رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر چرخه عمر شركت ها بر روی محافظه كاری شركت ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسی ارشد

عنوان

تاثیر چرخه عمر شركت ها بر روی محافظه كاری شركت ها

تابستان

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر چرخه عمر شرکتها بر روی محافظه کاری شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع در این پ‍‍ژوهش با بررسی میزان محافظه كاری در هر كدام از این مراحل عمر به استفاده كنندگان از صورت های مالی كمك خواهیم كرد تا بتوانند تصمیمی درست در بازار های مالی داشته باشند در واقع وی‍ژگی قابلیت اتكا اطلاعات كه جزء وی‍ژگی های كیفی اطلاعات می باشد از اصل محافظه كاری ناشی می شود . و استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری پی خواهند برد كه در كدام یک از مراحل فمر شركت ها اطلاعات قابل اتكا یا اطلاعات بد بینانه تری را ارائه خواهند داد .دراین پژوهش بازه زمانی مورد مطالعه سالهای 1388 تا 1392 می باشد اما برای محاسبه برخی از متغییرها از پاره ای ازاطلاعات سال 1387 نیز استفاده شده است جامعه آماری شامل همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 180 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش داده های مقطعی و مدل خان و واتس استفاده  شد. یافته ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 در صد هر دو فرضیه رد شدند و نتایج به این شرح بود در فرضیه اول محافظه کاری در سال شرکت رو به رشد و  سال شرکت بالغ یكسان بود . اما در فرضیه دوم محافظه کاری در سال  شرکت رو به افول بیشتر از سال شرکت بالغ بود.

 

 واژه گان کلیدی:دوره عمر شرکتها، شرکت های رو به رشد، شرکتهای بالغ، شرکتهای رو به افول؛

محافظه کاری مشروط

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول؛ کلیات تحققیق

1-1.بیان مسئله. 8

1-2.ضرورت تحقیق.. 9

1-3.اهداف تحقیق.. 9

1-4.سولات تحقیق.. 10

1-5.فرضیه ها 10

1-6.بهروران پژوهش… 10

1-7.جنبه های نو آوری و جدید بودن تحقیق.. 10

1-8.روش تحقیق.. 11

1-9.نحوی تفکیک شرکت ها به مراحل عمر. 13

1-9-1.مرحله تولید یا ظهور. 13

1-9-2.مرحله رشد. 14

1-9-3.مرحله بلوغ. 14

1-9-4.مرحله افول یا سکون. 14

1-10.خلاصه فصل.. 16

فصل دوم؛ ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه: 18

2-2. مفهوم محافظه کاری.. 18

2-3. انواع محافظه کاری.. 20

2-3-1.محافظه کاری نا مشروط.. 20

2-3-2.محافظه کاری مشروط.. 21

2-4.دیدگاه های محافظه کاری.. 22

2-4-1.دیدگاه قرار دادی.. 23

2-4-2. دیدگاه مالیاتی.. 24

2-4-3. دیدگاه هزینه های سیاسی.. 24

2-4-4. دیدگاه دعاوی حقوقی.. 25

2-4-5. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری.. 25

2-5.رقابت در بازار. 26

2-6.اندازه گیری محافظه کاری.. 26

2-6-1.معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان. 27

2-6-2.معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار. 28

2-6-3. معیارهای محافظه كاری مبتنی براقلام تعهدی.. 28

2-6-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی.. 29

2-7. جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری.. 30

2-8.  انتقاد از محافظه کاری.. 31

2-8-1.نا اعتمادی.. 32

2-8-2.پنهان کاری.. 32

2-8-3.نفی اصول حسابداری.. 32

2-8-4.سو گیری.. 32

2-8-5.امر ذهنی.. 33

2-9.دفاع از محافظه کاری.. 33

2-10.چرخه عمر شرکت ها 34

2-11.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل رشد. 35

2-11-1.ایجاد. 35

2-11-2.طفولیت… 36

2-11-3.رشد سریع. 36

2-11-4.بلوغ. 37

2-11-5.تکامل.. 38

2-12.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل پیری.. 38

2-12-1.ثبات.. 38

2-12-2.اشرافیت… 39

2-12-3.بروکراسی اولیه. 40

2-12-4.بروکراسی و مرگ.. 40

2-13.چرخه عمر شرکت ها از دیدگاه حسابداری.. 41

2-13-1.مرحله تولد یا ظهور. 41

2-13-2.مرحله رشد. 42

2-13-3.مرحله بلوغ. 42

2-14.محافظه کاری حسابداری و دوره عمر شرکت ها 42

2-14-1.قرارداد ها 43

2-14-2.دعاوی حقوقی.. 43

2-14-3.مالیات.. 44

2-14-4.هزینه سیاسی.. 44

2-14-5.رقابت در بازار. 45

2-14-6.تامین مالی.. 45

2-15.پیشینه تحقیق.. 46

2-15-1.تحقیقات خارجی.. 46

2-15-2.تحقیقات داخلی.. 50

2-16.خلاصه فصل.. 53

فصل سوم؛ روش تحقیق

3-1. مقدمه. 55

3-2. روش تحقیق.. 55

3-3. جامعه آماری.. 56

3-4. نمونه آماری.. 56

3-5.روش گردآوری داده ها 57

3-6.سوالات تحقیق.. 57

3-7.فرضیه های تحقیق.. 58

3-8.متغییر ها و مدل تحقیق.. 59

3-9.نحوه تفکیک شرکت ها به مراحل عمر. 60

3-10.روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 62

3-10-1.آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 63

3-10-2.آزمون همخطی.. 63

3-10-3.آزمون ضریب همبستگی.. 64

3-10-4.آزمون معنی داری ضریب همبستگی.. 64

3-10-5.آزمون دوربین واتسون. 65

3-10-6.آزمون مقایسه دو گروه نمونه. 65

3-11. خلاصه فصل.. 65

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.مقدمه. 67

4-2.آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغییره 68

4-3.تجزیه و تحلیل مدل محافظه کاری.. 68

4-3-1.آمار توصیفی مدل جانبی.. 69

4-3-2.آزمون نرمال بودن متغییر وابسته. 71

4-3-3.آزمون همخطی.. 72

4-3-4.آزمون همسانی واریانس پسماند ها 72

4-3-5.بررسی عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم. 73

4-3-6.آزمون نرمال بودن جملات خطا 74

4-3-7.برآورد مدل در شرکت های رو به رشد. 75

4-3-8.برآورد مدل در شرکت های بالغ. 77

4-3-9.برآورد مدل در شرکت های رو به افول. 78

4-4.بررسی فرضیه های پژوهش… 80

4-4-1.آزمون فرضیه اول. 81

4-4-2.آزمون فرضیه دوم. 81

4-5. خلاصه فصل.. 82

فصل پنجم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- مقدمه. 84

5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق و بیان فرضیه ها 85

5-3.تحلیل تطبیقی یافته ها 85

5-4.محدودیت های تحقیق.. 86

5-5.پیشنهاد ها 87

5-6.خلاصه فصل.. 88

منابع. 89

پیوست… 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1 بیان مسأله

محافظه کاری یکی از ویژگی های صورت های مالی است که در سال های اخیر به دلیل رسوایی های مالی ( در شرکت هایی مانند انرون و وردکام)توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. با وجود اهمیت زیاد محافظه کاری تا کنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نشده اما در متون حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست جانبداری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار  آن و دوم گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویق شناخت درآمدها می باشد (پرایس،2005). واتز(2008) از بلیس (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است “محافظه کاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید ،اما همه زیان ها را پیش بینی کنید تعریف شده است”. مالی از سوی دیگرهر شرکت یا کسب و کاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد..مراحلچرخه زندگیرا می توان به عنوان فاز مجزا و شناسایی که از تغییر درعوامل داخلی مانند انتخاب استراتژی، منابع مالی و توانایی های مدیریتی بوجود می آیند،و /​​یاعوامل خارجی از قبیل تعریف محیط رقابتی و عوامل اقتصاد کلان تعریف کرد (دیکینسون، 2011). بلک(1998)مراحل چرخه زندگی به عنوان یک جانشین برای صفات اقتصادی شرکت تعریف می کند.بررسی ادبیات نشان می دهد که چرخه زندگی شرکت عامل مهم تعیین کننده بسیاری ازتصمیم گیری های شرکت های بزرگ است(کوین وکامرون، 1983؛ اسمیت،میچل، وتابستان، 1985؛ لستروپارنل، 1999). به عنوان رفتار سازمانی در مراحل مختلف چرخه زندگی ، رفتار گزارشگری مالی نیزانتظار می رود درمراحل سازمانی چرخه زندگی تغییر کند. بر اساس محافظه کاری شرطی ، اخبار بد علی رغم تایید پایین ، در دوره جاری شناسایی می شوند ،اما شناسایی اخبار خوب تا زمان اخراز شرط قابلیت تایید لازم ، یعنی تا دوره آینده به تاخیر می افتد. به نظر می رسد که این ویژگی باعث شده است که شرکت هایی که در مرحله افول به سر می برند و از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیستتند کمتر از اصل محافظه کاری پیروی کنند و بالعکس شرکت هایی که در مرحله رشد هستند نسبت به شرکت های بالغ از محافظه کاری بیشتری برخوردارند. اینمطالعه به بررسی تاثیرچرخه عمردرکیفیت سود، به عبارتی محافظه کاریمی پردازد.

به طور کلی در این تحقیق ما به دنبال یافتن رابطه بین چرخه عمر شرکت و محافظه کاری می باشیم . منغییر مستقل ما چرخه عمر شرکت و متغییر وابسته محافظه کاری می باشد.

1-2 ضرورت تحقیق

با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا میكند.  هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است.  سرمایه گذاران و استفاده كنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملكرد آتی شركت را پیش بینی و از آن برای ارزش گذاری شركت استفاده میكنند. تا با بهره گرفتن از اطلاعاتی كه در مورد ارزش شركت ها دارند تصمیماتی را در زمینه خرید یا فروش سهام اتخاذ كنند. بر این اساس باید صورت های مالی اطلاعات مربوط و قابل اتكایی را در مورد وضعیت اقتصادی شركت ها در اختیار قرار دهند اما با توجه به ابهاماتی كه در حسابداری وجود دارد جامعه حسابداران اصل محافظه كاری را برای رفع این ابهامات و مشكلات پیشنهاد می كنند.

طبق تئوری چرخه ی عمر، شركتها در مراحل مختلف چرخه ی عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی كه ویژگیهای مالی و اقتصادی یک شركت تحت تأثیر مرحلهای از چرخه ی عمر است كه شركت در آن قرار دارد.

بر این اساس ما به دنبال بررسی میزان محافظه كاری در هر یک از مراحل مختلف عمر شركت ها می باشیم تا در این راستا به بازار سرمایه گذاری ها در جهت بهبود تهیه صورت های مالی و در نتیجه بهبود ارزیابی عملكرد شركت ها كمك كرده باشیم.

1-3 اهداف تحقیق

همان طور كه میدانیم حسابداری در رابطه با تعیین ارزش ها و همچنین بیان عملكرد های واحد اقتصادی تا حدی نا توان است و برای مواجهه با این مشكل از اصل محافظه كاری استفاده می كند تا در مواقع ابهام بتواند دست مدیران یا مالكان را از تغییر داده ها به نفع خود ببندد. به این شكل كه در راستای انجام محافظه كاری چهار اقدام زیر انجام می شود 1-شناسایی كمتر دارایی ها 2-شناسایی بیشتر بدهی ها 3-شناسایی زود تر هزینه ها 4-شناسایی دیر تر درآمد ها. این اقدامات باعث این می شود كه عملكرد واحد اقتصادی به دلیل ابهامات كمتر از واقع نشان داده شود. می دانیم كه شركت ها برای استفاده از محافظه كاری دلالیل متفاوت دارند و بنابراین در مورد استفاده از محافظه كاری به یک شكل عمل نمی كنند. به نظر می رسد شركت های رو به رشد برای كاهش هزینه مالیات و هزینه های سیاسی تمایل به استفاده بیشتر از محافظه كاری دارند و اما شركت های رو به افول كه برای تامین مالی نیاز به انتشار سهام یا اوراق قرضه دارند از محافظه كاری كمتری استفاده می كنند تا عملكرد خود را بیشتر نشان دهند تا از این طریق سهام داران را به سمت خرید اوراق خود بكشانند. لذا این تحقیق نشان می دهد كه كدام دسته از شركت ها از محافظه كاری بیشتری استفاده می كنند و كدام یک از محافظه كاری كمتری استفاده می كنند تا از این طریق تخمین بهتری از عملكرد واقعی و توان مالی شركت داشته باشیم.

بر این اساس هدف این پ‍‍‍‍ژوهش پیدا كردن رابطه بین مراحل سه گانه عمر شرکت مانند رشد بلوغ و یا افول با محافظه کاری است.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.