رشته حسابداری

پایان نامه تاثیر كارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار در شعب بانك كشاورزی

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد كاشان

دانشكده تحصیلات تكمیلی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشددر رشته حسابداری

 

عنوان:

تاثیر كارآیی مالی بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار در شعب بانك كشاورزی

 

فروردین 94

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………3
 • طرح مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….5
 • ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………….7
 • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..8
 • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………9
 • فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………10
 • تعریف عملیاتی واژه ها…………………………………………………………………………………………………………..10
 • روش كلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………12
 • قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….13
 • ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم :مبانی نظری وپیشینه تحقیق

2-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………..16

   2-2) شواهد تجربی انواع مالكیت بانك های تجاری……………………………………………………………………………18

   2-3) مفهوم اندازه گیری و ارزیابی عملكرد. ……………………………………………………………………………………..20

   2-4) طبقه بندی معیارهای اندازه گیری عملكرد………………………………………………………………………………….21

   2-5) تحول در نظریه اندازه گیری و ارزیابی عملكرد…………………………………………………………………………..22

   2-6) عملكرد ایده آل………………………………………………………………………………………………………………………24

   2-7) تجزیه و تحلیل پوششی داده ها………………………………………………………………………………………………..25

   2-7-1) طراحی مدل تجزیه و تحلیل پوشش داده ها…………………………………………………………………………..25

   2-7-2) مقایسه DEA با سایر روش های تحلیلی……………………………………………………………………………….26

   2-7-3) بهبودهای DEA………………………………………………………………………………………………………………….28

   2-8) عملكرد در صنعت بانكداری……………………………………………………………………………………………………29

   2-8-1) ماهیت داده و ستانده در صنعت بانكداری………………………………………………………………………………29

   2-8-2) نگرش واسطه ای ………………………………………………………………………………………………………………31

   2-8-3) نگرش تولیدی…………………………………………………………………………………………………………………..32

   2-8-4) نگرش هزینه استعمال شده…………………………………………………………………………………………………..32

   2-8-5) نگرش ارزش افزوده……………………………………………………………………………………………………………32

   2-8-6) نگرش مدیریت ریسك……………………………………………………………………………………………………….33

2-9) پیشینه مطالعات انجام شده…………………………………………………………………………………………………………..33

    2-9-1) مطالعات انجام شده در داخل كشور……………………………………………………………………………………..33

    2-9-2) مطالعات انجام شده در خارج از كشور…………………………………………………………………………………37

    2-9-3) جمع بندی ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………46

 

فصل سوم:روش تحقیق

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

3-2) روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………54

3-3 ) تعریف جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………55

3-4) حجم نمونه و كفایت آن……………………………………………………………………………………………………………..55

3-5) روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………56

3-6) روش های گرد آوری داده ها………………………………………………………………………………………………………56

3-7) ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………………………………………………………………57

3-8) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………..57

3-9)روش های تجزیه و تحلیل داده ها………………………………………………………………………………………………. 57

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………… 64

4-2)توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………….65

4-3) توصیف یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………68

4-4) ارزیابی كارایی شعب بانكی…………………………………………………………………………………………………………79

4-5)تعیین عوامل موثر بر كارایی شعب…………………………………………………………………………………………………86

4-6)تاثیر كارایی مالی بر جذب سپرده های مورد انتظار…………………………………………………………………………..90

4-7)جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………………………….97

فصل پنجم: تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق

5-1)مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………103

5-2)خلاصه یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………104

5-3) نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..109

5-4) پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………115

5-5) محدودیتهای تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….117

منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………119

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                       صفحه

جدول (2-1) تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده……………………………………………………………………………….47

جدول( 4-1 ) توزیع جامعه‌آماری………………………………………………………………………………………………………………66

جدول (4-2 ) توصیف متغیرها………………………………………………………………………………………………………………..69

جدول( 4-3 ) تببین نهاده‌ها و ستانده‌ها…………………………………………………………………………………………………69

جدول( 4-4 ) توصیف یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………….75

جدول( 4-5 ) ارزیابی‌کارایی به روش تحلیل‌پوششی‌داده‌ها……………………………………………………………………………….80

جدول( 4-6 ) رتبه بندی شعب بر مبنای کارآیی رتبه ای…………………………………………………………………………84

جدول( 4-7 ) توزیع فراوانی گروه های مرجع……………………………………………………………………………………….87

جدول( 4-8 ) عوامل ناکارآمدی شعب………………………………………………………………………………………………….88

جدول( 4-9 ) برآورد پارامترهای تابع سپرده ها……………………………………………………………………………………..91

جدول (4-10 ) اعتبار سنجی رابطه برآوردی………………………………………………………………………………………….92

جدول ( 4-11 ) جذب سپرده مورد انتظار هر شعبه به میلیون ریال…………………………………………………………..93

جدول( 4-12 ) تاثیر کارآیی مالی بر جذب سپرده های مورد انتظار…………………………………………………………..96

 

                                        فهرست نمودارها

عنوان                                                                                            صفحه                                                                  

­

نمودار( 4-1 ) توزیع پراکندگی تعداد کارکنان به ازای هر شعبه………………………………………………………………76

نمودار( 4-2 ) توزیع پراکندگی هزینه های جاری به ازای هر شعبه…………………………………………………………77

نمودار( 4-3 ) توزیع پراکندگی سود سپرده ها به ازای هر شعبه………………………………………………………………77

نمودار( 4-4 ) توزیع پراکندگی معوقات بانکی به ازای هر شعبه…………………………………………………………………………78

نمودار( 4-5 ) توزیع پراکندگی درآمد تسهیلات بانکی به ازای هر شعبه……………………………………………………………..78

نمودار( 4-6 ) توزیع پراکندگی سپرده های بانکی به ازای هر شعبه…………………………………………………………79

نمودار( 4-7 ) توزیع کارآیی مالی شعبه های بانک کشاورزی استان اصفهان……………………………………………..83

نمودار( 4-8 ) توزیع سپرده های مورد انتظار هر شعبه…………………………………………………………………………..95

 

چكیده:

  هدف از تحقیق حاضر تعیین تاثیر ‌کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر جذب سپرده های مورد انتظار، بر مبنای داده‌های تاریخی مبتنی بر عملکرد همه شعبه های استان سال مالی منتهی به 29/12/1393 بوده‌است. به ازای هر شعبه تعداد کارکنان به نفر، هزینه های جاری سالیانه به میلیون ریال، سود پرداختی به سپرده ها و نهایتا معوقات بانکی به عنوان نهاده های هر شعبه و از طرف دیگر درآمد اعطای تسهیلات به میلیون ریال و سپرده های جذب شده به میلیون ریال به عنوان ستانده های هر شعبه تعریف شده اند. نتایج نشان‌داد که ازبین شعب بانک کشاورزی استان اصفهان، 24 شعبه یا کمتر از 17 درصد از کل شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با اختیار اندازه یک یا 100 درصد، کارآ تلقی و سایر شعب با اختیار اندازه کمتر از 100 درصد ناکارآمد شناخته شده اند. شعبه 5069 با 72 مرتبه بیشترین مرجعیت را در ارزیابی کارآیی عملکرد مالی دیگر شعب استانی داشته و شعبه های 5051 و 5067 و 5094 و 5100 با یک مرتبه کمترین مرجعیت را صرفا در ارزیابی کارآیی مالی خود ایفا کرده اند. به ترتیب الف) معوقات بانکی، ب)  درآمد ناکافی به نسبت هزینه ها و منابع مورد استفاده ج)سپرده ناکافی، د) هزینه های جاری اضافی ه) مازاد نیروی انسانی بر ناكارآمدی شعب موثر بوده اند. علاوه بر این 75 تا 79 درصد از کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی در سایه تامین سپرده های مورد انتظار تحقق یافته است.

 

واژه های كلیدی: 

  تحلیل پوششی داده ها، كارآیی مالی، سپرده های مورد انتظار، شعبه بانكی                    

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق                        

 

                                                                                                                 

           

                                                                                                      فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 • مقدمه

     از وظایف اساسی مدیریت كنترل و نظارت است كه طی آن اهداف و معیارها تعریف، عملكرد واقعی اندازه گیری، نتایج اندازه گیری با اهداف مورد انتظار و مبتنی بر معیارهای ارزشی مورد مقایسه قرار گرفته، بر اساس مقایسه انجام شده و تحلیل فاصله انحرافات از انتظارات محاسبه و با تحلیل علل یا عوامل موثر برآن نسبت به اقدامات اصلاحی یا تعدیل و تجدید نظر در اهداف تصمیم گیری می شود.(رضاییان 1385)

    ارزیابی عملكرد به عنوان یكی از گام های اساسی در كنترل و نطارت می تواند به یكی از روش های ارزیابی فرایندی یا ارزیابی كمی صورت گیرد. طی روش اول بر مبنای تحلیل های فنی یا بهره گیری از تجارب دیگران بایدها و نبایدهای مطلوب، تقدم و تاخرهای منطقی و رویه های مورد انتظار تعریف و فرایند واقعی عملكرد اندازه گیری و نتایج سنجش با رویه های مطلوب مقایسه و انحرافات از رویه های مطلوب تحلیل و عوامل موثر برآن شناسایی و مبتنی بر آن نسبت به اصلاح عملكرد یا بهبود رویه ها مبادرت می شود. بر مبنای روش دوم، كم و كیف فرایند به عنوان جعبه سیاه سیستم سازمانی تلقی و مورد ارزیابی قرار نمی گیرد. به جای آن به ارزیابی عملكرد مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها یا به تعبیری ورودی ها و خروجی های سیستم به جهت قابلیت كمی كردن آن ها مبادرت می شود. در این ارزیابی در مقایسه نهاده ها و ستانده های واقعی سازمان مورد ارزیابی با نهاده ها و ستانده های مورد انتظار نسبت به ارزیابی عملكرد اقدام می شود.(دراكر 2007)

  یكی از روش های ارزیابی كمی كارآیی است كه بر مبنای تلقی سازمان مورد ارزیابی به عنوان واحد تصمیم گیری(DMU) از تركیب نهاده ها و ستانده ها نسبتی تعریف و در مقایسه با نسبت ایده آل  نسبت به تحلیل عملكرد قضاوت می شود. نسبت ایده آل می تواند بر مبنای انتظارات یا متوسط یا نقاط افراطی عملكرد دیگران سنجیده و به صورت نسبی بین صفر و یک به عنوان معیار كارآیی تعریف شود. در این صورت واحدی كه اندازه یک یا صد درصد را به خود اختصاص دهد كارآ و دیگر واحدها ناكارآ تلقی خواهند شد. روش تحلیل كارآیی مبتنی بر این رویه مبتنی بر تحلیل هم ارزی (فارل 1956) و ابداع تحلیل پوششی داده ها(چارنز، كوپر و رودز 1997) ابداع و طی دهه های اخیر كاربرد گسترده ای یافته است.

     بررسی پیشینه ارزیابی عملكرد در حوزه بانك ها نشان می دهد که تحقیقات متعددی در زمینه کمک به مدیران و سیاست گزاران بانك و واحدهای تحت مدیریت به عنوان شعب  در زمینه های نطارت و هدایت، در ایران و دیگر کشورها به انجام رسیده است. محور این تحقیقات عموما بر مبنای اندازه گیری كارایی شعب بانكی و معیارهای موثر یا مربوط به آن نظیر سود، نقدینگی و دیگر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است. در بخشی از این تحقیقات به ارزیابی عملكرد مبتنی بر یكی از روش های تحلیل شاخص عملكرد، اقتصادسنجی یا تحلیل پوششی داده ها به تنهایی یا به كارگیری و تحلیل مقایسه ای نتایج به دست آمده پرداخته اند. در دسته ای دیگر از تحقیقات صرفا هدف تعیین كارایی و عوامل موثر كارآیی مبادرت شده و كمتر به ارتباط كارآیی یا تاثیر آن بر معیارهایی چون جذب سپرده ها توجه شده است.(كاشانی 1380)

   هدف از این تحقیق به کارگیری روش تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی كارآیی شعب بانك كشاورزی استان اصفهان و سنجش تاثیر آن بر جذب سپرده ها بوده است. در این ارزیابی مبتنی بر ادبیات تحقیق، نهاده ها و ستانده های اساسی شناسایی و بر مبنای عملكرد سال مالی منتهی به 29/12/1393 و در سنجش مقایسه ای شعب اندازه كارایی هر شعبه تعیین و بر این اساس نسبت به رتبه بندی شعب تحلیل شده است. در ادامه تاثیر كارآیی شعب مورد ارزیابی را بر میزان جذب سپزده ها بررسی شده است.

  در تحلیل عوامل موثر بر كارآمدی هر یک از شعب مورد ارزیابی از تحلیل فاصله مبتنی بر كمبود های متناظر با نهاده ها یا مازاد متناظر با ستانده ها و گروه های مرجع بهره گرفته شده است. به جهت محرمانه بودن داده های عملكردی و نتایج مربوط به آن و به اصرار مدیریت عالیه بانك از كدبندی شعب استفاده شده و از افشای نام شعب متناظر با نهاده ها و ستانده ها و نتایج كارآیی اجتناب شده است.

 

2-1-طرح مسئله تحقیق 

      خصوصی سازی برخی از بانك های دولتی، شكل گیری بانك های خصوصی در سال های اخیر، اتخاذ و ابلاغ سیاست های واحد در ارتباط با نظام بانكی، شرایط اقتصادی ركودی-تورمی و …شرایط پیچیده رقابتی را برای فعالیت های بانكی فراهم ساخته است. لذا در این شرایط برای تداوم فعالیت و ادامه حیات بانك ها كارآیی مالی شعب امری ضروری است.  گام بنیادین در پایداری چنین روش مدیریتی ایجاب می کند که به روش‌های کارآمد علمی – کاربردی، تعادل بین نهاده‌ها و ستاده های سازمان ایجاد شده و با ارزیابی مستمر عملکردها به نهادینه کردن بهره وری اقدام شود. بدیهی است دستیابی به خواسته‌ها و ضرورت های مذکور آن چه این طرح در پی آن است، با اندازه گیری فعالیت‌ها و از طریق به کار گیری مدل‌های علمی و کمیت پذیر ونهایتا طراحی و استقرار یک نظام ارزیابی عملکرد ممکن خواهد بود.

       افزایش کارائی مستلزم شناخت و این مهم مستلزم اندازه گیری است. اندازه گیری؛ (1) موجبات شناسائی عوامل موثر در بهبود کارائی را فراهم می‌سازد، (2) در تعیین اولویت‌ها و تصمیم گیری‌ها کمک می‌کند،(3) مدیریت را در شناخت فراگیر و موثر نواحی مسأله دار یاری می‌کند، (4) اطلاعات با ارزش برای ارزیابی تأثیر تغییرات و هدایت منابع در اختیار مدیر قرار می‌دهد.(چارنز، كوپر و رودز 1996)

     بدون یک سیستم مناسب اندازه گیری کارائی ، نمی‌توان انگیزه‌ها و روابط کاری را بهبود بخشید. اندازه گیری کارایی و استقرار سیستم مربوط باید جزء اولویت‌های نخست سازمان باشد. یکی از وظایف مهم مدیریت اعمال کنترل دقیق بر امور جاری مجموعه تحت نظارت اوست و اندازه گیری و ارزیابی کارائی از آن جهت که نتایج را به صورت کمی بیان می‌کند بهترین وسیله کنترل عملکرد هر سازمان به شمار می‌رود.

        روش‌های پارامتریک بر مبنای مدل‌های اقتصادسنجی و تئوری‌ اقتصاد خرد بنا شده است.در این روش با بهره گرفتن از داده‌های تلفیقی ابتدا تابع هزینه (تولید) با توجه به فروض در نظر گرفته، تخمین زده می‌شود وبا توجه به تابع مذکور ، کارائی محاسبه می‌گردد ولی روش ناپارامتریک بر اساس یک سری بهینه سازی با بهره گرفتن از برنامه ریزی خطی می‌باشد در این روش منحنی مرزی کارا از یک سری نقاط که به وسیله برنامه ریزی خطی تعیین می‌شود، ایجاد می‌گردد.(فارل1957)

       مفهوم کارائی را برای اولین بار کوپمنز ودبرو در سال 1957Koopmans & Debreu)) به اقتصاد خرد اضافه گردید. شواهد تجربی نشان می‌دهند که همه مؤسسات همیشه در نقطه بهینه فعالیت نمی‌کنند. از این رو، همه آن‌ ها در حداقل کردن استفاده از نهاده‌ها با فرض تولید مقدار ثابت محصول و سطح تکنولوژی مفروض نبوده و از لحاظ فنی، با نا کارائی مواجهند.

لذا بر مبنای چارچوب کلی تعریف شده در مقدمه تحقیق یکی از وظایف اساسی مدیریت، کنترل یا نظارت بر عملکرد، اطلاع از وضعیت عملکرد و در صورت لزوم تعدیل اهداف یا اصلاح عملکرد است.

این ارزیابی در حالت کمی غالباً به دلیل تعدد داده‌ها و ستاده ها در هر سازمان یا شعبه مورد ارزیابی کار دشواری است. اشکال اساسی در ارزیابی هم سنخی، همگن یا متجانس نبودن داده‌ها و ستاده ها و در نتیجه عدم تلفیق آن‌ ها با یکدیگر است.

امروزه روش مدل‌سازی ریاضی به نام تحلیل پوشش داده‌ها، هم زمان همه داده‌ها و ستاده ها بدون نیاز به یک معیار ارزشی جهت تلفیق داده‌ها و ستاده ها و بدون نیاز به پیش داوری نسبت شکل داده‌ها فراهم ساخته است.

طی سال های اخیر با عنایت به رقابتی شدن فعالیت در حوزه پول و اعتبار از یک طرف و فعالیت تخصصی بانك كشاورزی از طرف دیگر اعطای تسهیلات و حمایت از سرمایه گذاری های بانك كشاورزی را با چالش مواجه ساخته است. عمده ترین منبع اعطای تسهیلات در این بانك، جذب سپرده های اشخاص حقیقی است. مسأله اصلی تحقیق حاضر، نحوه انتخاب داده‌ها یا ستاده ها در قلمرو تحقیق بر مبنای ادبیات تحقیق در حوزه ارزیابی عملکرد شعب، محاسبات لازم به ازای هر یک از روش‌های تحلیل پوششی داده‌ها و اقتصاد سنجی، تحلیل نتایج و شناسایی عوامل موثر بر شعب مورد ارزیابی و در نهایت اندازه گیری تاثیر كارآیی هر شعبه بر میزان سپرده جذب شده بوده است. تحقیق حاضر در پاسخ به سوال زیر انجام شده است:

” کارآیی مالی شعب بانك كشاورزی در استان اصفهان بر جذب سپرده های مورد انتظار آن ها چه تاثیری  دارند؟”

 

3-1- ضرورت واهمیت تحقیق

از جمله مواردی که می تواند جنبه های اهمیت یا ضرورت انجام تحقیق حاضر به عنوان دلایل توجیهی را بیان نماید عبارت اند از:

 • اهمیت نظری موضوع: ارزیابی عملکرد خصوصا به روش های کمی مبتنی بر نهاده ها و ستانده ها از مقوله های مهم در حوزه مدیریت و در ارتباط با یکی از وظایف اساسی مدیریت یعنی کنترل و نظارت است. از این جهت بررسی ها نشان می دهد که بخش مهمی از ادبیات تحقیق به روش ها و معیارهای ارزیابی عملکرد، اعتبارسنجی موارد استفاده از آن ها از جمله در ارزیابی عملكرد بانك ها در ایران و جهان ، مزیت ها و محدودیت های مرتبط با هریک از این روش هاو … اختصاص یافته است. لذا فراوانی موارد تحقیق در این زمینه می تواند از جمله دلایل اهمیت پرداختن به این موضوع باشد.
 • دستاوردهای کاربردی: غالب تحقیقات معمول در حوزه حسابداری و مالی به بهانه محدودیت دسترسی به داده های عملکردی، در راستای هدف اساسی، تعیین رابطه رگرسیونی و همبستگی بین اقلام ترازنامه ای و سود یا زیانی شرکت های بورسی ایران بدون هیچ دستاورد کاربردی صورت می گیرد. پیشنهاد های حاصل از انجام این تحقیقات که در غالب موارد بدون اجرای تحقیق هم قابل طرح است، چیزی جز این نیست که به این متغیرها یا رابطه بین آن ها توجه شود. طی تحقیق حاضر انتظار می رود با پی گیری های مکرر به توان به داده های عملکردی شعب بانك كشاورزی در قلمرو مورد بررسی دست یافته و بر مبنای ارزیابی کارآیی تحقیق به دستاوردهایی عملی در ارتباط با میزان کارآیی مالی هر یک از شعب، رتبه شعب از حیث کارآیی مقایسه ای در قیاس با دیگر شعب، مقایسه نتایج ارزیابی در دو روش تحلیل پوششی داده ها و اقتصاد سنجی، تعیین عوامل موثر بر ناکارآمدی شعب ناکارآ و نهایتا رهنمودهایی در راستای بهبود عملکرد در قلمرو تحقیق ارائه خواهد شد. این دستاوردها در زمینه های نظارتی، اعمال سییاست های تشویق و تنبیه و … موثر خواهد بود.
 • جنبه جدید بودن: اگر چه استفاده از روش های اقتصاد سنجی و تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی کارآیی شعب بانك ها در ایران و جهان چیز جدیدی نیست، ولی ارزیابی كارآیی مالی و سنجش تاثیر آن بر داده های عملکردی جدید، کاری خاص و غیر تکراری است.
 • گستردگی قلمرو تحقیق: بانك كشاورزی ایران یکی از بانك های تخصصی در ایران است که شعب آن در سراسر کشور و حتی در شهرها و بخش های كوچك گسترده بوده و با انبوهی از شعب( بالغ بر 2000 شعبه) در زمینه های متنوعی از جمله اعطای تسهیلات حمایتی از بخش كشاورزی ارائه خدمت می نماید. ارزیابی این سازمان گسترده و ارائه وضعیت از کارآمدی شعب و رهنمودهای کاربردی به منظور بهبود عملکرد اهمیت انجام این تحقیق را بیان می کند.
 • حمایت از تحقیق: موضوع تحقیق حاضر از موضوعات مورد حمایت پایان نامه ای و اولویت های پژوهشی مورد حمایت در قلمرو تحقیق است. این امر می تواند محقق را در دستیابی به داده های عملکردی که به راحتی در معرض عموم قرار نمی گیرد، یاری دهد.

 

4-1- اهداف تحقیق

   مبتنی بر موضوع تحقیق هدف کلی یا اصلی تحقیق تعریف و با تجزیه آن اهداف فرعی به شرح ذیل تعریف شده است:

هدف اصلی:

    تعیین تاثیر اندازه کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها

 اهداف فرعی:

 1. ارزیابی کارایی  مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان با بهره گرفتن از روش تحلیل پوششی داده ها در بازه زمانی مورد مطالعه
 2. برآورد میزان جذب سپرده های مورد انتظار با بهره گرفتن از روش اقتصاد سنجی یا رگرسیونی
 3. تعیین تاثیر کارآیی مالی شعب بانک کشاورزی استان اصفهان بر میزان جذب سپرده های مورد انتظار آن ها
 4. رتبه بندی شعب مورد ارزیابی بر مبنای کارآیی رتبه ای هر یک از شعب بانک
 5. شناسایی عوامل مؤثر بر کارآمدی یا ناکارآمدی شعب مورد بررسی
 6. ارائه رهنمودهای اجرایی جهت بهبود عملکرد و کارآمدی شعب

تعداد صفحه :150

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.