رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر مولفه های مدیریت دانش  بر عملکرد سازمانی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

 

پایان نامه تحصیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی

 

عنوان:

تاثیر مولفه های مدیریت دانش  بر عملکرد سازمانی در شرکت متروی تهران

 

 

سال تحصیلی  93-92

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات

مقدمه:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-1.بیان مساله:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2.اهمیت و ضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………. 4

1-3.فرضیه های پژوهش:………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-4.اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-5.تعریف متغیرهای پژوهش:…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1.تعریف مدیریت دانش… 10

2-2.ویژگی‌های مدیریت دانش… 15

2-3.اصول مدیریت دانش… 15

2-4.مکاتب مدیریت دانش… 16

2-5.نظریه‌های مدیریت دانش… 20

2-6.دیدگاه‌های مدیریت دانش… 21

2-7.پیاده‌سازی و استقرار مدیریت دانش……………………………………………………………………………………………………….. 22

2-7-1.روش‌های پیاده‌سازی مدیریت دانش… 22

2-7-2.مدل مرحله‌ای پیاده‌سازی مدیریت دانش, روش “کیم و لی”. 22

2-7-3.مراحل پیاده‌سازی مدیریت دانش و اندازه‌گیری پیشرفت آن، روش «لوپز. 26

2-7-3-1.مرحله نخست مرحله آغازین و ورود. 27

2-7-3-2.مرحله دوم: جستجو و آزمایش… 28

2-7-3-3.مرحله سوم: کشف و هدایت راهنماها 31

2-7-3-4.مرحله چهارم: توسعه و پشتیبانی.. 34

2-7-3-5.مرحله پنجم برپایی مدیریت دانش… 36

2-8.مدل مراحل بلوغ مدیریت دانش در سازمان. 36

2-9.موانع و علل عدم پیشرفت.. 38

2-10.منابع انسانی و مدیریت دانش… 39

2-10-1.مدل بهره وری منابع انسانی در مدیریت دانش… 39

2-10-2.مدل بهره وری منابع انسانی.. 40

2-10-3.مدل پایه‌های ساختمان دانش…. 41

2-11.نقش انسان در مدیریت دانش… 43

2-12.ارکان انسانی و ویژگی‌های افراد در سازمان مدیریت دانش… 46

2-13.گروه عهده‌دار مدیریت دانش در سازمان. 47

2-14.مدیران پروژه‌های دانش… 49

2-15.تخصص لازم در تیم‌های مدیریت دانش… 50

2-16.ارزیابی تمرکز دانش سازمان. 52

2-17.شیوه رتبه‌بندی.. 53

2-18.ارزیابی استراتژی دانش: اصول بنیادی.. 54

2-19.ارزیابی اثربخشی مدیریت دانش… 57

2-20.ارزیابی عملکرد. 58

2-21.مدل های ارزیابی عملکرد. 60

2-21-1.مدل سینک و تاتل (1989) 60

2-21-2.ماتریس عملکرد (1989. 61

2-21-3.مدل نتایج و تعیین کننده ها (1991) 62

2-21-4هرم عملکرد (1991) 63

2-21-5.کارت امتیازدهی متوازن (1992) 64

2-21-6.فرایند کسب و کار (1996) 66

2-21-7.تحلیل ذی نفعان (2001) 67

2-21-8.مدل تعالی سازمان. 68

2-21-9.چارچوب مدوری و استیپل (2000) 69

2-21-10..مدل پژوهش… 70

2-22.پیشینه داخلی و خارجی پژوهش… 70

فصل سوم:روش تحقیق

مقدمه. 75

3-1.روش تحقیق: 76

3-2.متغیرهای پژوهش… 76

3-3.جامعه آماری.. 76

3-4.نمونه آماری.. 77

3-5.ابزارهای جمع آوری داده ها 78

3-6.روایی.. 80

3-6-1 . روایی محتوایی : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 81

3-7.پایایی.. 81

3-8.مدل مفهومی تحقیق: 83

3-9.روش تجزیه وتحلیل داده ها 84

3-9-1.آزمون کای دو. 84

3-10.فرایند پژوهش… 85

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 . مقدمه : 88

4-2 . آمار توصیفی : 88

4-2-1 . بررسی سن افراد نمونه : 88

4-2-2 . بررسی جنسیت افراد نمونه. 89

4-2-3 . بررسی تحصیلات افراد نمونه. 90

4-2-4 . بررسی پست سازمانی افراد نمونه. 91

4-3 . آمار استنباطی : 92

4-3-1 . آزمون نرمالیته : 93

4-3-2 . بررسی فرضیه های پژوهش… 93

4-4 . بررسی های جانبی پژوهش… 100

4-4-1 . ارتباط سن افراد نمونه و پاسخ به سوالات پرسشنامه. 100

4-4-2 . بررسی ارتباط بین جنسیت و پاسخ به سوالات پرسشنامه. 101

4-4-3 . ارتباط بین تحصیلات و پاسخ به سوالات پرسشنامه. 102

4-4-4 . بررسی ارتباط پست سازمانی و پاسخ به سوالات پژوهش… 104

 

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 . مقدمه. 107

5-2 . خلاصه پژوهش… 107

5-3 . نتایج پژوهش… 108

5-3-1 . نتایج مشخصات فردی.. 108

5-3-2 . نتایج آمار استنباطی.. 108

5-4 . پیشنهادات پژوهش… 113

5-4-1. پیشنهادات مبتنی بر پژوهش… 113

5-5. محدودیت های پژوهش… 114

ضمایم. 115

منابع…………………………………………………………………………………………………………………… 119

منابع لاتین.. 121

منابع اینترنتی.. 125

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 126

 

فهرست جداول

جدول2-1: مراحل پیاده‌سازی مدیریت دانش از دیدگاه «کیم و لی.. 25

جدول3-1  آلفای کرونباخ متعییرها به درصد. 83

جدول 4-1 . آمار توصیفی سن افراد نمونه. 88

جدول 4-2 . آمار توصیفی جنسیت افراد نمونه. 89

جدول 4-3 . آمار توصیفی تحصیلات افراد نمونه. 90

جدول 4-4 . آمار توصیفی پست سازمانی افراد نمونه. 91

جدول 4-5 . آزمون کلوموگروف اسمیرنف… 93

جدول 4-6 . توصیف مولفه مدیریت دانش… 93

جدول 4-7 . آزمون t مربوط به مدیریت دانش… 94

جدول 4-8 . توصیف مولفه ایجاد دانش… 95

جدول 4-9. آزمون t مربوط به ایجاد دانش… 95

جدول 4-10 . توصیف مولفه ثبت دانش… 96

جدول 4-11. آزمون t مربوط به ثبت دانش… 96

جدول 4-12 . توصیف مولفه کسب دانش… 97

جدول 4-13. آزمون t مربوط به کسب دانش… 97

جدول 4-14 . توصیف مولفه انتقال دانش… 98

جدول 4-15. آزمون t مربوط به انتقال دانش… 98

جدول 4-16 . توصیف مولفه کاربرد دانش… 99

جدول 4-17. آزمون t مربوط به کاربرد دانش… 99

جدول 4-18. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط سن و پاسخ به سوالات.. 100

جدول 4-19. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط جنسیت و پاسخ به سوالات.. 101

جدول 4-20. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط تحصیلات و پاسخ به سوالات.. 102

جدول 4-21. آزمون آنوا مربوط به بررسی ارتباط پست سازمانی و پاسخ به سوالات.. 104

فهرست اشکال

 

شکل 2-1.مراحل پیاده‌سازی مدیریت دانش و اندازه‌گیری آن بر پایه منحنی بل 27

شکل 2-2 مدل مراحل بلوغ مدیریت دانش. 38

شکل 2-3.: ماتریس بهره‌وری منابع انسانی در چارچوب مدیریت دانش… 39

شکل2-4.  نقش کارگزاران در بازار دانش… 45

شکل 2-5. مکانیزم داخلی بازار دانش و نقش افراد در آن با تأکید بر خواست، توان و امکان. 46

شکل 2-6. عوامل انسانی لازم در تشکیلات مدیریت دانش… 50

شکل2-7 ارزشیابی استراتژی دانش (Debowski, 2006, 275. 57

شکل(2-8):هفت شاخص…. 60

شکل(2-9): ماتریس ارزیابی عملکرد. 62

شکل(2-10.): هرم عملکرد……………………………………………………………………………………………………………………………… 64

شکل (2-11): متد ممیزی و ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد. 70

شکل3-1. فرایند تحقیق. 86

شکل 4-1. نمودار سن افراد نمونه. 89

شکل 4-2. نمودار جنسیت افراد نمونه. 90

شکل 4-3. نمودار تحصیلات افراد نمونه. 91

شکل 4-4. نمودار پست سازمانی افراد نمونه. 92

فصل اول

کلیات

 

چکیده:

دنیای امروز، دنیای تغییر اطلاعات و دانش است. به همین سبب ضروری است که سازمانها قابلیت‌های لازم برای فعالیت در این شرایط را احراز نمایند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند اطلاعات مهم و مفید را یافته ، گزینش ، سازماندهی و منتشر کند . همچنین مدیریت دانش برای انجام فعالیت هایی چون حل مساله ، آموختن پویا و تصمیمگیری ضروری میباشد. مدیریت دانش می تواند عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد هوشمندانه تر بهبود بخشد. پژوهش ها نشان می دهند عوامل سازمانی از مهم ترین عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش هستند . روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی می باشد . جامعه آماری این پژوهش کارکنان شرکت  مترو تهران می باشند که حدود 420 نفر که از این تعداد 200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است . از یافته های پژوهش مشخص گردید مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی کارکنان در شرکت متروی تهران تاثیر دارد.

 

کلیدواژه:مدیریت دانش،عملکرد سازمانی، شرکت متروی.

 

مقدمه:

دانش همواره به صورت قدرت نگریسته شده است. می‌توان از آن به نفع تعداد زیادی از مردم برای یاری افزایش ثروت شماری اندک استفاده کرد، همیشه جستجو شده و اگر پیدا نشده، اختراع شده و یا دانش موجود شکل داده است. در طول تاریخ، صاحبان دانش برای کنترل و جیره‌بندی دانش، مبارزه کرده‌اند. دنیای تجارت هم به همین نگرش تمایل داشته است. از اواسط قرن نوزدهم، پیشرفت‌های علمی و فنون، قدرت تمدن‌ها و فرهنگ‌های مختلف را برای انتقال و گسترش دانش مشترک افزایش داده است (مک‌دانلد، جان؛ 32:1381). جامعه فراصنعتی امروزه جامعه ای اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوری‌های نیروافزا جای خود را به فناوری‌های دانش‌افزا می‌دهند. (احمدپور داریانی؛ 52:1381) و در محیط پویا و پیچیده امروزی برای سازمان‌ها ضروری است که به طور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد، اعتباربخشی و کاربرد در محصولات و خدمات خود به کار گیرند. بنابراین، مدیریت سازمان‌ها باید با تکیه بر دانش برتر، اتخاذ تصمیمات معقول‌تر در موضوع‌های مهم و بهبود عملکردهای مبتنی بر دانش را پیدا کنند.

مدیریت دانش یعنی فرایند استفاده خلاق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانش‌ها و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه، به سود خود سازمان (مک دانلد، 45:1381). بهره‌وری، کارایی، توانایی رقابت، نوآوری و … مفاهیمی هستند که با مدیریت دانش ارتباط تنگاتنگی دارند و پیامدهای استفاده از آن به شمار می‌آیند.

1-1.        بیان مساله:

دنیای امروز، دنیای تغییر اطلاعات و دانش است. به همین سبب ضروری است که سازمانها قابلیت‌های لازم برای فعالیت در این شرایط را احراز نمایند. مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان کمک می کند اطلاعات مهم و مفید را یافته ، گزینش ، سازماندهی و منتشر کند . همچنین مدیریت دانش برای انجام فعالیت هایی چون حل مساله ، آموختن پویا و تصمیم گیری ضروری میباشد. مدیریت دانش می تواند عملکرد سازمانی را با قادر ساختن سازمان به عملکرد هوشمندانه تر بهبود بخشد. پژوهش ها نشان می دهند عوامل سازمانی از مهم ترین عوامل مؤثر در پیاده سازی مدیریت دانش هستند . شرکت همکاران سیستم به دلیل نوع فعالیت، همواره با تغییرات گسترده و مداومی روبرو است. لذا مدیران این سازمان، به ضرورت به کارگیری شیوه های نوین از جمله پیاده سازی صحیح مدیریت دانش در شرکت خود پی برده و درصدد اجرای آن برآمده اند. بدین جهت پژوهش حاضر جهت مطالعه اجرای مطلوب سیستم مدیریت دانش در شرکت مذکور صورت پذیرفته است(مالهوترا،2001) . مدیریت دانش می تواند نتایج راهبردی مهمی برای سازمان ها در بر داشته باشد، به عنوان مثال باعث بهبود موقعیت رقابتی، افزایش بهروری، بهبود قابلیت چابکی سازمانی، حداکثر کردن سرمایه فکری، افزایش وفاداری مشتریان، بهبود نوآوری سازمان، بهبود اثربخشی عملیاتی و افزایش ارزش سهام شرکت ها می شود (راپس، ۲۰۰5). هدف مدیریت دانش ایجاد یک سازمان یادگیرنده و شراکت با ایجاد جریانی بین مخازن اطلاعات ایجاد شده توسط افراد قسمت های مختلف شرکت (مالی، عملکرد، هوش رقابتی، وغیره) و مرتبط کردن آن ها با یکدیگر است. به عبارت دیگر هدف نهایی مدیریت دانش ارتقای ارزش افزوده دانش موجود در سازمان به منظور توسعه و بهبود خلاقیت، بهره وری و ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان است (ورنا،2001). سازمان های موفق و کامیاب امروزی، سازمان ها یی هستند که دانش جدید را خلق و یا کسب کرده و آن را به شیوه های کاربردی برای بهبود فعالیت هایشان بدل کرده اند. آنها از شیوه هایی نو و خلاق برای اصلاح ساختار و عملکردشان بهره برده اند و در نتیجه توانسته اند دانش خود را به گونه ای مناسب و مؤثر مدیریت کنند. از این رو می توانند برای ما سرمشق و الگو باشند. هاینس مدیریت دانش را فرایندی می داند که مبتنی بر چهار رکن است: الف) محتوا: که به نوع دانش (آشکار یا نهفته بودن) مربوط می شود. ب) مهارت : دستیابی به مهارت هایی جهت استخراج دانش. ج) فرهنگ : فرهنگ سازمان ها باید مشوق توزیع دانش و اطلاعات باشد. د) سازماندهی: سازماندهی دانش موج(هاینس،2001). بنابر مطالب فوق الذکر پژوهشگر بدنبال یافتن پاسخ به این سوال است که آیا مولفه های مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی شرکت بهره برداری مترو تاثیر دارد؟

1-2.        اهمیت و ضرورت پژوهش

در یک نگاه کلی می توان گفت مدیریت دانش می تواند همان سازماندهی دانسته ها باشد، یعنی تلاش برای به دست آوردن دانش ضروری، اشتراک اطلاعات در داخل یک سازمان و تأکید بر تقویت حافظه سازمانی به منظور بهبود روند تصمیم گیری، افزایش تولید و حمایت از نوآوری در سازمان. ضمن آنکه پژوهش حاضر تاکنون در داخل کشور انجام نگرفته است ، نتایج  حاصل از آن می تواند موجب افزایش بهره وری وسوددهی، تقویت همکاری، کمک به برقراری و تسریع جریان انتقال دانش از تولید کننده به دریافت کننده، تسهیل اشتراک اطلاعات بین کارکنان و توان سازمان را برای مقابله با پدیده تورم اطلاعات افزایش دهد. سازمان ها امروزه تحت تاثیر عواملی از قبیل افزایش رقابت جهانی،دگرگونی های ناگهانی،نیاز به کیفیت و خدمات پس از فروش،وجود منابع محدود و … زیر فشارهای زیادی قرار دارند.پس از سالها تجربه دنیا به این نتیجه رسیده است که اگر سازمانی بخواهد در امور کاری و اقتصاد خود پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند،باید از نیروی انسانی متخصص،خلاق و با انگیزه بالا برخوردار باشد.منابع انسانی اساس ثروت واقعیت یک سازمان را تشکیل می دهد.توانمندسازی کارکنان یکی از تکنیکهای موثر برای افزایش بهره وری کارکنان و استفاده بهینه از ظرفیت و توانایی های فردی و گروهی آنها در راستای اهداف سازمانی است.با بررسی و تحلیل دانش و اهمیت و ویژگی های آن در حیطه عملکرد سازمان ها می توان دریافت که برخورداری از دانش و اطلاعات بروز برای ادامه حیات سازمان ها به یک ضرورت انکارناپذیر تبدیل شده است.اگر روند تغییر و تحول دانش در جامعه امروزی به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد این نتیجه مهم حاصل می شود که جامعه فرا صنعتی امروز جامعه اطلاعاتی است که در آن به تدریج فناوری های نیرو افزا جای خود را به فناوری های نیرو افزا جای خود را به فناوری های نیرو افزا جای خود را به فناوری های دانش افزا می دهند.در محیط پویا و پیچیده امروزی برای سازمان ها ضروری است که به طور مداوم دانش جدید را به شکل ایجاد،اعتباربخشی و کاریرد در محصولات و خدمات خود بکار گیرند.از جمله مزایای مدیریت دانش، افزایش کارایی داخلی ،هماهنگی، کیفیت سرویس دهی به مشتریان و افزایش کلی بهره وری  شرکت مترو است .افزون بر این دچار تغییر و تحولات گسترده در سطح مدیران ارشد می شوند و با رفتن مدیران تمام تجارب آنها هم با آنان می رود و هیچ ساز و کاری برای ذخیره سازی تجارب آنها وجود ندارد و ضروری است که در این زمینه تمهیداتی اندیشیده شود. تغییرات محیطی و افزایش رقابت جهانی، موضوع توانمندسازی کارکنان را در کانون توجه مدیران قرار داده است. چرا که شرکت مترو با داشتن کارکنان توانمند متعهد ماهر و با انگیزه بهتر خواهند توانست خود را با تغییرات وفق کنند توانمند سازی سالمترین روش سهیم نمودن دیگر کارکنان در قدرت است. بکارگیری مدیریت دانش در شرکت مترو به افزایش دانش و آگاهی های کارکنان و نیز غنی شدن محتوای مشاغل کمک زیادی می کند و دانش کارکنان موجب تسلط حرفه ای آنها برسازمان می شود و اگر این جمله معروف «دانش،توانایی است» را بپذیریم ، آنگاه می توانیم ادعا کنیم در شرکت هایی که مدیریت دانش در آنها بکار گرفته می شود ، کارکنان از قدرت و توانایی بیشتری برخوردارند.از طرفی بکارگیری مدیریت دانش علاوه بر اینکه روی محیط کار تاثیر می گذارد ، موجب به وجود آمدن رقابت بین کارکنان شرکت مترو می شود و موجب توسعه و بهینه سازی عملیات داخلی شرکت و کاهش هزینه های داخلی و تسریع در انجام کارها می گردد. علاوه بر این به مدیران و پرسنل این امکان را می دهد که از دانش ،مهارت و تجربه همه افراد شرکت استفاده کنند اما متاسفانه تعداد مدیران و گروه هایی که راه و رسم ایجاد فرهنگ توانمند سازی را بدانند اندک است.

تعداد صفحه:139

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.