رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر شاخه های فرهنگ سازمانی بر انتقال دانش کارکنان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

دانشکده مدیریت

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A )

مدیریت دولتی

گرایش تشکیلات و روشها

عنوان :

تاثیر شاخه های فرهنگ سازمانی بر انتقال دانش کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

 

 

زمستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده. 1

فصل اول کلیات تحقیق.. 2

1-1-مقدمه. 3

1-2-بیان مسئله. 4

1-3-ضرورت انجام تحقیق.. 6

1-5-هدف تحقیق.. 7

1-6- مدل مفهومی.. 8

1-7-فرضیه های تحقیق.. 9

1-8-قلمرو تحقیق.. 10

1-8-1-قلمرو موضوعی.. 10

1-8-2-قلمرو مکانی.. 10

1-8-3-قلمرو زمانی.. 10

1-9-تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها 10

فصل دوم مبانی نظری و ادبیات تحقیق.. 12

22-1 فرهنگ… 13

2-1-1 مقدمه. 13

2-1-2 تعاریف فرهنگ… 13

2-1-3 فرهنگ سازمانی.. 14

2-1-3-1 تعریف فرهنگ سازمانی.. 14

2-1-4 نحوه شکل‌گیری فرهنگ‌ها 15

2-1-4-1 بنیانگذاران یا موسسان.. 16

2-1-4-2 نقش مدیریت عالی.. 16

2-1-4-3 الزامات محیطی و رویدادهای حساس… 17

2-1-4-4 ساختار سازمانی.. 17

2-1-5 جامعه‌پذیری.. 18

2-1-5-1 مرحله پیش از ورود. 19

2-1-5-2 مرحله رویارویی.. 20

2-1-5-3 مرحله دگردیسی.. 21

2-1-6 انواع فرهنگ… 21

2-1-6-1 فرهنگ قوی و فرهنگ ضعیف.. 22

2-1-6-2 فرهنگ مثبت و منفی.. 23

2-1-7 آشنایی با الگوها و مدل‌های فرهنگ سازمانی.. 23

2-1-7-1 طبقه بندی کتز، دوریس و میلر. 24

2-1-7-1-1 فرهنگ فرهمند(کاریزما) در برابر فرهنگ خودکفا 24

2-1-7-1-2 فرهنگ وسواسی در برابر فرهنگ پراعتماد. 24

2-1-7-1-3 فرهنگ دیوانسالار در برابر فرهنگ آفریننده. 25

2-1-7-1-4 فرهنگ پرهیزکننده در برابر فرهنگ کامیاب‌جو. 25

2-1-7-1-5 فرهنگ سیاسی‌شده در برابر فرهنگ متمرکز بر هدف.. 25

2-1-7-2 الگوی پیترز و واترمن.. 26

2-1-7-2-1 تعصب در عمل.. 26

2-1-7-2-2 بهادادن به مشتری.. 26

2-1-7-2-3 خودگردانی و کارآفرینی.. 27

2-1-7-2-4 بهره‌وری از طریق افراد. 27

2-1-7-2-5 تبحر و چیرگی در مدیریت.. 27

2-1-7-2-6 اقدام به کارهای مرتبط با تجربه و مهارت.. 28

2-1-7-2-7 به کارگیری ستاد اداری کم. 28

2-1-7-2-8 استفاده به موقع از ساختار مکانیکی و ارگانیکی بر حسب ضرورت و مورد. 28

2-1-7-3 مدل رابینز. 29

2-1-7-4 مدل AGIL (پارسونز). 30

2-1-7-5 مدل اوچی.. 31

2-1-7-6 مدل کویین.. 34

2-1-7-6-1 فرهنگ سلسله‌مراتبی.. 34

2-1-7-6-2 فرهنگ عقلایی.. 35

2-1-7-6-3 فرهنگ مشارکتی.. 36

2-1-7-6-4 فرهنگ ایدئولوژیک… 37

2-1-7-7 طبقه‌بندی دنیسون.. 39

2-1-7-7-1 فرهنگ انعطاف‌پذیر. 40

2-1-7-7-2 فرهنگ مأموریتی.. 40

2-1-7-7-3 فرهنگ مشارکتی.. 41

2-1-7-7-4 فرهنگ مبتنی بر تداوم(بورکراتیک). 41

2-1-7-8 طبقه‌بندی سونه فیلد. 42

2-1-7-8-1 فرهنگ مکتبی.. 42

2-1-7-8-2 فرهنگ باشگاهی.. 42

2-1-7-8-3 فرهنگ تیم بیس بال. 42

2-1-7-8-4 فرهنگ دژ نظامی.. 43

2-1-7-9 مدل پویای فرهنگی مری جو هچ.. 43

2-1-8 رابطه فرهنگ و شیوه‌های مدیریت.. 44

2-1-9 رابطه فرهنگ با عملکرد و اثربخشی.. 46

2-1-10 رابطه فرهنگ با استراتژی.. 48

2-1-11 دیدگاه دیویس در ارتباط با فرهنگ موجود و استراتژی.. 49

2-2- مدیریت دانش… 51

2-2-1- داده، اطلاعات و دانش… 51

2-2-2- انواع دانش… 53

2-2-3- مدیریت دانش: تعاریف.. 57

2-2-4- مدیریت دانش: مدل ها 59

2-2-4-1- مدل بویست.. 60

2-2-4-3- مدل رن جانستون.. 62

2-2-4-4- مدل ادل و گراسیون.. 63

2-2-4-5- مدل بات.. 64

2-2-5- فرایندهای مدیریت دانش… 66

2-3- انتقال دانش… 67

2-3-1-انتقال دانش:تعاریف.. 67

2-3-2- انتقال دانش: فرایند. 69

2-3-3- انتقال دانش: اصول انتقال دانش… 70

2-3-4- انتقال دانش :عوامل کلیدی موفقیت انتقال دانش… 71

2-3-5 انتقال دانش: موانع انتقال دانش… 73

2-3-6- انتقال دانش: مدل انتقال دانش نوناکا 74

2-3-6-1 انتقال دانش :عنصر Seci 75

2-3-6-2- انتقال دانش: عنصر فضای اشتراکی (Ba). 78

2-3-6-3- عنصر دارایی دانش (Ka). 79

2-3-7- انتقال دانش: استراتژی های انتقالات یا تبدیلات دانش… 80

2-3-8- انتقال دانش: برنامه های انتقال دانش در سازمان.. 80

2-4- پیشینه تحقیق.. 81

فصل سوم روششناسی تحقیق.. 85

3-1–مقدمه. 86

3-2-طرح تحقیق.. 86

3-2-1-نوع تحقیق.. 86

3-2-2-هدف تحقیق.. 86

3-2-3-میزان دخالت محقق.. 86

3-2-4-افق مقطعی.. 87

3-3-ابزار گردآوری داده ها 87

3-4-جامعه آماری و نمونه آماری.. 88

3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها 88

3-6- پایایی (Reliability) 88

3-6-1- ثبات سنجه‌ها 88

3-6 -2- سازگاری درونی سنجه ها 89

3-7- روایی ( Validity) 90

3- 7- 1- روایی محتوا 90

3- 7- 2. روائی وابسته به معیار. 90

3- 7- 3- روائی سازه ( مفهومی‌). 91

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 92

4-1. مقدمه. 93

4-2.بررسی توصیفی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. 93

4-2-1-جنسیت.. 93

4-2-2-  میزان تحصیلات.. 94

4-2-3 –  سن.. 95

4-2-4- سنوات خدمت: 96

4-4 ) آزمون فرضیات تحقیق.. 97

4-4-1)نتایج حاصل از آزمون فرضیه های اصلی.. 97

4-4–1-1) آزمون فرضیه اصلی اول. 97

4-4–1-3) آزمون فرضیه اصلی سوم. 101

4-4–1-4) آزمون فرضیه اصلی چهارم. 102

4-4-2)نتایج حاصل از آزمون فرضیه های فرعی.. 104

4-4-2-1) آزمون فرضیه فرعی اول. 104

4-4–2-2) آزمون فرضیه فرعی دوم. 105

4-4–2-3) آزمون فرضیه فرعی سوم. 107

4-4–2-4) آزمون فرضیه فرعی چهارم. 108

4-4–2-5) آزمون فرضیه فرعی پنجم. 110

4-4–2-6) آزمون فرضیه فرعی ششم. 111

4-4–2-7) آزمون فرضیه فرعی هفتم. 113

4-4–2-8) آزمون فرضیه فرعی هشتم. 114

4-4–2-9) آزمون فرضیه فرعی نهم. 116

4-4–2-10) آزمون فرضیه فرعی دهم. 117

4-4–2-11) آزمون فرضیه فرعی یازدهم. 119

4-4–2-12) آزمون فرضیه فرعی دوازدهم. 120

فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادات.. 122

5-1. مقدمه. 123

5-2. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها 123

5-2-1) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول: 123

5-2-2) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم: 124

5-2-3) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی سوم: 124

5-2-4) نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی چهارم: 125

5-3.بحث و نتیجه گیری.. 125

5-4. پیشنهادها 127

فهرست منابع………………………………………………………………………………………………….135

 

چکیده:

پژوهش‌ حاضر پژوهشی کاربردی – توصیفی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر تأمین سعادت ورفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است. یافته‌های تحقیق کاربردی به میزان بسیار زیادی قائم به زمان و مکان هستند ( دلاور، 1373: ص25).

انتقال دانش در موفقیت سازمان ، عاملی کلیدی است چراکه می تواند سبب گسترش سریعتر دانش به بخشهایی از سازمان که قادر به بهره برداری از آن هستند ، شود. در این پژوهش تلاش خواهد شد تا تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی(براساس مدل فرهنگ سازمانی دنیسون) بر انتقال دانش در دانشگاه آزاد اسلامی کاشان تبیین شود. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه کارکنان(غیر هیات علمی) دانشگاه آزاد اسلامی کاشان هستند (جمعا 135 نفر).براساس جدول مورگان تعداد 103 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.جهت جمع آوری داده های میدانی دو پرسشنامه برای انجام بررسی حاضر مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون(2000) با 36 گویه و پرسشنامه محقق ساخته انتقال دانش با 13 گویه برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت.

جهت تجزیه و تحلیل داده ­های گردآوری شده از آزمون تی  به کمک نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتایج فرضیه ها نشان داد که ابعاد فرهنگ سازمانی شامل بعد مشارکت،بعد سازگاری، بعد انطباق پذیری و بعد رسالت بر فرایند انتقال دانش کارکنان اثرگذار است.

 

 

واژه های کلیدی: فرهنگ سازمانی، بعد مشارکت،بعد سازگاری، بعد انطباق پذیری ، بعد رسالت ،فرایند انتقال دانش کارکنان

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

]

1-1-مقدمه

در دنیای رقابتی کنونی سازمان­ها به منظور افزایش رقابت­پذیری به دنبال افزایش بهره ­وری و استفاده موثر از منابع خود می­باشند. با توجه به پررنگ شدن نقش فناوری اطلاعات در فرایندها و تعاملات درون و برون سازمانی، دانش به عنوان مهم‌ترین منبع سازمان­ها قلمداد می­ شود. به همین جهت به منظور رقابت­پذیری و بقای سازمانی، مدیریت این مقوله اهمیت ویژه­ای یافته و به عنوان یکی از مباحث مطرح در مجامع علمی مورد بحث می­باشد. در اقتصاد مبتنی بر دانش امروز، مزیت رقابتی، بیش از آنکه در دسترسی به منابع و بازارهای خاص باشد در تسهیل روندهای اطلاعاتی انجام کار یافت می‏شود. پس دانش و سرمایه فکری به عنوان مبنای اولیه دست‌یابی به شایستگی­های محوری و راهبردی برای عملکرد برتر مطرح می‏شوند. در راستای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار نیز توجه به دانش موجود، چگونگی استفاده موثر از آن و ایجاد ساختاری برای به‎کارگیری اطلاعات و دانش جدید امری مهم و حیاتی شمرده می‏شود که سازمان­ها باید توجه ویژه‏ای به آن داشته باشند.

دانش، پیش شرط ورود سازمان یادگیرنده به عرصه رقابت و عامل اصلی بقاست . اگر سازمان ها در ابعاد خرد و ملت ها در ابعاد کلان از پیشرفت غافل شوند ، اقتصاد و ثروت زایی را به رقبا خواهند باخت . سازمان ها در حال رقابت در اقتصاد جدیدی به نام «اقتصاد دانش محور» هستند. اقتصاد­ دانش­محور[1] اقتصادی است که جریان تولید ارزش افزوده به طور عمده از طریق تولید ، توزیع و استفاده از دانش به دست می آید.

تحقیق حاضربا هدف بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی برانتقال دانش کارکنان در این فصل به بیان مساله،بیان اهمیت و ضرورت تحقیق،معرفی مدل مفهومی و فرضیه ها و تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها می پردازد.

 

 

1-2-بیان مسئله

در اقتصاد دانش محور امروزی ، دانش به عنوان منبع کلیدی محسوب می شود که باید همانند جریان نقدینگی ، منابع انسانی و یا مواد اولیه مدیریت شود. در چنین شرایطی تنها سازمان هایی می توانند عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند که بتوانند از دانش به عنوان یک مزیت رقابتی پایدار بهره گیرند. از این رو مدیریت دانش به یکی از مهم ترین وظایف سازمان هایی تبدیل شده است که تلاش می کنند به سازمان یادگیرنده تبدیل شوند.

فرایند مدیریت دانش

فرهنگ چمبرز (2000) دانش را چنین تعریف می کند « عقیده تثبیت شده ، آن چیزی که شناخته شده است ، اطلاعات ، آموخته ، علم ، یادگیری ، مهارت عملی ، آگاهی ، شناخت و غیره ». دانش ترکیب سازمان یافته ای از داده هاست که از طریق فرایندها ، قوانین و عملکردها و تجربه حاصل آمده است. به عبارت دیگر دانش معنا یا مفهومی است که از فکر پدید آمده است. دانش می تواند به عنوان « تجمعی از اطلاعات و تجربه که اجازه می دهد افراد در برابر موقعیت های جدید عکس العمل نشان دهند با ترکیب اعمال و داده های گذشته » تعریف شود (هلمس[2]، 1999).

انتقال دانش فرایندی است پویا که از تعامل بین انواع دانش ضمنی[3] و آشکار[4] در سطوح مختلف سازمان ها حاصل می شود (نوناکا و تاکیچی[5]، 1995). دانشی که خلق شده است می تواند از یک فرد به فرد دیگری منتقل شود و یا اینکه در سطح فردی ، گروهی و یا سازمانی ذخیره شود. نوناکا و تاکیچی (1995) معتقدند که دانش ضمنی و صریح مکمل یکدیگرند و در فعالیت های خلاقانه افراد ، بر یکدیگر تأثیر می گذارند.مدل فرایندی ایجاد دانش ، بر اساس این فرضیه حیاتی بنا شده است ، که دانش بشری به وسیله تعامل اجتماعی بین دانش ضمنی و آشکار بوجود آمده و توسعه یافته است ، که از این تعامل به انتقال یاد می شود. لازم به ذکر است که این انتقال در درون افراد اتفاق نمی افتد ، بلکه بین آنها و در درون یک سازمان رخ می دهد. (بیجرس ، 1999(

جدول 1-1- شیوه های انتقال دانش ( نوناکا و تاکیچی ، 1995(

  به دانش ضمنی به دانش صریح
از دانش ضمنی اجتماعی سازی بیرونی سازی
از دانش صریح درونی سازی ترکیب

 

مطالعات نشان داده است که فرهنگ سازمانی می تواند با انتقال دانش در سازمان درارتباط باشد. فرهنگ پدیده ای است که در دو سطح فردی و سازمانی وجود دارد. افراد در سازمان ها علاوه بر اینکه دارای ارزش ها، اعتقادات، باورها، پیشینه ها و آرمان های متفاوتی هستند، متاثر از “فرهنگ سازمانی واحد” نیز می باشند. محققان فرهنگ را به گونه های مختلفی تعریف و بیان نموده اند. به طور کلی فرهنگ شامل چهار فاکتور اساسی شامل شکل دهی رویه های سازمانی، متحد نمودن توانمندیهای سازمانی به یک کل منسجم، ارائه راه حل به مسایلی که سازمان با آنها مواجه می باشد، و تسهیل نمودن دستیابی سازمان ها به اهدافشان می باشد (ییلماز و دیگران ، 2008).

[1] Knowledge-base Economy

[2] Helms

                                                                                                 Tacit Knowledge [3]

[4]Explicit Knowledgw

[5] Nonaka and Takeuchi

تعداد صفحه:150

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.