تربیت بدنی

پایان نامه تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی­های کینماتیکی راه­ رفتن

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

 

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته  تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی

  

عنوان:

 

تاثیر متقابل خستگی و ساختار کف پا بر ویژگی­های کینماتیکی راه ­رفتن

  آبان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2. تعریف مساله و بیان نکات اصلی………………………………………………………………………………………………. 4

1-4 اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

.1-4-1 هدف کلی……………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-4-2. اهدف جزیی…………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5. فرضیه ­های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-6. روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 7

1-7.  محدودیت­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………. 9

1-8. تعریف عملیاتی واژه ­ها……………………………………………………………………………………………………………… 9

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

2-2.  آناتومی و ساختار پا…………………………………………………………………………………………………………………. 14

2-3.  مفاصل پا…………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

2-4.  قوس­های پا…………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-5. عضلات عمل کننده روی مجموعه پا………………………………………………………………………………………… 19

2-5-1.  عضلات قسمت خارجی پا…………………………………………………………………………………………. 19

2-5-6. عضله درشت نئی قدامی………………………………………………………………………………………………. 20

2-5-7. عضله دوقلو………………………………………………………………………………………………………………… 21

2-5-8. عضله نعلی………………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-5-9.   عضله نازک نئی طویل………………………………………………………………………………………………. 22

2-6. کف پای صاف…………………………………………………………………………………………………………………………. 23

2-7. انواع کف پای صاف………………………………………………………………………………………………………… 24

2-7-1 کف پای صاف منعطف………………………………………………………………………………………………… 24

2-7-2. کف پای صاف غیر منعطف(سخت) 26

2-8. عوارض ناشی از صافی کف پا………………………………………………………………………………………………….. 27

2-9.  راه رفتن…………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

2-9-1.  اصطلاح شناسی راه رفتن…………………………………………………………………………………………………….. 27

2-9-2  بیومکانیک راه رفتن……………………………………………………………………………………………………………… 29

2-10. سیکل راه رفتن………………………………………………………………………………………………………………. 31

2-11. مراحل تشکیل دهنده فاز استانس…………………………………………………………………………………… 35

2-12. رویدادهای مرحله نوسان……………………………………………………………………………………………….. 37

  1. مرحله پروپالژن……………………………………………………………………………………………………………………. 37

2-13.  استراید، استپ، کدنس………………………………………………………………………………………………….. 39

2-14.  حرکت مفاصل . 42

2-15.  حرکات در صفحه ساجیتال…………………………………………………………………………………………… 43

2-16.  خستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-16-1.  خستگی در سطح سیستم اعصاب مرکزی………………………………………………………………………….. 46

2-16-2.  خستگی در سطح نخاع و اعصاب محیطی…………………………………………………………………………. 46

2-16-3.  خستگی در محل اتصال عصبی عضلانی .. 47

2-16-4.  خستگی در عضله……………………………………………………………………………………………………………… 48

2-17.  پروتکلهای خستگی اندام تحتانی…………………………………………………………………………………………… 48

2-18. میزان درک فشار (RPE) 49

2-19.  اثر خستگی بر پارامترهای بیومکانیکی راه رفتن……………………………………………………………………… 50

فصل سوم: روش پژوهش

3-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-2. نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

3-3. جامعه آماری و نحوه گزینش نمونه­ ها……………………………………………………………………………………….. 55

3-3-1. شرایط عمومی ورود به آزمون………………………………………………………………………………………………. 55

3-3-2 شرایط اختصاصی ورود به آزمون . 55

3-3-2-1  شاخص قوس………………………………………………………………………………………………………………….. 56

3-3-2-2.  ارتفاع ناوی نرمالایز شده ………………………………………………………………………………………………..  58

3-3-2-3. افت ناوی………………………………………………………………………………………………………………………… 59

3-3-3.  مشخصات آزمودنی­های شرکت کننده در پژوهش 60

3-4. متغیرهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-4-1  متغیرهای مستقل…………………………………………………………………………………………………………………… 61

3-4-2  متغیرهای وابسته . 61

3-5 ابزار اندازه ­گیری…………………………………………………………………………………………………………………………. 62

3-6. روش اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………… 65

3-7.  تجزیه و تحلیل داده ­های کینماتیکی………………………………………………………………………………………….. 66

3-8. روش­های آماری……………………………………………………………………………………………………………………….. 68

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه . 71

4-2 نتایج حاصل از پیش آزمون……………………………………………………………………………………………………….. 71

4-2-1   مقایسه زوایای مفاصل گروه­ های کف پای صاف و نرمال طی پیش آزمون………………………….. 71

4-2-2  مقایسه متغیرهای سری زمانی گروه­ های کف پای صاف و نرمال طی پیش آزمون…………………. 74

4- 3. مقایسه تفاوت­های درون گروهی……………………………………………………………………………………………… 75

4-3-1.  بررسی نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای زوایای مفصلی در پیش و پس آزمون گروه نرمال…. 75

4-3-2  بررسی نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای زوایای مفصلی در پیش و پس آزمون گروه کف پای صاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 78

4-3-3   بررسی نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای سری_ زمانی پیش و پس آزمون گروه نرمال……….. 81

4-3-4  بررسی نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای سری_ زمانی پیش و پس آزمون گروه کف پای صاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

4-4  نتایج حاصل از مقایسه تفاوت­های بین گروهی…………………………………………………………………………. 84

4-4-1 بررسی نتایج حاصل از مقایسه مقادیر تغییرات زوایای مفاصل بین گروه های کف پای صاف و نرمال در پای راست و چپ……………………………………………………………………………………………………………….. 84

4-4-2  بررسی نتایج حاصل از مقایسه داده ­های سری زمانی مفاصل بین گروه­ های کف پای صاف و نرمال………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

4-5. مقایسه تفاوت­های بین گروهی در پس­آزمون……………………………………………………… 94

4-5-1. مقایسه نتایج حاصل از میانگین­های داده ­های زوایای مفاصل بین گروه­ های کف پای صاف و نرمال در پای راست و چپ در پس­آزمون……………………………………………………………… 94

4-5-2. مقایسه نتایج حاصل از اختلاف میانگین­های داده ­های سری-زمانی بین گروه­ های کف پای صاف و نرمال در پای راست و چپ در پس­آزمون………………………………………………………………………………………………………………………………….. 95

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….. 99

5 -2. بررسی نتایج حاصل از پیش آزمون………………………………………………………………..   99

5-2-1.  زوایای مفصلی مچ پا زانو و ران در مرحله ضربه پاشنه……………………………………. 99

5-2-2.  زوایای مفصلی مچ پا زانو و ران در مرحله میانه استانس………………………………… 100

5-2-3 زوایای مفصلی مچ پا زانو و ران در مرحله پروپالژن ………………………………………………………. 101

5-3 بررسی نتایج حاصل از مقایسه تفاوت های درون گروهی………………………………………………….. 102

5-4 بررسی نتایج حاصل از مقایسه تغییرات متغیرها بین گروه­ ها در پس آزمون…………………………. 103

5-5.  بررسی نتایج حاصل از مقایسه تفاوت­های بین گروهی در پس آزمون ……………………. 104

5-6. نتیجه ­گیری نهایی………………………………………………………………………………………………………………. 104

5-7. پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………..   104

پیوست الف: رضایت نامه………………………………………………………………………………………………………………….. 101

پیوست ب: پرسشنامه ورود به آزمون…………………………………………………………………………………………………. 102

منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 103

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1. عوامل ایجاد کف پای صاف در گروه های مختلف سنی………………………………………………… 26

جدول 2-2.  مقیاس 20-6 نمره­ای RPE…………………………………………………………………………………………. 50

جدول 3- 1. مشخصات دموگرافیکی آزمودنی های شرکت کننده در پژوهش……………………………………. 61

جدول 4-1. مقایسه نتایج پیش آزمون متغیرهای زوایه­ای مفاصل بین گروه های کف پای صاف و نرمال………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

جدول 4-2.  مقایسه نتایج پیش آزمون متغییرهای سری زمانی بین گروه های کف پای صاف و نرمال. 74

جدول 4-3. مقایسه نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای سری_ زمانی پیش و پس آزمون گروه نرمال…… 81

جدول 4-4.  مقایسه نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای سری_ زمانی پیش و پس آزمون گروه کف پای صاف…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 82

جدول 4-5  مقایسه نتایج حاصل از مقایسه مقادیر تغییرات زوایای مفاصل بین گروه ها در پای راست و چپ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 84

جدول 4-.6  مقایسه نتایج حاصل از داده ­های سری زمانی مفاصل بین گروه­ های کف پای صاف و نرمال در پای راست و چپ……………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 4-7. نتایج حاصل از اختلاف میانگین­های داده ­های زوایای مفاصل بین گروه­ های کف پای صاف و نرمال در پای راست و چپ در پس­آزمون………………………………………………………. 94

 

 

فهرست اشکال

شکل 2- 1. مفصل تالوکرورال (مچ پا)……………………………………………………………………….. 16

شکل 2- 2. محور مفصل ساب تالار……………………………………………………………………………. 17

شکل 2- 3. وضعیت محور مفصل ساب تالار . 17

شکل 2- 4. سوپینیشن (راست) و پرونیشن (چپ). 18

شکل 2- 5. قوسهای کف پایی…………………………………………………………………………………… 19

شکل 2- 6. تست جک ……………………………………………………………………………………………  25

شکل 2- 7. مراحل مختلف راه رفتن……………………………………………………………………………. 31

شکل 2- 8. مرحله استانس سیکل راه رفتن …………………………………………………………………..  32

شکل 2- 9. مرحله نوسان سیکل راه رفتن …………………………………………………………………….  33

شکل 2- 10. تماس اولیه ………………………………………………………………………………………….  33

شکل 2- 11. صاف شدن پا ………………………………………………………………………………………  34

شکل 2- 12. مرحله میانی استانس………………………………………………………………………………. 34

شکل 2- 13. جدا شدن پاشنه از زمین …………………………………………………………………………  34

شکل 2- 14. جدا شدن انگشتان …………………………………………………………………………………  35

.شکل 2-16: فوت فلت… 36

شکل 2-17: میداستانس… 36

شکل2-18: جدا شدن پاشنه. 37

شکل 2-19 : جدا شدن پنجه . 37

شکل2-20: مرحله شتاب گرفتن.. 38

شکل 2-21 : مرحله میانه نوسان  38

شکل 2-24: زوایای مفاصل.. 44

شکل 3- 1. نواحی سه گانه کف پا و دستورالعمل محاسبه شاخص قوس. 56

شکل 3- 2. طبقه بندی انواع پا براساس شاخص قوس. 57

شکل 3-4 . نحوه محاسبه مساحت در نرم افزار Autocad. 58

شکل 3-5. ارتفاع ناوی، طول محور بریده شده پا …………………………………………………………..  59

شکل 3- 6. نحوه اندازه گیری افت استخوان ناوی. 60

شکل 3- 7.  L wand و مارکرهای مورد استفاده 62

شکل 3- 8. فضای آزمایشگاه و محل قرارگیری دوربینها در نرم افزار و در آزمایشگاه 63

شکل 3- 9. محیط نرم افزار vicon. 64

شکل 3- 10 مارکرهای  نصب شده روی اندام تحتانی……………………………………………………… 66

شکل 3-11. راه رفتن در مسیر، لحظه برخورد پاشنه و بلند شدن پنجه…………………………………. 66

شکل 3-12. نمایی از نرم افزار vicon هنگام تجزیه و تحلیل داده ها و فیلترینگ……………………. 67

 

 

فهرست نمودارها

 

نمودار 4-1 مقایسه مقادیر زوایای مفصل مچ پا در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای راست گروه نرمال………………………………………………………………………………………………………………………………. 75

نمودار 4-2 مقایسه مقادیر زوایای مفصل زانو در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای راست گروه نرمال . 75

نمودار 4-3 مقایسه مقادیر زوایای مفصل ران در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای راست گروه نرمال………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

نمودار 4-4 مقایسه مقادیر زوایای مفصل مچ در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای چپ گروه نرمال…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

نمودار 4-5 مقایسه مقادیر زوایای مفصل زانو در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای چپ گروه نرمال…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

نمودار 4-6 مقایسه مقادیر زوایای مفصل ران در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای چپ گروه نرمال…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 77

نمودار 4-7 مقایسه مقادیر زوایای مفصل مچ پا در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای راست گروه کف پای صاف………………………………………………………………………………………………………………… 78

نمودار 4-8 مقایسه مقادیر زوایای مفصل زانو در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای راست گروه کف پای صاف .. 78

نمودار 4-9 مقایسه مقادیر زوایای مفصل ران در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای راست گروه کف پای صاف .. 79

نمودار 4-10 مقایسه مقادیر زوایای مفصل مچ در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای چپ گروه کف پای صاف .. 79

نمودار 4-11 مقایسه مقادیر زوایای مفصل زانو در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای چپ گروه کف پای صاف .. 80

نمودار 4-12 مقایسه مقادیر زوایای مفصل ران در زیرفازهای استانس طی پیش و پس آزمون در پای چپ گروه کف پای صاف…………………………………………………………………………………………………………………… 80

 

فصل اول

 

کلیات پژوهش

 

1-1. مقدمه

امروزه در آزمایشگاه­های مجهز بیومکانیکی، به جنبه­ های مختلف عوامل تأثیر گذار در کنترل پاسچر و راه رفتن پرداخته می­ شود تا درک بهتری از تأثیر این عوامل بر پارامتر­های راه رفتن پیدا کنند. راه رفتن یکی از وظایف پیچیده انسان است که به ترکیبی از عملکرد سیستم­های اسکلتی و عصبی_عضلانی نیاز دارد. وقتی عملکرد این سیستم­ها آسیب ببیند و یا هماهنگی آن­ها مختل شود، باعث تغییراتی در بیومکانیک راه رفتن و کنترل حرکتی انسان می­شوند (winter,1991,1994). همگان بر این اعتقادند که بسیاری از آسیب­های پا از انحرافات پاسچری[1]، “انحرافاتی که در ساختار پا باعث بیش­تر یا کم­تر شدن دامنه حرکتی و متعاقب آن جلوگیری از از ایجاد ثبات و حرکت­پذیری مناسب در زمان لازم در راه رفتن می­شوند” ناشی می­ شود. به­ طور مثال ساختار پا، اغلب به­عنوان یک ریسک فاکتور برای گسترش بعضی از آسیب­های رایج پا و مچ مانند، استرس فراکچرها در اندام تحتانی، تندونیت خلفی درشت نئی، درد مرکزی پاشنه، تندونیت آشیل و التهاب نیام کف پایی از دیگر عوامل، شناخته می­ شود.

ارتباط بین ساختار و پاتولوژی پا هنوز دقیقا مشخص نشده است، با این حال به روشنی اثبات شده است که پا قابلیت و پتانسیل ابتلا به صدمات و انحرافات ساختاری را دارد. پای انسان تنها محل تماس بدن با زمین در هنگام حرکت می­باشد و پاسچر پا می ­تواند در نحوه تقسیم شدن نیروی عکس­العمل زمین در اندام ­ها نقش اساسی ایفا کند. خستگی عضلانی در طی کارهای روزمره و یا فعالیت­های ورزشی و بازتوانی اتفاق می­افتد (Cifrek et al,1999).

عضلات چهار سر رانی از بزرگ‌ترین عضلات بدن محسوب شده و در طی فعالیت­های حرکتی نقش اساسی برای تولید حرکت و جذب نیروهای تماسی در طی تماس پا با زمین دارند (Hamil & Knutzen,2009). انحرافات از پاسچر طبیعی، نقش اصلی پا که انتقال مناسب نیروهای عمل و عکس العمل بین بدن و زمین می­باشد را تحت تاثیر قرار داده و می ­تواند باعث عدم کارآیی پا و متعاقبا آسیب اندام تحتانی شود. در این پژوهش محقق بر آن است تا با اعمال خستگی، کینماتیک این تغییرات آسیب­زا را مشخص نماید.

 

1-2. تعریف مساله و بیان نکات اصلی

از آنجا که پا مهم­ترین وسیله تعامل بین زمین و بدن انسان است، ساختار و نوع آناتومی پا بر راه رفتن عاملی تاثیر گذار است (Ledoux and Hillstrom ,2002). به طوریکه هرگونه انحراف  در پا ها اثر خود را به شکل زنجیروار به مفاصل و اندام فوقانی انتقال می­دهد. راستای غیر طبیعی پا به­ طور نظری باعث حرکت غیرطبیعی پا  هنگام راه رفتن می­ شود.از این رو، بروز ناهنجاری در این ناحیه به لحاظ بیومکانیکی حائز اهمیت است(Zifchockand,2008).  یکی از شایع­ترین ناهنجاری ناحیه پا، کف پای صاف می­باشد(Lee, Vanore et al. ,2005). عوامل زیادی بر بیومکانیک راه رفتن اثر می­گذارند مانند بیماری­های عصبی-عضلانی، ضایعات مغزی-نخاعی، آسیب­دیدگی رباطی-مفصلی و خستگی، که می­توانند کنتیک، کینماتیک، الگوی فعالیت عضلانی و مصرف انرژی را در حین راه رفتن تغییر دهند (Winter,1991;Yoshino,2004). حرکت یکی از جنبه­ های اصلی زندگی است و راه رفتن به عنوان مهارت پایه، بیشترین بخش فعالیت حرکتی روزمره انسان را به خود اختصاص داده است (Winter,1991,1995). خستگی یکی از خواص عضلات است که نتیجه آن کاهش عملکرد سیستم­های متابولیکی و عصبی- عضلانی برای استمرار فعالیت است. خستگی باعث کاهش قدرت ارادی و ظرفیت عملکردی عضلات، اختلال در فعال سازی همزمان عضلات آگونیست و آنتاگونیست، و در نهایت کاهش عملکرد و کارایی سیستم عصبی عضلانی می­ شود. خستگی عضلات پیرامون یک مفصل (خستگی موضعی) می ­تواند باعث تغییر الگوی حرکت، تغییر در هم انقباضی عضلات آن مفصل، تغییر در حس وضعیت مفصل و در نتیجه افزایش ریسک آسیب‌دیدگی شود Paillard, 2012(Walsh et al,2011;Davidson,2009). این عضلات در تولید توان اندام تحتانی برای پیشروی و انتقال بدن بسیار مهم بوده و ممکن است در طی فعالیت­های مختلف، در معرض استفاده بیش از حد و در نتیجه خستگی موضعی قرار گیرند  (Pincivero et al,2006; Hamil & Knutzen,2009). خستگی این گروه­ های عضلانی می ­تواند باعث بروز تغییرات کنتیکی و کینماتیکی اندام تحتانی در حین راه رفتن شود (Parijat & Lockhart, 2008). صافی کف پا وضعیتی است که در آن قوس طولی داخلی، که تمام قسمت داخلی پا را در بر می­گیرد از بین رفته یا کاهش می­یابد(Chen, et al. ,2010). صافی کف پا باعث حرکت و فعالیت عضلانی اضافی شده و  نه تنها باعث افزایش بار اعمال شده بر ساختار پا می­ شود، بلکه باعث ازبین رفتن عملکرد طبیعی پا می­ شود(Levinger, et al. ,2010). افراد دارای صافی کف پا نسبت به افراد عادی دو برابر بیش­تر در معرض شکستگی ناشی از فشار و شکستگی ناشی از خستگی قرار می­ گیرند( Hajilou,2012). حال این سؤال­ها مطرح هستند که اولا آیا خستگی عمومی عضلات اندام تحتانی و بطور کلی خود فرد، باعث تغییر در کینماتیک اندام تحتانی در طی راه رفتن می­ شود و ثانیا آیا اثر خستگی در افراد کف پای صاف، بیشتر از اثر آن در افراد سالم است؟

1-3. ضرورت انجام پژوهش

پاسچر پای انسان عموما بوسیله راستای اسکلتی پا توصیف می­ شود. در حالیکه ارتباط بین پاسچر تغیییر یافته پا و آسیب دیدگی هنوز نامعلوم است، مطالعات زیادی شرح داده ­اند که پاسچر پا روی فعالیت EMG  عضلات اندام تحتانی  ( Murley, et al.2009)  و کینماتیک مفاصل  ( Hunt, et al. 2004; Houck, et al. 2008; Cobb, et al. 2009)     در طول راه رفتن اثر می­ گذارد. راه رفتن به عنوان یکی از مهم‌ترین حرکت­های پایه انتقالی و تحرک عمومی است که پارامترهای بیومکانیکی آن در دوره­ های مختلف زندگی توجه بسیاری از محققان را به خود جلب کرده است و امروزه تحقیقات بسیاری عوامل اثر گذار بر روی پارامترهای بیومکانیکی راه رفتن را بررسی کرده‌اند و به عقیده این محققان هنوز جنبه­ های بسیاری از عوامل اثر گذار بر روی بیومکانیک راه رفتن مشخص نشده است (Winter,1989, 1990). خستگی موجب کاهش قدرت ارادی و ظرفیت عملکردی عضلات، اختلال در فعال سازی همزمان عضلات آگونیست و آنتاگونیست، و در نهایت کاهش عملکرد و کارایی سیستم عصبی عضلانی می­ شود. خستگی باعث به وجود آمدن تغییرات در حس عمقی عضلات و در نتیجه کاهش تعادل استاتیک و دینامیک ­می­ شود (Walsh et al,2011). خستگی عضلات پیرامون یک مفصل (خستگی موضعی) می ­تواند باعث تغییر الگوی حرکت، تغییر در هم انقباضی عضلات آن مفصل، تغییر در حس وضعیت مفصل و در نتیجه افزایش ریسک آسیب‌دیدگی شود Paillard, 2012(Walsh et al,2011;Davidson,2009). مطالعات زیادی وضعیت تعادل دینامیک و استاتیک را پس از اعمال خستگی موضعی عضلانی اندام تحتانی و چگونگی عملکرد سیستم­های پایداری انسان بعد از شتاب ناگهانی و جلوگیری از سقوط را بررسی کرده ­اند (walsh et al,2011;Davidson,2009).

این تحقیقات با خستگی موضعی گروه­ های عضلانی پروگزیمال و دیستال اندام تحتانی سعی در کشف مکانیسم­های درگیر در تعادل و چگونگی مشارکت این مکانیسم­ها در جلوگیری از افتادن بوده است. ولی مطالعات اندکی بر روی خستگی موضعی عضلانی و کنترل پاسچر و پارامترهای بیومکانیکی راه رفتن انجام شده است.

مطالعات اندک پیشین در زمینه خستگی و اثرات آن بر پارامترهای راه رفتن منحصراً با بهره گرفتن از دوربین­های آنالیز حرکتی و صفحه نیرو بوده و اکثراً بر روی افراد غیر ورزشکار و یا بزرگسال انجام شده بود. تحقیقات کنتیکی انجام شده با بهره گرفتن از روش دینامیک معکوس، شبکه­ های گشتاوری ایجاد شده بعد از خستگی موضعی عضلات چهار سر رانی را مطالعه کرده بودند و تحقیقات کینماتیکی شامل سرعت راه رفتن و تغییر در زوایای مفاصل اندام تحتانی بعد از اعمال خستگی موضعی عضلانی بوده است. عارضه صافی کف پا به تغییرات بیومکانیکی در هر سه صفحه پا و مچ پا منجر می­ شود و به ویژه بر عملکرد مفصل قاپی_پاشنه­ای تاثیر گذار است. کف پای صاف، بطور ویژه با عملکرد تغییر یافته پا شامل اورژن طولانی مدت پاشنه، افزایش چرخش داخلی تیبیا، افزایش آبداکشن جلوی پا، کاهش کارآمدی راه رفتن و کاهش جذب ضربه در ارتباط است ( Tweed, et al. 2008; Williams, et al. 2001) ، در نتیجه فشار بیشتری ممکن است به ساختارهای درگیر در کنترل این حرکات در طول فاز استانس وارد آید. بعلاوه حرکت غیر نرمال پا می ­تواند به دلیل جفت شدن بین پاها و زانو منجر به اعمال فشار بزرگتری روی ساختارهای پروگزیمال مثل مفصل زانو شود ( Williams et al, 2001) . مطالعات کینماتیکی متعددی به مقایسه افراد با پای صاف و پرونیت با افراد با پاسچر پای نرمال پرداخته­اند ( Hunt, et al. 2004; Houck, et al. 2008;  Cobb, et al. 2009)  . با این حال نتایج این مطالعات به دلیل تغییرات در موجود در طبقه بندی پاسچر پا و روش­های مدل سازی بیومکانیکی مورد استفاده متناقض هستند. روش­های طبقه بندی قبلی شامل مشاهده دیداری ( Hunt et al. 2004 ) ، ارزشیابی گونیومتریک ( Houck et al. 2008)  ، اندازه ­گیری نسب قوس (Cobb, et al.2009) ، و ترکیب روش استاتیک و دینامیک دو بعدی قوس طولی داخلی می­باشد ( twomey, et al. 2010) .

اثرات پاسچر پا بر عملکرد دینامیک اندام تحتانی نا­معلوم باقی مانده است. هنوز بطور گسترده ­ای گمان می­ شود که تغییرات ساختاری و عملکردی پا نظیر پای صاف، باعث یک جهت­گیری جبرانی می­ شود و در نتیجه، باعث انحراف مکانیکی کل اندام تحتانی در طول راه رفتن می­گردد. بوسیله خصوصیات مکانیکی پا می­توان انرژی جابه جا شده در اندام تحتانی را تعیین نمود و نیز می­توان الگوی بارگذاری در حرکات انتقال وزن را بدست آورد ( Twomey , et al. 2010). از آنجایی که تحقیقات مرتبط با تفاوت­های کینتیکی و کینماتیکی در زمینه خستگی محدود هستند، مطالعه تغییرپذیری پارامترهای راه رفتن می ­تواند منجر به شناخت مهمی در خصوص راه رفتن شود ( Stergiou, et al. 2002 )  .

پایایی و اعتبار الگوهای نیروی عکس العمل زمین در طول راه رفتن قبلا در جامعه­های آماری متفاوت و موقعیت­های گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است (Stergiou, et al. 2002 ) ، اما تحقیقات اندکی در مورد خستگی و اثر آن بر کینتیک و کینماتیک راه رفتن موجود می­باشد. در عارضه کف پای صاف، اورژن پاشنه، چرخش داخلی درشت نی و افزایش ابداکشن جلوی پا باعث کاهش جذب ضربه و کاهش کارآمدی راه رفتن می­ شود، بنابرین در این پژوهش محقق بر آن است تا اثر خستگی را بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن دو گروه نرمال و دارای کف پای صاف مشخص نماید. بنابرین سوالاتی که مطرح می­شوند عبارتند از:

  1. 1. چه تفاوتی بین کینماتیک افراد دارای عارضه کف پای صاف و افراد با پای نرمال وجود دارد؟
  2. تعامل بین خستگی و عامل کف پای صاف در الگوی کینماتیکی راه رفتن چیست؟
  3. کدام مفصل بیشترین اثر را از صافی کف پا و خستگی می­پذیرد؟

1-4 اهداف پژوهش

.1-4-1 هدف کلی

بررسی تاثیر متقابل بین عامل­های ساختار کف پا، خستگی و متغییرهای بیومکانیکی راه رفتن

1-4-2. اهدف جزیی

*مقایسه دامنه حرکتی مفاصل مچ، زانو و ران هنگام راه رفتن

*تعیین اثر  خستگی بر متغیرهای زوایای مفصل و پارامترهای سری-زمانی راه رفتن

1-5. فرضیه ­های تحقیق

* دامنه حرکتی مچ، زانو و ران در افراد کف پای صاف بیشتر از افراد نرمال تغییر می­ کند.

* بین عامل­های کف پای صاف و خستگی، تاثیر متقابل معنی­داری وجود دارد.

[1]– Postural Deviation

تعداد صفحه :120

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

 

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.