تربیت بدنی

پایان نامه تاثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشگاه خوارزمی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

پایان نامه

جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی با گرایش مدیریت ورزشی

 

عنوان

تاثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال

 

  

 

بهمن 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

بازاریابان از راهکارهای متنوعی برای جذب مشتری بیشتر و درآمد بیشتر استفاده می­ کنند. یکی از این راهکارها استفاده از رویکرد بازاریابی نوستالژی است. با این حال استفاده از شخصیت­های نوستالژیک ورزشی در تحقیقات اندک است. هدف این پژوهش تعیین تاثیر نوستالژی بر تمایل به خرید هواداران فوتبال بود. روش این پژوهش از نوع همبستگی بود که به شکل میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان دانشگاه خوارزمی (کرج) تشکیل دادند. با توجه به نامشخص بودن حجم جامعه دانشجویان هوادار علی کریمی، با در نظر گرفتن میزان ریزش پرسش­نامه­ ها تعداد 350 پرسش­نامه توزیع و جمع ­آوری شد. کرجسی و مورگان تعداد نمونه 350 نفر را برای یک جامعه 4000 نفری پیشنهاد کرده ­اند. همچنین برای استفاده از روش آماری مدلسازی معادلات ساختاری حداقل نمونه باید بین 5 تا 10 برابر تعداد سوالات باشد. ابزار جمع ­آوری داده ­ها در این پژوهش پرسش­نامه می­باشد. پرسش­نامه نوستالژی شامل 3 مولفه و 18 سوال و پرسش­نامه تمایل به خرید شامل 10 سوال بود. همچنین برای برانگیختن حس نوستالژی هواداران، فیلمی از زندگی شخصی و فوتبالی علی کریمی تدوین شد. فیلم و پرسش­نامه­ های مذکور توسط متخصصان و مدیریت ورزشی به خصوص اساتید بازاریابی ورزشی تعیین روایی شدند. دانشجویان پس از دیدن فیلم پرسش­نامه­ ها را پر می­کردند. پایایی پرسش­نامه­ ها با اجرای یک مطالعه مقدماتی بر روی 40 نفر بررسی شد. پایایی پرسشنامه­ ها با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ 87/.، 84/.، 74/. و 95/. به ترتیب برای نوستالژی برانگیخته، آشنایی با شخصیت نوستالژیکی، تاثیرپذیری نوستالژیکی و تمایل به خرید هواداران به دست آمد. به علاوه روایی سازه (تحلیل عاملی) ابزار اندازه ­گیری با بهره گرفتن از روش تحلیل عاملی تاییدی و مدل معادلات ساختاری تایید شد. داده ­های حاصله با بهره گرفتن از آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و آمار استباطی (آزمون همبستگی اسپیرمن، آزمون خی دو، رگرسیون خطی ساده و مدل­سازی معادلات ساختاری) مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که به طور کلی مولفه­های نوستالژی بر تمایل به خرید هوادارن فوتبال تاثیر مثبت دارند. همچنین مولفه نوستالژی برانگیخته حدود 22 درصد از واریانس مولفه تمایل به خرید را تبیین می­نماید. با توجه به نتایج پژوهش می­توان به بازاریابان ورزشی پیشنهاد کرد که در انتخاب شخصیت­های ورزشی برای تبلیغات از ورزشکارانی استفاده کنند که بیشترین انگیختگی را در هواداران ایجاد کنند. با این رویکرد می­توان پیش ­بینی نمود که تمایل به خرید هواداران افزایش یابد.

واژگان کلیدی: نوستالژی، تمایل به خرید، هوادار ورزشی، بازاریابی.

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

فصل اول: طرح پژوهش

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .2

بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..3

اهمیت و ضرورت پژوهش……………………………………………………………………………………………………………… …6

چارچوب مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 8

اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

هدف کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

اهداف اختصاصی……………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..9

پیش­­فرض­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………….. 9

محدوده ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 9

محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ..9

تعریف اصطلاحات و واژه­ های کلیدی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

بازار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13

بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 13

نیازها و خواسته ­ها…………………………………………………………………………………………………………………….. 15

مبادله…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

مدیریت بازاریابی……………………………………………………………………………………………………………………………. 15

بازاریابی ورزشی…………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

مشتری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

اهمیت مشتری………………………………………………………………………………………………………………………… 18

گرایش خریدار………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

مصرف­کننده………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

دلایل مطالعه مصرف ­کننده………………………………………………………………………………………………………….. 19

تماشاگر به عنوان مشتری…………………………………………………………………………………………………………… 20

رفتار مصرف ­کننده ورزشی…………………………………………………………………………………………………………… 21

انواع مصرف ­کننده ورزشی……………………………………………………………………………………………………………. 23

فرایند تصمیم ­گیری خرید…………………………………………………………………………………………………………… 23

مدل­های رفتار خرید………………………………………………………………………………………………………………….. 25

تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………. 30

مرور تاریخی نوستالژی………………………………………………………………………………………………………………….. 32

ابعاد نوستالژی………………………………………………………………………………………………………………………………. 36

نوستالژی شخصی در مقابل نوستالژی جمعی…………………………………………………………………………………. 37

تجربه شخصی در مقابل تجربه نیابتی……………………………………………………………………………………………. 38

علی کریمی……………………………………………………………………………………………………………………………… 38

نوستالژی واقعی در مقابل تصنعی…………………………………………………………………………………………………. 41

احساسات مثبت در مقابل احساسات منفی…………………………………………………………………………………….. 41

درک نوستالژی……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

گذر زمان و نوستالژی………………………………………………………………………………………………………………… 43

نوستالژی برای آینده…………………………………………………………………………………………………………………. 44

پیشینه نوستالژی………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

تاثیرپذیری نوستالژیکی………………………………………………………………………………………………………………. 45

محرک­های نوستالژی………………………………………………………………………………………………………………… 46

سن………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………….. 49

حواس پنجگانه…………………………………………………………………………………………………………………………. 49

پیامدهای ناشی از نوستالژی………………………………………………………………………………………………………….. 49

رفتار مصرف ­کننده……………………………………………………………………………………………………………………… 50

روانشناسی………………………………………………………………………………………………………………………………. 51

نوستالژی به عنوان یک محرک……………………………………………………………………………………………………. 52

پیشینه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………….. 52

جمع ­بندی پیشینه…………………………………………………………………………………………………………………………. 58

 

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

جامعه،  نمونه و روش تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 61

تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

نحوه جمع ­آوری داده ­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

ابزار اندازه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 63

روایی و پایایی ابزار اندازه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

تحلیل عاملی تاییدی ابزار اندازه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 65

روش­های آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 66

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها

شاخص اعتبار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

یافته­ های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

بررسی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

یافته­ های استنباطی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

آزمون همبستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

آزمون فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

مدل­سازی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه ­گیری

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

خلاصۀ پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

توصیف ویژگی­های جمعیت­شناختی هواداران شخصیت نوستالژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

نتایج آزمون فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 101

بحث و نتیجه ­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

نتیجه ­گیری کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109

پیشنهادهای برخاسته از پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 109

پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 112

پیوست­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 122

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

جدول 2-1: خلاصه­ای از تعاریف نوستالژی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

جدول 3-1: میزان آلفای بدست آمده برای هریک از شاخص ­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4-1: شاخص ­های برازش مدل نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 69

جدول 4-2: شاخص‌های برازش مدل آشنایی با شخصیت نوستالژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

جدول 4-3: شاخص‌های برازش مدل تأثیرپذیری نوستالژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول 4-4: شاخص‌های برازش مدل تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

جدول 4-5: شاخص‌های برازش مدل تحلیل عاملی تأئیدی شاخص‌های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 75

جدول 4-6: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

جدول 4-7: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

جدول 4-8: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

جدول 4-9: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تعداد سنوات طرفداری ازعلی کریمی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

جدول 4-10: توزیع فراوانی شاخص میزان نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

جدول 4-11: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 79

جدول 4-12: توزیع فراوانی شاخص میزان آشنایی پاسخگویان با شخصیت نوستالژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

جدول 4-13: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیک………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 80

جدول 4-14: توزیع فراوانی شاخص میزان تأثیر پذیری نوستالژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

جدول 4-15: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص میزان تأثیر پذیری نوستالژیکی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

جدول 4-16: توزیع فراوانی شاخص میزان تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

جدول 4-17: توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص میزان تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

جدول 4-18: بررسی نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنف………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

جدول 4-19: ماتریس همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-20: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیرآشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

جدول 4-21: ضریب رگرسیونی تأثیر آشنایی با شخصیت نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 86

جدول 4-22: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر تأثیرپذیری نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

جدول 4-23: ضریب رگرسیونی تأثیر تأثیرپذیری نوستالژیکی بر نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87

جدول 4-24: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 88

جدول 4-25: ضریب رگرسیونی تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

جدول 4-26: جدول ماتریس همبستگی رابطه بین سن با نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

جدول 4-27: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر سن بر نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 90

جدول 4-28: بررسی رابطه بین جنسیت هواداران و نوستالژی برانگیخته………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91

جدول 4-29: جدول ماتریس همبستگی رابطه بین سن با تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

جدول 4-30: مشخص‏کننده‌های تحلیل رگرسیونی تأثیر سن بر تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92

جدول 4-31: ضریب رگرسیونی تأثیر نوستالژی برانگیخته بر تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 93

جدول 4-32: بررسی رابطه بین جنسیت هواداران و تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94

جدول 4-33: نتایج اجرای مدل ساختاری تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

جدول 4-34: میزان تأثیر مستقیم و غیر مستقیم مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشکال                                                                                                                          عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه

شکل 1-1: چارچوب مفهومی پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

شکل 2-1: عوامل موثر بر تصمیم خرید ورزشی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

شکل 2-2: فرایند تصمیم خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24

شکل 2-3: مدل آمادگی خریدار………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 26

شکل 2-4: مدل رفتار خرید نیکوزیا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

شکل 2-5: مدل تمایل به خرید مایکل بونرا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

شکل 2-6: مدل توربان و کینگ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

شکل 4-1: مدل اندازه ­گیری شاخص نوستالژی برانگیخته با گویه‌های سازنده‌اش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 68

شکل 4-2: مدل اندازه ­گیری شاخص آشنایی با شخصیت نوستالژیکی با گویه‌های سازنده‌اش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

شکل 4-3: مدل اندازه ­گیری شاخص تأثیرپذیری نوستالژیکی با گویه‌های سازنده‌اش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 71

شکل 4-4: مدل اندازه ­گیری شاخص تمایل به خرید با گویه‌های سازنده‌اش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 73

شکل4-5: مدل اندازه ­گیری تحلیل عاملی تأئیدی  شاخص‌های تحقیق با گویه‌های سازنده‌………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

شکل 4-6: خروجی نرم­افزار لیزرل در حالت استاندارد آزمون رابطه علی تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95

شکل 4-7: خروجی نرم­افزار لیزرل در حالت معنی‌داری آزمون رابطه علی تأثیر مولفه‌های نوستالژی بر تمایل به خرید………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 96

 

فصل اول

طرح پژوهش

 

 

مقدمه

     خریداران در تصمیم ­گیری برای فرایند خرید با سوالات و اما و اگرهای بسیاری روبرو هستند. تنوع محصولات مختلف باعث شده مشتریان با حق انتخاب­های فراوانی روبرو باشند. از سوی دیگر سازمان­ها دریافته­اند که هزینه­ جذب مشتریان جدید پنج برابر حفظ مشتریان کنونی است. از دست دادن یک مشتری تنها از دست دادن یک قلم فروش نیست بلکه فراتر از آن، از دست دادن کل جریان خریدهایی است که مشتری می­توانسته است در طول زندگی خود انجام دهد (1). طی دو دهه­ گذشته سازمان­ های بسیاری به اهمیت رضایتمندی مشتریان خود واقف شده و دریافته­اند که حفظ مشتریان موجود به مراتب کم هزینه­تر از جذب مشتریان جدید است. بعلاوه وجود رابطه­ قوی بین رضایتمندی مشتریان و سودآوری مورد پذیرش واقع شده و تامین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم سازمان تبدیل شده است. در شرایط رقابتی موجود رسالت واقعی سازمان­ها درک نیازها و خواسته­ های مشتریان و ارائه راهکارهایی است که رضایت مشتریان را در پی داشته باشد. برتری در بازار فقط با تامین رضایت مشتری، ابداع و نوآوری و ارائه کیفیت و خدمات برتر بدست می ­آید (2). با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، رفتار خرید مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت­های شرکت­ها و سازمان­ها درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و  تداوم حیات آنها در گرو شناسایی و جذب مشتریان و رفتار خرید آنها می­باشد (3). رفتار خرید مصرف کننده فعالیت­های ذهنی، احساسی و فیزیکی­ای را که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دور انداختن محصولات و خدماتی که برای ارضای نیازها و خواسته­ هایشان به کار می­ گیرند را شامل می­ شود (4). نگرش هر چه مثبت­تر باشد احتمال وقوع رفتار خرید در آینده بیشتر و  بیشتر خواهد بود. یکی از راه ­های ایجاد نگرش مثبت در مشتریان که با آن می­توان احساسات مثبت را شکل داد تحریک با یک محرک است. در شرایط یکسان و معمولی شوق فرد برای خرید افزایش می­یابد فقط به خاطر اینکه با دیدن چیزی تحریک می­ شود (5).

بازاریابان چند سالی است از نوستالژی[1] استفاده می­ کنند تا مشتریان را تحت تاثیر قرار دهند و روی رفتار آنها در خرید محصولات ورزشی اثر مثبت بگذارند (6). هالبروک و اسچیندلر[2] (1991) نوستالژی را به عنوان « سلیقه­ای (علاقه کلی، نگرش مثبت یا اثر مطلوب) نسبت به مقوله­ای (افراد، اماکن یا اشیاء) که بیشتر رایج بوده (محبوب، مد روز یا اسطوره زمان) در زمانی که فرد جوان­تر بوده ­است (در اوایل دوران بلوغ، در بلوغ، در دوران کودکی، و یا حتی قبل از تولد)» تعریف کرده ­اند (7).

رابطه نوستالژی با متغیرهای مختلف رفتار مصرف ­کننده یکی از موضوعاتی است که ذهن پژوهشگران حوزه بازاریابی را به خود مشغول دانسته­است.

 

بیان مسئله

بازاریابی موفق با درک چرایی رفتار مصرف ­کننده آغاز می­ شود، رفتار مصرف ­کننده شامل فرایندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیت­های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. سازمانی که از چگونگی واکنش مصرف­ کنندگان نسبت به ویژگی­های مختلف کالا، قیمت و دستاویزهای تبلیغاتی آگاهی داشته باشد در مقابل رقبای خود از امتیاز ویژه برخوردار است، چنین است که سازمان­ها و مراکز آموزشی درباره ارتباط بین محرک­های بازاریابی و واکنش مصرف ­کننده پژوهش­های بسیاری به عمل آورده­اند (8). کلیه تصمیمات و فرایندهای بازاریابی بر پایه­ درک رفتار مصرف ­کننده می­باشد و تصور اتخاذ تصمیمات کلیدی بر پایه­ عدم درک رفتار مصرف ­کننده غیرممکن است. بدون دسترسی به دانش رفتار مصرف ­کننده و داشتن درک صحیح از آن پیش بینی واکنش نسبت به نیازها و تمایلات مشتریان امکان­ پذیر نیست (9)، از این رو تلاش علم بازاریابی بر این است که شیوه ­های رفتار مصرف ­کننده را تحت تاثیر قرار دهد. این تلاش­ها برای سازمان­ها، مشتریان و جامعه تاثیرهایی را به همراه دارد (3). عامل کلیدی و اساسی سقوط یا شکست سازمان­ های ورزشی عدم اجرا و به کارگیری استراتژی صحیح مدیریت رفتار مشتری و تکنیک­هاست. رفتار مخاطب ورزشی به عنوان یک فرایند تصمیم ­گیری و فعالیت فیزیکی است که شخص را وادار به مشاهده، تصمیم­گیری، استفاده و در اختیار قرار گرفتن محصولات و خدمات ورزشی، تماشای رقابت­های ورزشی یا شرکت در تمرینات ورزشی می­نماید(10).

بنا به موارد فوق­الذکر در اهمیت توجه به رفتار خرید مخاطب ورزشی هیچ شکی وجود ندارد. یکی از مقولاتی که می ­تواند بر روی رفتار خرید مخاطب ورزشی تاثیرگذار باشد مقوله نوستالژی است نوستالژی عبارت است از؛ “احساسی شیرین و تلخی که بیشتر همراه با شادی و آرامش است اما توام با غم از دست دادن اوقات خوش گذشته”. شناخت بهتر از پیشینه و نتایج نوستالژی می ­تواند برای بازاریابان ورزشی ارزشمند باشد، به شرطی که قادر به القاء نوستالژی به منظور دامن زدن به یک نتیجه خاص باشند. به عنوان مثال، لباس ورزشی ورزشکاران حرفه­ای گذشته معمولا مورد استفاده قرار می­ گیرند تا به هواداران در مرور شکوه گذشته تیم­شان کمک کند (پیشینه برای نوستالژی)، و می ­تواند آنها را برای خرید آن لباس­ها تشویق کند (نتایج نوستالژی).

ورزش نیز در مرکز بازاریابی نوستالژیکی وجود دارد. بسیاری از تبلیغات پخش شده در طول چهل و چهارمین دوره مسابقات NFL[3] از نوستالژی به عنوان یک تاکتیک بازاریابی در اوج اقتصاد ضعیف استفاده کرد (11).

استفاده از مفهوم نوستالژی در ورزش می ­تواند نیابتی[4] یا شخصی[5] باشد. در نوستالژی نیابتی فرد خودش آن عامل نوستالژیکی را تجربه نکرده و از افراد دیگر در مورد آن شنیده و یا از طریق رسانه ­ها با آن آشنا شده است. اما در نوستالژی شخصی فرد خودش مستقیما عامل نوستالژیکی را تجربه کرده است. تجربه نوستالژیک همچنین یادآوری عوامل نوستالژیکی را شامل می­ شود (مانند؛ افراد، اماکن، تجربیات). این عوامل به عنوان محرک نوستالژی شناسایی شده ­اند. مفهوم عوامل نقش تجربه نوستالژیکی را بازی می­ کند که در تعریف نوستالژی از نظر فایرلی[6] (2003) به آن پرداخته شد (12). بسیاری از این عوامل شامل افراد (مانند؛ اعضای نزدیک خانواده، خویشاوندان، هم­کلاسی­ها، دوستان، معلمان، مربیان، شرکا و شرکای سابق)، اقلام[7] (مانند؛ عتیقه­جات، البسه، جواهرات، اسباب بازی­ها، کتب و ماشین­ها) و رخدادها (مانند؛ تعطیلات آخر هفته، جشن­های تولد، تولدها، تجدید دیدارها) می­باشد (13). محققان همچنین به این نتیجه رسیده ­اند که افراد برای موسیقی (7)، فیلم­ها (14)، اماکن یا آثار ورزشی (مانند؛ سالن­های ورزشی مشاهیر و موزه­ ها) و تجربه ­های اجتماعی (مانند؛ شرکت­کننده، تماشاگر و داوطلب در ورزش) حس نوستالژیک پیدا می­ کنند (15). نوستالژی دارای مولفه­های مختلفی است این مولفه­ها عبارتند از نوستالژی برانگیخته[8]، آشنایی با عامل نوستالژیکی[9] و تاثیرپذیری نوستالژیکی[10]. تجربه نوستالژیک می ­تواند بوسیله چند چیز برانگیخته شود. این محرک­ها عبارتند از : افراد، اشیاء، تجارب، اماکن و خلق و خو. هاولنا و هولاک[11] (1996) محرک­های نوستالژیک را به سه بخش طبقه ­بندی کرده ­اند: افراد، اشیاء و تجارب (13)، که در چندسال اخیر اماکن (16) و خلق و خوی (17) نیز به این طبقه ­بندی اضافه شدند. محتمل­ترین تفاوت بین سطوح تجربه در میان نوستالژی شخصی و نیابتی نشان می دهد که افراد ممکن است سطوح مختلف آشنایی با عواملی که موجب نوستالژی می­شوند داشته باشد. این سطوح مختلف آشنایی ممکن است که تحت تاثیر تجربه نوستالژیکی باشد (6).

از دیگر مولفه­های نوستالژی که شناخت آن اهمیت دارد، تاثیرپذیری فرد از نوستالژی است. تاثیرپذیری نوستالژیکی یعنی اینکه چقدر احتمال دارد یک نفر حس نوستالژیکی داشته باشد (7). کسانی که بیشتر از نوستالژی تاثیر می­پذیرند، احتمال بیشتری می­رود که حس نوستالژیک داشته باشند و ممکن است با کسانی که کمتر تاثیر می­پذیرند تفاوت­هایی داشته باشند. بنابراین، قابل فهم است که یک فرد بسیار مستعد احتمال بیشتری دارد که از تبلیغات نوستالژیکی تاثیر بپذیرد (6). اساس و پایه­ بازاریابی نوستالژی[12] که رابطه­ نزدیکی با رفتار مصرف ­کننده دارد از پژوهش­های مربوط به روابط بین خریدار و فروشنده در کسب و کارهای متوسط و نسبتا بزرگ بیرون آمده است. در این روش سازندگان و فروشندگان محصولات ورزشی می­توانند به گونه ­ای محصول خود را عرضه کنند که خریدار را به یاد روزهای خوش گذشته بیندازد و میل به خرید[13] را افزایش دهد. مطالعات نشان می­دهد که نوستالژی میل به خرید فرد را افزایش می­دهد (18) (19)، دید و نگرش مثبت­تری نسبت به تبلیغات[14] و نام تجاری[15] ایجاد می­ کند (18) (20)، تداعی برند[16] را افزایش می­دهد (21) و همچنین نشان داده­ شده که نوستالژی بین مردم و اشخاص پیوند و وابستگی ایجاد می­ کند (14). ساخت معیاری که رابطه سن با نوستالژی را بسنجد سخت است، زیرا هر فردی برای آیتم متفاوتی حس نوستالژیک دارد. مطالعه ارتباط بین نوستالژی گروهی با سن آسان­تر است اما می ­تواند مشکل­ساز نیز باشد زیرا گروه­ های مختلف هم­سن و سال نیز ممکن است نظرات متفاوت داشته باشند (6). این احتمال وجود دارد که جنسیت پیشینه­ای از نوستالژی باشد، به طور قطع امکان­ پذیر است که شئی، فرد، مکان یا یک تجربه نوستالژیکی می ­تواند نشان دهد که جنسیت جزء مولفه­های نوستالژی است یا نه (6).

بازار ورزشی در طول 20 سال گذشته به­ طور قابل ملاحظه­ای نقش خود را در اقتصاد بسیاری از کشورها افزایش داده­است، همچنین خرید و فروش کالاهای ورزشی در بین سال­های 1990 تا 2007 از 50 میلیون دلار به 90 میلیون دلار (79 درصد) افزایش یافته است (22). وجود خیل مشتاقان ورزش در مسابقات ورزشی و هواداران[17] متعصب که بی­وقفه خواهان خدمات مناسب، سریع و متنوع ورزشی می­باشند باعث شده ورزش به عنوان یک صنعت پرطرفدار و پردرآمد شناخته شود (23). در این حالت بازاریابان دست به هر کاری می­زنند تا مشتریان را جذب کنند و میزان تولیدی خود را بالا ببرند تا به سود بیشتری برسند، یکی از این راه ­ها استفاده از نوستالژی است. در جامعه کنونی ما قشر ورزشکار از محبوبیت نسبتا بالایی برخوردار است و می­توانند روی رفتار مردم تاثیرگذار باشند. استفاده از وجهه ورزشی یک ورزشکار برای فروش محصولات ورزشی در بین مصرف­ کنندگان و مخصوصا طرفدارانش می­­تواند کارساز باشد. در سراسر دنیا فوتبال ورزش گروهی جذاب و دیدنی می­باشد و میلیون­ها تماشاگر در جای جای این کره خاکی به صورت مستقیم و غیره مستقیم نظاره­­­گر آن می­باشند. در ایران نیز فوتبال به عنوان پرطرفدارترین رشته ورزشی شناسایی شده­است. بازیکنان به عنوان جزء اصلی این رشته ورزشی می­توانند تاثیر بسزایی در تماشاگران داشته­باشند، در این میان بازیکنانی که دارای تکنیک، تعصب نسبت به باشگاه و وطن و از همه مهمتر بااخلاق و سهیم در کار نیک باشند بیشتر روی تماشاگران تاثیر می­گذارند و به نوعی تماشاگران آن را به عنوان یک اسطوره و الگو قبول می­ کنند. در این مطالعه علی کریمی به عنوان مصداقی برای نوستالژی انتخاب شده­است. دلیل انتخاب وی به عنوان مقوله نوستالژیکی در پژوهش حاضر عبارت­است از: تکنیک بسیار عالی، تعصب به باشگاه خود، بازی در یکی از بهترین لیگ­های اروپایی (آلمان)، دارای اخلاق خاص و خوب، سهیم شدن در کار نیک و از همه مهمتر احترام به هواداران.

بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد تاثیر نوستالژی که شامل مولفه­های نوستالژی برانگیخته، میزان آشنایی با مقوله نوستالژی و تاثیرپذیری نوستالژی است را بر تمایل به خرید بسنجد. و در صورتی که تاثیر مذکور تایید شود می­توان با دست­کاری مولفه­های نوستالژی بر تمایل به خرید مصرف­ کنندگان محصولات ورزشی تاثیر گذاشت و از مزایایی مانند فروش محصولات ورزشی مربوط به شخصیت نوستالژیک (البسه، کفش، بلیط و …)، دیگر آیتم­های نوستالژیکی (کتاب، مجله، روزنامه، فیلم و …) و … بهره­مند شد.

در هدف مطالعه، نوستالژی برانگیخته، میزان آشنایی با شخصیت نوستالژیکی، تاثیرپذیری نوستالژیکی، سن و جنسیت به عنوان پیش­بین برای نوستالژی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تمایل به خرید نیز به عنوان پیامدی برای نوستالژی مورد مطالعه خواهد گرفت.

بدین منظور در پژوهش حاضر محقق در نظر دارد با برانگیختن حس نوستالژیک دانشجویان هوادار علی کریمی به اندازه ­گیری تمایل به خرید آنها بپردازد. در این میان متغیرهای میزان آشنایی هواداران با شخصیت نوستالژیکی و تاثیرپذیری نوستالژیکی به عنوان پیش­بین برای نوستالژی برانگیخته در نظر گرفته خواهد شد.

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به ضرورت و اهمیت حفظ و نگهداری مشتریان محصولات ورزشی در راستای نیل به اهداف استراتژیک، باشگاه­ها باید به عواملی  مانند رفتار خرید مصرف­ کنندگان و شناسایی عوامل اثرگذار بر ارزش­های مصرف ­کننده­گان و راه ­های ایجاد یک تاثیر عمیق بر آنها توجه کنند. همچنین آنها باید از عواملی که این رابطه را تحت­تاثیر قرار می دهد آگاهی لازم را داشته باشند و تاحد امکان آنها را تحت کنترل خود دربیاورند. شناسایی بازار محصولات ورزشی و انتخاب بازار هدف یکی از اصلی­ترین وظایف بازاریابان ورزشی است که از مزیت­های پرداختن به این پژوهش می­باشد، در این شرایط روسای فدراسیون­ها، سازمان­ها، شرکت­های دولتی و خصوصی و غیره می­توانند مشتریان خود را شناسایی کنند و آنها را به بخش­های مختلف تقسیم کنند و برای هر قسمت با توجه به نیازها و تمایلات مصرف­ کنندگان محصولات را تولید کنند. با بهره گرفتن از مولفه­های سن و جنسیت می­توان مشتریان را بخش­بندی کرد زیرا احتمال دارد که افراد با سنین و جنسیت متفاوت به شیوه ­های مختلفی برانگیخته شوند، و این بخش­بندی می ­تواند به بازاریابان کمک می­ کند که مشتریان خود را شناسایی کنند و میزان تمایل به خرید آنها را تخمین بزنند.

با بررسی پیشینه مولفه­های نوستالژی مشخص شد که در مطالعات صورت گرفته تناقض وجود دارد، ریسنویتز، اییر و کاتلر[18] (2004) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تجربه نوستالژیکی با سن رابطه مستقیمی ندارد (24). با این وجود، دیگر محققان معتقدند که سن می ­تواند عاملی برای نوستالژی باشد و به احتمال زیاد با افزایش سن حس و تجربه نوستالژیکی افزایش میابد (7). ریسنویتز و همکاران (2004) در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که زنان برای نوستالژیک شدن نسبت به تبلیغات تاثیر بیشتری می­پذیرند (24). ویلسون[19] (2004) در پژوهشی به این نتیجه دست یافت که به احتمال زیاد مردان حس نوستالژیکی بیشتری دارند (25). درنتیجه پژوهشگر بر آن شد که این تناقض­ها را به چالش بکشد. با توجه به اینکه نوستالژی ورزشی حیطه جدید مدیریت ورزشی در ایران می­باشد و به احتمال زیاد تا به­حال پژوهشی در این زمینه صورت نگرفته­است، به نظر می­رسد پرداختن به آن و تعیین میزان چگونگی اثر آن بر تمایل به خرید مصرف­ کنندگان از ضرورت برخوردار می­باشد.

با این تفاسیر و نتایج ارائه شده احتمال دارد که اگر مشتریان بیشتر با مصداق نوستالژیکی آشنا باشند حس نوستالژیکی در آنها بیشتر برانگیخته می­ شود و شاید تمایل به خرید آنها بیشتر شود. همچنین احتمال دارد که هر چه افراد برای مقوله نوستالژیکی تاثیرپذیرتر باشند انگیختگی و در نتیجه تمایل به خرید آنها نیز بیشتر شود. بنابراین از آنجا که شناخت مشتریان ورزشی برای موفقیت سازمان ورزشی و برنامه­ ریزی جهت بهبود آن بسیار مهم است. پژوهشگر بر آن است تاثیر بازاریابی نوستالژی را بر رفتار خرید مشتریان کالاهای ورزشی بسنجد و مدلی از تاثیرپذیری تمایل به خرید مشتریان محصولات ورزشی از تاکتیک­های بازاریابی نوستالژی ارائه دهد، که انجام این پژوهش می ­تواند به طور کلی برای بازاریابان ورزشی، مدیران فدراسیون­ها، باشگاه­ها و سازمان­ های ورزشی و شرکت­های تبلیغاتی مفید باشد و راهنمایی برای پژوهشگران آینده گردد.

 

 1. Nostalgia
 2. Holbrook and Schindler
 3. National Football League
 4. Vicarious
 5. personal
 6. Fairley
 7. Item
 8. Evoked Nostalgia
 9. Familiarity with Nostalgic Item
 10. Nostalgic Proneness
 11. Havlena and Holak
 12. Nostalgia Marketing
 13. Intention to purchase
 14. Advertising
 15. Brand
 16. Brand Association
 17. Fan
 18. Reisenwitz, Iyer and Cutler
 19. Wilson

تعداد صفحه :147

قیمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.