رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد فیروز آباد

 

پایان نامه‌ برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «.M.A »

 

رشته تحصیلی: حسابداری

گرایش: حسابداری

 

عنوان:

تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                               صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول. کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..2

1-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2. بیان مسأله تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….4

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………..5

1-4. اهداف تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4-1. هدف آرمانی ………………………………………………………………………………………………………………………6

1-4-2. هدف اصلی ………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-4-3. اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………………………………..7

1-5. سوال‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..7

1-6. فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………7

1-7. متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..8

1-7-1. متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………….8

1-7-2. متغیرهای وابسته …………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-3. متغیرهای کنترلی …………………………………………………………………………………………………………………9

1-8. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………….9

1-8-2. قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-3. قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………….9

1-9. روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………9

1-10. استفاده کنندگان از نتایج تحقیق …………………………………………………………………………………………….10

1-11. تعریف واژه‌های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………..10

1-12. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………12

1-11. چارچوب فصول آتی …………………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم. ادبیات نظری و پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………13

2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2. مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1. وضعیت مالی ……………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-1. درماندگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………..16

2-2-1-2. مراحل درماندگی مالی ……………………………………………………………………………………………………17

2-2-1-2-1. دوره‌ نهفتگی …………………………………………………………………………………………………………….18

2-2-1-2-2. دوره کسری وجه نقد ………………………………………………………………………………………………..18

2-2-1-2-3. دوره نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری ……………………………………………………………..18

2-2-1-2-4. دوره نبود توان پرداخت دیون کامل ……………………………………………………………………………..19

2-2-1-3. دلایل درماندگی مالی …………………………………………………………………………………………………….19

2-2-1-3-1. دلایل برون سازمانی ………………………………………………………………………………………………….20

2-2-1-3-2. دلایل درون سازمانی ………………………………………………………………………………………………….21

2-2-1-4. ابزارهای شناسایی عوامل درماندگی مالی ………………………………………………………………………….24

2-2-1-4-1. تحلیل روند ……………………………………………………………………………………………………………..24

2-2-1-4-2. تحلیل عملیات حسابداری ………………………………………………………………………………………….25

2-2-1-4-3. تحلیل مدیریت …………………………………………………………………………………………………………27

2-2-1-5. مدل‌ها و روش‌های پیش‌بینی وقوع درماندگی مالی ……………………………………………………………28

2-2-1-5-1. مدل بیور ………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2-1-5-2. مدل آلتمن ……………………………………………………………………………………………………………….29

2-2-1-5-3. مدل اسپرینگیت ………………………………………………………………………………………………………..31

2-2-1-5-4. مدل اهلسون …………………………………………………………………………………………………………….31

2-2-1-5-5. مدل زمیسكی ……………………………………………………………………………………………………………32

2-2-1-5-6. مدل فولمر ……………………………………………………………………………………………………………….33

2-2-1-5-7. مدل زاوگین ……………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-1-5-8. مدل CA-Score ………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-1-5-9. مدل گرایس ……………………………………………………………………………………………………………..35

2-2-1-5-10. مدل SAF شیراتا ……………………………………………………………………………………………………..35

2-2-1-5-11. مدل Thai DA ……………………………………………………………………………………………………….36

2-2-1-5-12. مدل‌های پیش‌بینی هوش مصنوعی …………………………………………………………………………….36

2-2-2. سود ………………………………………………………………………………………………………………………………..37

2-2-2-1. اهداف گزارشگری سود …………………………………………………………………………………………………37

2-2-2-2. مفهوم اقتصادی سود ……………………………………………………………………………………………………..38

2-2-2-3. نارسایی محتوای اطلاعاتی سود ………………………………………………………………………………………40

2-2-2-4. نقاط قوت سود حسابداری …………………………………………………………………………………………….41

2-2-2-5. نقاط ضعف سود حسابداری …………………………………………………………………………………………..41

2-2-3. ظهور نظریه کیفیت سود …………………………………………………………………………………………………….42

2-2-3-1. مفهوم کیفیت سود …………………………………………………………………………………………………………43

2-2-3-2. اهمیت ارزیابی کیفیت سود …………………………………………………………………………………………….46

2-2-3-3. عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود ……………………………………………………………………………………..47

2-2-3-3-1. روش‌های حسابداری …………………………………………………………………………………………………47

2-2-3-3-2. برآوردهای حسابداری ……………………………………………………………………………………………….49

2-2-3-3-3. سیستم کنترل داخلی و صداقت مدیریت ………………………………………………………………………50

2-2-3-3-4. نوع صنعت ………………………………………………………………………………………………………………50

2-2-3-3-5. ویژگی‌های مالی ………………………………………………………………………………………………………..51

2-2-3-3-6. عوامل سیاسی …………………………………………………………………………………………………………..52

2-2-3-4. مفاهیم و روش‌های اندازه‌گیری کیفیت سود ……………………………………………………………………..53

2-2-3-4-1. مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود ……………………………………………….53

2-2-3-4-1-1. ثبات سود …………………………………………………………………………………………………………….53

2-2-3-4-1-2. قابلیت پیش‌بینی ……………………………………………………………………………………………………54

2-2-3-4-1-3. تغییر پذیری …………………………………………………………………………………………………………56

2-2-3-4-2. مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود، اقلام تعهدی و وجه نقد ………………………………57

2-2-3-4-2-1. نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود ………………………………………………………………..57

2-2-3-4-2-1-1. تغییر در کل اقلام تعهدی …………………………………………………………………………………..57

2-2-3-4-2-1-2. پیش‌بینی اجزاء اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری ………………………..58

2-2-3-4-2-1-3. پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی …………………………………………….58

2-2-3-4-2-2. ارتباط با دیدگاه مفید بودن برای تصمیم‌گیری و دیدگاه بیان صادقانه ……………………………59

2-2-3-4-3. مفهوم کیفیت سود بر اساس خصوصیات کیفی چارچوب مفهومی FASB ………………………..60

2-2-3-4-4. مفهوم کیفیت سود بر اساس تاثیرگذاری در تصمیم ……………………………………………………….61

2-2-3-4-4-1. قضاوت‌ها و برآوردها معیاری معکوس از کیفیت سود ……………………………………………….62

2-2-3-4-4-2. قضاوت‌ها و برآوردهای تحریف کننده معیاری معکوس در اندازه‌گیری کیفیت سود ………63

2-3. پیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..64

2-3-1. تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………………………..64

2-3-2. تحقیق‌های خارجی ……………………………………………………………………………………………………………68

2-4. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..74

فصل سوم. روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………………75

3-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-2. روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………77

3-3. قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-3-1. قلمرو موضوعی ………………………………………………………………………………………………………………..78

3-3-2. قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………………………….78

3-3-3. قلمرو زمانی ……………………………………………………………………………………………………………………..78

3-4. جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………..78

3-5. نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….79

3-6. روش گردآوری و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………80

3-7. سوال‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..81

3-8. فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….81

3-9. متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………82

3-9-1. متغیر مستقل ……………………………………………………………………………………………………………………..82

3-9-1-1. شرکت‌های درمانده در مقابل شرکت‌های سالم ………………………………………………………………….82

3-9-2. متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………………………………..83

3-9-2-1. کیفیت اقلام تعهدی ……………………………………………………………………………………………………….83

3-9-2-2. پایداری سود ………………………………………………………………………………………………………………..84

3-9-2-3. قابلیت پیش‌بینی سود …………………………………………………………………………………………………….84

3-9-2-4. یکنواختی سود ……………………………………………………………………………………………………………..85

3-9-3. متغیرهای کنترلی ……………………………………………………………………………………………………………….85

3-9-3-1. نوسانات جریان وجوه نقد عملیاتی ………………………………………………………………………………….85

3-9-3-2. نوسانات فروش …………………………………………………………………………………………………………….85

3-9-3-3. اندازه شرکت ………………………………………………………………………………………………………………..86

3-10. مدل‌های‌ تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..86

3-11. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………………………………………………………87

3-11-1. روش استفاده از داده‌ها …………………………………………………………………………………………………….87

3-12. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………88

فصل چهارم. تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………….89

4-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..90

4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………91

4-3. بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته تحقیق …………………………………………………………………….94

4-4. آزمون همبستگی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………..94

4-5. آزمون همسانی واریانس …………………………………………………………………………………………………………96

4-6. آزمون نرمال بودن خطاها ……………………………………………………………………………………………………….97

4-7.  آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………97

4-7-1. آزمون فرضیه‌ اول ……………………………………………………………………………………………………………..97

4-7-2. آزمون فرضیه‌ دوم ……………………………………………………………………………………………………………100

4-7-3. آزمون فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..102

4-7-4. آزمون فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..105

4-8. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………107

فصل پنجم. نتیجه‌گیری و پیشنهادها ……………………………………………………………………………………..108

5-1. مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..109

5-2. نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………………………………………………109

5-3. تحلیل فرضیه‌های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………..110

5-3-1. تحلیل فرضیه‌ اول ……………………………………………………………………………………………………………110

5-3-2. تحلیل فرضیه‌ دوم ……………………………………………………………………………………………………………110

5-3-3. تحلیل فرضیه‌ سوم …………………………………………………………………………………………………………..111

5-3-4. تحلیل فرضیه‌ چهارم ………………………………………………………………………………………………………..112

5-4. پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………113

5-4-1. پیشنهادهایی بر اساس نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………113

5-4-2. پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ………………………………………………………………………………………..113

5-5. محدودیت‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….114

5-6. خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………114

منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………………………116

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………….117

منابع غیرفارسی …………………………………………………………………………………………………………………………..121

پیوست ……………………………………………………………………………………………………………………………125

لیست شرکت‌های مورد استفاده در تحقیق ………………………………………………………………………………………126

خروجی نرم افزار ………………………………………………………………………………………………………………………..131

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول‌

  عنوان                                                                                                                      صفحه

جدول 2-1. دلایل درماندگی ………………………………………………………………………………………………………….24

جدول 2-2. خلاصه تحقیق‌های داخلی ……………………………………………………………………………………………71

جدول 2-3. خلاصه تحقیق‌های خارجی ………………………………………………………………………………………….73

جدول 3-1. تعداد شرکت‌های حاضر در تحقیق ………………………………………………………………………………..80

جدول 4-1. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل مشاهده‌ها ……………………………………………91

جدول 4-2. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت‌های درمانده …………………………………………….93

جدول 4-3. آماره‌های توصیفی متغیرهای پژوهش در شرکت‌های سالم ………………………………………………..93

جدول 4-4. نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف متغیرهای وابسته تحقیق …………………………………………94

جدول 4-5. نتایج آزمون همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………..95

جدول 4-6. نتایج آزمون والد تعدیل شده همسانی واریانس باقیمانده‌ مدل‌ها ………………………………………..96

جدول 4-7. نتایج آزمون جارکو- برا نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………….97

جدول 4-8. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………………………………98

جدول 4-9. نتایج آزمون فرضیه اول تحقیق از طریق برآورد مدل (1) تحقیق ………………………………………..99

جدول 4-10. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (2) تحقیق …………………………………………………………..100

جدول 4-11. نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق از طریق برآورد مدل (2) تحقیق ……………………………………101

جدول 4-12. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (3) تحقیق …………………………………………………………..103

جدول 4-13. نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق از طریق برآورد مدل (3) تحقیق …………………………………..103

جدول 4-14. نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل (4) تحقیق …………………………………………………………..105

جدول 4-15. نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق از طریق برآورد مدل (4) تحقیق ………………………………..106

جدول 4-16. خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل‌ها

  عنوان                                                                                                                    صفحه

شکل 2-1. مراحل درماندگی مالی …………………………………………………………………………………………………..19

شکل 2-2. ارزیابی کیفیت سود هر سهم …………………………………………………………………………………………..45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

در این تحقیق، تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، از معیارهای ارزیابی كیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود که شامل چهار ویژگی کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود و یکنواختی سود می‌باشد، در قالب چهار فرضیه تدوین و با انتخاب 100 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 5 ساله، 1388 الی 1392، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی و برای آزمون فرضیه‌ها از مدل رگرسیون خطی چندگانه با داده‌های پانل و اثرات ثابت استفاده شده است. نتایج تحقیق حاكی از آن است که، کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است و از طرفی یکنواختی سود در شرکت‌های درمانده بالا‌تر از شرکت‌های سالم است. با توجه به یافته‌های تحقیق حاضر می‌توان ادعا كرد كه کیفیت سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است.

واژه‌های کلیدی: وضعیت مالی، شرکت‌های درمانده، شرکت‌های سالم، کیفیت سود.


 

فصل اول

کلیات تحقیق

 


 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

یکی از اقلام حسابداری که در گزارش‌های مالی (صورت سود و زیان) تهیه و ارائه می‌شود “سود خالص” است که محاسبه آن متاثر از روش‌ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره‌ای از محدودیت‌های ذاتی حسابداری موجب شده است که سود واقعی شرکت‌ها از سود گزارش شده در صورتهای مالی متفاوت باشد و از آنجایی که سود از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاه‌های اقتصادی تلقی می‌گردد، موضوع “کیفیت سود” مورد توجه محققان و دست اندرکاران حرفه حسابداری و مدیریت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است. توجه حرفه حسابداری بر محور این هدف، استوار است که سود خالص گزارش شده، عملکرد عملیاتی واحد تجاری را بطور منصفانه منعکس کند (ظریف فرد، 1378).

یکی از راه‌هایی که می‌توان با بهره گرفتن از آن به بهره‌گیری مناسب از فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تخصیص بهتر منابع کمک کرد، ارزیابی درماندگی مالی است. سرمایه‌گذاران معتقدند شركت‌هایی كه دارای سود با کیفیت‌تر هستند، ریسك درماندگی مالی كمتری دارند. بنابراین، شركت‌هایی كه کیفیت سود بالایی دارند، بیشتر مورد علاقه سرمایه‌گذاران هستند و از نظر آن‌ ها محل مناسب‌تری برای سرمایه‌گذاری به شمار می‌روند (ابووبی و همکاران[1]، 2003).

با توجه به مطالب ذكر شده در بالا، در این تحقیق با توجه به ارتباط تنگاتنگی كه بین وضعیت مالی شرکت‌ها و کیفیت سود آن‌ ها هست به بررسی تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌ها پرداخته می‌شود تا به بینش صحیح استفاده‌كنندگان از اطلاعات مالی در جهت گرفتن تصمیم‌های بهینه كمك كند.

1-2. بیان مسأله تحقیق

در امور اقتصادی استفاده‌كنندگان همواره برای تصمیم‌گیری و انجام تحلیل‌های خود به اطلاعات دقیق و قابل اتكایی نیازمندند و طبیعتا فقدان اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم‌گیری آنان می‌شود. ارقام و گزارش‌های مالی، بخش مهمی از داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند محسوب می‌شوند. در نتیجه تحقیقات تجربی متعددی، این تصور كه سود مهم‌ترین منبع اطلاعاتی تلقی شده، تصمیم‌گیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری اتكا می‌كنند، به اثبات رسیده است (ثقفی و سدیدی، 1386). ولی باید به این نكته توجه شود كه سود به عنوان مهم‌ترین منبع اطلاعاتی، امكان دارد منعكس كننده عملكرد واقعی شركت‌ها و مدیریت آنان نباشد، زیرا به دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای حسابداری، تفسیر و به كارگیری روش‌های حسابداری در بسیاری از موارد تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می‌شود (خوش طینت و اسماعیلی، 1385). به همین علت، علاوه بر كمیت سود، باید به كیفیت آن نیز توجه شود.

بنگاه‌های اقتصادی در طول دوره عمر عملیاتی خود دچار فراز و نشیب‌هایی می‌شوند و همواره برخی از آن‌ ها به دلیل عملكرد قوی خود به عنوان واحدهای موفق و برخی نیز به علت عملكرد ضعیفشان به عنوان واحدهای ناموفق شناخته می‌شوند. شركت‌هایی كه به علت استمرار در ضعف عملكردی خود دچار وخامت مالی می‌شوند، طبیعتاَ به هر طریق ممكن سعی می‌كنند كه از این وضعیت خارج شده، اوضاع مالی خود را سامان دهند. مطالعات قبلی بیان می‌کنند که مدیران شرکت‌های درمانده ممکن است اطلاعات مالی خود را برای مخفی نمودن و یا به تعویق انداختن وضعیت درماندگی مالی، دستکاری نمایند. از اینرو مدیران شرکت‌های درمانده شده، انگیزه‌های بیشتری برای دستکاری سود دارند. زمانی که مدیریت شرکت، اقدام به دستکاری سود می‌کند، کیفیت سود حسابداری کاهش می‌یابد. زیرا اقلام تعهدی افزایش یافته و سود بر جریان نقدی، فزونی می‌یابد و هرچه فاصله سود و جریان نقدی افزایش یابد، از کیفیت سود کاسته می‌شود (لی و همکاران[2]، 2014؛ کامپا و کاماچو[3]، 2014). در مقابل، برخی از پژوهشگران نشان داده‌اند که، مدیریت شرکت‌های درمانده زمانی که ارگان‌های نظارتی برون سازمانی بیشتر بوده و یا زمانی که حسابرسان در گزارش‌های خود صلاحیت تداوم فعالیت شرکت را منتشر می‌کنند، انگیزه‌ی بیشتری برای کاهش سود و اعمال محافظه کاری بیشتر پیدا می‌کنند که در نتیجه کیفیت سود حسابداری افزایش می‌یابد (هیلی و واهلن[4]، 1998).

از اینرو با نگاهی به پژوهش‌های انجام شده در خصوص احتمال دستکاری سود و تاثیر آن بر کیفیت سود در شرکت‌های درمانده، در می‌یابیم که پژوهشگران در پژوهش‌های انجام گرفته در این زمینه به نتایج متناقضی دست یافته‌اند. بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و همچنین، با توجه به اینكه دیدگاه استفاده کنندگان درباره سود، علاوه بر کمیت، به کیفیت و عوامل موثر بر آن از جمله چرخه عملیاتی، رشد شرکت و درماندگی مالی شرکت سوق یافته است، در این پژوهش سعی می‌شود كه به این موضوع پرداخته شود كه آیا کیفیت سود در شرکت‌های درمانده پایین‌تر از شرکت‌های سالم است یا خیر؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش مهمی ایفا می‌کند و توجه به این بازار و مبانی تصمیم‌گیری در آن ضروری می‌باشد. از آنجایی که هدف سرمایه‌گذاران کسب حداکثر ثروت می‌باشد، اگر شرکت‌ها در ایجاد ارزش موفق باشند، نه تنها سرمایه‌گذاران بلکه کل جامعه از ایجاد ارزش بهره‌مند خواهد شد. با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه، ارزیابی سودآوری در فرایند تصمیم‌گیری از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ بنابراین دانستن و پیش بینی وضعیت مالی شرکت‌ها ضروری است (آلتمن[5]، 2006).

برداشت حسابداران و تحلیل‌گران مالى از واژه سود متفاوت است. تحلیل‌گران مالى عموما سود گزارش شده (سود حسابدارى) را متفاوت از سود واقعى می‌دانند. یكى از دلایل این تفاوت از دیدگاه تحلیل‌گران این است كه سود می‌تواند به وسیله مدیران دستكارى شود. تحلیل‌گران مالى تلاش می‌كنند تا چشم انداز سود شركت‌ها را ارزیابى كنند. چشم انداز سود به تركیب ویژگى‌هاى مطلوب و نامطلوب سود خالص، اشاره دارد. سود حسابدارى معیارى براى ارزیابى گزارشگرى مالى است؛ زیرا تغییر در كمیت ترازنامه، به دنبال صورت سود و زیان رخ می‌دهد (بدون در نظر گرفتن طبقه بندى مجدد) و شناسایى به موقع سود و زیان منجر به تجدید به موقع تمامى متغیرها و نسبت‌هاى مالى می‌گردد. اگرچه سود بیانگر عملكرد نهایى شركت‌ها است، ولى هر شركتى داراى سیستم حسابدارى با حساب‌هاى خاص خود است كه منجر به ارائه سودهاى مختلف می‌گردد. بنابراین باید بتوان داستان واقعى این ارقام را براى سرمایه گذاران تشریح كرد (بولو و طالبی، 1389).

یکی از اهداف مهم گزارشگری مالی، تهیه اطلاعات مفید تصمیم‌گیری است و اهداف اصول پذیرفته شده حسابداری نیز در این راستا و برای اطمینان از نمایش منصفانه صورت‌های مالی، از عملکرد و وضعیت اقتصادی شرکت‌ها است. از آنجا که ارزیابی کیفیت سود برای تصمیم‌گیری مفید است، بدین خاطر نقش مهمی را در راستای تامین اهداف مذکور ایفا می‌کند. این تحلیل با ارزیابی عناصر تشکیل دهنده سود، قدرت پیشگویی، تدوام، تکرار پذیری، محافظه کاری و نقدینگی آن را اندازه می‌گیرد.

بنابراین دانستن این موضوع که وضعیت مالی شرکت‌ها بر کیفیت سود چه تاثیری دارد، از اهمیت خاصی برخورد دار می‌باشد.

1-4. اهداف تحقیق

تحقیق‌های گسترده‌ای در سطح جهان در خصوص عوامل موثر بر کیفیت سود به انجام رسیده است. اما با توجه به بررسی ادبیات، به نظر می‌رسد که مطالعات در خصوص تاثیر وضعیت مالی شرکت‌ها بر کیفیت سود آن‌ ها بسیار اندک و نتایج بدست آمده متناقض است. بنابراین، اهداف تحقیق عبارتند از:

1-4-1. هدف آرمانی

هدف آرمانی این تحقیق، گسترش بینش و درک سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان از وضعیت مالی شرکت‌ها و تاثیر آن بر جنبه‌های مختلف کیفیت سود می‌باشد.

1-4-2. هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر وضعیت مالی بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

1-4-3. اهداف ویژه

اهداف ویژه این تحقیق عبارتند از:

  1. شناخت وضعیت مالی شرکت‌ها و تفکیک شرکت‌های درمانده از سالم؛
  2. شناخت کیفیت سود و جنبه‌های مختلف آن در شرکت‌های درمانده و سالم؛
  3. تعیین تاثیر وضعیت مالی بر جنبه‌های مختلف کیفیت سود؛

[1] Abooby et al

[2] Li et al

[3] Campa and Camacho

[4] Healy and Wahlen

[5] Altman

تعداد صفحه :170

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.