بدنی برای شرکت در رقابت قهرمانی، بدست آوردن سازگاری‌های لازم است که بدن را در به کارگیری مهارت‌های خاص تقویت آماده و ورزیده کند.

تمرین صحیح، سبب افزایش توانایی ورزشی می‌گردد و فرد ورزیده توانایی لازم برای انجام فعالیت ورزشی سنگین و طولانی رابدست خواهد آورد (نیکبخت و دکتر حجت ا… ، 1372).

افزایش قابلیت‌های جسمانی وحرکتی که زیربنای آموزش و تکامل مهارت‌های ساده و پیچیده را تشکیل می دهد، زمینه ساز پیشرفت سریع عملکرد و سهولت اجرای تکنیک‌ها، تاکتیک‌ها و به کارگیری مؤثر عضلات و اندام‌های مختلف بدن با صرف حداقل انرژی و زمان می‌باشند.

معدودی از رشته‌های ورزشی از جمله ورزش پاورلیفتینگ است که دارای حرکات مختلفی از قبیل ضربه زدن، خم شدن، دویدن و عکس العمل است که این حرکات گاه آرام وگاه سریع انجام می‌گردد.

برای اجرای صحیح و در سطح بالای این رشته ورزشی تمام قابلیت‌های جسمانی بدن (سرعت، توان، چابکی، قدرت و…) باید تقویت گردد (محمد علی نژاد، 1361).

در کشور ما نیز تلاش‌هایی جهت تقویت قابلیت‌های جسمانی بدن ورزشکاران انجام گردیده و برای آماده سازی تیم‌های ملی از مربیان خاص آمادگی جسمانی استفاده می‌شود، اما در رقابت‌های بین المللی موفقیت چشمگیری نداشتند.

درسال 1375 سازمان تربیت بدنی در راستای دستیابی به روش‌های بهینه برای ارتقاء کیفیت آمادگی جسمانی ورزشکاران تیم‌های مختلف ورزشی و دستیابی به حد مطلوب و استانداردهای بین المللی به تأسیس پایگاه‌هــای ورزشی قهرمانی همت گماشت. این پایگاه‌ها مکا‌ن‌هایی برای اندازه گیری ابعاد بدن و قابلیت‌های جسمانی ورزشکاران می‌باشد و در حال حاضر انتخاب اعضای تیم‌های ملی در هر یک از رشته‌های ورزشی منوط به این است که ورزشکاران از عهده انجام آزمون‌های آمادگی جسمانی و حرکتی آن رشته خاص برآیند.

اجرای موفقیت آمیز آزمون‌ها مجوزی جهت اعزام قهرمانان به مسابقات خارج از کشور بوده است. ولی سئوال این است که آیا ارتباطی بین اجرای این آزمون‌ها با کسب موفقیت‌های ورزشی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سئوال به اجرای چنین تحقیقی اقدام گردیده است.

 

تعداد صفحه :108

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.