رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر مالکان نهادی بر رابطه تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 

مدیریت پژوهشی موسسه مازیار

     وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته حسابداری گرایش علوم انسانی 

تاثیر مالکان نهادی بر رابطه تمرکز مالکیت و عدم تقارن    

اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

   شهریور  1397

 

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

 

 

 

چکیده:  

سرمایه گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت ها و نقش راهبردی خود، از نفوذ قابل ملاحظه ای در شرکت های سرمایه پذیر برخوردار بوده و محرک هایی برای نظارت بر فعالیت های آن ها دارند. ضمن آنکه از انگیزه و توان کافی نیز برای اعمال کنترل دقیق بر مدیران و ایجاد تغییر در ساختارهای مدیریتی برخوردارند. هر چه میزان مالکیت نهادی افزایش یابد، ارائه اطلاعات به دست مدیران شرکت به افراد مرتبط در بازار نیز افزایش می یابد. به عبارت دیگر ،افزایش مالکیت نهادی باعث کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می شود که این امر موجب کارایی بازار از نظر اطلاعات خواهد شد. یکی از اهداف مهم نظامهای حاکمیت شرکتی کمک به تصمیم گیری های صحیح گروه های ذینفع از طریق ایجاد محیط شفاف اطلاعاتی می باشد و هدف این پژوهش بررسی ارتباط تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی با نقش تعدیلی مالکان نهادی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با بهره گرفتن از روش نمونه گیری رگرسیون چند متغیره و مدلهای اقتصاد سنجی صورت گرفته است. قلمرو زمانی برای یک دوره 5 ساله از ابتدای سال1391 لغایت پایان سال 1395 تعیین شده است، که شامل 100 شرکت می باشد. نتایج نشان داد بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و همچنین مالکان نهادی بر این رابطه تاثیر می گذارد.  

 

واژگان کلیدی:  

مالکان نهادی، تمرکز مالکیت، عدم تقارن اطلاعاتی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه  چکیده:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….7

 

فصل اول: کلیات تحقیق 

 11- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..16 

1-2 – بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………17 

1-3 – اهمیت و کاربرد تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………18 

1-4 -اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………….19 

1-5 – فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………..19 

1-6- جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..19 

1-7 – حدود مطالعاتی……………………………………………………………………………………………………………………………………………19 

1-7 -1- قلمرو مکانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………20 

1-7 -2- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….20 

1-8 – مدل های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………….20 

1-8 -1- متغیر وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………………………..20 

1-8 -2- متغیرهای کنترلی و مستقل…………………………………………………………………………………………………………………..21 

1-9 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………21 

1-10- تعریف مفاهیم و واژه های کلیدی……………………………………………………………………………………………………………22 

1-11- ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….22 

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق 

2-1 – مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24 

2-2 – بخش اول : مبانی نظری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………..24 

2-2 -1 تعریف مالکان نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………..24 

2-2 -2 تقسیم انواع راهبری شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………….24 

2-2 -3 تعریف تمرکز مالکیت……………………………………………………………………………………………………………………………….25 

2-2 -4 بررسی قوانین حاکمیت شرکتی در برخی کشورها………………………………………………………………………………….26 

2-2 -5 بررسی قوانین حاکمیت شرکتی در ایران………………………………………………………………………………………………..27 

2-2 -6 دلایل حاکمیت بنگاه………………………………………………………………………………………………………………………………..28  2-2 -7 مراحل حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………………….28

2-2 -8 حاکمیت شرکتی از منظر حقوقی……………………………………………………………………………………………………………29

2-2 -8-1 حاکمیت شرکتی در حقوق ایران………………………………………………………………………………………………………..29

2-2 -8-2 حاکمیت شرکتی در حقوق انگلستان………………………………………………………………………………………………….29

2-2 -9 تعریف عدم تقارن اطلاعاتی……………………………………………………………………………………………………………………..31

2-2 -10 شاخص حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………………31 

2-2 -10-1 اهداف شاخص……………………………………………………………………………………………………………………………………31 

2-2 -10-2 انواع شاخص راهبری شرکتی……………………………………………………………………………………………………………32 

2-2 -11 معیارهای شاخص راهبری……………………………………………………………………………………………………………………..32 

2-2 -11-1 معیار های راهبری…………………………………………………………………………………………………………………………….32 

2-2 -12 مدل های حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………………..32 

2-2 -12-1 مدل حاکمیت شرکتی انگلیسی آمریکایی ANGLO_US ………………………………………………………..33 

2-12-2-2 مدل حاکمیت شرکتی ژاپنی…………………………………………………………………………………………………………….34 

2-2 -12-3 تعامل بین ذینفعان در مدل ژاپنی……………………………………………………………………………………………………34  

2-2 -12-4 مدل حاکمیت شرکتی آلمانی…………………………………………………………………………………………………………..35 

2-2 -13 طبقه بندی سیستم های حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………..36 

2-2 -13-1 حاکمیت شرکتی درون سازمانی(رابطه ای………)………………………………………………………………………………36 

2-2 -13-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی(محیطی…………………………………………………………………………………)……..36 

2-2 -13-3 ویژگی های دو سیستم درون سازمانی(Insider) و برون سازمانی(Outsider)…………………………..37 

2-2 -14 انواع مالکیت نهادی………………………………………………………………………………………………………………………………..37 

2-2 -15 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………………………..38 

2-2 -15-1 هیات مدیره……………………………………………………………………………………………………………………………………….38 

2-2 -15-2 مدیر عامل و سیستم اجرایی شرکت…………………………………………………………………………………………………39 

2-2 -15-3 سهامداران………………………………………………………………………………………………………………………………………….39 

2-2 -15-4 مشتریان داخلی و خارجی شرکت…………………………………………………………………………………………………….39 

2-2 -15-5 نقش مدیران غیر موظف(غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی…………………………………………………………….39 

2-2 -15-6 نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی……………………………………………………………………………..40 

2-2 -16 تئوری های حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………………………..42 

2-2 -16-1 تئوری نمایندگی………………………………………………………………………………………………………………………………..42 

2-2 -16-2 تئوری هزینه معاملات……………………………………………………………………………………………………………………….42 

2-2 -16-3 تئوری ذینفعان…………………………………………………………………………………………………………………………………..42  2-2 -17 درصد مالکیت سرمایه گذار نهادی………………………………………………………………………………………………………..43

2-2 -18 عدم تقارن اطلاعات و حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………………..43

2-2 -19 عدم تقارن اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………………….44

2-2 -20 نظریه عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………………………………….45

2-2 -21 پیامدهای منفی عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه……………………………………………………………………………45 

2-3 بخش دوم: پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………….46 

2-3 -1 پیشینه تحقیقات انجام شده در ایران………………………………………………………………………………………………………46 

2-3 -2 پیشینه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………………………………….47 

 

فصل سوم: روش شناسی تحقیق 

3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50 

3-2 روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….50 

3-3 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….51 

3-4 جامعه و نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….51 

3-5 نحوه گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………………….51 

3-6 مدل های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………….52 

3-7 روش آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………………………………………………………..53 

3-8 روش های آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………………..53 

3-8 -1 آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………………………………………53 

3-8 -2 آزمون مناسب بودن مدل…………………………………………………………………………………………………………………………54 

3-8 -3 آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………………………………………………………………………..54 

3-9 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………………………………………………..54 

3-10 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره…………………………………………………………………………………55 

3-10-1 ضریب تعیین (2(R ……………………………………………………………………………………………………………………………….55 

3-10-2 ضریب همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………..56 

3-11 استفاده از جدول t استیودنت…………………………………………………………………………………………………………………….57 

3-12 همبستگی رتبه ای اسپیرمن………………………………………………………………………………………………………………………57 

3-12-1 تفسیر ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن…………………………………………………………………………………………..58 

3-13 آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………………………………………………………….58 

3-14 آزمون کولموگروف – اسمیرنف………………………………………………………………………………………………………………….58 

3-14-1 آزمون اسمیرانف تک نمونه ای………………………………………………………………………………………………………………59  3-14-2 خصوصیات……………………………………………………………………………………………………………………………………………..59

3-14-3 آزمون کالماگورف – اسمیرانف دو نمونه ای…………………………………………………………………………………………59

3-15 آزمون مانایی (ریشه واحد………………..)……………………………………………………………………………………………………….59

3-16 نرم افزار تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-17 خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………………………………….60 

 

فصل چهارم: تحلیل داده های پژوهش 

4-1 – مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62 

4-2 – آمار توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62 

4-3 – آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..63 

4-3 -1 آزمون جارک برا………………………………………………………………………………………………………………………………………..63 

4-3 -2 آزمون مانایی (ایستایی متغیرها…………)……………………………………………………………………………………………………65 

4-3 -3 بررسی نبود خود همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………….66 

4-3 -4 بررسی ناهمسانی واریانس………………………………………………………………………………………………………………………..66 

4-4 مدل های آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………………………………………67 

4-4 -1 نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیون تحقیق ( فرضیه اول) …………………………………………………………67 

4-4 -2 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از برآورد مدل های تحقیق ( فرضیه دوم) ……………………………………………….68 

4-5 خلاصه ای از فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………..70 

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72 

5-2 بررسی یافته ها و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..72 

5-2 -1 نتیجه فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..72 

5-2 -2 نتیجه فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..72 

5-3 محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….73 

5-4پیشنهادات برای پژوهش های آتی………………………………………………………………………………………………………………73 

 

 

 

 

پیوست ها 

فهرست شرکت ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76  منابع و ماخذ 

منابع فارسی…..:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..78  منابع لاتین……:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………80 

چکیده لاتین……. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………73  فهرست شکل ها 

عنوان                                                                                                                                        صفحه 

نمودار( 4-1): عدم نرمال بودن متغیر عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………64  فهرست جداول 

عنوان                                                                                                                                        صفحه  نگاره (4-1): آمار توصیفی داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………………….62  نگاره( 4-2): آزمون جارک برا……………………………………………………………………………………………………………………………….63  نگاره( 4-3): آزمون جارک برا بعد از اعمال تبدیلات جانسون…………………………………………………………………………….65  نگاره( 4-4): آزمون ریشه واحد فیشر تعمیم یافته………………………………………………………………………………………………65  نگاره( 4-5): آزمون استقلال خطاها……………………………………………………………………………………………………………………..66  نگاره( 4-6): نتایج آزمون ناهمسانی واریانس با آزمون پروش پاگان……………………………………………………………………67  نگاره( 4-7): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون لجستیک………………………………………………………………………….68  نگاره( 4-8): نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون………………………………………………………………………………………….69  نگاره( 4-9): خلاصه نتایج آزمون آماری فرضیات ………………………………………………………………………………………………70 

 

                        

11 مقدمه: 

مکانیزم های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می آورد که بنگاه ها سرمایه خود را به طور مؤثر بکار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که شرکت ها منافع دامنه وسیعی از گروه های ذینفع و همچنین جامعه ای را که شرکت درآن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می یابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی درابتدا به منظور استفاده از آن در شرکت های خاص صورت می رفت اما این موضوع گسترش یافته در بسیاری از کشورها به صورت قانون تدوین شد. اما از اواخر دهه 90 ، فرضیه نظارت موثر نیز برای مالکان نهادی مطرح شد. سرمایه گذاران نهادی با توجه به ویژگی های ذاتی خود، دارای نفوذ خاصی می باشند و می توانند از آن برای نظارت و هم جهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند. حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه موثر است. از عوامل توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری است. فرایند اختصاص مؤثر سرمایه در ارتقاء و پیشرفت و سلامت نظام اقتصادی نقش مهمی را ایفا نموده و در پی آن بهره وری به وجود خواهد آمد که این امر به نوبهی خود موجب روان شدن و کارایی بازار میگردد. ایجاد بورس یک راه مناسب برای جذب سرمایه پذیران و سرمایه گذاران جامعه است. یکی از ویژگیهای مهم این بازارهای سرمایهی نوپا، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکتها توسط آنان است(حساس یگانه و شهریاری،1389). بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد؛ لیکن سهامداران نقش اساسی درنظام راهبری شرکت می توانند داشته باشند، لذا ترکیب مختلف آنها در شرکتها می تواند اثرهای متفاوتی برعملکرد شرکتها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. بنابراین با توجه به نوع مالکیت، نحوه نظارت برعملکرد مدیریت شرکتها نیز می تواند متفاوت باشد. در این فصل به بیان مسئله پرداخته می شود، سپس اهمیت و کاربرد تحقیق بیان می شود، و در ادامه اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش انجام تحقیق، و در نهایت مدل پژوهش به همراه تعریف عملیاتی متغیرها و بیان می شود. 

 

 

 

12 بیان مسئله: 

یکی از جنبه های با اهمیت حاکمیت شرکتی، بحث عدم تقارن و شفافیت اطلاعات می باشد. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم گیری های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذینفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می توان پدیدهای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذینفع به شدت تاثیر می گذارد. حاکمیت شرکتی با قرار دادن شرکت در محوطهای شیشهای و شفاف، شرایطی را فراهم می نماید که تمامی ذینفعان بتوانند از طریق سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و…  شرکت را به صورت شفاف مورد مشاهده قرار دهند.  

سود سهام یک کانال با هزینه برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات فراهم می کند. مدیران می توانند عدم تقارن اطلاعات را از طریق توزیع سود سهام کاهش دهند، سطح عدم تقارن اطلاعات بالاتر، پرداخت سود بیشتر خواهد بود. برای سرمایه گذاران، ادراک آنها از پرداخت سود سهام باید در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعات بیشتر باشد. جنیک و همکاران( 2005) عدم تقارن اطلاعات را در هنگام اعلام سود مورد بررسی قرار دادند و نشان داد که اعلام سود با توجه به شاخص شکاف قیمت معامله پیشنهاد شده و تغییرات قابل توجهی در حجم سهام ایجاد نمیکند. تجزیه و تحلیل مقطعی نشان داده است که این امر تا حدی به تغییر در عدم تقارن اطلاعات مربوط است. بن علی( 2009) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی ایالات متحده در فرانسه، هزینه های بنگاه را کاهش می دهند و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر و در نتیجه عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهند. تمرکز مالکیت بالا در اکثر کشورهای قاره اروپا وجود دارد و بنابراین یک کلید برای درک شکست های کنترل سازمانی در این سیستم های مالی، شناسایی صاحبان کنترل بزرگ است. استدلال های نظری برای کمک به توضیح تأثیر کنترل توسط سرمایه گذاران نهادی بستگی به زمینه سازمانی مورد بررسی دارد. در بستر مالکیت متمرکز، سهامداران غالب با سطح بالای مشارکتی که در طول زمان پایدار هستند، مشخص می شود و منجر به ایجاد انگیزه و توانایی برای کنترل اقدامات مدیریت می شود. مطالعات پیشین نشان می دهد که انواع مختلف سرمایه گذاران نهادی ویژگی های تجاری و اهداف مختلف کسب و کار را نشان می دهند و اهمیت عدم توجه به سرمایه گذاران نهادی را به طور کلی در نظر نمی گیرند. (به عنوان مثال: برایکلی و همکاران 1988، دوگال و میلار 1994، گیلیان و استارکس2003، چن و همکاران 2007، ماتوس و فریرا 2008).  

مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و …هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه های شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد. ماگ (1998)  به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. بوش(1998 ) نیز بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. بر اساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.

صورت های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد در نتیجه، سود از دیدگاه قیمت گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم آورده، منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می آید. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از:1) مسئولیت های امانتی و2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر. کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره امور شرکت را تمرکز مالکیت گویند(بادآورنهندی و دیگران،1389). سازمان های امروزی به منظور کاهش تضاد میان سهامداران و مدیریت بر جداسازی مالکیت از مدیریت تأکید دارند، لذا با افزایش تعداد سهامداران و به ویژه سهامداران عمده، سعی می کنند بر تصمیم گیری های مدیریت نظارت داشته باشند. البته زمانی که درصد مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، نظارت مالکان نهادی، مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد(هاشمی و بکرانی،1390). سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده ی شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند. مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده با کنترل شرکت ممکن است ترجیحات شخصی خود را تحمیل کنند، حتی اگر این خواسته ها برخلاف کسانی که سهامدار اقلیت هستند، اجرا شود(آلوس،2012). با توجه به مطالب ذکر شده مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا مالکان نهادی بر این رابطه تاثیر دارد یا خیر. 

 

13 اهمیت و کاربرد تحقیق: 

از آنجا که حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت های موسسه مد نظر در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است، توانسته است اثرات خوبی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیری داشته باشد .با نگاهی به شرایط امروزی جهان در می یابیم که گسترش برخی از عوامل، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر می باشد. از جمله این موارد می توان به گسترده شدن حجم فعالیت موسسات مالی، تعداد ذینفعان و همچنین نامتقارن بودن اطلاعات اشاره داشت. افزایش تعداد ذینفعان در یک فعالیت اقتصادی امکان این نوع تعدی ها را بیش از پیش محتمل می گرداند. حاکمیت شرکتی ضعیف در یک سازمان ممکن است به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان منجر شود. یک مورد که افزایش آن در جهان امروزی زبان زد است و لزوم برقراری حاکمیت شرکتی را به ما نشان می دهد، گسترش حجم اطلاعات نامتقارن بی طرف هایی است که در یک فعالیت اقتصادی دور هم جمع شده اند. شاید بتوان این مورد را یکی از مهم ترین عللی دانست که لزوم حاکمیت شرکتی را برای ما قابل توجیه می کند. وجود اطلاعات نامتقارن ذینفعان در شرایطی که منافع عده ای متعارض با منافع دیگری است و به عبارتی افزایش منفعت گروهی تنها در صورت پایمال شدن حقوق گروه دیگر بوجود می آید، باعث ایجاد زمینه هایی می شود که در آن تخطی و تعدی از وظایف و سوء استفاده از فرصت ها و تضییع حقوق یکدیگر بیشتر امکان تحقق می یابد.  

 

1-4 اهداف تحقیق 

هدف اصلی: هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیـت و عـدم تقارن اطلاعاتی است.   

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه مورد استفاده قـرار گیرد. 

  

1-5 فرضیه های تحقیق 

به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود: 

فرضیه 1) بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. 

فرضیه 2) مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد. 

 

1-6 جامعه و نمونه آماری 

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه می باشد که با بهره گرفتن از روش غربالگری ( نمونه گیری غیر احتمالی که در آن شرکت های مورد بررسی از بین کل جامعه بر اساس احراز یک سری شرایط عمدتا برای همگن تر شدن نمونه انتخاب می شوند) و با توجه به معیار های زیر انتخاب می گردد: 

  1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.
  2. داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.
  3. بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشد.
  4. در طی دوره مورد بررسی خارج نشده و اطلاعات آن در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.

در نتیجه روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک می باشد و شرکت هایی که شرایط مذکور را ندارند از نمونه آماری حذف می شود. 

  

1-7 حدود مطالعاتی 

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد. 

 

 

171  قلمرو مکانی 

این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. 

 

1-7-2 قلمرو زمانی 

دوره زمانی این پژوهش ، 5 ساله بوده و از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395 است. 

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

تعداد صفحات : 90

قیمت :  40 هزار تومان

 

 

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.