رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر فرصت­های رشد شرکت بر بازده جریان­های نقدی آزاد

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی­ارشد دررشته حسابداری

 

عنوان

تاثیر فرصت­های رشد شرکت و تداوم سود بر بازده جریان­های نقدی آزاد با تاکید بر نوع صنعت  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

بهار 1393

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                  صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: معرفی پژوهش

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2- تشریح و بیان مساله پژوهش ………………………………………………………………………………………………..3

1-3- مروری بر چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………….6

1-4- اهمیت و ضرورت  انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………..7

1-5- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..8

1-5-1- اهداف علمی پژوهش………………………………………………………………………………………………………8

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش…………………………………………………………………………………………………..8

1-6- پرسش­های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-تبیین فرضیه ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………..9

1-8- نوآوری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….9

1-9- قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………10

1-10- تعریف مفاهیم، واژه ­ها اختصاصی و متغیرهای پژوهش…………………………………………………………10

1-11- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………….12

1-12- ساختار کلی پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: ادبیات، چارچوب نظری و مروری بر پژوهش­های مربوط

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….14

2-2- مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………14

2-2-1- مفهوم سود و وجه نقد و اهمیت آن­ها………………………………………………………………………………15

2-2-2- مفهوم سود درگزارشگری مالی………………………………………………………………………………………..16

2-2-3- تجزیه و تحلیل صورت­های مالی…………………………………………………………………………………….18

عنوان                                                                                                                 صفحه

2-2-4-­ فرصتهای رشدوساختار سرمایه(اهرم)……………………………………………………………………………….20

2-2-5-­ فرصت­های رشد و سود تقسیمی……………………………………………………………………………………..21

2-2-6- فرصت­های رشد و کیفیت سود……………………………………………………………………………………….23

2-3- چرخه­ی عمر شرکت………………………………………………………………………………………………………….24

2-4- جریان نقد آزاد………………………………………………………………………………………………………………….26

2-4-1- ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ………………………………………………………………………………………………….26

2-4-2- ﺑﺎزده ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد………………………………………………………………………………………………………27

2-4-3- ﺟﺮﻳﺎن ﻧﻘﺪ آزاد ﺑﺮای شرکت……………………………………………………………………………………………27

2-4-4- جریان نقد عملیاتی………………………………………………………………………………………………………..28

2-5- تعریف مدیریت جریان­های نقدی………………………………………………………………………………………..29

2-5-1- انگیزه شرکت ها از مدیریت جریان های نقدی………………………………………………………………….29

2-5-2- انگیزه افزایش رفاه سهامداران………………………………………………………………………………………….31

2-5-3- انگیزه تسهیل قابلیت پیش بینی………………………………………………………………………………………..31

2-5-4- افزایش رفاه مدیریت……………………………………………………………………………………………………..31

2-6- روش­های مدیریت جریان های نقدی…………………………………………………………………………………..32

2- 7- رابطه میان مدیریت جریان نقدی و تئوری اثباتی حسابداری…………………………………………………..34

2-8- فرصت­های رشد، تداوم سود و بازده جریان­های نقد آزاد………………………………………………………..34

2-9- نتیجه ­گیری و ارائه مدل مفهومی پژوهش……………………………………………………………………………….37

2-10- پژوهش­های داخلی  ………………………………………………………………………………………………………..38

2-11- پژوهش­های خارجی  ……………………………………………………………………………………………………..40

2-12-­ خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………42

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………..44

3-2- روش پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….45

عنوان                                                                                                                  صفحه

3-3- قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….45

3-3-1- قلمرو موضوعی پژوهش………………………………………………………………………………………………..45

3-3-2- قلمرو زمانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..45

3-3-3- قلمرو مکانی پژوهش……………………………………………………………………………………………………..45

3-4- فرضیه ­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………45

3-5- متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آن­ها  ……………………………………………………………………………..46

3-5-1- جریان­های نقدی آزاد  …………………………………………………………………………………………………..46

3-5-2- جریان نقد آزاد هر سهم  ……………………………………………………………………………………………….47

3-5-3- بازده جریان نقد آزاد  ……………………………………………………………………………………………………47

3-5-4- فرصت­های رشد  …………………………………………………………………………………………………………47

3-5-5-  تداوم سود  ………………………………………………………………………………………………………………..48

3-5-6- علامت اختصاری متغیرها  ……………………………………………………………………………………………..49

3-6- جامعه­ آماری پژوهش………………………………………………………………………………………………………49

3-7- روش گردآوری اطلاعات و داده ­های پژوهش………………………………………………………………………..50

3-8- روش کلی تحلیل داده ­ها  …………………………………………………………………………………………………..50

3-9- روش­های آماری  ……………………………………………………………………………………………………………..51

3-10- مدل پژوهش  ………………………………………………………………………………………………………………..51

3-10-1- روش آزمون فرضیه ­ها  ……………………………………………………………………………………………….51

3-10-2- تحلیل رگرسیون  ………………………………………………………………………………………………………52

3-10-2-1­- ضریب تعیین…………………………………………………………………………………………………………..53

3-10-2-2­- ضریب همبستگی …………………………………………………………………………………………………..54

3-10-2-3­- آزمون کلموگروف اسمیرنوف ………………………………………………………………………………….54

3-10-3­- آزمون معنادار بودن R………………………………………………………………………………………………….54

3-10-4­- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون  ………………………………………………….. …………………56

عنوان                                                                                                                  صفحه

3-10-4-1­- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون  ………………………………………………………………………..56

3-10-4-2­- آزمون معنادار بودن ضرایب  ……………………………………………………………………………………57

3-10-5­- تعیین صحت مدل رگرسیون و بررسی تاثیر مدل ارائه شده……………………………………………….57

3-10-6­- آزمون دوربین- واتسون ………………………………………………………………………………………………58

3-11- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………….59

فصل چهارم:تحلیل داده ­های پژوهش

4-1-­ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….61

4-2­- یافته های توصیفی…………………………………………………………………………………………………………….61

4-3­­-آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………………………………………………….65

4-4­- همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………68

4-4-1­- مفهوم معنی داری در همبستگی……………………………………………………………………………………….68

4-4-2- رگرسیون……………………………………………………………………………………………………………………..69

4-4-3- آزمون دوربین- واتسون………………………………………………………………………………………………….69

4-5­- آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………………………………70

4-5-1- آزمون فرضیه اول  ………………………………………………………………………………………………………..70

4-5-2- آزمون نرمال بودن خطاها………………………………………………………………………………………………..73

4-5-3- آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………………………………….82

4-5-4- آزمون نرمال بودن خطاها………………………………………………………………………………………………..84

4­-6­­­- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………….94

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

5-1­­- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….96

5-­2­- نتایج آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………………………………………………96

5-2-1­­- نتیجه آزمون فرضیه اول………………………………………………………………………………………………….96

5-2-2­­- نتیجه آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………98

عنوان                                                                                                                  صفحه

5-2-3­­- خلاصه نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………….99

5-3­­- مقایسه نتایج پژوهش حاضر با پژوهش­های قبلی…………………………………………………………………100

5-4­- محدودیت‌های انجام پژوهش……………………………………………………………………………………………101

5-­5­- پیشنهادهای حاصل از پژوهش…………………………………………………………………………………………..101

5-­5-­1­­- پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………………101

5-­5-2­­- پیشنهاد برای پژوهش­های آتی……………………………………………………………………………………….102

5-6­­- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………….102

فهرست منابع

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………………………….130

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………………………………………………..132

فهرست جداول

جدول 3-1- علامت اختصاری متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………….49

جدول 4-1- علامت اختصاری متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………….62

جدول 4- 2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع پتروشیمی…………………………………………………….62

جدول 4- 3- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع غذایی………………………………………………………….63

جدول 4- 4- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع خودرو………………………………………………………..63

جدول 4- 5- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع دارویی…… ………………………………………………….64

جدول 4- 6- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق در صنایع سیمان………………………………………………………….64

جدول 4-7- نتیجه آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف برای نرمال بودن متغیر FCFY در صنایع مورد مطالعه ……………………………………………..65

جدول 4-8- ضریب همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………71

جدول 4-9- خلاصه مدل رگرسیون……………………………………………………………………………………………..75

جدول 4-10- نتایج تحلیل واریانس یکطرفه………………………………………………………………………………….76

جدول 4-11- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت پتروشیمی……………………………………………..77

جدول 4-12- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت غذایی…………………………………………………..78

عنوان                                                                                                                  صفحه

جدول 4-13- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت خودرو………………………………………………….79

جدول 4-14- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت دارویی…………………………………………………80

جدول 4-15- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت سیمان…………………………………………………..81

جدول 4-16- ضریب همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………83

جدول 4-17-خلاصه مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………….87

جدول 4-18- نتایج تحلیل واریانس یکطرفه………………………………………………………………………………….88

جدول 4-19- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت پتروشیمی……………………………………………..89

جدول 4-20- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت غذایی…………………………………………………..90

جدول 4-21- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت خودرو………………………………………………….91

جدول 4-22- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت دارویی…………………………………………………92

جدول 4-23- نتایج ضریب رگرسیون چندمتغیره در صنعت سیمان…………………………………………………..93

جدول 4-24- جمع ­بندی نتایج فرضیه ­ها  ……………………………………………………………………………………..94

جدول5-1- خلاصه نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………………….99

جدول5-2- مقایسه نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش­های قبلی………………………………………………..100

فهرست نمودارها

نمودار 4-1- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع پتروشیمی…………………………………………………..66

نمودار 4-2- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع غذایی………………………………………………………..66

نمودار 4-3- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع خودرویی……………………………………………………67

نمودار 4-4- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع دارویی……………………………………………………….67

نمودار 4-5- احتمال نرمال بودن متغیر وابسته در صنایع سیمان………………………………………………………..68

نمودار 4-6- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع پتروشیمی………………………………….73

نمودار 4-7- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع غذایی……………………………………….73

نمودار 4-8 – توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع خودرویی…………………………………74

نمودار 4-9- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع دارویی………………………………………74

عنوان                                                                                                                  صفحه

نمودار 4-10- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه اول برای صنایع سیمان……………………………………..75

نمودار 4-11- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع پتروشیمی……………………………….85

نمودار 4-12- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع غذایی…………………………………….85

نمودار 4-13- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع خودرویی………………………………..86

نمودار 4-14- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع دارویی……………………………………86

نمودار 4-15- توزیع خطاهای مدل رگرسیون فرضیه دوم برای صنایع سیمان…………………………………….87

فهرست پیوست­­ها

پیوست الف-1- ………………………………………………………………………………………………………………………103

پیوست الف-2- ………………………………………………………………………………………………………………………105

پیوست الف-3- ………………………………………………………………………………………………………………………112

پیوست الف-4- ………………………………………………………………………………………………………………………118

پیوست الف-5- ………………………………………………………………………………………………………………………124

 

 

چکیده

در این پژوهش تحلیل جامعی روی تاثیرفرصت­­های رشد شرکت و تداوم سود بر بازده جریان­های نقدی آزادبا تأکید بر نوع صنعت در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شد. جامعه مورد مطالعه شامل 5 صنعت فعال (صنایع سیمان، پتروشیمی، غذایی، خودرویی و دارویی) در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره پنج ساله بر اساس صورت­های مالی سال­های 1386 الی 1391 صنایع مورد مطالعه است. این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی می­باشد که به دو فرضیه فرعی تقسیم می­ شود، جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شده است.طبق بررسی­ های بدست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول مبنی بر اینکه فرصت­های رشد شرکت بر بازده جریان­های نقدی آزاد تاثیر دارد، مشخص گردید فرضیه فوق در صنایع پتروشیمی، دارویی و سیمان تایید می­گردد. هر چند که فرضیه فوق در صنایع غذایی و خودرویی رد می­گردد، طبق آزمون فرضیه فرعی دوم مبنی بر اینکه تداوم سود بر بازده جریان­های نقدی آزاد تاثیر دارد، مشخص گردید فرضیه فوق در کلیه صنایع مورد مطالعه رد می­گردد.

واژه های کلیدی:بازده جریان نقد آزاد، بورس اوراق بهادار تهران، تداوم سود، فرصت­های رشد.

مقدمه

در سیستم اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته­های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکت­ها قرار می­ دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه ­های خود و اطمینان از صحت عمل و کارایی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب­ها و گزارش­های مالی سالانه شرکت­ها در اختیار ندارند.

سود خالص از مهم­ترین اطلاعات مالی است که در تصمیمات اقتصادی ذینفعان کاربرد گسترده ­ای دارد. علاوه بر حساسیت و ابعاد گسترده کاربرد سود، می­توان اذعان نمود که سود یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد مدیریت و نیز معیار تعیین کننده ارزش بنگاه­های اقتصادی تلقی می­ شود؛ با توجه به مطالب فوق­الذکر، می توان این ادعا را نمود که تدوام آن نیز در طی فعالیت واحد تجاری نیز از اهمیت خاصی برخوردار می باشد که لازمه تداوم سود استفاده از فرصت­ها می­باشد. شرکت­ها به منظور کسب مزیت رقابتی، از منابع خود در جهت بهبود موقعیت نسبی خویش نسبت به رقبا استفاده می­ کنند و ارتقای موقعیت شرکت سبب شکل گیری فرصت­های بهتری در آینده می­ شود. همچنین می­توانیم فرصت­های رشد و سود تقسیمی شرکت را نیز مرتبط به هم بدانیم؛ معمولا شرکت­هایی اقدام به تقسیم سود می­ کنند که نمی ­توانند سود خود را سرمایه­ گذاری نمایند. سود تقسیمی به سیاست­گذاری شرکت بستگی دارد. شرکت­هایی که فرصت­های سرمایه­ گذاری (رشد) سودآوری دارند، سود را به عنوان یک منبع تأمین مالی تلقی می­ کنند.

اگرهدف مطلوب شرکت­ها کسب سهم بازار بیشتر باشد و انتظار رود که در آینده افزایش سودآوری و فرصت­های رشد از آن شرکت­هایی باشد که سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص داده ­اند،آنگاه تغییر در سهم بازار نشان­دهنده عملکرد آتی و فرصت­های رشد است­. (نوری سادات، 1390)

 

1-2 تشریح و بیان مساله پژوهش

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر فرصت­های رشد شرکت و تداوم سود بر بازده جریان نقد آزاد است.جنسن[1](1986) بر اساس تئوری نمایندگی بیان کرده است که تناقض اهداف مدیران و سهامداران موجب تولید اضافی جریان­های نقدی آزاد می­ شود. مشکل اضافه تولید جریان نقدی در شرکت­هایی مشهودتر است که فرصت­های رشد اندکی دارند. در صورتی­که سهامداران کنترل و نظارت مناسبی بر فعالیت­های شرکت نداشته باشند، مدیران شرکت­های با جریان نقدی آزاد مثبت  و فرصت­های رشد اندک به احتمال زیاد در پروژه­ هایی با سود خالص کم یا حتی منفی سرمایه گذاری می­ کنند تا منافع شخصی خود را به حداکثر برسانند. این فعالیت­های از بین برنده ارزش در نهایت منجر به پایین آمدن قیمت سهام شده و ممکن است سهامداران را وادار به برکناری مدیر عامل یا مدیران اجرایی کنند. مدیران منطقی از روش­های دقیق و محتاطانه حسابداری استفاده می­ کنند تا این پیامدهای منفی را کاهش دهند. چانگ و همکاران[2] (2005) نیز در حمایت از این فرضیه بیان کردند که مدیران شرکت­های مورد شک و تردید از روش­های افزایش درآمد استفاده می­ کنند تا در گزارشات خود به درآمدهای بیشتری اشاره کنند (گال و تسوی[3] ،1998 و 2001 و گال[4]، 2001)، نیز شواهدی را در این زمینه ارائه کرده ­اند.

لانگ و لیتزنبرگر[5] (1989) دریافتند که در شرکت­هایی که موقعیت سرمایه­ گذاری اندک دارند، قیمت سهام رابطه مستقیمی با افزایش سود سهام دارد.

جریان نقد آزاد از این حیث دارای اهمیت است که به شرکت اجازه می­دهد تا فرصت­هایی را جستجو کند که ارزش ثروت سهامدار را افزایش می­دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه­ محصولات جدید، انجام تحصیل­های تجاری، پرداخت سودهای نقدی به سهامداران و کاهش بدهی­ها امکان­ پذیر نمی ­باشد. از طرف دیگر، وجه نقد باید در سطحی نگهداری شود که بین هزینه­ نگهداری وجه نقد و هزینه­ وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود (غلام زاده لداری، 1390). از جمله عوامل تأثیرگذار دیگر بر میزان رفتارهای فرصت­طلبانه مدیران، وجود فرصت رشد برای شرکت است. در زمانی که مدیر جریان نقدی آزاد نسبتاً زیادی در دست دارد واز سوی دیگر فرصت­های رشد و سرمایه­ گذاری زیادی برای شرکت موجود باشد (جلنیک[6]، 2007)، مدیر می ­تواند این وجوه نقد را در فعالیت­هایی در راستای رشد شرکت استفاده کند. در چنین موقعیتی با توجه به اینکه این سرمایه­ گذاری­ها در جهت رشد شرکت و در ادامه روند فعلی آن است، خطرپذیری کمتر و بازدهی تقریباً مشابه بازده فعلی شرکت دارد و بنابراین سود دچار نوسانات زیادی نخواهد شد. در مقابل، هنگامی که فرصت­های رشد و سرمایه گذاری محدود باشد، مدیران به سرمایه­ گذاری­هایی دست خواهند زد که دارای خطرپذیری بیشتر بالاتر و بازده متفاوتی از جریان عملیات فعلی شرکت است. در چنین موقعیتی سود شرکت دستخوش نوسان می­ شود و مدیر برای مهار کردن اینگونه نوسانات، که ناشی از سرمایه گذاری پر خطر است به هموارسازی سود اقدام خواهد کرد.

پایداری سود از جمله ویژگی­های کیفی سود حسابداری است که مبتنی بر اطلاعات حسابداری می­باشد. پایداری سود شاخصی است که مبتنی براطلاعات حسابداری می­باشد؛ پایداری سود شاخصی است که به سرمایه­ گذاران در ارزیابی سود­های آتی و جریان­های نقدی شرکت کمک می­ کند. سرمایه گذاران در برآورد سود­های آتی و جریان­های نقدی مورد انتظار خود به بخش پایدار سود بیشتر از بخش ناپایدار آن اهمیت می­ دهند. (خواجوی و همکاران، 1389)

هدف اصلی واحد­های تجاری کسب سود و جریانهای نقدی است. با این منظور اقدام به تحصیل منابع مورد نیاز می­ کنند. کارآیی مدیریت در استفاده از منابعی است که در اختیارشان گذاشته شده است و پایداری سود می ­تواند این کارآیی را نشان دهد. هر قدر سودهای کسب شده از طریق دارائی­های عملیاتی باشد، پایداری سود بیشتر خواهد بود. پایداری سود محدود به سودهای گذشته و دوره جاری نمی­ شود بلکه سودهای آتی را نیز شامل می­ شود؛ ارتباط مابین سودهای گذشته و سودهای آتی در قالب فرایند تصادفی که برای توصیف رفتار سود در طول زمان مشاهده شده است، بیان می­ شود از این جنبه، وقایعی که در دوره­ های خاص اتفاق می ­افتد، ممکن است بی قاعده (نامنظم) باشند و انتظار می­رود تاثیر مشابهی بر سود دوره­ های بعدی نداشته باشند. به طور کلی سودهای حسابداری از دو جزء پایدار و ناپایدار تشکیل می­شوند. سودهای حسابداری پایدار ارزش مورد انتطار سودهای حسابداری آتی هستند. (رضوانی راز، 1384)

پنمن و یهودا[7] (2009) ارزیابی بازار از جریان نقد آزاد را با بهره گرفتن از اصول حسابداری تعهدی مورد بررسی قرار دادند. آن­ها دریافتند که درآمدها آن چنان که انتظار می­رود ارزش مثبتی دارند، اما در صورت ثابت بودن درآمدها جریان نقدی آزاد هیچ قدرتی در توضیح بازده سهام ندارد. این یافته با نتایج بسیاری از مطالعات در تضاد است که بیان می­دارند جریان نقدی حاصل از فعالیت­های عملیاتی می ­تواند بازده سهام را توضیح داده و در تفسیر آن مورد استفاده قرار گیرد. اما آن­ها در توضیح یافته خود بیان کرده ­اند که حسابداری تعهدی به گونه ­ای عمل می­ کند که مفهوم جایگزین سازی سود سهام (مطرح شده توسط میلیر و مودیگلیانی) را محقق سازد و در واقع جریان نقدی آزاد بخشی از سود سهام شرکت است که ارزش شرکت را پایین آورده اما مجموع ارزش شرکت و سود سهام را تغییر نمی­دهد اما پنمن و یهودا (2009) به ارزش اطلاعاتی جریان نقدی آزاد نیز اشاره می­ کنند. البته جریان نقدی آزاد می ­تواند اطلاعاتی را ارائه دهد اما این امر تنها به دلیل نادرست بودن سنجش درآمدها در سیستم تعهدی است. (رضوانی راز، 1384)

با توجه به مطالب فوق در این تحقیق نیز در ادامه نظرات پنمن و یهودا می­کوشیم به این سئوال پاسخ دهیم که «با تاکید بر نوع صنعت بین فرصت­های رشد و تداوم سود با بازده جریان نقد آزاد چه رابطه­ای وجود دارد؟»

[1].Jensen

[2].Chung et al.

[3].Gul and Tsui

[4].Gul

[5].Lang and Litzenberger

[6]. Jelnik

[7]. Penman and Yehuda

تعداد صفحه:149

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.