رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش  افزوده سهام

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد نراق

عنوان

تاثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش  افزوده سهام شرکت های خودرو ساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پاییز 1392

 

 

 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 3

1-2 تاریخچه مطالعاتی.. 3

1-3 بیان مسئله. 6

1-4 فرضیه‌های تحقیق.. 8

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-5-1 اهداف علمی.. 8

1-5-2 اهداف کاربردی.. 9

1-6 اهمیت تحقیق.. 10

1-7 روش تحقیق.. 10

1-8 جامعه آماری و نمونه آماری.. 11

1-9 روش گردآوری داده‌ها 12

1-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 12

1-11 قلمرو تحقیق.. 13

1-11-1 قلمرو مکانی تحقیق.. 13

1-11-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 13

1-11-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 13

1-12 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات… 14

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

2-1 مقدمه. 18

2-2 بازار مالی.. 18

2-2-1 کارکرد های اقتصادی بازار مالی.. 19

2-3 مفهوم بازار کارا 22

2-4 خصوصیات بازار کارا 22

2-5 بازار محصول. 24

2-5-1 بازار رقابتی.. 24

2-5-2 بازار انحصاری.. 26

2-6 رقابت در بازار محصول. 27

2-7 نظریه های مرتبط با عناصر سه‌گانه بازار. 28

2-7-1 نظریه ساختارگرایی.. 28

2-7-2 مکتب شیکاگو یو. سی. ال. ای.. 28

2-7-3 مکتب رفتارگرایی.. 28

2-8 ارزش افزوده اقتصادی.. 30

2-8-1 شاخص‌های سنجش عملکرد. 30

2-9 معیارهای مالی سنتی.. 32

2-9-1 بازده سرمایه گذاری‌ها (ROI) 32

2-9-2 سود باقی مانده (RI) 33

2-9-3 بازده فروش (ROS) 34

2-9-4 سود هر سهم (EPS) 34

2-9-5 نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 35

2-10 دلایل مطرح شدن EVA.. 36

2-11 ارزش افزوده اقتصادی EVA.. 37

2-12 سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات (NOPAT) 40

2-13 نرخ بازده سرمایه (r) 41

2-13-1 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد عملیاتی.. 41

2-13-2 محاسبه نرخ بازده سرمایه بر اساس رویکرد تأمین مالی.. 46

2-14 تکامل ارزش افزوده اقتصادی.. 47

2-15 ارزش افزوده اقتصادی از دیدگاه مدیریت مالی.. 48

2-16 راه های افزایش ارزش افزوده اقتصادی.. 49

2-17 مزایای EVA.. 50

2-18 معایب EVA.. 51

2-19 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 52

2-20 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 52

2-21 پیشینه تحقیق.. 56

2-21-1 پژوهش‌های داخلی.. 56

2-21-2 پژوهش‌های خارجی.. 62

1-21 چارچوب نظری و مدل تحقیق.. 64

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

3-1 مقدمه. 67

3-2 روش تحقیق.. 67

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری.. 68

3-4 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها 70

3-5 قلمرو تحقیق.. 77

3-5-1 قلمرو  مکانی تحقیق.. 77

3-5-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 77

3-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 77

3-6 روش های جمع آوری داده ها 78

3-7 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات… 78

3-7-1 روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی.. 78

3-7-2 منطق آزمون فرضیه. 79

3-7-3 معیار آزمون. 80

3-7-4 ضریب تعیین …. 80

3-7-5 انواع داده‌ها 80

3-7-6 آزمون تشخیص دوربین- واتسون. 81

3-7-7 آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف Ks. 82

3-7-8 آزمون نابرابری واریانس های جملات اختلال. 82

3-7-9 تحلیل رگرسیون. 83

3-7-10 آزمون  لیمر (معنی داربودن اثرات فردی) 85

3-7-11 آزمون هاسمن.. 86

3-7-12 معرفی نرم افزار Eviews. 86

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1 مقدمه‏. 89

4-2 روش آزمون فرضیه های تحقیق.. 91

4-2-1 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش برای فرضیات… 91

4-2-2 مفروضات رگرسیون. 93

4-3 آزمون F لیمر و آزمون هاسمن 93

4-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک هر فرضیه. 96

4-4-1 آزمون و تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول. 96

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه. 100

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 100

5-3 نتیجه گیری کلی.. 102

5-4 پیشنهادها 103

5-4-1 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 103

5-4-2 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 105

5-5 محدودیتهای پژوهش… 106

پیوست ها 107

منابع و ماخذ. 113

فهرست منابع غیر فارسی: 117

چکیده انگلیسی: 118

 

 

جدول (3-1) مراحل مختلف نمونه گیری.. 12

جدول (3-1) مراحل مختلف نمونه گیری.. 69

جدول (4-1) شاخص های توصیف کننده متغیرها تحت شاخص های مرکزی، شاخص های پراکندگی کل متغیرها 90

جدول (4-2) نتایج آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 92

جدول (4-3) نتایج آزمون F لیمر و هاسمن.. 95

جدول (4 -4) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. 97

جدول (4 -5) نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول. 98

 

 

نمودار (1-1) مدل مفهومی تحقیق.. 65

شکل (3-1) مدل مفهومی پژوهش… 70

نمودار (4-1) آزمون F لیمر و آزمون هاسمن.. 94

 

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران در فاصله زمانی پنج ساله  1388 الی 1392 بوده است. پژوهش حاضر از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق همبستگی است.پس از تعیین جامعه، نمونه با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک145 شرکت را به عنوان نمونه در نظر گرفتیم. داده‌های جمع‌ آوری شده با بهره گرفتن از نرم‌افزار اکسل محاسبه و با نرم‌افزار Eviews مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. تحلیل داده‌ها در بخش آمار توصیفی با محاسبه شاخص‌های مرکزی از جمله میانگین، میانه و شاخص‌های پراکندگی انحراف معیار چولگی و کشیدگی چولگی شروع شده است. این شاخص‌ها به تفکیک و همچنین به صورت کلی انجام شده است.و سپس پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که بین شدت رقابت در بازار محصول وارزش افزوده اقتصادی و نقدی شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران رابطه ی  مثبت معناداری وجود دارد .

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

طبق آمار از سال 1367 تا 1386، دویست بنگاه بزرگ همواره نزدیک به 60 درصد از فروش و ارزش افزوده صنایع را به خود اختصاص داده‌اند، این وضعیت حاکی از این است که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران دارای ساختار انحصار می‌باشد. در طی این دوران علیرغم تاکید برنامه­ های توسعه اقتصادی بر خصوصی سازی و افزایش رقابت، تغییر اساسی در ساختار اقتصاد ایران صورت نگرفته است، زیرا طی سالیان متمادی دولت بر اقتصاد مسلط بوده است و از طریق انواع دخالت‌ها و تخصیص دولتی منابع و امکانات در برخی از بازارها به ظهور انحصار شبه دولتی یا خصوصی کمک نموده است (خداداد کاشی، 1388، 32).

در این فصل کلیات تحقیق ارائه گردیده، در واقع پس از ارائه مقدمه‌ای در ابتدای فصل به تشریح بیان مسئله پرداخته شده است. سپس اهداف، انگیزه، فرضیه‌ها، اهمیت موضوع و روش تحقیق را شرح داده و به قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق می‌پردازیم.

 

1-2 تاریخچه مطالعاتی

حشمت زاده (1392)، هدف تحقیق حاضر مطالعه تأثیر رقابت در بازار محصول بر هزینه­ های نمایندگی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آنست که رقابت در بازار محصول تأثیر مثبت و معناداری با کارایی هزینه عملیاتی دارد از سوی دیگر سایر نتایج بیانگر این است که شدت رقابت در بازار محصول باعث کاهش حق­الزحمه­های حسابرسی می­ شود بدین معنا که با افزایش رقابت در بازار محصول هزینه­ های نمایندگی کاهش می­یابد.

دریکنده (1391)، به بررسی ارتباط بین ساختار انحصاری و رقابتی بازار و بازده ﺳﻬﺎم در ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻌﺎل ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ است. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ این بوده است ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﻧﺤﺼﺎری و رﻗﺎﺑﺘی ﺑﺎزار ﺑﺎ بازده سهام راﺑﻄﻪی ﻣﻌﻨﺎداری وجود دارد و این راﺑﻄﻪ ﺑه صورت U ﻣﻌﻜﻮس ﺑﻮده اﺳﺖ ﻳﻌﻨی ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺗﺎﻧﻘﻄﻪ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ و ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزده اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻣیﻳﺎﺑﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺑﺎﺗﻤﺮﻛﺰ ﻣﻌﺘﺪل ﺑﺎزده ﺑﺎﻻﻳی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺴﺐ ﻣیﻛﻨﻨﺪ.

ستایش (1390)، به بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. در این راستا، تأثیر شاخص‌های Q توبین و تمرکز (هرفیندال-هیرشمن و نسبت تمرکز 4 بنگاه)، بر نسبت بدهی شرکت‌ها بررسی شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه صنایع مختلف متفاوت از هم است.

موسوی جهرمی و همکاران (1389)، بررسی رابطه بین درجه تمرکز بازار و نرخ مؤثر مالیات بر شرکت‌ها: مطالعه موردی صنایع لاستیک و پلاستیک ایران، یافته های این مقاله با دیدگاه شومپیتر و ساتن سازگاری دارد زیرا موید آن است که با افزایش نرخ‌های مالیات، قدرت انحصاری بازار افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، با افزایش موجودی سرمایه، ورود بنگاه‌ها به صنعت سخت‌تر می‌شود و در نتیجه، قدرت انحصاری صنایع و درجه تمرکز بازار بیشتر می‌شود.

بیان مسئله

کاهش قیمت تمام شده تولید، افزایش کیفیت کالا و در نهایت ماندن در صحنه رقابت، مستلزم استفاده بهینه از تکنیک‌های پیشرفته ای، همچون، مهندسی مجدد فرایند تجاری، مدیریت کیفیت جام، تکنیک‌های بودجه بندی سرمایه ای و جدیدترین ابزارهای رهبری داخل سازمان یعنی ارزش افزوده اقتصادی می‌باشد. از طرف در بازار سرمایه ای که کارایی بازار، حتی به شکل ضعیف آن همواره مورد تردید بوده است؛ ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یک منبع اطلاعاتی پیشرفته و نوین نقش مهمی را ایفا می کند، به طوری که با ارائه چشم اندازی مناسب از شرکت‌هایی که ارزش افزوده بازار مثبت دارند، سرمایه گذاران را تشویق به سرمایه گذاری نموده و به عنوان یک معیار تصمیم گیری اساسی حاضران عرصه بازارهای مالی را یاری می کند. شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار، با دو نوع بازار در ارتباط هستند. بازار محصول و بازار مالی، شرکت‌ها در فعالیت تجاری خود در بازارهای محصول، جریانات نقدی و عایداتی دارند که همین سودهای ریسک دار، در بازارهای مالی قیمت گذاری می‌شوند در این راستا، هر عاملی که بر روی عملکرد مالی شرکت تأثیرگذار است در بازار سرمایه ریسک آن عامل قیمت گذاری می‌شود؛ پس بر روی، ارزش شرکت نیز تأثیر می‌گذارد (رضایی و همکاران، 1389).

در واقع بازار سرمایه در اقتصاد کشورها نقش حیاتی ایفا می‌کند. این بازار نه تنها پول‌ها و سرمایه­ های راکد را از طریق شرکت‌ها به فعالیت می‌اندازد بلکه به عنوان شاخص رونق اقتصادی کشورها عمل می‌کند. بنابراین توجه به این بازار و مبانی تصمیم گیری در آن ضروری است. سنجش عملکرد در فرایند تصمیم گیری با توجه به اهمیت نقش بازار سرمایه از مهم‌ترین موضوعات حوزه اقتصاد مالی است. پس کارکرد معیارهای مالی و اقتصادی به منظور ارزیابی عملکرد شرکت‌ها ضروری است. رقابت در بازار محصول موجب انتخاب بهترین گروه مدیریتی می‌شود و شرکت‌هایی با مدیریت ضعیف حذف می‌شوند. در واقع شرکت‌های موفق یا شرکت‌های با مدیریت قوی قادرند سهم بزرگی از بازار محصول را در اختیار گرفته و کنترل کنند، رقابت در بازار محصول به عنوان یک انگیزه قوی برای غلبه بر اختلاف بین سهامداران و مدیران و در نهایت رفع این اختلافات محسوب می‌شود. در نتیجه مدیران را مجبور به بهبود عملکرد و بهترین تصمیم گیری در مورد آینده شرکت و تأثیر بر ارزش افزوده اقتصادی به عنوان یکی از شاخص‌های عملکرد خواهد بود. در این پژوهش ســعی شده تا تأثیر رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده اقتصادی صنعت خودرو و قطعات در ایران بررســی شــود. علیت میان عناصر بازار، از ســاختار رفتار و سپس عملکرد ناشی می‌شود. بــرای اندازه گیری عملکرد صنعت خودرو و قطعات از شــاخص ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی و برای اندازه گیری ساختار بازار، از شاخص تمرکز شاخص هرفیندال هیرشمن استفاده شده است.

حال سؤال اساسی این است که:

  • آیا تمرکز بر شاخص‌های اقتصادی عملکرد تأثیرگذار است یا نه؟

به عبارتی:

  • آیا رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی تأثیر معناداری دارد؟

1-4 فرضیه‌های تحقیق

با توجه به پرسش‌های پژوهشگر، فرضیه های زیر تبیین یافته است:

فرضیه اصلی اول: شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه فرعی اول: شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

فرضیه فرعی دوم: شدت رقابت در بازار محصول بر ارزش افزوده نقدی در شرکت‌های خودروساز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد.

 

1-5 اهداف تحقیق

1-5-1 اهداف علمی

با توجه به شرایط رو به رشد بازار سرمایه در ایران و تلاش مسئولین و دولت به گسترش این بازار و خصوصی سازی در چند ساله اخیر خصوصاً از طریق بازار بورس و اوراق بهادار نیاز است که تحقیقات منسجم و سازماندهی شده در این بازار انجام شود، که این تحقیقات از یک سو می‌تواند فراهم کننده الگوهائی برای مسئولین و دولت در راستای دستیابی به اهداف آن‌ ها باشد و از سوی دیگر راهنمایی برای سرمایه گذاران در این بازار باشد؛ لذا با توجه به اهمیت موضوع تأثیرگذاری ساختار بر عملکرد صنایع و فقدان مطالعات تجربی در این زمینه در اقتصاد و صنعت ایران، الزام است که این موضوع در بخش صنعت ایران مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، این تحقیق به بررسی اثر درجه تمرکز بر ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده نقدی بخش خودرو و قطعات در ایران می‌پردازد.

 

تعداد صفحه:132

قیمت 70 هزار تومان

 

 

70,000 تومانافزودن به سبد خرید

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.