رشته مدیریت

پایان نامه تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

        دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد­کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ( M.A)

گرایش: بازرگانی داخلی

 

عنوان:

بررسی تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام)

 

دی 93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1….. مقدمه. 3

1-2….. بیان مسئله. 3

1-3….. اهمیت پژوهش… 5

1-4….. اهداف تحقیق.. 5

1-5….. فرضیه ‏های تحقیق.. 6

1-6….. چارچوب نظری و مدل تحلیلی تحقیق: 6

1-7…. قلمرو تحقیق.. 7

1-9….. تعریف متغیرها 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2- 1مقدمه……………… 12

2-2 مبانی نظری استراتژی رقابتی.. 13

2-2-1 تعاریف استراتژی.. 13

2-2-2 اهمیت استراتژی.. 14

2-2-3 الگوهای تبیین استراتژی.. 16

2-2-4 مفهوم سازی مجدد استراتژی رقابتی.. 18

2-2-5 مدل نیروی های پنجگانه رقابتی.. 21

2-2-6 یادگیری سازمانی و راهبرد رقابتی.. 25

2-2-7 یادگیری سازمانی و انعطاف پذیری.. 30

2-2-8 انعطاف پذیری و استراتژی رقابتی.. 31

2-2-9 استراتژی رقابتی و عملکرد. 33

2-2-10 مبانی نظری عملکرد سازمانی.. 34

2-2-11 مفهوم ارزیابی و ارزشیابی عملکرد. 34

2-2-12 اهداف ارزشیابی عملکرد سازمانی.. 37

2-2-13 تعریف و مفهوم عملکرد و ارزیابی عملکرد. 38

2-2-14 منظور از ارزیابی عملکرد. 41

2-2-15 مبانی نظری صنعت بانکداری.. 48

2-2-16 تاریخچه پول و بانکداری در دنیا 48

2-2-17 تاریخچه بانکداری در ایران. 49

2-2-18 مدیریت ارتباط با مشتری در موسسات مالی و بانکها 52

2-2-19 جایگاه مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران. 54

2-2-20فرضیه های اساسی مدیریت ارتباط با مشتری دربانک… 55

2-2-21 مزایا، نقاط ضعف و قوت مدیریت ارتباط با مشتری در بانکهای ایرانی   56

2-3 پیشینه تحقیقات انجام شده 57

2-3-1 پژوهش­های انجام گرفته داخلی.. 57

2-3-2 پژوهش­های انجام شده خارجی.. 59

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1….. مقدمه. 65

3-2….. روش تحقیق.. 65

3-3….. جامعه آماری.. 66

3-4….. نمونه آماری (حجم نمونه، روش نمونه گیری). 66

3-5….. ابزارهای گردآوری داده ­ها 67

3-6….. مقیاس پرسشنامه. 69

3-7….. روایی و پایایی ابزار جمع­آوری اطلاعات… 69

3-8….. روش تجزیه و تحلیل داده ­های آماری.. 71

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1….. مقدمه. 74

4-2….. آمار توصیفی.. 75

4-2-1         توزیع جنسیت…. 75

4-2-2         توزیع سطح تحصیلات… 76

4-2-3         توزیع وضعیت تاهل.. 77

4-2-4         توزیع سنی.. 78

4-2-5         توزیع سابقه خدمت…. 79

4-2-6         توزیع نوع شغل کارکنان.. 80

4-3-… آمار استنباطی.. 81

4-3-1                                                                                                        آزمون فرضیات پژوهش…. 81

4-3-1-1        بررسی تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری… 81

4-4….. رتبه بندی شاخص های استراتژی رقابتی.. 85

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-… مقدمه. 87

5-2-… فرایند تحقیق.. 87

5-3-… نتیجه ­گیری.. 89

5-3-1         نتیجه ­گیری از فرضیه اصلی.. 91

5-3-2         نتیجه ­گیری از فرضیه های فرعی.. 91

5-4….. محدودیت‌های پژوهش… 92

5-5….. پیشنهادهایی برای استفاده از نتایج پژوهش… 93

5-6….. توصیه برای تحقیقات آتی.. 94

منابع و مآخذ. 95

منابع فارسی.. 96

منابع انگلیسی.. 98

پیوست ها و ضمائم. 99

 

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                              صفحه

جدول (1-1) : عملیاتی سازی مفهوم عملکرد سازمان. 10

جدول 2-1): اهداف ارزشیابی عملکرد سازمان. 38

جدول 2-2): منظور از ارزیابی عملکرد. 41

جدول 3-1): مقیاس پرسشنامه ها 68

جدول 4-1: توزیع جنسیت… 75

جدول 4-2: توزیع تحصیلات… 76

جدول 4-3: توزیع وضعیت تاهل.. 77

جدول 4-4: توزیع سنی.. 78

جدول 4-9: توزیع سابقه خدمت… 79

جدول 4-10: توزیع نوع شغل.. 80

جدول 4-11: نمادهای بکارگرفته شده در مدل ساختاری تحقیق.. 81

جدول 4-13: شاخص های نیکویی برازش مدل. 84

جدول 4-14: رتبه بندی شاخص های مدل. 85

 

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                           صفحه

شکل 2-1): مدل نیروی های پنجگانه رقابتی طراحی شده توسط داویس و اولسن ، 2008  24

شکل 2-2): مدل عملکرد سازمانی در سازمانها 36

شکل 2-3): فرایند تجزیه و تحلیل شغل.. 43

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                              صفحه

نمودار 4-1: توزیع جنسیت… 75

نمودار 4-2: توزیع تحصیلات… 76

نمودار 4-3: توزیع وضعیت تاهل.. 77

نمودار 4-4: توزیع سنی.. 78

نمودار 4-5: توزیع سابقه خدمت… 79

نمودار 4-6: توزیع نوع شغل.. 80

نمودار 4-7: تاثیر شاخص ­های استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمانی در حالت استاندارد  82

نمودار 4-8: تاثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمانی در حالت معناداری   83

 

 

چکیده

شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران و تهدید قریب­الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین ­المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیت خاصی برخوردار باشد.

 

 

فصل اول

ادبیات تحقیق

 

 

1-1مقدمه

در بسیاری از بازارها رقابت عامل اساسی تغییر است. بدون رقابت شرکت­ها در حد رضایت مشتریان فعالیت می­ کنند و از آن فراتر نمی­روند. در هر جا بین افزایش رضایت مشتریان و هزینه­ها تضاد بروز می کند، معمولا دومی در اولویت قرار می­گیرد، زیرا شانس مشتریان اندک است در حالی که کاهش هزینه­ها به معنی دستیابی به نتایج محسوس است. لذا، رقابت برای مشتریان خوب است، زیرا بدان معنی است که شرکت­ها باید بیشتر تلاش کنند تا مشتریان خود را از دست ندهند. در تنظیم استراتژی بازاریابی لازم است شرکت­ها از نقاط قوت و ضعف خودشان، نیازهای مشتریان، و نقاط قوت و ضعف رقیب آگاه باشند. به این سه نکته «مثلث استراتژیک» می­گویند. مثلث استراتژیک به شرکت­ها می­گوید که هنگامی موفق می‌شوند که از حفظ رضایت مشتری و رفع نیازهای او فراتر رفته، از رقبایشان بهتر باشند. با این مقدمه از استراتژی رقابتی به بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری می­پردازیم.

لذا در فصل اول تحقیق که شامل کلیات تحقیق می­ شود به بیان مسئله، اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، فرضیات پژوهش، مدل مفهومی پژوهش، قلمرو تحقیق و در نهایت تعریف واژه ها و مفاهیم کلیدی تحقیق پرداخته شده است.

1-2بیان مسئله

در طی سالیان گذشته و با پیشرفت تکنولوزی و روبرو شدن صنعت با پدیده تولید انبوه و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زمینه ­های مختلف اقتصادی، تولید کالاها و خدمات بر تقاضا برای آن پیشی گرفت. از طرف دیگر با اصلاح قوانین و مقررات تجاری، مالی و پولی کشور و حضور بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی، مفهوم استراتژی رقابت مطرح و روش­هایی نیز برای افزایش آن برای تصاحب بازار ارائه گردید. از جمله روش­هایی که در زمینه مدیریت بهتر واحد­های تولیدی در طی سالیان گذشته متداول گردید، استفاده از روش برنامه ­ریزی استراتژیک در نحوه عملکرد سازمان­هاست. بسیاری از نوشته­های کسب و کار به استراتژی­ های رقابتی بیشتر از سایر موارد توجه کرده­است(والترز[1]، 2003).

از سوی دیگر با وجود اینکه مدت­هاست تکنولوژی اطلاعات راه­ حل­های جدیدی را برای خدمات بانکداری ممکن ساخته­است اما تأثیر این تحولات با تأخیر و با ورود برخی بانک­های ایرانی به عرصه بانکداری اینترنتی در حال ورود به ایران است . این سیر تحولات یعنی 1- شدت گرفتن رقابت در صنعت بانکداری و 2- آغاز تأثیرگذاری تحولات تکنولوژیک بر بانکداری ایران همراه با 3- تهدید قریب­الوقوع کالاهای جایگزین از جمله بازارهای اوراق بهادار و تأمین مالی از طریق بازارهای بین المللی باعث گردیده تا بحث استراتژی در صنعت بانکداری در شرایط کنونی از اهمیتی خاص برخوردار باشد. صنعت بانکداری یکی از مهمترین بخش­های هر اقتصادی محسوب می­ شود؛ زیرا بانک­ها به عنوان واسطه منابع پولی در کنار بورس و بیمه از ارکان اصلی بازارهای مالی شمرده می­شوند. بانک­داری در اقتصاد ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا به دلیل عدم توسعه لازم بازار سرمایه، در عمل این بانک­ها هستند که عهده دار تأمین مالی بلند مدت نیز می­باشند؛ همچنین در فرایند آزاد سازی بازارهای مالی و پیوند با بازارهای جهانی، کارایی، شرط لازم است(حسینی و سوری، 1384، ص129).

داشتن یک استراتژی رقابتی شفاف منجر می­ شود تا در محیط رقابتی سازمان­ها موفق­تر از رقبا عمل کند. شایان ذکر­ست عدم وجود یک استراتژی نه تنها بهره­وری را کاهش می­دهد، بلکه سازمان را به سرمنزل مقصود خود نخواهد رساند. تاکنون تحقیقات بسیاری در خصوص عملکرد سازمانی نقش و عوامل موثر بر آن انجام شده است. اما تا کنون پژوهشی با رویکرد نقش استراتژی رقابتی به عنوان یک عامل موثر بر انجام عملکرد سازمانی نشده­است. شایان ذکر است مطالعات در حوزه استراتژی رقابتی آن را به عنوان منشأ ایجاد مزیت رقابتی پیشنهاد شده اند(پورتر و میلر[2]، 1998).

با توجه به موارد فوق­الذکر محقق در پی این سوال ذهنی که آیا استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان­ها بخصوص در بانک­­ها موثر است؟ و در صورت مثبت بودن جواب استراتژی رقابتی چه تأثیری بر عملکرد بانک ها دارد؟ به بررسی و موشکافی این موضوع خواهد پرداخت.

 

1-3اهمیت پژوهش

یکی از ویژگی­های محیط تجارت امروز رقابت شدید بین سازمان­ها است. چگونگی رسیدن سازمان­ها به مزیت رقابتی پایدار از سؤالات کلیدی در زمینه مدیریت استراتژی است(تیس و دیگران[3]، 1997). محققان زیادی در این رابطه مطالعه و تحقیق نموده ­اند. یکی از این سازمان­ها بانک می­باشد. در حقیقت، صنعت بانکداری ایران در حال نزدیک شدن به تحولات گسترده­ای است. چشم­انداز شدت گرفتن رقابت در این صنعت، حرکت به سوی آزادسازی اقتصادی و نزدیک شدن به بازارهای بین المللی در آینده نه چندان دور، شرایطی را پدید آورده­است که در آن برنامه ­ریزی استراتژیک برای بانک­ها اهمیتی ویژه یافته­است . به عبارت دیگر، صنعت بانکداری ایران شرایط جدیدی را تجربه می­ کند. ورود بانک­های خصوصی به بازار و همچنین برنامه ­های اصلاحی بانک­های دولتی روح رقابت را به این عرصه دمیده­اند.

از سوی دیگر، پورتر[4](1985) استراتژی رقابتی را به عنوان تعیین موقعیت سازمان در محیط رقابتی قلمداد می کند. هدف از استراتژی رقابتی، تدبیر بازار از طریق درک و پیش بینی عوامل اقتصادی به ویژه رفتار سایر رقباست. استراتژی رقابتی، موجب می­ شود سازمان محصولی را تولید کند که از سوی رقبا قابل تولید نیست. بدین ترتیب، استراتژی رقابتی، استراتژی­ای برای خلق بازار رقابت ناقص  است (بارنی[5]، 1986).

با توجه به اهمیتی که استراتژی رقابتی در نحوه عملکرد افراد سازمان در زمینه‌ی دست­یابی هرچه بهتر به اهداف دارد، ضرورت پرداختن به تحقیق با عنوان « بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری » برای محقق بارز شد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر استراتژی رقابتی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری(مطالعه موردی: بانک­های ملی شهرستان ایلام) می­باشد.

 

 

اهداف فرعی

  • بررسی تأثیر استراتژی نام تجاری(برندینگ) بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری
  • بررسی تأثیر استراتژی منابع انسانی بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری
  • بررسی تأثیر استراتژی تکنولوژی اطلاعات بر عملکرد سازمان در صنعت بانکداری

1 Valters

1 Porter & Miler

1Teece & et al

2– Porter

3– Barny

تعداد صفحه:130

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.