تربیت بدنی

پایان نامه تاثیرهشت هفته تمرین هوازی درآب با و بدون مصرف چای‌ سبز بر برخی عوامل انعقادی خون در زنان ‌یائسه غیرفعال

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی

تاثیرهشت هفته تمرین هوازی درآب با و بدون مصرف چای‌ سبز بر برخی عوامل انعقادی خون در زنان ‌یائسه غیرفعال

 

زمستان 1393

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده فارسی:

مقدمه: بیماری‌های قلبی- عروقی به ویژه بیماری عروق کرونر قلب از مهمترین علل نهایی مرگ در زنان است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی در‌آب با و بدون مصرف چای ‌سبز بر برخی عوامل ‌انعقادی خون زنان ‌یائسه غیر فعال بود.

مواد و روش‌ها:  این تحقیق بر روی 27‌ زن یائسه، چاق و غیرفعال شهر مشهد با دامنه سنی 50 تا 65 ساله صورت پذیرفت که به ‌طور داوطلبانه و  تصادفی در سه ‌گروه تمرین در ‌آب (9‌ نفر)، چای ‌سبز (8‌ نفر) و تمرین در ‌آب + چای‌ سبز (10‌‌نفر) قرار گرفتند.گروه تمرین ‌در‌ آب و تمرین + چای‌ سبز به مدت هشت هفته هر هفته سه جلسه ( هر جلسه 45 دقیقه) برنامه تمرین ‌هوازی ‌در ‌آب را با شدت 55 تا70 درصد ضربان قلب بیشینه انجام ‌دادند. مکمل‌دهی، روزانه سه نوبت در ساعات مشابه و یک ساعت قبل ‌از مصرف وعده غذایی (2 گرم پودر برگ خشک چای‌ سبز در200 میلی‌لیتر آب 80 درجه) انجام ‌گرفت. قبل و بعد از پروتکل تمرینی و مکمل‌دهی، نمونه خونی جمع‌ آوری و میزان تغییرات شاخص‌های تن سنجی، توان هوازی، سطوح پلاسمایی فیبرینوژن، تعدادپلاکت، PT و  PTTاندازه‌گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نیز با بهره گرفتن از نرم افزارآماری 16SPSS- بدست ‌آمد.

یافته‌ها:  نتایج حاصل نشان داد که تغییرات در متغیرهای ترکیب بدن و  PT و تعداد پلاکت در هیچ یک از سه‌گروه معنادار نبوده‌است.  در هر سه‌گروه فیبرینوژن افزایش و PTT کاهش یافت که این افزایش و کاهش تنها در گروه چای‌ سبز معنادار بود. همچنین تغییرات بین گروهی در متغیر فیبرینوژن معنادار بود. VO2max نیز در هر سه‌گروه افزایش معنادار داشت.

نتیجه گیری:  مصرف چای ‌سبز به شیوه تحقیق حاضر، سبب افزایش انعقاد خون می‌گردد. با توجه به اهمیت هموستاز خون به نظر می‌رسد هرگونه مکمل‌دهی باید از نظر تاثیری که بر تعادل هموستاتیک و فعالیت سیستم‌های زیر مجموعه آن دارد تحلیل‌ گردد. همچنین می توان اظهار داشت در صورتی که تمرینات بدنی به طور منظم و طولانی مدت اجرا شود، احتمالاً می تواند یک عامل پیشگیری کننده در بروز بیماری های قلبی- عروقی زنان یائسه باشد.

واژه­ های کلیدی: تمرین هوازی در آب، چای سبز، عوامل انعقادی، زنان یائسه امضای استاد راهنما:

تاریخ:

 

 

فهرست مطالب

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

چکیده فارسی. أ

فهرست مطالب. ب

فهرست جداول ج

فهرست نمودارها ح

فهرست شکل ها خ

فصل اول: طرح پژوهش 1

مقدمه. 2

بیان مسأله: 4

ضرورت و اهمیت پژوهش 8

اهداف پژوهش…. 10

هدف کلی: 10

اهداف ویژه: 10

فرضیه‌های پژوهش…. 11

تعریف واژه‌ها 12

فصل دوم: ادبیات پژوهش 14

مبانی نظری 15

مکانیسم ایجاد آتروسکلروز. 16

ریسک فاکتورهای سنتی قلبی‌-‌عروقی.. 17

ریسک فاکتورهای جدید قلبی‌-‌عروقی.. 25

سیستم انعقادی.. 28

شروع انعقاد. 28

تبدیل پروترومبین به ترمبین.. 29

ساختمان و غلظت پروترمبین و ترمبین 29

اثر ترومبین بر فیبرینوژن برای ساخت فیبرین.. 29

لخته خون.. 30

تجمع پلاکت ها و فرایند انعقاد. 30

مکانیزم عمل فلاونوئیدها 35

اثرات درمانی فلاونوئیدها 38

مبانی تجربی 44

پژوهش های داخل کشور 42

پژوهش های خارج کشور 50

جمع بندی پژوهش های انجام شده 54

فصل سوم : روش پژوهش 56

روش پژوهش…. 57

جامعه آماری، نمونه ی آماری و شیوه نمونه گیری.. 57

معیارهای ورود به پژوهش…. 57

متغیرهای پژوهش…. 58

ابزار و امکانات مورد استفاده 59

الف- پرسشنامه ها 59

ب- ابزار و لوازم آزمایشگاهی 59

روش جمع آوری داده ها 60

الف- پرسشنامه‌های مورد استفاده برای اطلاعات فردی.. 60

ب- اندازه گیری‌های تن سنجی 61

ب) نمونه‌های خونی و تجزیه آنها 62

پروتکل تمرینی.. 63

پروتکل مکمل‌دهی.. 65

ملاحظات تغذیه ‌ای.. 65

ملاحظات اخلاقی 65

پیش فرض های پژوهش…. 65

محدودیت های پژوهش…. 66

روش آماری پژوهش.. 66

 فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 69

مقدمه 68

توصیف آماری داده‌ها 69

تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 72

آزمون نرمال بودن توزیع داده‌ها 72

آزمون همگن بودن گروه ها 74

آزمون فرضیه‌ها 75

آزمون تعقیبی توکی.. 84

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری… 86

مقدمه. 87

خلاصه پژوهش…. 87

بحث وبررسی یافته های پژوهش…. 89

تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به فیبرینوژن 89

 تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به عاملPT وPTT 91

 تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به تعدادپلاکت ها: 93

تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به حداکثر اکسیژن مصرفی. 93

تجزیه و تحلیل یافته‌های مربوط به متغیرهای ترکیب بدن. 94

نتیجه گیری کلی.. 97

پیشنهادات برگرفته از پژوهش…. 97

پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده: 98

فهرست منابع 100

پیوست ها 111

پیوست شماره 1: فرم رضایت نامۀ همکاری، جهت شرکت در تحقیق 112

پیوست شماره 2: پرسشنامۀ اطلاعات فردی و سوابق پزشکی 112

پیوست شماره 3: پرسشنامۀ وضعیت یائسگی 114

پیوست شماره 4: پرسشنامۀ وضعیت هورمون درمانی 115

پیوست شماره 5: پرسشنامۀ ارزیابی فعالیت جسمانی 116

پیوست شماره 6: پرسشنامه تغذیه. 119

پیوست شماره7: نکات عمده و ضروری پیش از نمونه گیری.. 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

 جدول 3-1: پروتکل تمرین در گروه تمرین و تمرین+ چای‌سبز 64

جدول 4-1: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی برای متغیرهای سن و اندازه های تن سنجی 70

جدول 4-2: آماره های گرایش به مرکز و پراکندگی برای متغیرهای فیبرینوژن، PT، PTT و 71

جدول 4-3: نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای سن و اندازه‌های تن سنجی.. 72

جدول 4-4: نتایج آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای متغیرهای فیبرینوژن، PT، PTT و. 73

جدول 4-5: نتایج آزمون همگن بودن گروه‌ها برای متغیرهای سن و اندازه‌های تن سنجی آزمودنی‌ها 74

جدول 4-6: نتایج آزمون همگن بودن گروه‌ها برای متغیرهای فیبرینوژن، PT، PTT و. 75

 جدول 4-7: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر BMI 76

 جدول 4-8: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر WHR 77

جدول 4-9: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل‌ واریانس ‌یکطرفه برای متغیر درصدچربی 78

 جدول 4-10: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل ‌واریانس ‌یکطرفه برای متغیر توان هوازی 79

 جدول 4-11: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر فیبرینوژن 80

جدول 4-12: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیرتعدادپلاکت 81

 جدول 4-13: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر PT 82

 جدول 4-14: نتایج آزمون تی‌همبسته و تحلیل واریانس یکطرفه برای متغیر PTT 83

جدول 4-15: نتایج آزمون تست توکی مربوط به متغیر فیبرینوژن 84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

 نمودار4-1: تغییرات میانگین متغیر BMI دربین سه گروه. 76

نمودار4-2: تغییرات میانگین متغیر WHR در بین سه گروه. 77

نمودار4-3: تغییرات میانگین متغیر درصدچربی در بین سه گروه. 78

 نمودار4-4: تغییرات میانگین متغیر توان‌هوازی در بین سه گروه. 79

نمودار4-5: تغییرات میانگین متغیر فیبرینوژن در بین سه گروه. 80

نمودار4-6: تغییرات میانگین متغیر تعداپلاکت در بین سه گروه. 81

 نمودار4-7: تغییرات میانگین متغیر PT بین سه گروه. 82

نمودار4-8: تغییرات میانگین متغیر PTT بین سه گروه. 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل ها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل 2-1: ساختار شیمیایی کاتچین های چای سبز. 33

شکل 2-2: ساختار مولکولی 5 گروه اصلی فلاونوئیدها 34

شکل 2-3: ساختار مولکولی 4 گروه مهم فلاونوئیدها 35

شکل 2-4: رابطه فرضی بین مکانیزم عمل و اثرات طبی فلاونوئیدها 38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

زنان از گروه‌های آسیب پذیر بوده که دارای ویژگی‌های خاص در مسائل بهداشت و درمان می‌باشند و به همین دلیل شناخت دقیق نیازهای آنان با توجه به وضعیت فردی، اجتماعی و جایگاه و منزلت آنها در جامعه ضروری است. برهمین اساس، شرایط فیزیولوژیک زن مانند دوران بلوغ، حاملگی، شیردهی و یائسگی وی را در معرض خطر قرار می‌دهد. آخرین مرحله از زندگی یک زن یائسگی است که همانند دیگر مراحل زندگی، گذشته از زوایای مثبت آن خطرات و مشکلات زیادی برای زنان درپی‌دارد. یائسگی بیماری نیست، ولی با علائم جسمی و روانی زیادی همراه است. مهم‌ترین علائم جسمی شامل: گرکرفتگی، تغییرات روانی، پوکی استخوان و بیماری‌های قلبی- عروقی می‌باشد (1).

عوامل مختلفی می‌توانند علائم یائسگی را تعدیل‌ کنند، از ‌جمله این عوامل می‌توان به ‌آموزش، هورمون‌ درمانی، فعالیت ‌بدنی و ورزش اشاره‌ کرد که بر کاهش علائم یائسگی موثر هستند. ورزش و فعالیت‌ بدنی دارای تاثیرات مثبت جسمی و روانی بوده (1) ولی با این وجود میل‌ به شرکت در فعالیت‌های فیزیکی و ورزشی در این افراد بسیار کم است و معمولا کم‌تحرکی و در برخی موارد بی‌حرکتی، علاوه‌ بر مساعد‌ کردن زمینه ایجاد آسیب‌های قلبی- عروقی، سبب کاهش توانمندی‌های عملکردی زنان‌ یائسه می‌شود. فعالیت بدنی با تعدیل در سیستم هموستاز منجر به کاهش خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی- عروقی[1] (CVD) در زنان یائسه می‌شود. در واقع رابطه معکوسی بین ورزش و میزان مرگ و میر وجود دارد (2).

در دهه گذشته مشخص شد که سازوکارهای التهابی نقش مهمی در فرایند بیماری زایی چندین بیماری مزمن از جمله بیماری‌های قلبی- عروقی دارند. مطالعات کلینیکی نشان داد که شاخص‌های التهابی به عنوان پیشگویی کننده بیماری‌های قلبی- عروقی، مستقل از عوامل خطر متداول (سنتی) و همچنین اضافه کننده اطلاعات به این عوامل خطر بسیار حائز اهمیت‌اند. از این رو چند شاخص التهابی برای پیشگویی خطر رویدادهای کرونری معرفی شدند. از جمله این شاخص‌ها، پروتئین واکنش دهنده-C [2](CRP) سرم و فیبرینوژن پلاسما هستند که جزء واکنش‌ دهنده‌های مرحله حاد محسوب می‌شوند (3). افزایش یک گرم در لیتر غلطت فیبرینوژن مستقل از عوامل دیگر، ممکن است خطر بیماری‌های کرونر قلبی را تا 8/1 برابر افزایش دهد (4).

بنابراین هرگونه مداخله‌ای از جمله فعالیت ورزشی که موجب کاهش شاخص‌های التهابی شود، کاهش حوادث قلبی- عروقی را به دنبال دارد (3). روش‌های دارویی و غیردارویی متعددی بر شاخص‌های التهابی اثرگذارند (5). از ‌جمله این عوامل می‌توان به گیاهان دارویی اشاره‌ نمود. روشن است که گیاهان دارویی نقشی کلیدی در پیشگیری از بیماری‌های مختلف دارد (6). همچنین استفاده از گیاهان دارویی مختلف به ‌طور سنتی در درمان بسیاری از ناخوشی‌ها و نیز بهبود عملکردهای ورزشی (قدرتی و استقامتی) رواج گسترده‌ای یافته‌ است (7). در این راستا نتایج نشان داده که مصرف مداوم گیاه چای‌ سبز می‌تواند باعث بهبود عملکرد دستگاه گردش خون و کاهش عوامل خطرزای قلبی-عروقی شود (8).

چای ‌سبز یک فرآورده گیاهی تهیه ‌شده از برگ یا غنچه‌های گیاه “کاملیا‌سیننسیس[3]” است که در کشورهای آسیای شرقی طرفداران زیادی دارد. چای پرمصرف‌ترین نوشیدنی دنیا پس ‌از آب است (8). چای ‌سبز که سابقه مصرف بیش از پنج هزار ساله در کشور چین دارد، در دنیای علمی امروز نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته که علت اصلی آن خاصیت آنتی‌اکسیدانی این نوع چای است که خود نتیجه عدم تخمیر و بخار‌دادن برگهای تازه گیاه کاملیا در حرارت بالاست (9).

مردم چین از دیرباز چای ‌سبز را بعنوان یک نوشیدنی دارویی مصرف کرده و می‌کنند و به ‌دلیل اهمیت ویژه این گیاه، اصول خاصی نیز برای تهیه آن دارند. اگرچه از زمان کشف چای آن را به ‌عنوان یک گیاه دارویی می‌شناختند ولی کمتر از سه دهه است که تحقیقات سلولی حیوانی و بالینی علمی گسترده‌ای در زمینه اثرات چای آغاز شده و به‌ بررسی اثرات پلی‌فنل‌های چای سبز[4](GTP) در‌ جلوگیری از بروز بسیاری از بیماری‌های مزمن پرداخته ‌است (8).

مصرف این نوع چای در تعداد انگشت‌ شماری از خانواده‌های ایرانی رواج دارد و به ‌طور حتم با آگاهی افراد از فواید این نوشیدنی با‌ ارزش، استقبال بیشتری نیز در استفاده از آن خواهد ‌شد. تا‌کنون خواص بی‌شماری از چای سبز در پیشگیری انواع بیماری‌ها در منابع علمی متفاوت ذکر شده، که از‌ جمله مهم‌ترین این خواص می‌توان به ‌نقش آن در پیشگیری از سکته‌های قلبی و  بیماری‌های قلبی- عروقی اشاره‌ نمود (9).

 

 

 

 

بیان مسئله

بیماری‌های قلبی- عروقی یکی از بیماری‌های مزمن غالب در بیشتر نقاط جهان است و در آمریکا، اصلی‌ترین علت مرگ در زنان می‌باشد. اهمیت و ضرورت پیشگیری از بروز این بیماری‌ها به ‌منظور حفظ و گسترش سلامتی، توجه بسیاری از پژوهشگران را به روش‌های پیشگیری از بروز آسیب‌های قلبی- عروقی معطوف داشته ‌است. یکی از علل اصلی حمله‌های قلبی تغییر و عدم‌ تعادل سیستم هموستاز است که می‌تواند منجر ‌به ترومبوز و حمله‌های قلبی شود (2).

فیبرینولیز و انعقاد دو جزء اصلی فرایند هموستاز هستند. عوامل بسیاری از‌ جمله سن، جنس، یائسگی، ورزش و حتی رژیم غذایی بر اجزای این سیستم تاثیر دارند. شانس خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی‌- ‌عروقی با یائسگی در زنان افزایش می‌یابد. کم‌تحرکی و افزایش سن نیز تاثیرات نامناسبی برسیستم هموستاز دارند. زنان‌ یائسه دارای سطح فیبرینوژن بالاتر و قدرت فیبرینولیزی پایین‌تری نسبت به زنان غیر یائسه هستند (2). فیبرینوژن پروتئینی محلول در پلاسماست که تحت اثر ترومبین به فیبرین تبدیل شده و مبنای لخته‌شدن خون می‌باشد (10).

افزایش فیبرینوژن با ایجاد التهاب و لخته‌زایی همراه‌ است که به ‌عنوان شاخص التهابی و عامل خطرزای مستقل پیشگویی ‌کننده مرگ در افراد مبتلا به بیماری شریان محیطی، مورد توجه می‌باشد. میزان بیوسنتز و باز‌گردش فیبرینوژن پلاسمایی شاخص پیام‌دهی متابولیکی در فرایند پیری و بروز بیماری‌های مختلف شناخته شده‌ است. در افراد سالم سطوح پلاسمایی فیبرینوژن در هر دهه ‌سنی افزایش می‌یابد که می‌تواند توضیحی برای افزایش خطر قلبی‌-‌ عروقی مشاهده شده در افراد مسن باشد. فیبرینوژن به‌عنوان یک سوبسترای مستقیم لخته، با ایجاد پل‌های اتصالی بین پلاکت‌ها و افزایش ویسکوزیته می‌تواند خطر لخته‌زایی را افزایش‌ دهد. با افزایش سطوح فیبرینوزن و بیماری آتروسکلروز پیشرفته، حتی رفتارهای عادی مانند نشستن و برخاستن سریع ممکن است عامل تحریکی برای بروز وقایع قلبی باشد و تجمع پلاکتی به ‌عنوان نتیجه‌ای از پاسخ ‌دهی مکانیزم‌های هموستاتیکی جبرانی به کاهش اولیه حجم خون مرکزی و حجم ضربه‌ای قلب ناشی ‌از چنین وضعیت بدنی، رخ می‌‌دهد (11).

سطوح فیبرینوژن پلاسمایی ارتباط مثبتی با شاخص توده بدن در هر دو‌ جنس دارد (11). کاهش وزن حاصل از اجرای تمرینات‌ ورزشی، عامل مهم‌تری برای کاهش غلظت‌های شاخص‌های التهابی نسبت‌ به توسعه آمادگی‌ جسمانی است (10). علاوه ‌بر این، تغییرات برخی فاکتورهای انعقادی نظیر زمان نسبی ترومبوپلاستین (PTT)[5]، زمان پروترومبین (PT)[6] به‌دنبال استرس گرمایی و فعالیت ‌بدنی گزارش شده‌ است (12).

زمان پروترومبین (PT) مسیر خارجی انعقاد را بررسی و حدود طبیعی آن 11تا 14 ثانیه است و طولانی ‌شدن آن در اثر کاهش یا عدم فعالیت برخی فاکتور‌های انعقادی به وجود می‌آید و  زمان نسبی ترمبوپلاستین PTT)) مسیر داخلی انعقاد را بررسی و زمان طبیعی آن حدود 25 تا 35 ثانیه ‌است. کمبود بسیاری از عوامل انعقاد خون موجب افزایش  PTTمی‌شود و کاهش آن به هر دلیل احتمالا موجب افزایش خطر انعقاد نابجای خون می‌شود (13).

متخصصان و پژوهشگران علوم ورزشی، بهداشت و تندرستی بر این ‌باورند که تغییر و ایجاد شیوه زندگی سالم و برخورداری از زندگی فعال و پرتحرک که به ‌طور ویژه با تمرینات ‌ورزشی و فعالیتهای‌ بدنی منظم، مداوم و مناسب همراه باشد، بهترین راه پیشگیری اولیه و ثانویه اکثر بیماری‌های مزمن، بویژه بیماری عروق‌کرونر و فرایند زمینه‌ساز آن (آترواسکلروز) است (14). با وجود ارزش‌های شناخته شده تمرینات ورزشی، جامعه ما از نظر انجام فعالیت جسمانی و تحرک بدنی وضعیت چندان مطلوبی ندارد (15) و متاسفانه کم‌تحرکی در بین زنان سالمند شایع است (2). تصور عامه بر این است که تمرینات ورزشی در آب حداقل از بعد پیشگیری از آسیب‌های مفصلی برای افراد سالمند مناسب‌تر است. از طرفی تمرینات ورزشی در آب مکانیسم‌های التهابی متفاوتی را نسبت به تمرینات در خشکی ایجاد می‌کند (16).

با توجه به افزایش خطر بیماری‌های قلبی- عروقی در پس یائسگی به دلیل کم شدن میزان هورمون‌های جنسی زنانه که نقش پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی دارند، یافتن راهبردهای غیردارویی مانند فعالیت ورزشی می‌تواند جهت کاهش عوامل خطرزای قلبی- عروقی مفید باشد (17). از طرف‌ دیگر، امروزه استفاده از مکمل‌ها و غذاهای گیاهی در درمان بیماری‌ها و اختلالات متابولیکی در بین عموم گسترش یافته‌ است. مصرف مواد غذایی حاوی فلاونوئیدها باعث کاهش میزان مرگ‌ومیر ناشی ‌از بیماری‌های قلبی‌- ‌عروقی شده است. مواد غذایی که فلاونوئید بیشتری دارند شامل: چای، توت‌ها، سیب‌ها و پیاز‌ها هستند (18). چای به‌ویژه چای سبز، منبع اصلی فلاونوئیدها در رژیم غذایی کشورهایی چون ژاپن، هلند و یک منبع جزئی از فلاونوئیدها در رژیم غذایی ایالات ‌متحده ‌است (19).

عصاره چای سبز حاوی پلی‌فنل‌های کاتچین[7]، اپی‌کاتچین[8]، اپی‌گالوکاتچین[9]، گالوکاتچین[10]، گالوکاتچین‌گالات[11]، اپی‌گالوکاتچین‌گالات[12]، کافئین[13] و ویتامین E,Cو K می‌باشد. چای سبز به‌ عنوان یک ماده ضدالتهابی، آنتی‌اکسیداتیو، آنتی‌موتاژنیک و ضدسرطان معرفی شده ‌است.چای سبز موجب کاهش کلسترول بدخون(LDL)، تری‌گلیسرید و فیبرینوژن می‌شود که به این وسیله قادر است از بروز آترواسکلروز پیشگیری کند. چای سبز خون را رقیق و از لخته‌شدن خون جلوگیری می‌کند با مصرف گوشت و روغن‌های غیراشباع گیاهی مثل روغن ذرت و سویا ترکیباتی در بدن ایجاد می‌شود که منجر ‌به ایجاد پلاک‌های خونی می‌شود، در‌حالی‌که با مصرف چای سبز می‌توان از ایجاد لخته‌های خونی جلوگیری کرد. فلاونوئید موجود در چای سبز به اندازه آسپرین از تجمع پلاکت‌های خونی جلوگیری می‌کند که این امر گردش خون را بهبود می‌بخشد (9).

مرادی و همکاران (1393) در پژوهشی به بررسی تاثیر هشت هفته تمرین مقاومتی و مکمل چای سبز بر روی 30 مرد 18-27 ساله و دارای نمایه توده بدنی بین  kg/m225-30 پرداختند. نتایج کاهش معناداری را در مقادیر فیبرینوژن در گروه مکمل نسبت به پیش‌آزمون نشان ‌داد. درصدچربی ‌بدن در هر دو گروه مکمل و تمرین نسبت به پیش‌آزمون کاهش معناداری پیدا کرد. در پس‌آزمون تفاوت معناداری در درصدچربی و فیبرینوژن در گروه مکمل نسبت به گروه تمرین‌ مقاومتی مشاهده ‌شد. اختلاف معناداری در WHR، BMI در بین‌گروه‌‌ها مشاهده ‌نشد(20).

دهقان و همکاران (1392) در پژوهشی به ‌بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی موزون بر روی 23‌زن سالم غیرفعال 60-85 سال پرداختند. نتایج کاهش معنا‌داری را در سطح فیبرینوژن پس‌ از هشت هفته تمرین هوازی نشان ‌داد(21).

چِن و همکاران (2013) نیز در پژوهشی به ‌مقایسه سه دوز ‌مصرفی(gr/kg.d 1و 5/0، 25/0) از EGC (تهیه‌شده از چای سبز) بر روی موشها پرداختند و این نتیجه حاصل ‌شد که در هر سه دوز ‌مصرفی مکمل، PTT طولانی‌تر شد. هرچند این مکمل اثر برجسته‌ای روی میزان PT و فیبرینوژن نداشت و نشان داده ‌شد که فعالیت ضد‌انعقادی و ضد‌پلاکتی EGC وابسته به روش دوز‌ مصرفی است (22).

در سالهای اخیر استفاده از ورزش برای درمان یا پیشگیری از افزایش فیبرینوژن و تعداد پلاکت خون مورد توجه بسیاری از پژوهشگران بوده‌ است. در تحقیقات قبلی نتایج ضد و نقیضی در ارتباط با تاثیر تمرین و یا مکمل‌دهی چای سبز بر عوامل‌انعقادی بدست آمده ‌است. طبق یافته‌های محقق پژوهشی که تأثیر تمرین هوازی در‌آب و مصرف مکمل چای سبز را همراه‌ با ‌هم  بر تغییرات سیستم‌ انعقادی بررسی‌کند یافت نشده است. همچنین از بین انواع ورزش‌ها تاثیر ورزش‌های ‌آبی بر  عوامل‌ انعقادی بررسی نشده است. بنابراین ما دراین تحقیق بر‌آن شدیم تا تاثیر چای‌سبز و فعالیت هوازی درآب را همراه با هم بر سطح برخی فاکتورهای انعقادی خون که یکی از عوامل اصلی و خطر‌ساز بیماری‌های قلبی- عروقی هستند را با تحقیق بر روی زنان‌ یائسه انجام‌ دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ضرورت و اهمیت پژوهش

بیماری‌های قلبی- عروقی یکی از امراض مزمن غالب در بیشتر نقاط جهان است. این  بیماری، از علل عمده مرگ و ناتوانی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه همچون ایران است، به‌ گونه‌ای که حدود 40درصد مرگ‌ها ناشی از این عارضه است و تخمین زده می‌شود که تا سال 2020 میلادی، بیماری‌های عروق کرونری و به‌ ویژه آترواسکلروز در سراسر جهان، سرآمد بیماری‌ها خواهد ‌بود. شیوع بیماری‌های عروق کرونری که در مقایسه با سایر بیماری‌ها بیشترین میزان ناتوانی و بار اقتصادی را باعث می‌شود، در ایران رو به افزایش است (14).

در جامعه‌ی ما اغلب زنان به دلایل گوناگون فعالیت ورزشی منظمی ندارند و از فواید ورزش بر سازوکار بدن آگاه نیستند. از طرفی، افزایش زندگی شهرنشینی و ماشینی، افراد را به سمت عدم فعالیت فیزیکی و نیز کم‌تحرکی سوق می‌دهد. پدیده‌ی یائسگی و افزایش سن، با کاهش فعالیت‌ بدنی والگوی زندگی کم‌تحرک همراه ‌است که این مساله در زنان ساکن در مناطق شهری مشهود‌‌تر است (23). طبق نظر کارشناسان علوم ورزشی و تایید پزشکان متخصص، فعالیت ‌بدنی می‌تواند کارایی قلب و عروق را افزایش دهد (24). یکی از چالش‌های پیش روی تنظیم برنامه‌های تمرینی جهت بهبود تحرک افراد سالمند، ایجاد محیط امن و کم خطر و در عین حال تاثیرگذار است (25). سالمندان به دلیل آتروفی عضلانی و زوال سیستم اسکلتی، قادر به انجام تمرینات جسمانی معمول نمی‌باشند و در این صورت، احتمال آسیب دیدگی آنها وجود دارد، اما ورزش در آب گزینه‌ای مناسب برای دور ماندن از شرایط آسیب‌زا می‌باشد (26). در تحقیقات گذشته، تمرینات ورزشی در خشکی انجام شده اما به دلیل مشکلات زنان یائسه در اجرای تمرینات ورزشی در خشکی، اغلب افراد به دنبال تمرینات ورزشی در آب هستند زیرا در آب به دلیل کم شدن تحمل وزن احتمالا پاسخ‌های التهابی کمتر است (17). از طرف دیگر، اخیرا استفاده از مکمل‌ها، غذاها و داروهای گیاهی در درمان بیماری‌ها و اختلالات متابولیکی در بین عموم گسترش یافته است (20).

مصرف گیاهان دارویی در طب سنتی جایگاه خاصی داشته و از سال‌ها قبل برای درمان بسیاری از بیماری‌ها، مصرف اشکال متفاوتی از گیاهان دارویی مختلف کاربرد داشته ‌است. با توجه به هزینه‌های بالا و عوارض جانبی داروها و همچنین منع مصرف در بعضی بیماران، توجه به درمان از طریق داروهای گیاهی مورد توجه قرار گرفته ‌است (27). اگرچه تجویز داروهای صناعی همراه با تغییر شیوه زندگی برای بعضی بیماران می‌تواند موثر باشد، اما این دارو‌ها در بسیاری از موارد، علاوه بر اثر بخشی کم، دارای عوارض نامطلوب قابل توجه‌ای می‌باشند، از این رو در بسیاری از کشور‌ها تحقیقاتی مبنی بر استفاده از دارو‌های گیاهی از قبیل چای ‌سبز به ‌عنوان جایگزین داروهای صناعی صورت گرفته ‌است. چای ‌سبز به صورت گسترده و در مقادیر بالا برای قرن‌ها در بسیاری از جوامع آسیایی بویژه چین و ژاپن به‌ عنوان یک ماده مقوی و سلامت بخش مورد استفاده قرار می‌گرفته‌ است. بررسی‌های اپیدمیولوژی انجام شده بیانگر این‌ است که مصرف چای‌ سبز به‌ عنوان یک ماده غذایی اساسی، بیماری‌های قلبی‌-‌ عروقی ناشی‌ از چاقی و مرگ‌ و ‌میر ناشی ‌از آن را به ‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد (28). با انجام این تحقیق افراد بیشتری از خواص‌دارویی این گیاه و تاثیرات آن در پیشگیری از ابتلا به بیماری عروق‌کرونری آگاه می‌شوند.

در سال‌های اخیر از ورزش در آب استفاده‌های زیادی جهت ارتقاء سطح آمادگی جسمانی و بازتوانی افراد سالمند شده است، اما علی‌رغم فواید بالقوه آب در ایجاد شادابی و نشاط و آرامش روانی، مطالعات اندکی به اثر ورزش در آب بر ریسک فاکتورهای قلبی- عروقی زنان سالمند پرداخته‌اند. همچنین طبق یافته‌های محقق تاکنون تحقیقی درمورد تاثیر همزمان فعالیت هوازی درآب همراه با مصرف چای‌ سبز بر روی عوامل انعقادی خون زنان یائسه صورت نگرفته است. لذا باتوجه به اهمیت تاثیر تمرینهای ورزشی بر عملکرد سیستم قلبی- عروقی و مخصوصا افزایش خطر این نوع بیماری‌ها در زنان پس‌ از یائسگی، ضرورت دارد دراین زمینه تحقیقات گسترده انجام شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اهداف پژوهش

هدف کلی

تاثیرهشت هفته تمرین هوازی درآب با و بدون مصرف چای سبز بر برخی عوامل انعقادی خون در زنان‌ یائسه غیرفعال

اهداف ویژه

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب ، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر BMI زنان یائسه غیر فعال.

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب ، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر WHR زنان یائسه غیر فعال.

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب ، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر درصد چربی زنان یائسه غیر فعال.

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب ، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر توان هوازی زنان یائسه غیر فعال.

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب ، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر فیبرینوژن زنان یائسه غیر فعال.

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب ، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر تعدادپلاکت زنان یائسه غیر فعال.

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب ، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PT زنان یائسه غیر فعال.

مقایسه تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب ، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PTT زنان یائسه غیر فعال.

 

 

 

 

فرضیه ­های پژوهش

  1. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرین هوازی در آب، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر BMI  زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
  2. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرین هوازی در آب، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر WHR زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
  3. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرین هوازی در آب، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر درصدچربی زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
  4. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرین هوازی در آب، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر توان هوازی زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
  5. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرین هوازی در آب، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر فیبرینوژن زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
  6. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرین هوازی در آب، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر تعدا پلاکت زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
  7. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرین هوازی در آب، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PT زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.
  8. بین تاثیر سه نوع مداخله تمرین هوازی در آب، تمرین هوازی در آب + مصرف چای سبز و مصرف چای سبز بر PTT زنان یائسه غیر فعال تفاوت وجود دارد.

 

 

 

[1]  Cardiovascular disease

[2] C-reactive protein

[3] Camellia Sinensis

[4] Green Tea Poly Phenols

[5] Partial Thromboplastin Time

[6] Prothrombin Time

[7] Catechin

[8] Epicatechin

[9] Epigallocatechin

[10] Gallocatechin

[11]  Gallocatchingallate

[12]  Epigallocatechingallate

[13] Caffeine

تعداد صفحه :130

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.