رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها درچرخه های تجاری مختلف

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                                                   دانشگاه آزاد اسلامی                                                             واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته : حسابداری

 

عنوان:

تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها درچرخه های تجاری مختلف

 

 

نیمسال تحصیلی

بهمن 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست

عنوان:

فصل اول  1

کلیات تحقیق  1

1-1 . مقدمه 2

1-2. بیان مسأله 2

1-3. اهمیت و ضرورت  تحقیق  4

1-4. اهداف تحقیق  4

1-4-1.  اهداف علمی  4

1-4-2. اهداف کاربردی  5

1-5. سؤالات تحقیق: 5

1-6. فرضیه ‏های تحقیق: 5

1-7. . متغیرهای تحقیق  6

1-7-1. متغیر مستقل  6

1-7-2. متغیر وابسته: 7

1-7-3.  متغیر کنترلی: 7

1-8. روش تحقیق  8

1-9. قلمرو تحقیق: 8

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق:. 9

1-9-2. قلمرو مکانی تحقیق: 9

1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق:. 9

1-10. تعریف واژگان کلیدی  9

1-11 .خلاصه فصل: 11

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………….12

2-1. مقدمه 13

2-2. مدیریت سرمایه در گردش   13

2-2-1. تعاریف ارائه شده از مدیریت سرمایه در گردش   15

2-2-2. اهداف مدیریت سرمایه در گردش   16

2-2-3. دلایل توجه مدیریت به سرمایه در گردش   17

2-2-4. مدیریت سرمایه در گردش کارا 18

2-2-5. انواع سرمایه در گردش   19

2-2-6. عوامل موثر بر سرمایه در گردش   19

2-2-7. شاخص های مدیریت سرمایه در گردش   22

2-2- 7-3. مدت زمان پرداخت حساب های پرداختنی. 24

2-2-7-4. چرخه تبدیل وجه نقد: 24

2-2-8. تجزیه و تحلیل نسبت های سرمایه در گردش   26

2-2-8-1. نسبت جاری  26

2-2-8-2. نسبت آنی  27

2-2-8-3. نسبت دارائی های جاری به کل دارائی ها: 28

2-2-8-4. نسبت بدهی های جاری به کل دارائی ها: 28

2-2-8-5. نسبت های نقدینگی: 29

2-2-9. استراتژی های سرمایه در گردش   30

2-2-9-1. استراتژی محافظه کارانه: . 30

2-2-9-2. استراتژی جسورانه:. 31

2-2-9-3. استراتژی متعادل: 31

2-2-10. نسبت های مالی و استراتژی های سرمایه در گردش   32

2-2-11. نقش اطمینان و عدم اطمینان در انتخاب استراتژی سرمایه در گردش   33

2-2-12. سبد مدیریت  سرمایه در گردش   34

2-2-12-1. مدیریت وجوه نقد: 34

2-2-12-2. مدیریت موجودی ها: 35

2-2-12-3. مدیریت حساب های دریافتنی: 37

2-2-13. سرمایه در گردش  و تامین مالی کوتاه مدت   39

2-2-14. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر عملکرد مالی سازمان  43

2-2-14-1. سیاست های مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد: 43

2-2-14-2. شاخص های مدیریت سرمایه در گردش  و عملکرد: 44

2-2-15. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری  46

2-3. مفاهیم سود 47

2-3-1. شاخص های سودآوری  47

2-3-1-1. حاشیه سود ناخالص    48

2-3-1-2. نسبت سود عملیاتی خالص    48

2-3-1-3. بازده ناخالص دارایی های غیرمالی  48

2-3-1-4. حاشیه سود فروش   49

2-3-1-5. بازده کل دارایی ها(ROA) 49

2-3-1-6. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) 49

2-3-1-7. سود هر سهم(EPS) 50

2-3-1-8. سود تقسیمی هر سهم(DPS) 50

2-3-1-9. درصد سود تقسیمی  50

2-4. چرخه های تجاری  50

2-4-1. تاثیر چرخه های تجاری بر مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری  51

2-5. مطالعات انجام شده بر روی مدیریت سرمایه در گردش   52

فصل سوم- روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..53

3-1. مقدمه 57

3-2. نوع تحقیق: 57

3-2-1. نوع تحقیق بر مبنای هدف: 57

3-2-2. نوع تحقیق بر مبنای ماهیت و روش: 57

3-3. جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری: 58

3-4. روش جمع آوری داده ها 59

3-5. فرضیه های تحقیق  60

3-6. متغیرهای تحقیق: 61

3-6-1.  متغیر مستقل: 61

3-6-2. متغیر وابسته: 62

3-6-3.  متغیر کنترلی: 63

3-7. تحلیل رگرسیون و تحلیل همبستگی: 63

3-8. روش آزمون فرضیه ها: 65

3-9 .مدل های رگرسیون تحقیق: 65

3-10. انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده ها: 68

3-10-1 .  رگرسیون سری زمانی: 68

3-10-2. رگرسیون مقطعی  68

3-10-3 . تخمین مدل های رگرسیون ترکیبی: 69

3-11 . ضریب همبستگی  71

3-12 . بررسی پیش شرط های لازم برای استفاده از مدل رگرسیون: 71

3-12-1 . آزمون معنادار بودن مدل رگرسیونی: 71

3-12-2. آزمون معناداری متغیرهای مستقل: 72

3-12-3 .آزمون نرمال بودن متغیرهای تحقیق: 72

3-12-4. آزمون خودهمبستگی  73

3-13. آزمون هم خطی: 74

3-14. مانایی متغیرها: 74

3-15. آزمون هم انباشتگی: 75

3-16. خلاصه فصل: 76

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………………77

4-1. مقدمه: 78

4-2. آماره توصیفی داده های تحقیق: 78

4-3. نتایج آزمون های اولیه 80

4-3-1. آزمون ریشه واحد  80

4-3-2. آزمون هم انباشتگی: 82

4-3-3. عدم هم خطی میان متغیرهای مستقل  85

4-4. آزمون فرضیه ها: 87

4-4-1. نتایج حاصل از تخمین فرضیات گروه اول: 93

4-4-2. نتایج حاصل از تخمین فرضیات گروه دوم: 96

4-4-3. نتایج حاصل تخمین فرضیات گروه سوم: 99

4-4-4. نتایج حاصل تخمین فرضیات گروه چهارم: 101

4-5. خلاصه: 104

فصل پنجم نتیجه گیری وپیشنهادات……………………………………………………………………………………………..105

5-1. مقدمه: 106

5-2. خلاصه تحقیق و ادبیات موضوع: 106

5-3. فرضیات و نتایج آزمون ها: 107

5-4. نتایج تحقیق و مقایسه آن با یافته های تحقیقات قبلی  110

5-5. پیشنهادات   111

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی  111

5-5-2. پیشنهادات برای تحقیقات آتی  112

5-6. محدودیت های تحقیق  112

5-7. خلاصه فصل  113

الف- منابع فارسی: 115

ب- منابع انگلیسی: 117

چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………118

 

 

فهرست جداول:

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

جدول 3-1. مراحل انتخاب نمونه…………………………………………………………………………………………………………………….59

جدول 3-2. نحوه تعیین دوره های اقتصادی……………………………………………………………………………………………..67

جدول 4-1. آماره توصیفی متغیرهای پژوهش……………………………………………………………………………………………79

جدول 4-1-2. نتایج حاصل از آزمون جارک برا………………………………………………………………………………………..79

جدول 4-2. نتایج آزمون ریشه واحد………………………………………………………………………………………………………..81

جدول 4-3. نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه اول……………………………83

جدول 4-4. نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه دوم…………………………….83

جدول 4-5. نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه سوم………………………….84

جدول 4-6. نتایج آزمون هم انباشتگی پدرونی و دیکی فولرپیشرفته برای فرضیات گروه چهارم …………………….84

جدول4-7. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه اول………………………………………………………………85

جدول4-8. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه دوم………………………………………………………………86

جدول4-9. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه سوم……………………………………………………………..86

جدول4-10. نتایج هم خطی متغیرهای مستقل در فرضیات گروه چهارم………………………………………………………..86

جدول 4-11. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه اول……………………………………………………..89

جدول 4-12. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه اول …………………………………………………………..90

جدول 4-13. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه دوم ……………………………………………………90

جدول 4-14. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه دوم …………………………………………………………..91

جدول 4-15. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه سوم   ………………………………………………..91

جدول 4-16. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه سوم…………………………………………………………..92

جدول 4-17. خروجی آزمون Fixed Effects برای فرضیات گروه چهارم…………………………………………………92

جدول 4-18. خروجی آزمون Huasman برای فرضیات گروه چهارم………………………………………………………..93

جدول4-19. نتایج مدل 1-1………………………………………………………………………………………………………………….93

جدول4-20. نتایج مدل 1-2………………………………………………………………………………………………………………….94

جدول4-21. نتایج مدل 1-3………………………………………………………………………………………………………………….95

جدول4-22. نتایج مدل 2-1………………………………………………………………………………………………………………….96

جدول4-23. نتایج مدل 2-2………………………………………………………………………………………………………………….97

جدول4-24. نتایج مدل 2-3………………………………………………………………………………………………………………….98

جدول4-25. نتایج مدل 3-1………………………………………………………………………………………………………………….99

جدول4-26. نتایج مدل 3-2………………………………………………………………………………………………………………….99

جدول4-27. نتایج مدل 3-3………………………………………………………………………………………………………………100

جدول4-28. نتایج مدل 4-1……………………………………………………………………………………………………………..101

جدول4-29. نتایج مدل 4-2……………………………………………………………………………………………………………….102

جدول4-30. نتایج مدل 4-3………………………………………………………………………………………………………………..103

جدول 5-1. خلاصه نتایج فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………109

جدول الف-1. شرکت های نمونه انتخابی……………………………………………………………………………………………….121

 

 

فهرست پیوست و نمودارها

عنوان                                                                                                              شماره صفحه

 

پیوست ب – آمار توصیفی   ……………………………………………………………………………………………………………… 122   

پیوست  پ – نرمال سازی متغیرهای وابسته ………………………………………………………………………………………… 122

پ-1. نرمال سازی متغیر سازی متغیر وابسته ROA…………………………………………………………………………………..123

ج-2.نرمال سازی متغیر وابستهGOI ……………………………………………………………………………………………………….123

ج-2-1. آمار توصیفی GOI بعد از نرمالسازی………………………………………………………………………………………..123

پیوست د- آزمون مانایی   ……………………………………………………………………………………………………………………..124

د-1. مانایی ROA………………………………………………………………………………………………………………………………124

د-2. مانایی GOI………………………………………………………………………………………………………………………………..124

د-3. ماناییCCC………………………………………………………………………………………………………………………………..125

د-4 مانایی AP……………………………………………………………………………………………………………………………………126

د-5. مانایی AR…………………………………………………………………………………………………………………………………..126

د-6. مانایی INV…………………………………………………………………………………………………………………………………127

د-7. مانایی CR………………………………………………………………………………………………………………………………….128

د-8. مانایی DEBT…………………………………………………………………………………………………………………………….129

د-9. مانایی SALES………………………………………………………………………………………………………………………….129

پیوست ه – تخمین مدل ها…………………………………………………………………………………………131

ه-1. تخمین مدل ها با متغیر وابسته ROA……………………………………………….…………………….……131

ه-1-1. تخمین مدل ها با متغیر وابسته ROA بدون در نظرگرفتن متغیرهای مجازی……………….………131

ه-1-1-1. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC) …………………………………………………………………………………131

ه-1-1-2. تخمین مدل دوم (متغیر مستقل AP)…………………………………………………………………………………..134

ه-1-1-3. تخمین مدل سوم (متغیر مستقل AR)         ……………………………………………………………………………137

ه-1-1-4. تخمین مدل چهارم(متغیر مستقل INV)      ……………………………………………………………………………140

ه-1-2. تخمین مدل ها با متغیر وابسته ROA با در نظر گرفتن متغیر مجازی رکود…………………………………… 143

ه-1-2-1. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC)…………………………………………………………………………………….143

ه-1-2-2. تخمین مدل دوم با (متغیر مستقل AP)       …………………………………………………………………………….147

ه-1-2-3. تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR)      ……………………………………………………………………………150

ه-1-2-4. تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) ……………………………………………………………………………153

ه-1-3. تخمین مدل ها با متغیر وابسته ROA با در نظر گرفتن متغیر مجازی رونق…………………………………….156

ه-1-3-1. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC)…………………………………………………………………………………156

ه-1-3-2. تخمین مدل دوم (متغیر مستقل AP)          ……………………………………………………………………………160

ه-1-3-3. تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR)      ………………………………………………………………………….163

ه-1-3-4. تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) ………………………………………………………………………… 166

ه-2. تخمین مدل ها با متغیر وابسته   GOI……………………………………………………………………………………………169  

ه-2-1. تخمین مدل ها با متغیر وابسته GOI بدون در نظر گرفتن متغیرهای مجازی……………………………………169

ه-2-1-1. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC)       …………………………………………………………………………..169

ه-2-1-2. تخمین مدل دوم (متغیر مستقل AP)          ……………………………………………………………………………172

ه-2-1-3. تخمین مدل سوم (متغیر مستقل AR)…………………………………………………………………………………….175

ه-2-1-4. تخمین مدل چهارم (متغیر مستقل INV)…………………………………………………………………………….179

ه-2-2. تخمین مدل ها با متغیر وابسته GOI با در نظر گرفتن متغیر مجازی رکود………………………………………182

ه-2-2-1. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC)………………………………………………………………………………. 182

ه-2-2-2. تخمین مدل دوم با (متغیر مستقل AP) ………………………………………………………………………………..185

ه-2-2-3. تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR) ……………………………………………………………………………..188

ه-2-2-4. تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) …………………………………………………………………………..191

ه-2-3. تخمین مدل ها با متغیر وابسته GOI با متغیر مجازی رونق……………………………………………………………..195

ه-2-3-1. تخمین مدل اول (متغیر مستقل CCC) ………………………………………………………………………………….195

ه-2-3-2. تخمین مدل دوم با (متغیر مستقل AP) …………………………………………………………………………………198

ه-2-3-3. تخمین مدل سوم با (متغیر مستقل AR) ………………………………………………………………………………201

ه-2-3-4. تخمین مدل چهارم با (متغیر مستقل INV) ……………………………………………………………………………204

 

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت و تاثیر چرخه های تجاری(رکود و رونق) بر رابطه بین این دو متغیر می باشد. در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سرمایه در گردش از چهار معیار چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات و دوره گردش موجودی کالا و برای اندازه گیری میزان سودآوری از دو معیار بازده دارایی ها و بازده ناخالص دارایی های غیرمالی استفاده شده است. برای بررسی اثر چرخه های مختلف تجاری بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری از متغیرهای تعاملی استفاده شده است؛ که D1 متغیر ساختگی دوران رکود و D2 متغیر ساختگی دوران رونق می باشد. برای کنترل سایر عوامل تاثیر گذار بر مدل، متغیرهای نسبت جاری، نسبت بدهی و اندازه شرکت نیز به عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده اند. برای آزمون فرضیه ها، تعداد 107 شرکت طی سال های 1385 تا 1392 از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به روش سیستماتیک انتخاب شده و متغیرهای تحقیق به وسیله نرم افزار Eviews و مدل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی فرضیه ها نشان دهنده تائید رابطه منفی بین چرخه تبدیل وجه نقد و دوره وصول مطالبات با سودآوری بود. رابطه موجودی کالا با سود آوری مثبت و معنادار ارزیابی شد که با نتیجه مورد انتظار (رابطه منفی)  متفاوت بود که منتج به رد این فرضیه گردید. بین دوره پرداخت بدهی با سودآوری نیز رابطه مثبت و معناداری یافت شد. نتایج همچنین نشان داد که چرخه های مختلف تجاری بر رابطه بین این متغیرها، تاثیرگذار نمی باشند.

کلمات کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، چرخه تبدیل وجه نقد، دوره پرداخت بدهی، دوره وصول مطالبات، دوره گردش موجودی کالا، سودآوری ، چرخه های مختلف تجاری

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

1-1 . مقدمه

مدیریت سرمایه در گردش نقش اساسی را در عملکرد روزانه واحدهای تجاری ایفا می کند. هر گونه تصمیمی كه در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات قابل ملاحظه ای روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد، كه باعث تغییر ارزش شركت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد. در تحقیق حاضر كه در حوزه مدیریت مالی انجام شده است سعی بر آن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات كتابخانه ای ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در دوره رونق و رکود مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

 

1-2. بیان مسأله

مدیریت سرمایه در گردش یکی از اجزای مهم مدیریت تامین مالی شرکت ها است، به این دلیل که بطور مستقیم بر نقدینگی، سودآوری و توانایی پرداخت بدهی شرکت ها تاثیر می گذارد(جیل و همکاران[1]، 2010). مدیریت سرمایه در گردش عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش به نحوی که ثروت سهامداران افزایش یابد. پاداچی[2](2006)، بیان می کند به چند دلیل مدیریت سرمایه درگردش برای سلامت مالی واحدهای تجاری ضروری است: اولاً، اگر مبالغ سرمایه گذاری شده در سرمایه در گردش نسبت به جمع دارایی های موجود شرکت، ناموزون باشد؛ ممکن است که این مبالغ در یک موقعیت کارا، استفاده نشده باشد. دارایی در مدیریت سرمایه در گردش مخصوصاً در شرکت های تولیدی از اهمیت خاصی برخوردار است. به عبارتی دیگر، مدیریت خوب و منظم سرمایه در گردش منجر به افزایش ارزش بازار واحد تجاری می شود و مدیریت کارای سرمایه درگردش می تواند نتایج اساسی به بار آورد و چشم پوشی از آن برای هر شرکتی ممکن است خطرناک باشد. ثانیاً، مدیریت سرمایه در گردش به طور مستقیم بر نقدینگی و سودآوری واحدهای تجاری و همچنین ارزش خالص آنها، اثر می گذارد.

مدیریت سرمایه در گردش به دو گروه مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری تقسیم می‌شود. ایجاد تعادل در دارایی های جاری و بدهی های جاری از اهمیت خاصی برخوردار است، بطوریکه تصمیم گیری در مورد یکی بر روی دیگری تاثیر زیاد می‌گذارد. در اداره امور سرمایه درگردش یک واحد تجاری استراتژی های گوناگونی وجود دارد که از تلفیق استراتژی دارایی های جاری و استراتژی بدهی های جاری حاصل می‌شود.

مدیریت سرمایه در گردش واحد تجاری در شرایط مختلف باید استراتژی های مناسبی را برای شرکت انتخاب کند تا بتواند به نحو کارآمد دارایی های جاری و بدهی های جاری را اداره نماید و تامین مالی اقتصادی صورت گیرد و بدین طریق بازده شرکت را بالا برده و ثروت سهامداران را حداکثر نماید. به عبارتی ارزش‌زایی مدیریت سرمایه در گردش بسیار حائز اهمیت است. چنانچه نوع استراتژی مدیریت دارایی های جاری و بدهی های جاری در موقعیتی معین به گونه ای مناسب انتخاب شود، امکان دستیابی به بهترین استراتژی مدیریت سرمایه در گردش فراهم خواهد شد. بررسی، کنترل و برنامه ریزی درباره اقلام سرمایه در گردش به منظور انتخاب بهترین راهبرد در مدیریت آن بایستی منجر به افزایش بازدهی، توان نقدینگی، توان پرداخت بدهی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی گردد. تداوم فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت مدیریت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلندمدت فراهم شود. نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهی های سررسید شده و استفاده از فرصت های ناگهانی مناسب جهت سرمایه گذاری که نشانه ای از انعطاف پذیری واحد تجاری می باشد و دسترسی به مواد اولیه برای تولید بطوری که شرکت بتواند به موقع جوابگوی مشتریان باشد دال بر اهمیت سرمایه در گردش است هرگونه تصمیمی در این بخش توسط مدیران واحد تجاری اتخاذ می شود اثرات شدیدی بر روی بازدهی عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتا ثروت سهامداران خواهد شد.

این پژوهش همچنین تاثیر چرخه های تجاری را بر رابطه بین سرمایه در گردش، تفاوت بین دارایی ها و بدهی های اخیر و عملکرد شرکت را بررسی می کند. نوسانات گسترده اقتصادی نوعی واکنش بیرونی بر عملکرد شرکت است و نقش مهمی را در تقاضا، تولیدات و هر تصمیم گیری مالی دیگر ایفا می کند. اهمیت مدیریت موجودی کارآمد و دوره‌های تبدیل حساب‌های دریافتنی در طول دوره‌های رکود اقتصادی افزایش می‌یابد. افزایش قدرت پیش بینی شرایط اقتصادی آینده، برای اینکه شرکت ها را قادر به ارائه سرمایه گذاری کافی در سرمایه در گردش، در زمان رکود اقتصادی کند، برای شرکت ها مزیت هایی را به وجود می آورد. رکود اقتصادی می‌تواند برای شرکت ها صورت موجودی گسترده ای به وجود آورد که نقد کردن آن مشکل باشد. بنابراین یک پیش بینی مناسب می‌تواند شرکت ها را قادر به حفظ مبنای موجودی کارآمد کند. تقاضای در حال کاهش مشتری، در زمان رکود اقتصادی دارای استلزامات مهمی در سیاست اقتصادی است تقاضای کاهش یافته در زمان رکود اقتصادی به سرعت سرمایه در گردش تجاری را کاهش می دهد. هدف سیاست اقتصادی که افزایش جریانات نقدینگی شرکت چه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، می تواند جزء مزیت گسترده فشار در حال کاهش در سرمایه در گردش باشد.

در این تحقیق بررسی می‌کنیم که آیا مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها در دوران رونق و رکود اقتصادی تاثیری دارد؟

 

1-3. اهمیت و ضرورت  تحقیق

مدیریت سرمایه در گردش یکی از بخش هایی است که در ساختار مدیریتی یک سازمان نقش حیاتی ایفا می‌کند و برای تداوم عملیات تجاری بسیار ضروری است. سرمایه در گردش یک سرمایه معاملاتی است که بیشتر از یک سال در شرکت باقی نمی ماند. وجهی که در این اقلام سرمایه گذاری می شود، در طول عملیات تجاری تغییر می کند. تحقیق حاضر به مدیران و سرمایه گذاران نشان می دهد که مدیریت سرمایه در گردش چه تاثیری بر سود آوری شرکت دارد و چرخه های مختلف تجاری چگونه بر این رابطه تاثیر می گذارند. این تحقیق می تواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:

 • سرمایه گذاران و سهامداران شرکت های بورس اوراق بهادار تهران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه
 • مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • تحلیلگران مالی بازار سرمایه و اعتباردهندگان
 • دانش پژوهان و محققان در زمینه های حسابداری و مالی.

 

1-4. اهداف تحقیق

1-4-1.  اهداف علمی

 1. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه بر گردش بر سودآوری شرکت
 2. بررسی تاثیر چرخه تبدیل وجه نقد بر سودآوری شرکت
 3. بررسی تاثیر دوره پرداخت بدهی بر سودآوری شرکت
 4. بررسی تاثیر دوره وصول مطالبات بر سودآوری شرکت
 5. برسی تاثیر چرخه های تجاری (رکود و رونق اقتصادی) بر رابطه بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری

 

1-4-2. اهداف کاربردی

 1. آشنایی مدیران و سرمایه گذاران با مدیریت سرمایه در گردش و اجزای تشکیل دهنده آن
 2. آشنایی مدیران با تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت
 3. آشنا نمومدن مدیران و سرمایه گذاران با چرخه های تجاری مختلف و تاثیر این چرخه ها بر سرمایه در گردش و سودآوری شرکت

 

[1] .Gill et al.

[2] .Padachi

تعداد صفحه :227

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.