رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر سطوح پاسخگویی بر قضاوت عملکرد حسابرسان

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه تهران

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

بررسی تاثیر سطوح پاسخگویی بر قضاوت عملکرد حسابرسان درباره سطح اهمیت در حسابرسی

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2) ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………….. 6

1-3) هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 6

1-4) مسأله تحقیق……………………………………………………………………………………………………. 7

1-5) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………………. 10

1-6) روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 13

1-7) محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………. 16

1-8) اهمیت…………………………………………………………………………………………………………. 18

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………… 22

2-2) اهمیت………………………………………………………………………………………………………….. 24

2-2-1) جایگاه اهمیت در حسابرسی……………………………………………………………………….. 27

2-2-2) عوامل موثر بر اهمیت در حسابرسی…………………………………………………………….. 32

2-2-2-1) عوامل موثر بر اهمیت در مرحله برنامه ریزی حسابرسی…………………………….. 33

2-2-2-2) عوامل موثر بر اهمیت در مرحله ارزیابی نتایج…………………………………………… 35

2-2-3) تلاش برای کمی ساختن اهمیت………………………………………………………………….. 38

2-3) قضاوت در حسابرسی……………………………………………………………………………………. 44

2-3-1) چارچوبی برای قضاوت حسابرس………………………………………………………………. 46

2-3-1-1) محیط کار حسابرسی…………………………………………………………………………….. 47

2-3-1-2) ویژگی های حسابرس…………………………………………………………………………….49

2-3-1-3) شواهد حسابرسی………………………………………………………………………………….. 50

2-3-1-4) فرایند تصمیم گیری………………………………………………………………………………. 51

2-3-1-5) ویژگی های کیفی قضاوت حسابرس……………………………………………………….. 51

2-4) مسئولیت پاسخگویی و قضاوت………………………………………………………………………. 56

2-4-1) مسئولیت پاسخگویی………………………………………………………………………………….. 57

2-4-2) سطوح مختلف مسئولیت پاسخگویی……………………………………………………………. 59

2-4-3) رابطه مسئولیت پاسخگویی و ویژگی های کیفی قضاوت………………………………… 65

2-5) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 75

فصل سوم: روش تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………. 78

3-2) طرح مسأله……………………………………………………………………………………………………. 79

3-3) تهیه و تنظیم فرضیه ها……………………………………………………………………………………. 88

3-4) جامعه، نمونه و روش نمونه گیری……………………………………………………………………. 92

3-4-1) جامعه آماری……………………………………………………………………………………………… 92

3-4-2) نمونه آماری………………………………………………………………………………………………. 96

3-4-3) روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………. 101

3-4-4) ویژگی های عمومی نمونه تحقیق……………………………………………………………….. 103

3-5) ابزار جمع آوری داده ها………………………………………………………………………………… 104

3-5-1) پرسشنامه و متغیر مستقل…………………………………………………………………………… 106

3-5-2) پرسشنامه و متغیرهای وابسته……………………………………………………………………… 110

3-5-3) پرسشنامه و متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………….. 116

3-5-4) روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………….. 117

3-6) روش جمع آوری داده ها……………………………………………………………………………… 118

3-7) شیوه تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………… 119

3-7-1) آزمون اثربخش بودن متغیر مستقل تحقیق……………………………………………………. 119

3-7-2) شیوه تحلیل داده های مرتبط با فرضیه اول…………………………………………………… 119

3-7-2-1) شیوه تحلیل داده های مرتبط با فرضیه اول با آزمون همبستگی…………………… 121

3-7-2-2) شیوه تحلیل داده های مرتبط با فرضیه اول با تحلیل واریانس یکراهه………….. 123

3-7-3) شیوه تحلیل داده های مرتبط با فرضیه دوم………………………………………………….. 127

3-7-4) شیوه تحلیل داده های مرتبط با فرضیه سوم…………………………………………………. 129

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 132

4-2) آمار توصیفی اطلاعات………………………………………………………………………………….. 133

4-3) آزمون اثربخشب متغغیر مستقل………………………………………………………………………. 135

4-4) آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………… 139

4-4-1) آزمون فرضیه اول تحقیق…………………………………………………………………………… 139

4-4-1-1) آزمون فرضیه اول تحقیق در مرحله برنامه ریزی حسابرسی……………………….. 141

4-4-1-2) آزمون فرضیه اول تحقیق در مرحله ارزیابی نتایج……………………………………… 144

4-4-2) آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………………………… 148

4-4-2-1) آزمون فرضیه دوم تحقیق در مرحله برنامه ریزی حسابرسی……………………….. 149

4-4-2-2) آزمون فرضیه دوم تحقیق در مرحله ارزیابی نتایج…………………………………….. 152

4-4-3) آزمون فرضیه سوم تحقیق………………………………………………………………………….. 154

4-4-4) نحوه کنترل متغیر کنترلی…………………………………………………………………………… 162

فصل پنجم: نتایج و پیشنهادات

5-1) مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 164

5-2) نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 165

5-2-1) نتیجه آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. 165

5-2-2) نتیجه آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………. 165

5-2-3) نتیجه آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………………………… 166

5-2-4) نتیجه گیری کلی………………………………………………………………………………………. 167

5-3) بحث و بررسی…………………………………………………………………………………………….. 169

5-3-1) بحث و بررسی پیرامون فرضیه اول…………………………………………………………….. 170

5-3-2) بحث و بررسی پیرامون فرضیه دوم…………………………………………………………….. 171

5-3-3) بحث و بررسی پیرامون فرضیه سوم……………………………………………………………. 174

5-4) پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………….. 176

5-4-1) پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………… 177

5-4-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………. 178

5-5) محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………… 180

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………………………. 183

منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….. 184

ضمائم

ضمیمه الف) پرسشنامه نوع اول (برای سطح پاسخگویی ناشناخته ماندن)…………………….. 189

ضمیمه ب) پرسشنامه نوع دوم (برای سطح پاسخگویی بررسی)…………………………………. 172

ضمیمه ج) پرسشنامه نوع سوم (برای سطح پاسخگویی توجیه)…………………………………… 176

ضمیمه د) پرسشنامه نوع چهارم (برای سطح پاسخگویی بازخور)……………………………….. 180

چکیده انگلیسی

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                          صفحه

جدول 2-1) جدول درصدهای پیشنهادی برای تعیین سطح اهمیت……………………………. 42

جدول 3-1) محاسبه تعداد نمونه آماری…………………………………………………………………. 99

جدول 3-2) تخصیص نمونه آماری به بخش های دولتی و خصوصی………………………… 101

جدول 3-3) ویژگی های عمومی نمونه آماری………………………………………………………… 103

جدول 3-4) خلاصه اطلاعات مالی شرکت خراسان………………………………………………… 112

جدول 3-5) جدول تحلیل واریانس یکراهه……………………………………………………………. 124

جدول 4-1) آمار توصیفی اطلاعات………………………………………………………………………. 134

جدول 4-2) نتیجه اجرای آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای تعیین میزان اثربخشی متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………. 136

جدول 4-3) نتیجه اجرای آزمون پست هاک برای تعیین میزان اثربخشی سطوح متفاوت متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………. 137

جدول 4-4) نتیجه اجرای آزمون همبستگی کندال برای تعیین رابطه میان سطح پاسخگویی و احساس پاسخگویی شرکت کنندگان در آزمون تحقیق………………………………………………. 138

جدول 4-5) نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق در مرحله برنامه ریزی حسابرسی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی کندال………………………………………………………………………………………… 141

جدول 4-6) نتیجه اجرای آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای فرضیه اول تحقیق در مرحله برنامه ریزی حسابرسی…………………………………………………………………………………………. 142

جدول 4-7) نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق در مرحله ارزیابی نتایج حسابرسی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی کندال………………………………………………………………………………………… 144

جدول 4-8) نتیجه اجرای آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای فرضیه اول تحقیق در مرحله ارزیابی نتایج حسابرسی……………………………………………………………………………………….. 145

جدول 4-9) نتیجه اجرای آزمون پست هاک برای فرضیه اول تحقیق در مرحله ارزیابی نتایج حسابرسی………………………………………………………………………………………………………….. 146

جدول 4-10) نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق در مرحله برنامه ریزی حسابرسی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی کندال…………………………………………………………………………………………. 149

جدول 4-11) نتیجه اجرای آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای فرضیه دوم تحقیق در مرحله برنامه ریزی حسابرسی…………………………………………………………………………………………. 151

جدول 4-12) نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق در مرحله ارزیابی نتایج حسابرسی با بهره گرفتن از آزمون همبستگی کندال………………………………………………………………………………………… 152

جدول 4-13) نتیجه اجرای آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای فرضیه دوم تحقیق در مرحله ارزیابی نتایج حسابرسی……………………………………………………………………………………….. 153

جدول 4-14) نتیجه آزمون فرضیه سوم تحقیق با بهره گرفتن از آزمون همبستگی کندال……. 156

جدول 4-15) نتیجه آزمون بارتلت در مورد فرضیه سوم تحقیق………………………………… 157

جدول 4-16) نتیجه اجرای آزمون تحلیل واریانس یکراهه برای فرضیه سوم تحقیق……. 158

جدول 4-17) نتیجه آزمون پست هاک برای فرضیه سوم تحقیق………………………………. 159

جدول 4-18) نتیجه آزمون همبستگی برای متغیر کنترلی…………………………………………. 162

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                            صفحه

شکل 2-1) مراحل تعیین و به کارگیری اهمیت………………………………………………………….. 28

شکل 2-2) چارچوبی برای قضاوت حسابرسی………………………………………………………… 46

شکل 2-3) عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در چارچوب محیط کاری حسابرسی……….. 47

شکل 2-4) عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسی با توجه به ویژگی های وی………. 49

 

 

فصل اول  :

 

 مقدمه

 

  • مقدمه

یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های حسابرسی ، قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند . به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ی ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه ای مقدور است.[1] انجمن حسابداران رسمی کانادا، قضاوت [2]را اینگونه تعریف کردند:

قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم به کارگیری دانش و تجربه در محیط استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راهکار مناسب از بین راهکارهای مختلف اتخاذ شود.

حسابرسی بیش از هرچیز یک فرایند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی مانند تعیین سطح اهمیت[3]، ملزم به قضاوت هستند .اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است. در حسابداری پدیده اهمیت به عنوان یک ویژگی فراگیر توصیف شده است و اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی مهم باشد .به عبارت دیگر اطلاعات با اهمیت، اطلاعاتی است که بر تصمیم استفاده کنندگان از گزارشهای مالی اثرگذار باشد. هیات استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعاتی را با اهمیت می داند که حذف و یا تحریف آن با در نظر گرفتن شرایط حاکم، می تواند بر قضاوت اشخاصی که بر اطلاعات مذکور اتکا می کنند،‌ تاثیر بگذارد یا موجب تغییر قضاوت آن ها گردد.

هدف از حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه آیا صورت های مالی مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر، اظهار نظر کند.

پاسخ به این پرسش اساسی که چه چیزی اهمیت دارد و چه چیزی بی اهمیت است، منوط به قضاوت شخص متخصص است. عوامل مهمی قضاوت حسابرسان را تحت تاثیر قرار می دهند. از جمله این عوامل می توان به مسئولیت پاسخگویی[4] حسابرسان اشاره کرد.

در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگویی چنین تعریف شده است:

” الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است.”

مسئولیت پاسخگویی درجاتی دارد . لرنر و تتلاک[5]  چهار سطح را برای آن مشخص کرده اند:

  • ناشناخته ماندن[6] : ضعیف ترین سطح پاسخ گویی بوده که در آن فاعل ناشناخته باقی مانده و انتظارهیچ گونه پاسخگویی را ندارد.
  • بررسی [7] : در این سطح، فرد انتظاردارد که عملکردش توسط دیگران بررسی شود. بررسی را فرایند حصول اطمینان از کیفیت کار تعریف کرده اند .
  • توجیه [8] : در این سطح، فرد انتظار دارد که عملکردش توسط دیگران ارزیابی شده و از او خواسته شود تا قضاوت خود را توجیه نماید. توجیه یک عمل، مستلزم ارائه دلیل است.
  • بازخور[9] : قوی ترین سطح از پاسخگویی است که در آن پاسخگو انتظار بازخور نتایج عملکردش را دارد. در یک وضعیت بازخور، اطلاعات حاصل ارزیابی عملکرد به اقدام کننده منتقل می شود تا اصلاحات لازم انجام شود.

در سال های اخیر مسئولیت پاسخگویی و رابطه آن با قضاوت حسابرسان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران عرصه حسابداری قرار گرفته است. لورد[10] نشان داد که حسابرسانی که نسبت به یک شریک حسابرسی با دیدگاه های ناشناخته پاسخگو هستند، با محافظه کاری بیشتری عمل کرده و تمایل بیشتری به ارائه گزارش مشروط  دارند. کندی [11]دریافته بود که با افزایش سطح پاسخگویی، واریانس پیش بینی حسابرسان از قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد. تان[12] در یک تحقیق میدانی، از حسابرسان خواست تا توان مالی یک شرکت فرضی را ارزیابی  کنند، نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان میزان محافظه کاری بیشتری از خود نشان  می دهند. کانکی [13] از حسابرسان خواست تا کاربرد روش های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی حسابرسی را توضیح دهند، او دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی حسابرسان تمایل بیشتری برای توجیه نظرات خود دارند. نتایج تحقیق هافمن و پاتن [14] نشان داد که میزان محافظه کاری حسابرسان در برآورد احتمال وجود تقلب، با افزایش سطح پاسخگویی افزایش می یابد.

کلور[15] در نتیجه تحقیق خود دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان زمان بیشتری صرف برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می نمایند.

با توجه  به نتایج حاصل از تحقیقات فوق می توان گفت که پاسخگویی یکی از عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان است. مسئولیت پاسخگویی می تواند در قبال صاحبکار، حسابرسان ارشدتر و استفاده کنندگان از صورت های مالی باشد. در سراسر این پژوهش منظور از مسئولیت پاسخگویی، پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشدتر است.

کیفیت قضاوت حسابرس تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار می گیرد. که از آن جمله می توان به توانایی حسابرس، کیفیت اطلاعات زیر بنای قضاوت، تلاش حسابرس، میزان شناخت حسابرس از مسئله، کیفیت راهنمای قضاوت، میزان محافظه کاری حسابرس و عینیت قضاوت اشاره کرد.

پژوهش هایی که در بالا به آن اشاره شد، کیفیت پدیده قضاوت را از جهاتی مانند میزان محافظه کاری [16] حسابرس، تغییر پذیری [17](عینیت) قضاوت و میزان تلاش [18]حسابرس مورد بررسی قرار داده اند.

در این پژوهش، اثر هر یک از سطوح متفاوت پاسخگویی بر کیفیت قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. ویژگی های کیفی انتخاب شده شامل میزان محافظه کاری به کاررفته در امر قضاوت، میزان تلاش انجام شده برای قضاوت و میزان پراکندگی قضاوت های انجام شده (عینیت) توسط افرا د مختلف است.

 

  • ضرورت انجام تحقیق :

اگر چه اهمیت در حسابداری و حسابرسی اساس و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها و اظهرنظرها است، اما دراین مورد مطالب بسیار کمی برای کمک به کاربرد این مفهوم و برداشت و تلقی از آن انتشار یافته است. وجود تفسیرهای مختلف در نوشته های منتشر شده ، حکایت از آن دارد که ارزیابی اهمیت به صرف یک مسئله قضاوتی است. با توجه به جایگاه مفهوم اهمیت در حسابداری و قضاوتی بودن تعیین آن، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت احساس می شود.

لرد و دزورت [19] پس از بررسی پژوهش های انجام شده دریافتند که در ادبیات حسابداری به سطوح متفاوت پدیده پاسخگویی کمتر پرداخته شده است و پژوهش های اندکی درباره اثرات سطوح متفاوت این پدیده بر کارایی و اثربخشی فعالیت های حرفه ای انجام شده است. بویژه اینکه تلقی مسئولیت پاسخگویی به عنوان یک پدیده واحد و عدم فرض سطوح متفاوت برای آن، تعمیم پژوهش های انجام شده را دشوار ساخته است.

 

  • هدف تحقیق :

هدف از این تحقیق، پاسخ به این سوال است که میزان پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشد تر چه اثری بر قضاوت حرفه ای آن ها درباره سطح اهمیت دارد؟ این تحقیق می تواند درک ما را از نحوه قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت وتوان پیش یبنی رفتار حسابرسان در سطوح متفاوت پاسخگویی  را افزایش دهد. این شناخت، پاسخ خواه را قادر خواهد ساخت تا سطح پاسخگویی را طوری تنظیم نماید که کیفیت قضاوت پاسخگو بهبود یابد.

انگیزه شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و محافظه کاری و همچنین واریانس سطوح اهمیت تعیین شده توسط حسابرسان در شکل گیری هدف تحقیق موثر بوده است. شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و تلاش حسابرسان برای تعیین سطح اهمیت نیز در محدوده هدف تحقیق قرار گرفته است.

 

[1]نیک خواه آزاد. علی، (1379)،بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، چاپ دوم، تهران، سازمان حسابرسی.

[2] judgment

[3] materiality

[4]Accountability

[5] Lerner,j,& tethock,p.accounting for the effects of accountability. Psychological bulletin,no 125(2),pp 255-275.

[6] Anonymous

[7] Review

[8] Justification

[9]Feedback

[10]Lord,a.(1992).pressure:amethodological consideration for behavioral research in accounting.auditing:  Journal of practice & theory,no11,pp89-108.

[11] Kennedy.j.(1993).debiasing audit judgment with accountability: a framework and experimental results. Journal of accounting research 31,pp231-245.

[12]Tan,h.(1995).effects of expectation, prior involvement, and review awareness on memory for audit evidence and judgment. Journal of accounting research, no 33,pp 113-135.

[13] Koonce,l.anerson,u.&marchant,g.(1995).justification of decisions in auditing. Journal of accounting research ,33,pp369-384

[14] Hoffman,v.&Patton,j.(1997).accountability, the dilution effect, and conservatism in auditors fraud judgments. Journal of accounting research,35,227-238.

[15]Glover,s.(1997),the influenceof time pressure and ac on auditors processing of nondiagnostic information. Journal of accounting research,35,213-226.

 

[16]conservatism

[17]variability

[18]effort

[19]Dezoort,t.& lord,a.(1997),a review and synthesis of pressure effects research in accounting. Journal of accounting literature,16,28-85.

 

تعداد صفحه:214

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.