تربیت بدنی

پایان نامه تاثیردوازده هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل پویا و ایستا پسران کم ­توان ذهنی 11تا 14 سال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی

گروه رفتار حرکتی

پایان نامه تحصیلی برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی گرایش رفتار حرکتی

 

 

تاثیردوازده هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل پویا و ایستا پسران کم ­توان ذهنی 11تا 14 سال

 

بهمن ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مختار سالاری­اسکر

 

چکیده:

افراد کم ­توان ذهنی به دلیل ضعف در کنترل قامت احتمال افتادن در آن­ها بالا می­باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر دوازده هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر روی کنترل تعادل پویا و ایستا دانش ­آموزان پسر کم ­توان ذهنی می­باشد. روش شناسی: 30 دانش آموز کم ­توانی ذهنی با  بهره هوشی بین 55 تا 70 و میانگین سنی4/1±7/12 سال به صورت نمونه گیری دردسترس انتخاب و در دو گروه کنترل و تجربی   قرار گرفتند. قبل و بعد از تمرینات ادراکی- حرکتی تعادل پویا و ایستا شرکت کنندگان توسط دستگاه بایودکس مورد سنجش قرار گرفت. دوره تمرینی  12 هفته، هفته­ای سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه بود. مولفه­های ادراکی حرکتی شامل ؛تعادل ایستا و پویا ، شناسایی جهات مختلف، شناسایی بدن، ادراک فضا، حرکات هماهنگ و همزمان، ادراک بینایی، ادراک شنیداری،طرح حرکت، برتری جانبی، مهارت­ های جابجایی، دستکاری بود. برای بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون از تست تی وابسته و برای مقایسه میزان تغیرات شاخص ­های تعادل و مقایسه شاخص ­های تعادل در دو گروه طی پیش­آزمون و پس آزمون از تست تی مستقل با سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج: نتایج بیانگر بهتر بودن شاخص تعادل قدامی- خلفی و شاخص تعادل کلی  در تعادل پویا به طور معنی دار در پس­آزمون در مقایسه با پیش­آزمون در گروه تجربی بود در حالی که شاخص داخلی-خارجی پیشرفت معناداری را در تعادل پویا نشان نداد. اما در گروه کنترل تفاوت معنی­داری در هیچ یک از شاخص های تعادل پویا و ایستا مشاهده نشد. مقایسه میزان تغییرات شاخص قدامی خلفی (007/0=P)و شاخص کلی (018/0=P) بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل پویا اختلاف معناداری را نشان داد حال آنکه در میزان تغییرات شاخص داخلی-خارجی (150/0=P) در دو گروه طی تعادل پویا اختلاف معناداری مشاهده نشد. گروه تجربی تنها در شاخص تعادل کلی طی آزمون تعادل ایستا در پس­آزمون در مقایسه با پیش­آزمون کاهش معناداری را نشان داد (001/0=P). نتیجه ­گیری: تمرینات ادراکی- حرکتی استفاده شده در این پژوهش سبب بهبود تعادل پویا (به ویژه در جهت قدامی- خلفی) و تعادل ایستا (شاخص کلی) در آزمودنی های مورد پژوهش گردید.

واژه­ های کلیدی: تمرینات ادراکی- حرکتی، تعادل پویا، تعادل ایستا، ناتوانی ذهنی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………………..1

1-1)مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله . 3

1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

1-4) اهداف تحقیق.. 6

1-5) فرضیه ­های تحقیق.. 6

1-6) پیش فرض های تحقیق.. 7

1-7) محدودیت های تحقیق.. 7

1-8) رعایت نکات اخلاقی.. 7

1-9) تعریف واژه ­ها و اصطلاحات تحقیق…………………………………………………………………………………………  8

فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………10

2-1) مقدمه. 11

2-2) مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-1) معلولیت…………………………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2) علل بروز معلولیت­ها 11

2-2-3) تقسیم بندی معلولان.. 11

2-2-4) معلولان کم توان ذهنی.. 12

2-2-5)سبب شناسی.. 17

2-2-6) خلاصه ای از مشکلات افراد کم توان ذهنی.. 18

2-2-7) کنترل پوسچرال.. 18

2-2- 8 )سیستم­های کنترل پوسچر و عوامل حفظ تعادل……………………………………………………………………..26

2- 2- 9 )تون عضلانی…………………………………………………………………………………………………………………29

2 – 2- 10 )تون قامت…………………………………………………………………………………………………………………..30

2- 2- 11 ) محدوده تعادل در زمان ایستادن……………………………………………………………………………………. 31

2-2- 12 )راهبردهای فعال…………………………………………………………………………………………………………….32

2-2- 13 )ارزیابی تعادل……………………………………………………………………………………………………………….38

2-2- 14) تعادل و کم توانی ذهنی………………………………………………………………………………………………….40

2-3 )مهارت های ادراکی – حرکتی……………………………………………………………………………………………… 39

2-3-1)اجزاء ادراکی حرکتی ……………………………………………………………………………………………………….41

2- 3-2) تمرین ادراکی – حرکتی………………………………………………………………………………………………….45

2- 3-3 ) نظریه های ادراکی – حرکتی……………………………………………………………………………………………46

2-4)پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..49

2-4-1)تحقیقات مرتبط با تاثیر مداخلات حرکتی بر تعادل در افراد کم توان ذهنی………………………………….49

2-4-2)تحقیقات مرتبط با تاثیر مداخلات حرکتی بر تعادل در افراد  عادی وگروه­ های غیر معلولیت ذهنی……53

2-5) جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………….57

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

3-1) مقدمه. 59

3-2) روش و طرح تحقیق.. 59

3-3) جامعه آماری، نمونه آماری و نحوه انتخاب آزمودنی ها 59

3-4) متغییرهای تحقیق.. 60

3-5) ابزار و مواد مورد نیاز اندازه گیری… 60

3-6) روش جمع ­آوری اطلاعات… 61

3-6-1) مرحله اول جمع ­آوری اطلاعات………. 61

3-6-2) مرحله دوم جمع آوری اطلاعات… 61

3-7) پروتکل تمرینی.. 64

3-7-1) اجرای برنامه ادراکی-حرکتی.. 64

3-7-2) طرح یک جلسه از تمرین های ادراکی- حرکتی.. 65

3-7-3)برنامه تمرینی هفتگی…………………………………………………………………………………………………………66

3-8) روش های آماری… 66

فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………..67

4-1) مقدمه. 68

4-2) توصیف آماری داده ها…………………………………………………………………………………………………………68

4-3) آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها 68

4-3-1) فرضیه اول آماری: بین شاخص ­های تعادل دینامیک گروه تجربی در پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون تفاوت معنی­داری وجود ندارد……………………………………………………………………………………………..69

4-3-2) فرضیه دوم آماری: بین شاخص ­های تعادل دینامیک گروه کنترل در پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد…………………………………………………………………………………………….70

4-3-3) فرضیه سوم آماری: بین میزان تغییرات شاخص ­های تعادل دینامیک بعد از دوره مداخله در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. 70

4-3-4). فرضیه چهارم آماری: بین شاخص ­های تعادل ایستا گروه تجربی در پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد. 71

4-3-7) فرضیه پنجم آماری: بین شاخص ­های تعادل ایستا گروه کنترل در پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون تفاوت معنی داری وجود ندارد.. 72

4-3-8) فرضیه ششم آماری: بین میزان تغییرات شاخص ­های تعادل ایستا بعد از دوره مداخله در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود ندارد. 72

فصل پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………….73

5-1) مقدمه. 74

5-2) خلاصه تحقیق.. 74

5 -3) بحث و نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………………………………..74

5-3-1) توصیف سیستم های کنترل قامت…. 74

5-3-2) نقش مولفه های اسکلتی عضلانی کنترل پاسچر در  تفسیر نتایج پژوهش…. 76

5-3-3) نقش مولفه های عصبی کنترل پاسچر در تفسیر نتایج پژوهش…. 78

5-3-4)نقش مولفه های ادراکی حرکتی در تفسیر نتایج پژوهش………………………………………………………….81

5-4) نتیجه نهایی و جمع بندی.. 82

5-5) پیشنهادهای برآمده از پژوهش…. 83

5 -6) پیشنهادها جهت مطالعات آینده …………………………………………………………………………………………….83

منابع..   85

پیوست ها 95

 

 

 

فهرست شکل ها،جداول و نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

شکل 2-1) بخش­های مختلف سیستم دهلیزی…………………………………………………………………………………..23

شکل 2-2).   عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده……………………………………………………………………………..29

شکل 2-3). عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال ………………………………………………………………………..31

شکل2-4- راهبرد حرکت مچ پا ……………………………………………………………………………………………………34

شکل 2-5). الگوی عضلانی و حرکات بدن که با راهبرد لگن همراه است……………………………………………..35

شکل 3-1). وضعیت ایستادن بر روی دستگاه تعادل سنج بایودکس ……………………………………………………..63

شکل 3-2). صفحه دستگاه سیستم تعادل سنج بایودکس ……………………………………………………………………63

شکل 3-3). صفحه نمایش شاخص ­های تعادلی در دستگاه Biodex ……………………………………………………66

نمودار 4-1) مقایسه میزان تعادل دینامیک دو گروه طی پیش­آزمون …………………………………………………….69

نمودار 4-2).  مقایسه شاخص ­های تعادل ایستا در دو گروه تجربی و کنترل طی پیش­آزمون ………………………71

جدول 4-1). ویژگی­های آزمودنی­ها در دو گروه تجربی و کنترل ……………………………………………………….68

جدول 4-2). مقایسه شاخص ­های تعادلی دینامیک طی پیش و پس آزمون در گروه تجربی ………………………69

جدول 4- 3) مقایسه میزان تغییرات شاخص ­های تعادلی پویا در گروه کنترل…………………………………………..70

جدول 4-4). مقایسه میزان تغییرات شاخص ­های تعادلی پویا در دو گروه تجربی و کنترل …………………………70

جدول 4-5). مقایسه شاخص ­های تعادلی ایستا طی پیش و پس آزمون در گروه تجربی ……………………………71

جدول 4-6).  مقایسه شاخص ­های تعادلی ایستا طی پیش و پس آزمون در گروه کنترل…………………………….72

جدول 4-7). مقایسه میزان تغییرات شاخص ­های تعادلی ایستا طی پیش و پس آزمون در دو گروه……………….72

 

فصل اول:

طرح تحقیق

 

1-1) مقدمه

سندروم عقب ماندگی ذهنی[1](کم توانی) یکی از ناهنجاری های ادراکی-حرکتی دوران رشد است که قبل از نوجوانی بروز می­ کند، به طور سنتی کودکان با بهره هوشی کمتر از 70 جزء افراد کم توان ذهنی دسته­بندی می­شوند( قاسمی و همکاران، 1391).  وجود مشکلات جسمانی یکی از بارزترین خصوصیات کودکان کم توان ذهنی است.  ویژگی­های جسمانی ارتباط بالایی با قدرت شناخت فرد دارد ، هرچه فرد از بهره هوشی و شناخت ضعیف­تری برخوردار باشد، در بعد هماهنگی، چابکی، انعطاف­پذیری حرکتی و سرانجام تعادل با مشکل جدی­تری روبرو خواهد بود (افروز، 1375).  تعادل می ­تواند به عنوان توانایی برای حفظ مرکز ثقل بدن در محدوده سطح اتکا تعریف شود و فرایند پیچیده­ای است که شامل تعامل بین سیستم های عصبی، عضلانی-اسکلتی، حسی عمقی، دهلیزی و بصری است(نیکول، 2009). و به دو  حالت ایستا و پویا تقسیم می­ شود.کنترل قامت ایستا، تلاش برای حفظ موقعیت با حرکت کم یا بدون حرکت است و کنترل قامت پویا مستلزم تکمیل یک وظیفه عملکردی بدون به خطر انداختن سطح اتکاست. گامبتا و گری[2](2000) در مورد اهمیت تعادل بیان داشتند که تعادل مهمترین فاکتور در توانایی اجرای ورزشی است. عدم تعادل می ­تواند نقش محدود­کننده ­ای را تقریبا در تمام رویدادهای ورزشی ایفا کند( موسوی، 1388) بنابراین باید توانایی حفظ تعادل به صورت ایستا و پویا به عنوان یکی از اجزای مهم هم در فعالیت­های ورزشی و هم در فعالیت­های روزمره مورد توجه قرار گیرد.(صادقی، 1386). در افراد کم توان ذهنی دستیابی قابلیت ­های تعادل و راه رفتن در مراحل مختلف رشد و نمو در دوران کودکی با تاخیر اتفاق می­افتد، اما از همان الگویی پیروی می­ کند که در افراد عادی طی می­ شود، بنابراین حرکت برای هر فرد مراحل برجسته­ای دارد و فرد در توالی مشخصی به آن می­رسد؛ ولی افراد مبتلا به کم توانی ذهنی ممکن نیست به سطح بالیدگی اشخاص عادی در حرکات دست یابند (اجیولستیس و همکاران، 2009)پژوهش­ها در مورد ارزیابی تعادل در افراد کم توان ذهنی بیان داشتند که میزان تعادل در افراد کم ­توان ذهنی پایینتر از گروه همسالان طبیعی شان است (دلویا و همکاران، 2000)،  (هیل و همکاران، 2009)، (سامی و کوکچ، 1994). کودکان عقب مانده ذهنی اغلب به مراحل اصلی نمو جسمانی دست می­یابند، اما به سبب مشکلاتی که در رشد شناختی و روانی-حرکتی دارند در توانایی­ های ادراکی- حرکتی عملکرد ضعیفی دارند (سیف نراقی، 1371). کودکانی که از رشد حرکتی مناسبی برخوردارند در یادگیری و آموزش موفق­ترند و کودکانی که در در فرایندهای یادگیری و ذهنی دچار نقص­اند درفعالیت­های حرکتی نیز مبتلا به ناتوانی و نقص می­باشند (موسیر و همکاران، 1965). برخی مانند کفارت،گتمن، بارش، گزل، پیاژه معتقدند حرکت و یادگیری حرکتی مبدا تمام ادراکات و یادگیری­ها است و فرایندهای ذهنی عالی­تر پس از رشد سیستم حرکتی و ادراکی و برقراری ارتباط میان یادگیری حرکات و ادراکات بوجود می­آیند (بادی نوو، 2005). ). تجربه ­های حرکتی کسب شده در سنین اولیه، پایه­ های اصلی تکامل ادراکی-حرکتی فرد را تشکیل می­ دهند، ادراک از همان ابتدا تحت تاثیر حرکت قرار می­گیرد و حرکت نیز به نوبه خود بر ادراک تاثیر می­ گذارد (ازاد، 2008). بنابراین برای رشد ادراکی- حرکتی، تجارب اولیه حرکتی کودک از اهمیت بالایی  برخوردار می­باشد (هی وود، 1993). پرورش مهارت­ های ادراکی- حرکتی از طریق مداخلات حرکتی نه تنها موجب بهبود رشد ذهنی و شناختی می­ شود، بلکه موجب آرامش، ثبات و لذت کودک می­گردد. با این حال این روند رشدی در کودکان عقب مانده ذهنی اندکی متفاوت به نظر می­رسد زیرا به دلیل نواقص و تاخیرات رشد ذهنی و شناختی، ابعاد دیگر رشد آنان تحت تاثیر قرار می­گیرد. به ویژه اینکه در کودکان کم توان ذهنی، حرکت و سلامت جسم در زمینه­ هایی چون فعالیت­های روزانه، فعالیت­های آموزشی، روابط اجتماعی، اعتماد به نفس و خود پنداره اهمیت و نقش ویژه ای  دارد. زیرا در دوره کودکی آموزش و یادگیری  مهارت­ های حرکتی بر سایر مهارت ­ها مقدم است

(کلمن، 2001).پژوهش­های گذشته نقش مهم تمرینات ادراکی- حرکتی را بر جنبه­ های مختلف حرکتی، شناختی و رفتاری کودکان با نیازهای خاص مورد بررسی قرار داده ­اند (سلمان و همکاران،1388  ؛ دهقان و همکاران،1389). با این­حال با توجه به تنوع تمرینات از لحاظ نوع، هدف، سیستم های حسی و ادراکی درگیر، مدت زمان و فرصت تمرین، هنوز سوا­ل­های تحقیقی بسیاری برای پی بردن به اثر تمرینات ادراکی- حرکتی به منظور تفکیک و بحث در مورد اثرات تمرینی بر حیطه های شناختی ، جسمانی و عاطفی وجود دارد. از این رو هدف  ما از  این پژوهش بررسی تاثیر دوازده  هفته   تمرینات ادراکی-حرکتی منتخب بر تعادل ایستا وپویای  دانش آموزان کم توان ذهنی پسرآموزش پذیر11تا14 سال شهر کرمان می­باشد.

1-2 بیان مسئله                                                                                                                      

ادراک به معنی دانستن یا تفسیر اطلاعات است. ادراک فرایند سازماندهی اطلاعات ورودی با اطلاعات ذخیره شده است که منجر به تولید یک الگوی پاسخ اصلاح شده می­گردد. چرخه ادراکی – حرکتی را ­می­توان به صورت فرایند کسب مهارت و قابلیت عملکردی افزایش یافته با بهره گرفتن از ورودی حسی، یکپارچگی حسی، تفسیر حرکتی، فعال سازی حرکت و بازخورد توصیف نمود ( گالاهو، 1383).  بنابراین این دو جنبه مکمل همدیگر هستند و با ادامه رشد هر کدام و تاثیر متقابل بر همدیگر به مرحله ای می رسند که وجودی یکپارچه (روانی- حرکتی[3]) می­شوند (دپره، 1925).  بنابراین توجه به جنبه های حرکتی کودکان از مهم ترین  حوزه های رشدی است که از همان ابتدا توجه بسیاری از نظریه پردازان رشد کودک را به خود جلب کرده است. اهمیت رشد حرکتی به گونه ­ای است که پیاژه شناخت شناس معروف و نظریه پرداز در حوزه رشد شناختی کودکان، براین اصل وفادار مانده است که زیربنای ساخت ذهنی کودک فعالیت حرکتی است که در دو سال اول زندگی انجام می­دهد (لرا، 1994).

تحقق استقلال در زندگی یکی ازچشم­اندازهای مهم آموزش به افراد دارای ناتوانی ذهنی است تا از طریق آموزش، مهارت­ های زندگی مستقل و امکان زندگی در اجتماع را پیدا کنند (بهراد، 1384). وجود مشکل در قابلیت ­های تعادلی و راه رفتن خطرات پایداری برای افتادن و سقوط در افراد کم توان ذهنی است ( ان­کلار،2012). تعدادی از پژوهش­ها بیان می­ کنند که میزان افتادن در افراد کم توان ذهنی زیاد است که این افتادن خود می ­تواند منجر به آسیب در این افراد شود (هسی و همکاران، 2001)،(کوکس و همکاران، 2001 ). برای مثال افراد مبتلا به کم توانی ذهنی بیشتر درمعرض خطر شکستگی­های مربوط به افتادن به دلیل تراکم کم مواد معدنی در استخوان­ها هستند (ژافه و همکاران، 2005). میزان بستری شدن در بیمارستان به دلیل آسیب در افراد کم توان ذهنی دو برابر افراد عادی است که بسیاری از این صدمات ناشی از افتادن و سقوط است (شراد و همکاران، 2001). با وجود نقش مرکزی قابلیت های تعادل و راه رفتن در تحرک تعجب­آور نیست که میزان تحرک در افراد مسن کم توان ذهنی در مقایسه با گروه همسالان عادی کمتر باشد (کلاور و همکاران، 2009). برنامه مداخله ای مناسب می تواند این دو قابلیت مهم را در این افراد افزایش و امید به زندگی را در آنها  بالا ببرد (دی،1987). شواهد قابل قبولی برای موثر بودن برنامه­ های ورزشی در بهبود تعادل و راه رفتن در افراد عادی وجود دارد (گیلیسپی و همکاران،2009). همچنین بررسی­ های متعدد نشان می­دهد که مداخلات مختلف در بهبودی تعادل و قدرت در اشخاص کم توان ذهنی موفقیت آمیز بوده است (آنجلو-بارسو و همکاران، 2008)، (کارملی و همکاران، 2005). نتایج پژوهش (آلبرت و پتیپس، 2008) نشان داد که حرکات موزون باعث افزایش تعادل حرکتی در کودکان7 تا 11 ساله کم توان ذهنی می شود. در پژوهشی یوکسالان[4](2008) نشان داد تمرینات جسمانی بر تعادل کودکان 3 تا 6 ساله کم توان ذهنی تاثیر دارد. وانگ[5](2002) تاثیر شش هفته تمرینات پلومتریک را بر میزان تعادل افراد کم توان ذهنی مثبت دانسته است. همچنین اجرای هشت هفته تمرینات ایروبیک باعث افزایش میزان تعادل این افراد شد (بوسول، 1991).به طور کلی با توجه به  تحقیقات حاضر  و بنا به اهمیت آموزش مهارتهای ادراکی –حرکتی و کمبود میزان تعادل در کودکان کم توان ذهنی این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوال می باشدکه آیا تمرینات ادراکی- حرکتی می ­تواند بر روی تعادل ایستا و پویای کودکان کم توان ذهنی موثر باشد.

 1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان سلامت جهانی[6]  حدود 3 درصد جمعیت جهان را افراد کم توان ذهنی تشکیل می دهند که از این تعداد درصد بالایی از آن در کشورهای جهان سوم به سر می­برند. به گفته سازمان بهزیستی کشورمان 4/5 میلیون نفر کم توان ذهنی در کشورمان وجود دارد همچنین سازمان آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان تعداد دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر مدارس استان کرمان را در سال تحصیلی (91-90)حدود 3200نفر اعلام کرد.

بر اساس بررسی کارملی[7] و همکاران (2005)  افراد کم توان ذهنی خفیف به دلیل اختلال در یکپارچگی حسی –حرکتی، در آزمون­های ادراکی حرکتی نمره کمتری نسبت به افراد عادی دریافت کرده و وضعیت تعادلی آن­ها بی­ثبات­تر از افراد سالم است. همچنین کودکان کم توان ذهنی در مهارت­ های حرکتی درشت از جمله تعادل پرتاب کردن و پریدن عقب­تر از کودکان عادی­اند (پهلوانیان، 1391). این کودکان از نوباوگی کمبودهایی در نواحی حرکتی همخوان با فرایندهای حسی ـ عصب شناختی، رشد حرکتی، کشش در مقابل جاذبه، جهت یابی ،تعادل بدن، جابه جایی وزن و تحمل وزن نشان می دهند(شپرد،1980).

ورزشکاران معلول با چالش­های زیادی در طول تمرین و مسابقه روبرو هستند. ورزشکاران دارای جسم توانا یا بدون معلولیت در طول حرفه خود اغلب با موانع بسیاری روبرو هستند. با این حال تعداد کمی از این ورزشکاران   قابل ملاحظه­ای در طول سال­ها افزایش یافته است، به طور مثال بازی پاراالمپیک تابستانی افزایش تعداد  ورزشکاران از400 نفر در سال 1960 به 3806 ورزشکار در پارالمپیک آتن در سال 2004 را نشان می­دهد. این موضوع خود می ­تواند دلیل قانع­کننده ­ای برای اهمیت افزایش قابلیت های حرکتی این افراد باشد.

با توجه به توسعه روز افزون ورزش معلولین به ویژه افراد کم توان ذهنی که بعنوان بخشی از افراد فعال جامعه در رشته­ های مختلف ورزشی مشارکت دارند، اما تا کنون تحقیقی با اهداف اختصاصی مذکور با بهره گرفتن از دستگاه بایودکس بر روی افراد کم ­توان ذهنی انجام نشده است، تحقیق حاضر به دنبال این است که تاثیر تمرینات ادراکی- حرکتی را به عنوان یک استراتژی مداخله­ای جدید برروی تعادل ایستا وپویا  افراد کم توان ذهنی بررسی نماید. امید است که با انجام این پژوهش گامی در جهت بهبود یکی از مشکلات این  افراد برداشته شود.

1-4 اهداف تحقیق                                                                                                                

1-4-1 هدف کلی                                                                                                                

هدف کلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر  هشت هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر تعادل ایستا و پویای دانش آموزان پسر11 تا 14   سال کم توان ذهنی آموزش پذیر شهرستان کرمان می باشد.

 1-4-2 اهداف اختصاصی

1-  بررسی تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر شاخص ­های تعادل ایستای (شاخص کلی، قدامی­خلفی، داخلی­خارجی) دانش آموزان پسر کم توان ذهنی

2-  بررسی تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی بر شاخص ­های تعادل پویای (شاخص کلی، قدامی­خلفی، داخلی­خارجی) دانش آموزان پسر کم توان ذهنی

3-   مقایسه میزان تعادل ایستای دانش آموزان پسرکم توان ذهنی در دو گروه کنترل و تجربی قبل و بعد از اعمال پروتکل تمرینی ادارکی-حرکتی.

4-   مقایسه میزان تعادل پویای دانش آموزان پسرکم توان ذهنی در دو گروه کنترل و تجربی قبل و بعد از اعمال پروتکل تمرینی ادارکی-حرکتی.                                                                                                                    1- 5 فرضیه های تحقیق

فرضیه اول: بین شاخص ­های تعادل پویا گروه کنترل در پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین میزان تغییرات شاخص ­های تعادل پویا بعد از دوره مداخله در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه سوم: بین شاخص ­های تعادل ایستا گروه تجربی در پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین شاخص ­های تعادل ایستا گروه کنترل در پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین میزان تغییرات شاخص ­های تعادل ایستا بعد از دوره مداخله در گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد.

                                                                                                                                              

 

1-6 پیش فرض های تحقیق

 پیش فرض های تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد:

  • هیچ یک از شرکت کنندگان، اطلاعات نظری و عملی در رابطه با تکلیف مورد استفاده در تحقیق را ندارند.
  • بنابر اظهار شرکت کنندگان، تمام آزمودنی­ها هنگام شرکت در آزمون از سلامت کامل خصوصاً در ارتباط با حس حرکت و تعادل و حس بینایی برخوردارند.

 

  • هیچ یک از آزمودنی­ها در فعالیت ورزشی حرفه ای شرکت نداشتند.

1-7 محدودیت های تحقیق

1- عدم کنترل خصوصیات ژنتیکی و ویژگی های خلقی که ممکن است در اجرای افراد مؤثر باشد.

2- عدم کنترل کامل خصوصیات محیطی مانند: تغذیه، فعالیت روزمره، استراحت، وضعیت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی.

3- احتمال تمرین ذهنی برخی از آزمودنی ها خارج از چارچوب تمرین.

[1] mentally retarded Syndrome

[2] Gambta& Gary

[3] psychomotor

[4] Youkslen

[5] Wang

[6] World Health Organization

[7] Carmeli

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.