تربیت بدنی

پایان نامه تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی عضلات دور ونزدیک کننده و چرخاننده‌های ران بر درد و زاویه ی Q مردان مبتلا به سندرم پتلو فمورال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه خوارزمی

 

دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

پایان نامه ی کارشناسی ارشد رشته ی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی عضلات دور ونزدیک کننده و چرخاننده‌های ران بر  درد و زاویه ی Q مردان مبتلا به سندرم  پتلو فمورال


 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تمرینات تقویتی عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های ران بر بیماران مرد مبتلا به سندرم درد کشککی رانی  می‌باشد. فرض بر ا ین است که عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های ران با کنترل حرکات ران و کاهش زاو یه Q نقش مهمی در قرار گرفتن کشکک در مسیر مناسب خود ا یفا می کنند و از این طریق تماس کشکک با سطوح مفصلی را کاهش می دهند.

در این مطالعه ٢۰ بیمار مرد مبتلا به سندرم درد کشککی رانی که برای درمان به مرکز پزشکی آشیل در شهر تهران مراجعه کرده بودند به عنوان نمونه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه مساوی تجربی ( سن 59/3±70/ 29 سال، قد 37/5±70/178 سانتی‌متر، وزن 33/7±60/85 کیلوگرم) و کنترل ٢ (  سن 16/3±70/29 سال، قد 05/5±00/179سانتی‌متر، وزن    66/7±30/81 کیلوگرم) قرار داده شدند. تعداد ١۰ نفر از افراد که سالم بودند هم جهت مقایسه ی نتایج با گروه تجربی و گروه کنترل ٢ شرکت داده شدند که در گروه کنترل ١ (سن90/4±50/29 سال، قد 10/7±70/174سانتی‌متر، وزن 172/8±50/79 کیلوگرم) قرار می گیرند.گروه تجربی به مدت ٨ هفته، هفته ای سه جلسه و هر جلسه نیم ساعت تمرینات تقویتی عضلات ا بداکتور و اداکتور و چرخاننده های ران را انجام دادند، و گروه کنترل نیز در مدت زمان مشابه، تحت دارودرمانی قرار گرفتند. از آزمودنی‌ها  قبل و بعد از سپری کردن دوره درمانی آزمون بعمل آمد .متغیر‌های درد و زاویه  Q  به ترتیب توسط شاخص اندازه گیری میزان درد(VAS) و گونیا متر دستی و قدرت ایزومتریک عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های  ران توسط دینامومتر دستی اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها  از آزمون تحلیل واریانس برای انداز ه‌های تکرارشده در سطحα = 0.05  استفاده گردید. نتایج نشان داد که پس از ٨ هفته درمان، میانگین شاخص درد در گروه تجربی نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل کاهش معناداری  دارد ) P<0.001)،  میانگین شاخص زاویه Q  گروه تجربی نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل کاهش معناداری نشان داد P<0.001))،  میانگین قدرت عضلات ابداکتورو اداکتور ران گروه تجربی نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد P<0.001))  و میانگین قدرت عضلات چرخاننده ران گروه تجربی نسبت به پیش آزمون و گروه کنترل افزایش معناداری نشان داد P<0.001))  .هم چنین نتایج نشان داد در همه متغیرهای تحت بررسی افراد بدون آسیب به طور معنی­داری وضعیت بهتری نسبت به افراد دارای آسیب دارند. P<0.001)).بنابراین در تمامی متغیرهای مورد مطالعه تفاوت بین دو گروه به نفع گروه تجربی معنادار بود . با توجه به یافته‌های این تحقیق، می توان نتیجه گرفت که تمرینات تقویتی عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های ران برای بیماران مبتلا به این  سندرم درد کشککی رانی مفید بوده و باعث کاهش درد و کاهش زاویه Q  مبتلایان به سندرم می‌شو د. بنابر این، نتایج تحقیق حاضر از  کاربرد تمرینات تقویتی عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده های ران برای بیماران مبتلا به سندرم دردکشککی رانی حمایت می کند .

 

واژگان کلیدی:

تمرینات مقاومتی _ درد_ زاویه Q _سندرم پتلوفمورال

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول.. 1

کلیات تحقیق.. 1

۱ – ۱ مقدمه. 2

۱-۲ بیان مساله تحقیق.. 3

١-٣اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4

١-۴ اهداف تحقیق.. 6

١-۴-١ هدف کلی.. 6

١-۴-٢ اختصاصی.. 6

١-۵ فرضیه ها 6

١-۶ پیش فرض ها 6

1-آزمودنی‌های مورد مطالعه ، نمونه مناسبی از بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی بوده و نمونه‌ها   افرادی را دربر می ‌یرند که درد آن‌ ها  ناشی از عوامل ساختار ی و عوامل بیرونی مانند جراحت نمی باشد . 6

١-٨ واژه‌های کلیدی.. 8

١-٩ محدوده تحقیق.. 9

فصل دوم. 10

ادبیات تحقیق.. 10

٢-١مقدمه. 11

٢-٢ مبانی نظری.. 11

٢-٣ پیشینه تحقیق.. 21

٢-۴ نتیجه گیری.. 30

فصل سوم. 32

روش  تحقیق.. 32

٣-١  مقدمه. 33

٣-٢ روش تحقیق.. 33

٣-٣ جامعه ، نمونه آماری و نحوه گزینش آزمودنی ها 33

٣-۴ متغیر های تحقیق.. 34

٣-۴-١ متغیر های وابسته. 34

٣-۴-٢ متغیر مستقل.. 34

٣-۵ موارد اندازه گیری شده. 34

٣-۶ وسایل مورد استفاده در اندازه گیری متغیر ها 35

٣-۶-١ اندازه گیری قد  از قدسنج دیواری با دقت ۱ سانتی متر جهت اندازه‌گیری قد آزمودنی‌ها 35

٣-۶-٢ اندازه گیری وزن ترازوی دیجیتال بروئرساخت کشور چین بوده با دقت اندازه‌گیری آن ۱۰۰ گرم جهت  اندازه‌گیری وزن آزمودنی‌ها. 35

٣-۶-٣ دینامومتر دستی MYOMETER M.I.E.. 35

٣-۶-۴  مقیاس دیداری درد VAS.. 35

٣-۶-۵ کش های ورزشی THERA BAND به چهار رنگ قرمز، سبز، آبی، مشکی ساخت کشور امریکاجهت افزایش قدرت عضلات و تقویت آن‌ ها استفاده شد. 36

٣-۶-۶ آزمون قدرت ایزومتریک عضلات ابداکتور ران.. 36

٣-6-7 آزمون قدرت ایزومتریک عضلات اداکتور ران.. 36

٣-6-8 آزمون قدرت ایزومتریک عضلات چرخاننده خارجی ران.. 37

٣-٨ پروتکل تمرینی.. 39

٣-٨-١ نحوه انجام تمرینات قدرتی.. 41

٣-۹روش های آماری.. 44

فصل چهارم. 46

تجزیه و تحلیل داده های آماری.. 46

۴- ۱ مقدمه. 47

غربالگری داده‌ها 47

۴- ٢ ویژگیهای جمعیت شناختی و فردی.. 47

۴-٣ توصیف آماری داده ها 48

۴-۴ بررسی پیش فرضهای طرح پژوهش…. 52

۴- ۵آزمون فرضیه‌های پژوهش…. 55

آزمون فرض اول. 55

آزمون فرض دوم. 57

آزمون فرض سوم. 58

آزمون فرض چهارم. 60

خلاصه. 65

فصل پنجم.. 66

بحث و نتیجه گیری.. 66

۵- ۱مقدمه. 67

۵- ۲ خلاصه تحقیق.. 67

۵-۳  نتایج تحقیق.. 68

۵-۴ بحث و نتیجه گیری.. 68

۵-۵ نتیجه گیری.. 73

۵ – ۶ پیشنهادات… 74

۵-6-1 پیشنهادات کاربردی.. 74

۵- -۶ ۲ پیشنهادات پژوهشی.. 74

بخش پیوست‌ها 75

منابع ومآخذ.. 82

Abstract. 88

 

 

فهرست اشکال

 

شکل ٢-١ زاویه کوادر و خطوط کلی عضله چهار سر. 13

شکل ٢-٢.نیروهای اصلی عمل کننده بر کشکک…. 14

شکل ٢-٣  نمای قدامی آناتومی زانو. 15

شکل ٢-۴عضلات ابداکتور ران.. 16

شکل ٢-۵ عضلات اداکتور ران.. 17

شکل ٢-۶ عضلات چرخاننده عمقی مفصل ران.. 18

شکل ۳- ۱ آزمون قدرت ایزومتریک عضلات ابداکتور ران.. 36

شکل ۳-٢ آزمون قدرت ایزومتریک عضلات اداکتور ران.. 37

شکل۳-۳ آزمون قدرت ایزومتریک عضلات چرخاننده خارجی ران.. 38

شکل ۳-۴ آزمون قدرت ایزومتریک عضلات چرخاننده داخلی ران.. 39

شکل۳-۵ تمرین تقو یتی عضلات ابداکتور ران.. 41

شکل۳- ۶ تمرین تقو یتی عضلات اداکتور ران.. 42

شکل ۳- ۷ تمرین تقو یتی عضلات چرخاننده خار جی ران.. 43

شکل ۳- ٨ تمرین تقو یتی عضلات چرخاننده داخلی ران.. 43

 

فهرست جداول

جدول۴-۱. ویژگیهای جمعیت شناختی و فردی شرکتکنندگان گروه های تحت مطالعه. 48

جدول ۴-٢. آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در گروه دارای آسیب تحت مداخله. 49

جدول۴-٣ .آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در گروه دارای آسیب کنترل.. 50

جدول ۴-۴.آماره های توصیفی متغیرهای مورد مطالعه در گروه بدون آسیب… 50

جدول ۴- ۵. نتایج آزمون t مستقل برای مقایسه نمرات پیش آزمون در گروه های تحت مطالعه. 52

جدول ۴- ۶.نتایج مقایسه نمرات افراد دارای آسیب و بدون آسیب… 54

آزمون فرض اول. 55

جدول۴- ۷. نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات پس آزمون متغیر درد پای راست در گروه های کنترل و مداخله (پیش آزمون متغیر کمکی است). 56

جدول۴-۸ . نتایج آزمون t برای مقایسه درد پای چپ در گروه مداخله و کنترل.. 56

آزمون فرض دوم. 57

جدول ۴-۹. نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات پس آزمون متغیر درد پای راست در گروه های کنترل و مداخله (پیش آزمون متغیر کمکی است). 57

جدول۴-١٠. نتایج آزمون t برای مقایسه درد پای چپ در گروه مداخله و کنترل.. 58

آزمون فرض سوم. 58

جدول۴-١١. نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات پس آزمون متغیر زاویه Q راست در گروه های کنترل و مداخله (پیش آزمون متغیر کمکی است). 59

جدول ۴- ١٢.نتایج آزمون t برای مقایسه زاویه Q پای چپ در گروه مداخله و کنترل.. 59

آزمون فرض چهارم. 60

جدول۴-١٣. نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمرات پس آزمون متغیر زاویه Q راست در گروه های کنترل و مداخله (پیش آزمون متغیر کمکی است). 61

جدول ۴- ١۴.نتایج آزمون t برای مقایسه زاویه Q پای چپ در گروه مداخله و کنترل.. 62

جدول۴-١۵. مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیر زاویه Q در افراد دارای آسیب تحت مداخله و کنترل.. 63

جدول۴-١۶. مقایسه نمرات پیش آزمون و پس آزمون متغیر درد در افراد دارای آسیب تحت مداخله و کنترل.. 64

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

۱ – ۱ مقدمه

سندرم درد کشککی رانی[1]  از جمله شایع ترین مشکلات ارتوپدی زانو بین ورزشکارا ن و جوانان است که علت آن کاملا شناخته شده نیست به همین دلیل در بعضی از مواقع بیمار و جراح ارتوپد کاملا نا امید شده و این عامل سبب می شود ورزشکار به دوران ورزشی خود پایان دهد و دردی مزمن همواره همراه مبتلایان به این عارضه باشد.[2] دلایل این سندرم متعدد است و عوامل گوناگونی از جمله عوامل داخلی و خارجی باعث ایجاد آن می شود . عوامل داخلی شامل مشکلات ساختار ی استخوانی و بافت نرم، و عوامل خارجی مانند نوع ورزش و شرایط محیطی است . ترکیبی از متغیرهایی نظیر بیومکانیک غیر طبیعی اندام تحتانی، سفتی بافت نرم، ضعف عضلانی و تمرینات شدید در مورد ورزشکاران ممکن است باعث افزایش فشار بر غضروف و استخوان زیرغضروف 2 شده و درد کشککی رانی و راستای نامناسب کشکک[3] را ایجاد کند فلذا به دلیل این که نیروهای متعددی روی مفصل کشککی رانی اثرگذار هستند، ارزیابی و درمان کلینیکی این بیماری همواره محل بحث بوده است ( ۲ و ۳).عواملی چون زاویه Q  [4]غیرطبیعی، سستی عمومی لیگامنت ها، پرتحرکی[5]  یا کم تحرکی  رتیناکولوم خارجی کشکک و تیلت کشکک ، کاهش انعطاف پذیری عضلات چهارسر  و ایلیوتیبیال باند  و ضعف عضلات چهارسر، ابداکتور  و چرخاننده خارجی ران  اغلب با سندرم درد کشککی رانی ارتباط دارند(١،٢و٣). عوامل آناتومیکی نظیر لگن پهن و افزایش انتروورژن   ران باعث افزایش زاویه Q شده و درنتیجه نیروی رانشی خارجی بیش از حدی روی کشکک اعمال می شود که مجموعه این عوامل برخی افراد  را برای ابتلا به سندرم درد کشککی رانی مستعد می‌کند (٣).آن چه تاکنون در ادبیات تحقیق مشاهده شده است وجود ارتباط بین ضعف عضلانی و سندرم درد کشککی رانی است . به گونه ای که یکی از شیوه‌های درمانی، تقویت گروه‌های عضلانی مانند عضلات چهارسر و عضله پهن داخلی مورب  است که در ۷۰ درصد موارد برای درمان این بیماری مفید بوده است . در سال‌های اخیر توجه به ساختارهای عضلانی مفاصل دیستال  و پروکسیمال  زانو به ویژه عضلات بخش جانب خارجی ران مانند عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران افزایش یافته و در مطالعات متعددی قدرت این عضلات بررسی شده است.مشاهده چنین نتایجی باعث شد که در مطالعه اخیر تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی عضلات ابداکتور واداکتورو چرخاننده های ران بر درد و زاویه Q مردان مبتلا به سندرم درد کشککی رانی مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۲ بیان مساله تحقیق

سلامتی رکن مهمی در زندگی هر فرد به شمار می‌رود ولی گاهی برخی آسیب‌ها  این رکن مهم را به خطر می‌اندازند. این آسیب‌ها  می‌توانند در پی بروز حوادث یا پر کاری به وجود آیند.برخی از این آسیب‌ها  اهمیت چندانی نداشته ولی برخی دیگر فرد را از ادامه فعالیت‌های روزمره خسته و ناتوان می‌کنند. از آنجا که مفصل زانو و مفصل پتلو فمورال که در مجاورت زانو واقع شده است بسیار حائز اهمیت است بررسی و درمان آسیب‌های مربوط به مفاصل زانو و پتلو فمورال نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است.در گذشته اکثر تحقیقات آسیب‌های مفصل پتلو فمورال بر روی افزایش قدرت گروه عضلات اکستنسور زانو معطوف بوده‌اند به گونه‌ای که یکی از پروتکل‌های اصلی درمانی مخصوص این بیماران، تقویت گروه عضلات چهارسر به ویژه عضله پهن داخلی مورب بوده است(۴. (در چند سال اخیر سا یر گروه‌ها ی عضلا نی ران نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند. بطور نمونه وجود ضعف در عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران در چندین تحقیق در بین مبتلایان به سندرم درد کشککی رانی گزارش شده است(۵(. مفصل زانو به عنوان بزرگترین و پیچیده ترین مفصل بدن همواره در معرض آسیب‌های متفاوت و خطر ناکی بوده است.تحقیقات گوناگون نشان داده‌اند که بروز آسیب‌های مربوط به‌اندام تحتانی به خصوص زانو در مقایسه با اندام فوقانی ، سر و تنه به مراتب بیشتر است. سندرم درد کشککی رانی حدود ۲۵ درصد مراجعا ت ارتوپد یک در بین بزرگسالان را به خود اختصاص می دهد(١،۶و٧).این در صد نشان دهنده ی شیوع بالای این عارضه در جوامع جهانی امروز است .افراد مبتلا به این سندرم با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند و این عارضه فعالیت‌های روزمره افراد را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ناتوانایی‌های عملکردی می‌شود. عموما افراد مبتلا به این سندرم از ضعف عضلانی شدید رنج می‌برند به‌گونه‌ای غالبا دچار عدم تعادل‌های مختلف در وضعیت‌های متفاوت می گردند و از طرفی درد مربوط به این عارضه شدید و آزرده کننده است که زندگی را برای مبتلایان سخت می‌کند.هزینه های مادی درمان این عارضه سرسام آور است . لذا محقق در پی پاسخگویی به این سئوال است که آیا هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور کننده و نزدیک کننده و چرخاننده‌های ران بر درد و زاویه Q مبتلا به سندرم پتلوفمورال تأثیر دارد. .

١-٣اهمیت و ضرورت تحقیق

در بررسی های به عمل آمده درادبیات تحقیق، تقویت عضلات ابداکتور ران در ترکیب با تقویت عضلات چرخاننده داخلی ، اداکتور ، فلکسور و اکستنسور ران  مورد بررسی قرار گرفته است)۴،۵،۶ و٧) . یک تحقیق موردی افزایش قدرت عضلات ابداکتور در ترکیب با تقویت عضلات چرخاننده داخلی ران را برای بهبود درد بیمار مفید دانسته است ( ۵). گروه دیگر پیشنهاد کردند تقویت عضلات ابداکتور و چرخاننده خارجی ران به همراه تقویت عضله چهارسر می‌تواند موثر باشد (٨ ). از سوی دیگر مطالعه دیگری، افزایش قدرت عضلات چهارسر همراه با عضله سرینی میانی را مفید دانسته است(٩).

از آن جا که تاثیر تقویت گروه های عضلانی موجود در صفحه فرونتال شامل ابداکتور‌ها و اداکتورهای ران همراه با تقویت عضلات موجود در صفحه ترنسورس شامل چرخاننده های ران کمتر مورد توجه قرار گرفته و از طرفی تاثیر این تقویت بر روی زاویه Q  نیز عمدتاً نادیده گرفته می‌شده است لذا بنظر می‌رسد انجام تحقیقی که ترکیبی از تمرینات قدرتی عضلات ابداکتور واداکتور و  چرخاننده‌های ران می‌باشد بر روی جامعه آماری مردان ضرورت می‌یابد. چرا که تعداد تحقیقات صورت گرفته در این زمینه اندک بوده  و در موارد مشاهده شده آمار ضد و نقیضی در رابطه با بهبود بیماران مشاهده می‌شود . به‌ویژه آن که تاکنون پژوهشی که ترکیبی از تاثیر تقویت عضلات ابداکتور واداکتور و  چرخاننده‌های ران بر سندرم درد کشککی رانی در جامعه مردان رامورد مطالعه قرار داده باشد توسط محقق یافت نشد . وجود چنین خلایی ونیز شیوع بالینی این بیماری و هزینه‌های سرسام آور درمان این عارضه در کلینیک های بالینی و رنجش خاطر بیماران به‌ویژه ورزشکاران به‌واسطه  دور بودن از فعالیت های روزمره و دور بودن از میادین ورزشی از جمله ضروریات اجرای چنین تحقیقی می باشد.

لازم به ذکر است که در ایران آماری از مبتلایان به سندرم درد کشککی رانی منتشر نشده است لیکن به نظر می‌رسد تعداد مبتلایان به این عارضه به دلیل شیوه زندگی، افزایش آپارتمان نشینی و نبود فرهنگ ورزش کم و بیش از آمارهای جهانی پیروی میکند . به نظر می‌رسد با انجام تحقیق حاضر شواهد کلینیکی دال بر تا ثیرتقویت عضلات را ن بربیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی افزا یش می یابد ونتایج تحقیق می تواند توسط مراکز فیزیوتراپی و توانبخشی مورد استفاده قرار گیرند و شاید بتوان توصیه نمود که این روش درمانی را در برنامه روزانه خانگی خود گنجانده و از هزینه‌های مادی و معنوی رفت و آمد در کلینیک‌های ارتوپدی و فیزیوتراپی بکاهند.

 

١-۴ اهداف تحقیق

١-۴-١ هدف کلی

تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور ، نزدیک کننده و چرخاننده های ران بر درد و زاویه ی Q مردان مبتلا به سندرم  پتلو فمورال

١-۴-٢ اختصاصی

١ -تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور و نزدیک کننده و چرخاننده ی خارجی و داخلی ران بر درد مردان مبتلا به سندرم پتلوفمورال

٢ -تاثیر هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور و نزدیک کننده و چرخاننده ی خارجی و داخلی ران بر زاویه Q مردان مبتلا به سندرم پتلوفمورال

١-۵ فرضیه ها

١-هشت هفته تمرین قدرتی عضلات  دور ونزدیک کننده و چرخاننده خارجی و داخلی ران بر درد مردان مبتلا به سندرم پتلوفمورال تاثیرگذار است.

٢- هشت هفته تمرین قدرتی عضلات دور ونزدیک کننده و چرخاننده خارجی و داخلی ران بر زاویه Q مردان مبتلا به سندرم پتلوفمورال تاثیرگذار است.

 

١-۶ پیش فرض ها

1-آزمودنی‌های مورد مطالعه ، نمونه مناسبی از بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی بوده و نمونه‌ها   افرادی را دربر میگیرند  که درد آن‌ ها ناشی از عوامل ساختار ی و عوامل بیرونی مانند جراحت نمی باشد .

۲ برنامه تمر ینی درست و دقیق بوده و نمونه های تجربی تمر ینات را مطابق برنامه طراحی شده به انجام رسانده‌اند .

3-نمونه های  شاهد هیچ گونه برنامه تمر ینی خا صی نداشته‌اند.

4-آزمون‌های مقاومتی تحقیق حاضر به درستی طراحی شده و محقق به درستی آن‌ ها را بکار برده است و  آزمودنی‌ها با انگیزه تمام تلاش خود را در انجام آن‌ ها بکار برده‌اند .

١-٧ محدودیت‌های تحقیق

١-٧-١ محدودیت‌های خارج از کنترل محقق

۱  – شرایط روحی و روانی آزمودنی‌ها  قابل کنترل نبود .

۲ – شرایط زندگی و میزان فعالیت‌های روزانه آزمودنی‌ها  طی دوران تحقیق قابل کنترل نبود.

١-٧-2 محدودیت‌های  در کنترل محقق

۱ – آزمودنی‌ها همگی از بین مردان بین سنین ٢۵ تا ٣۵ سال انتخاب شده‌‌اند چرا که درافراد بالای ٣۵ سال احتمال ابتلا به استئوآرتریت  وجود دارد لذا به‌منظور اطمینان از عدم ابتلا به آرتروز افراد بالای ٣۵ سال از طرح تحقیق حذف شدند .

2- کلیه آزمودنی‌ها سابقه درد طی٩ ماه گذشته و یا بیشتر را داشته‌اند .

3- هیچ کدام از آزمودنی‌ها  سابقه جراحی زانو و یا دررفتگی کشکک را نداشته‌اند .

4- کلیه آزمودنی‌ها  طی ۶ ماه گذشته و طول مدت تحقیق در هیچ گونه فعالیت ورزشی شرکت نمی‌کردند .

5- کلیه آزمود نی‌ها  از بین افراد غیر ورزشکار انتخاب شد ه‌اند .

6-کلیه آزمود نی‌ها  داروها ی ر ایج در درمان سندرم درد کشککی رانی را مصرف نمود‌ه‌اند .

7-پرسشنامه‌های درد در مورد هر دو زانو بوده است  زیرا افراد مبتلا به سندرم از درد هر دو پا اظهار شکایت می‌کردند.

١-٨ واژه‌های کلیدی

 تعاریف مفهومی (1) و عملیاتی (2)

     تمرینات مقاومتی :

١- تمریناتی که منجر به افزایش نیروی عضلانی از طریق سازگاری‌های عصبی و عضلانی می گردد(١۰).

۲- در تحقیق حاضر با بهره گرفتن از کش‌های ورزشی با مقاومت متفاوت ، عضلات ابداکتور واداکتور و چرخاننده‌های ران آزمودنی‌ها تقویت شدند.

درد[6]:

١-تجربه ناخوشایند حسی یاعاطفی واحساس آسیب  فردی و خصوصی است که ممکن است همراه با تخریب واضح یا بالقوه بافتی باشد.(IASP)[7]

۲-این عامل در تحقیق حاضر بوسیله مقیاس دیداری درد[8]ا ندازه گیری شد .

زاویه Q:

١-زاویه‌ی است بین خط واصل خار خاصره ی فوقانی با مرکز کشکک و مرکز کشکک با برجستگی استخوان درشت نی (١١).

۲ در تحقیق حاضر این زاویه توسط پژوهشگر در کلینیک ارتوپدی با بهره گرفتن از گونیامتر اندازه گیری گردیده است.

سندرم درد پتلوفمورال :

١– دردی که جلوی زانو، کنار، زیر و یا اطراف کشکک احساس می‌شود و با فعالیت‌‌هایی نظیر بالا و پایین رفتن از پله‌ها، پیاده روی، نشست و برخاست، نشستن با زانوی خمیده به مدت  طولانی، دویدن در سطوح ناهموار، دوچرخه سواری، وزنه برداری و اسکی تشدید می‌شود)١٢،١٣و١۴)

۲- سندرم درد کشککی رانی آزمودنی‌ها توسط پزشک فوق تخصص ارتوپدی و با بهره گرفتن از شواهد بالینی و عکس  MRI تشخیص داده شد.

[1] Patellofemoral Pain Syndrome.

[2] Subchondral bone

[3] Patellar malalignment

[4] Quadriceps angle

[5] Hypermobile

[6] Pain

[7] – International Assemblage Study of Pain

[8] Visual Analogue Scale

 

تعداد صفحه :99

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.