رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی کارکنان-نقش میانجی:تعهد سازمانی

دانشگاه آزاد

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات آذربایجان شرقی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: مدیریت دولتی

گرایش: مالی

عنوان

تاثیر سبک رهبری مدیران بر رضایت شغلی کارکنان-نقش میانجی:تعهد سازمانی

در فایل دانلودی نام نگارنده و استاد راهنما موجود است

تابستان 1392

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین سبک رهبری و رضایت شغلی است. روش تحقیق از نوع همبستگی است که به شکل میدانی اجرا شده است. جامعه آماری حاضر سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان شرقی بوده است که با توجه به تعداد کم مدیران، توزیع پرسشنامه به صورت تمام شماری(40) و در بین همه آنها انجام شده است. ولی با توجه به تعداد زیاد کارکنان(400)، تعداد نمونه مورد نظر، با بهره گرفتن از فرمول کوکران تعیین شده است.داده های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین کارکنان و مدیران جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل این داده ­ها، از آزمونt آزمون همبستگی پیرسون و آزمون همبستگی جزئی و استفاده شده است. در نهایت نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان دادکه بین سبک های رهبری و تعهد سازمانی ، بین سبک های رهبری با رضایت شغلی و همچنین بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

کلید واژه‌ها: سبک رهبری، تعهد سازمانی، رضایت شغلی، جهادکشاورزی

 

فهرست مطالب

 

فصل اول:کلیات 1

مقدمه 2

بیان مسئله 3

اهمیت و ضرورت تحقیق 4

اهداف تحقیق: 5

اهداف کلی 5

فرضیات تحقیق 5

فرضیه اصلی تحقیق: 5

فرضیه های فرعی تحقیق: 5

تعاریف مفهومی: 6

سبک رهبری 6

تعهدسازمانی 6

رضایت شغلی 6

محدودیت های تحقیق 7

فصل دوم: 8

مبانی نظری تحقیق 8

مروری بر ادبیات تحقیق: 9

مروری بر تاریخچه ونظریه های مدیریت: 9

الف:نظریه های مکتب کلاسیک. 9

نظریه مدیریت علمی: 9

نظریه ی اصول گرایان(وظیفه گرایان): 9

نظریه بوروکراسی: 11

ویژگی های نظریه بوروکراسی وبر: 11

نظریه ی روابط انسانی: 12

مفهوم رهبری: 13

سبک رهبری: 14

مروری بربعضی از نظریه های مربوط به رویکرد اقتضایی: 15

الگوی فیدلر: 15

مدل موقعیتی رهبری هرسی وبلانچارد 15

تئوری مسیر هدف: 17

مروری بر بعضی از نظریه های مربوط به رویکرد رفتاری 18

تئوری XوY 18

نظریه های مربوط به دانشگاه اوهایو 19

نظریه ی مربوط به دانشگاه میشیگان 21

نظریه ی شبکه مدیریت بلک وموتون 21

سبکهای نوین رهبری 23

تعهدسازمانی 24

ابعاد تعهد 25

انواع تعهد: 26

سطوح تعهد سازمانی 31

الف)تعهد سطح پایین 31

ب)تعهد متوسط 32

ج)تعهد سطح بالا 32

راهکار هایی برای افزایش تعهد سازمانی 33

رضایت شغلی 34

عوامل موثر بررضایت شغلی 34

مروری بر بعضی از نظریه های مربوط به رضایت شغلی 35

نظریه ی دوعاملی هرزبرگ 35

نظریه ی امید و انتظار وروم 38

نظریه ی برابری 39

پیشینه ی داخلی و خارجی تحقیق 40

فصل سوم:روش شناسی تحقیق 44

1-3. مقدمه 45

2-3. نوع تحقیق 45

3-3. جامعه و نمونه آماری 46

4-3. روش گردآوری داده‌ها 47

5-3. روایی و پایایی پرسشنامه 47

6-3. روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 48

فصل چهارم:یافته های تحقیق 49

1-4. مقدمه 50

2-4 .آمار توصیفی 50

تجزیه و تحلیل داده ها: 50

آزمون t 55

تجزیه و تحلیل دو متغیره 56

همبستگی جزئی 57

آزمون فرضیه ها 58

فرضیه ها 58

جمع‌بندی فصل چهارم 59

فصل پنجم: نتایج وپیشنهادات 60

بحث و نتیجه گیری 61

پیشنهادهای کاربردی 62

پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی 63

محدودیت‌های تحقیق 63

منابع ومآخذ 65

فهرست منابع ومآخذ 66

منابع فارسی 66

منابع انگلیسی 67

ضمایم 76

فهرست جداول

جدول 2-1 لیست مفروضاتی در مورد طبیعت انسانی که اسخوان بندی تئوریXوYمک گریگور می باشند. 19

شکل 2-1شبکه مدیرت بلیک وموتون(اقتباس از رابینز1378) 22

جدول3-1: جدول جامعه آماری و نمونه انتخابی 46

جدول3-2. ضریب پایایی سبک رهبری، تعهد سازمانی و رضایت شغلی 48

جدول4-1. آمار توصیفی بر حسب ویژگیهای دموکرافیک 51

جدول4-2. آمار توصیفی متغیرهای سبک رهبری و اثربخشی 51

جدول4-3:آزمونt 56

جدول4-4. آزمون همبستگی پیرسون 56

جدول4-5. آزمون همبستگی جزئی با کنترل اثر تعهد موثر 57

فهرست نمودارها

نمودار های توصیفی برای جدول:1 52

نمودار:4-1 52

نمودار:4-2 53

نمودار4-3 53

نمودار4-4 54

نمودار4-5 54

فصل اول:کلیات

1-1مقدمه

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از منابع آن است . در این راستا منابع انسانی به عنوان مهمترین عنصر مزیت رقابتی شرکتها محسوب می شود

اولریش(2002) استدلال می­ کند که لبه رقابتی شرکتها بیش از تولید، در افراد آنها نهفته است. با توجه به گفته­های گونیگله، هراتی و مورلی[1](1971) افراد به عنوان نیروهای حیاتی سازمانها، با ارزش­ترین منابع سازمانها هستند و هیچ سازمانی نمی­ تواند به مزیت رقابتی پایدار دست یافته و به اهداف خود برسد، مگر آنکه اهداف هر کارمند منطبق با اهداف سازمان باشد. برای یک شرکت هیچ چیز مهمتر از این نیست که کارکنانش هر روز صادقانه و با تمایل و میل خود کار کنند. با توجه به اینکه افراد به عنوان مهمترین منبع برای مزیت رقابتی سازمانها محسوب می­شوند بنابرین تعهد این افراد در موفقیت سازمانها نقش حیاتی دارد(اولریش،2000).

اسوانپول، اراسموس، وان ویک و اسچک[2](2000) تاکید می کنند که توانایی یک سازمان در اجرا و پیاده سازی استراتژیهای کسب و کار، کسب مزیت رقابتی و بهینه سازی سرمایه انسانی تا حد زیادی بستگی به سبک های رهبری دارد که به تشویق تعهد کارکنان کمک می­ کند بدین ترتیب توانایی رهبری برای حفظ کارکنان با تعهد، نقش اساسی را در بقاء و موفقیت سازمان ایفاء می­ کند.وی نشان داده که سبک های رهبری که تعهد کارکنان را تشویق می کنند به منظور اجرای موفق استراتژی های کسب و کار یک سازمان ، رسیدن به اهداف خود، دستیابی به مزیت رقابتی و بهینه سازی سرمایه انسانی ضروری است. محققان قبلی همچون کانتر[3](1968) و پاوت و لاو[4](1983) اشاره کردند که یک عنصر مهم از مدیریت موفق، توانایی تاثیر گذاشتن بر دیگران را دارد. به این ترتیب، کارکنان متعهد بیشتر به سمت دستیابی به اهداف سازمانی برانگیخته می­شوند(ففر[5]،1998).

با توجه به اینکه تا بحال، از میان تعداد مطالعاتی که در خصوص سبک رهبری و تعهد سازمانی انجام شده است. تعداد اندکی از آنها به بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران و تعهد سازمانی ورضایت شغلی کارکنان پرداخته است و همچنین با توجه به اینکه امروزه منابع انسانی در سازمانهابه عنوان مهمترین عنصر مزیت رقابتی سازمانها شناخته می­ شود و افزایش تعهد این منابع برای افزایش بهره وری سازمانها مورد نیاز است. به همین دلیل، انجام مطالعات در این زمینه می تواند به سازمانها در زمینه افزایش بهره ­وری از طریق افزایش تعهد کارکنان ورضایت شغلی کارکنان به سازمان کمک کند.لذا پژوهش حاضر درصدد است تا تاثیر سبک های رهبری را بر تعهد سازمانی ورضایت شغلی مورد بررسی قرار دهد.

1-2بیان مسئله

در جهان امروز توانمندی، قدرت اقتصادی و رفاه هر کشوری در گرو استفاده بهینه از منابع آن است . در این راستا منابع انسانی به عنوان مهمترین عنصر مزیت رقابتی شرکتها محسوب می شود

اولریش(2002) استدلال می­ کند که لبه رقابتی شرکتها بیش از تولید، در افراد آنها نهفته است. با توجه به گفته­های گونیگله، هراتی و مورلی[6](1971) افراد به عنوان نیروهای حیاتی سازمانها، با ارزش­ترین منابع سازمانها هستند و هیچ سازمانی نمی­ تواند به مزیت رقابتی پایدار دست یافته و به اهداف خود برسد، مگر آنکه اهداف هر کارمند منطبق با اهداف سازمان باشد. برای یک شرکت هیچ چیز مهمتر از این نیست که کارکنانش هر روز صادقانه و با تمایل و میل خودکار کنند. با توجه به اینکه افراد به عنوان مهمترین منبع برای مزیت رقابتی سازمانها محسوب می­شوند بنابرین تعهد و رضایت این افراد در موفقیت سازمانها نقش حیاتی دارد(اولریش،2000).

اسوانپول، اراسموس، وان ویک و اسچک[7](2000) تاکید می کنند که توانایی یک سازمان در اجرا و پیاده سازی استراتژیهای کسب و کار، کسب مزیت رقابتی و بهینه سازی سرمایه انسانی تا حد زیادی بستگی به سبک های رهبری دارد که به تشویق تعهد کارکنان کمک می­ کند بدین ترتیب توانایی رهبری برای حفظ کارکنان با تعهد، نقش اساسی را در بقاء و موفقیت سازمان ایفاء می­ کند. از طرف دیگر، یک رهبر باید به خاطر بسپارد که تنها زمانی می ­تواند در انجام وظیفه خود موفق باشد و یک سازمان را به پیشرفت نائل سازد که بتواند با کارکنان سازمان رابطه مطلوب برقرار کرده و موجبات رضایت خاطر آنها را فراهم سازد. چرا که رضایت شغلی کارکنان موتور محرکه ای برای انگیزش و در نتیجه بهره وری شرکت خواهد بود.

با توجه به اینکه تا بحال، از میان تعداد مطالعاتی که در خصوص سبک رهبری و رضایت شغلی انجام شده است. تعداد اندکی از آنها به بررسی ارتباط سبک رهبری مدیران و رضایت کارکنان و نقش میانجی تعهد در این رابطه پرداخته است و با توجه به امروزه مسئله غیبت و ترک محل کار کارکنان به عنوان یکی از مهمترین معضلات و یکی از دلایل عمده کاهش بهره وری سازمانها کارکنان مطرح می شود. لذا بررسی علت غیبت و رضایت کارکنان به یکی از مهمترین کارهای رهبری تبدیل شده است. همچنین با توجه به اینکه امروزه منابع انسانی در سازمانهابه عنوان مهمترین عنصر مزیت رقابتی سازمانها شناخته می­ شود و افزایش تعهد و رضایت این منابع برای افزایش بهره وری سازمانها مورد نیاز است. به همین دلیل، انجام مطالعات در این زمینه می تواند به سازمانها در زمینه افزایش بهره ­وری از طریق افزایش تعهد کارکنان و رضایت به سازمان کمک کند. لذا پژوهش حاضر درصدد است تا تاثیر سبک های رهبری را بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار دهد.

1-3اهمیت و ضرورت تحقیق

منابع انسانی در سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است و انسان کلید موفقیت یا شکست هر سیستم یا سازمان می باشد. انسانها در تعامل با سازمان و همکاران خود رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می دهند «برخی از محققین براین باورند که کارکنان زمانی بالاترین بهره وری را خواهند داشت که بیشترین رضایت خاطر را از سازمان داشته باشند( ابوالحسن زاده،1381، به نقل از مرادمند، 74). با تامین رضایت شغلی کارکنان، زمینه برای شکوفایی استعدادها، خلاقیت­ها و نوآوری انسانها مهیا شده و کارایی و اثربخش آنها افزایش یافته و در نتیجه اثربخشی سازمان افزایش می یابد. با توجه به اینکه یکی از راه ­های افزایش رضایت کارکنان، افزایش تعهد در کارکنان است(هری مارتین[8] و فارلانه شور[9]،1989). از طرف دیگر، رهبری و مدیریت سازمان با اتخاذ سبک رهبری مناسب می تواند باعث افزایش تعهد(مونقزی هوتون نین گانه، 2007) و رضایت کارکنان( ابوالحسن زاده،1381) شود و از این طریق باعث بهبود اثربخشی (لیلیانا پدراجا-رجاس و همکاران،2006) سازمان شود.

لذا تحقیق حاضر با عنایت به تحقیقات انجام شده در این زمینه و اثبات تاثیر سبک های رهبری بر تعهد کارکنان و رضایت کارکنان، قصد دارد رابطه بین سبک رهبری با رضایت کارکنان را بررسی کند. همچنین هدف دیگر این تحقیق این است که نشان دهد که آیا بین تعهد کارکنان و رضایت کارکنان رابطه­ای است یا نه؟

1-4اهداف تحقیق:

اهداف کلی

  • تعیین رابطه ی بین سبک رهبری وتعهد سازمانی ورضایت شغلی کارکنان
  • تعیین تاثیر میانجی تعهد بر رابطه ی بین سبک رهبری ورضایت شغلی کارکنان

1-5فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

بین سبک رهبری با رضایت شغلی رابطه وجود دارد.

فرضیه های فرعی تحقیق:

بین سبک رهبری تحول با رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد.

بین سبک رهبری انتقالی با رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد.

بین سبک رهبری بی بندوبار با رضایت شغلی رابطه منفی وجود دارد.

بین سبک رهبری تحول با تعهدکارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.

بین سبک رهبری انتقالی با تعهدکارکنان رابطه مثبتی وجود دارد.

بین سبک رهبری بی بندوبار با تعهدکارکنان رابطه منفی وجود دارد.

بین تعهد کارکنان و رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحات : 76

قیمت :  40 هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

40,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.