مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه : تاثیر دوره های نوری و جیره­ های جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری و ترکیب اسیدهای چرب در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تکثیر و پرورش آبزیان

عنوان : تاثیر دوره های نوری و جیره­ های جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری و ترکیب اسیدهای چرب در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشکده منابع طبیعی

تاثیر دوره های نوری و جیره­ های جلبکی بر رشد، تولید، هم آوری و ترکیب اسیدهای چرب در آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula

پایان نامه کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان

 

اساتید راهنما

دکتر امیدوار فرهادیان

دکتر نصرالله محبوبی صوفیانی

 

 

 

1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آنتن­منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula به دلیل داشتن دامنه تحمل گسترده به دمای آب و رژیم های نوری به علاوه پرورش آن با بهره گرفتن از گونه های مختلف جلبک های میکروسکوپی پتانسیل خوبی جهت کشت انبوه و استفاده به عنوان غذای زنده برای لاروهای ماهی دارد. این تحقیق با هدف بررسی اثر ترکیبی رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف روی رشد، تولید، هم­آوری و ترکیب اسیدهای چرب در C. quadrangula انجام­شد. سه آزمایش جداگانه تحت شرایط آزمایشگاهی انجام­گرفت. در آزمایش اول، اثر چهار رژیم نوری شامل D4:L4 (4 ساعت نور: 4 ساعت تاریکی)، D6:L6، D8:L8 و D12:L12، و دو جیره تک جلبکی Senedesmus quadricauda و Chlorella vulgaris بر روی رشد و تولید C. quadrangula در یک طرح کاملا تصادفی با 6 تکرار انجام­شد. در دومین آزمایش، تیمارهای مشابه (همان طور که برای آزمایش اول شرح داده­شد) در سطوح انفرادی برای اندازه ­گیری هم­آوری مورد آزمایش قرارگرفت. در آزمایش سوم، C. quadrangula با بهره گرفتن از بهترین رژیم­های نوری شامل D6:L6 و D12:L12 که از نتایج آزمایش اول و دوم بدست آمد، و جیره­ های جلبکی S. quadricauda و C. vulgaris کشت انبوه داده­شد. نتایج نشان­داد تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت دارای تفاوت معنی­داری بین تیمارهای مختلف آزمایش هستند (p<0.05). بالاترین میانگین تراکم جمعیت C. quadrangula تغذیه­شده با S. quadricauda ­9/50±1000 (میانگین ±خطای استاندارد)، 3/57±4/571، 3/62±5/690 و 7/58±1000 فرد در لیتر به­ترتیب در تیمارهای D4:L4، D6:L6، D8:L8 و D12:L12 بود، در حالی­که در همین تیمارهای نوری با بهره گرفتن از C. vulgaris به­ترتیب 0/46±9/1642، 2/72±9/2261، 0/75±8/1023 و 3/80±1/2619 فرد در لیتر در دوره آزمایش بدست­آمد. علاوه­بر این، میانگین رشد ویژه بدست­آمده در تیمارهای مختلف گستره­ای بین 04/0 تا 11/0 در روز داشت. بالاترین میانگین طول (3/59±3/833 میکرومتر)، عرض (8/28±3/553 میکرومتر)، و وزن (1/1±8/6 میکروگرم) بالغین C. quadrangula، در رژیم نوری D4:L4 و تغذیه­شده با جیره C. vulgaris  بدست آمد. بیشینه هم­آوری (3 فرد بر ماده) در تیمار نوری D6:L6 زمانی­که با جلبک S. quadricauda  تغذیه­شد بدست­آمد. کشت انبوه C. quadrangula در رژیم­های نوری D6:L6 و D12:L12 به­ترتیب، 72/79±7/2466 و 5/74±2350 فر در لیتر در تغذیه با جلبک S. quadricauda و 7/46±3/1483 و 1/46±7/1666 فرد در لیتر در تغذیه با جلبک C. vulgaris تولید کرد. نتایج نشان­داد ترکیب اسید چرب تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی به­­­طور معنی­داری تغییر یافت (p<0.05). SAFA (اسیدهای چرب سیر شده)، MUFA (اسیدهای چرب تک غیر اشباعی) و PUFA (اسیدهای چرب چند غیر اشباعی) C. quadrangula در رژیم نوری D6:L6 به­ترتیب، 5/1±5/28%، 0/1±6/29% و 6/1±1/34% از اسیدچرب کل در تغذیه با S. quadricauda و 1/2±5/36%، 2/1±1/33% و 9/1±5/27% در تغذیه با C. vulgaris بود. میزان اسید چرب در رژیم نوری D12:L12 به ترتیب، 9/1±2/%35، 9/0±2/26% و 9/1±4/28% از اسیدچرب کل، در هنگام تغذیه­ با S. quadricauda و 6/1±6/30%، 1/1±1/30% و 3/2±4/33% در تغذیه با C. vulgaris بود. بالاترین درصد SAFA در 16:0 Cبدست آمد که برابر 1/22% در رژیم نوری D12:L12 تغذیه­شده با S. quadricauda بود در حالی­که بالاترین درصد MUFA در 9-n1: 18C، 9/14% و در 7-n1: 18C  برابر با 0/9% در تیمار نوری D6:L6 به­ترتیب در هنگام تغذیه با C. vulgaris و S. quadricauda بدست­آمد. در PUFA بالاترین دامنه میانگین در 6-n2: 18C (2/20-8/9%) و 3-n3: 18C (0/16-9/6%) در ترکیبات مختلفی از رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مشاهده­شد. بر اساس نتایج بدست­آمده از رشد و تولید، و ترکیب اسید چرب ، این تحقیق نشان­می­دهد که C. quadrangula توانایی کشت روی رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف را داراست، اما شرایط کشت در تیمارهای نوری D12:L12 و D6:L6 کارایی بهتری را نشان­می­دهد.

کلمات کلیدی: رژیم­های نوری، Ceriodaphnia quadrangular­، جلبک­های میکروسکوپی، ترکیب اسید چرب، تولید، رشد

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

فهرست مطالب هشت

فهرست اشکال یازده

فهرست جداول سیزده

چکیده 1

فصل اول: مقدمه

مقدمه 2

فصل دوم: کلیات

2-1-غذاهای زنده 5

2-2- Cladocera (آنتن منشعب­ها) 6

2-2-1- خصوصیات مورفومتریک در تخم وجنین آنتن منشعب­ها 6

2-3- خانواده Daphnidae (Straus, 1820) 7

2-3-1- چرخه زندگی 8

2-3-2- تولیدمثل 8

2-3-3- تخم نهان زی 9

2-3-4- ارزش غذایی 11

2-3-5- تراکم جمعیت 11

2-4- جنس Ceriodaphnia (Dana, 1853) 12

2-4-1- ریخت شناسی Ceriodaphnia 12

2-4-2- پراکنش Ceriodaphnia 13

2-4-3- تغذیه 13

2-4-4- رده­بندی Ceriodaphnia quadrangula 14

هشت

2-5- مروری بر مطالعات انجام­گرفته 15

2-5-1- اهمیت آنتن منشعب­ها 15

2-6- نور و مفاهیم آن 16

2-6-1- مطالعات در ارتباط با اثرات نور 17

2-6-2- مطالعات در ارتباط با تغذیه 22

2-6-3- اسیدهای چرب  در زئوپلانکتون­ها و عوامل موثر بر آنها 24

فصل سوم: مواد و روش­ها

3-1- مشخصات محل جمع ­آوری نمونه 27

3-2- خالص­سازی افی پیوم­ها و تهیه ذخیره اولیه  C. quadrangula 28

3-3- کشت جلبک­ها 28

3-4- آزمایشات انجام­شده 29

3-4-1- آزمایش اول: تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی بر رشد و تولید C. quadrangula 29

3-4-2-  آزمایش دوم: تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف بر هم­آوری 33

3-4-3-آزمایش سوم:کشت انبوه C. quadrangula در شرایط نوری و تغذیه­ای مختلف و تعیین اسیدچرب 35

3-5- خشک­کردن نمونه­ ها و نحوه تعیین اسیدهای چرب 36

3-6- شمارش زئوپلانکتون­ها 37

3-7- محاسبه میزان رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت 37

3-8-اندازه ­گیری طول و عرض و وزن 38

3-9- تجزیه وتحلیل داده ­ها و آنالیز آماری 38

فصل چهارم: نتایج و بحث

4-1- نتایج 39

4-1-1- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت بر تراکم و رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت آزمایشگاهی 39

4-1-2- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت در کشت آزمایشگاهی 40

4-1-3- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی بر خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان 50

نه

4-1-4- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی بر  هم­آوری 50

4-1-5- تاثیر رژیم­های نوری و نوع جیره­ های جلبکی بر تراکم، رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت انبوه 55

4-1-6- تولید تخم­نهان زی در کشت آزمایشگاهی و انبوه تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایش 55

4-1-7- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف بر پروفیل اسیدچرب در C. quadrangula 58

4-2-بحث 64

4-2-1-تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت بر تراکم، رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت آزمایشگاهی 64

4-2-2- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف بر تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت در کشت آزمایشگاهی 67

4-2-3- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف بر خصوصیات مرفومتریک بالغین و نوزادان 67

4-2-4- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف بر هم­آوری در C. quadrangula 69

4-2-5- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف بر تراکم، میزان رشد ویژه و زمان دوبرابرشدن جمعیت در کشت انبوه C. quadrangula 70

4-2-6- تولید افی پیوم در کشت آزمایشگاهی و انبوه در رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف 73

4-2-7- تاثیر رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی بر پروفیل اسیدچرب در C. quadrangula 74

فصل پنجم: نتیجه ­گیری کلی و پیشنهادات

5-1- نتیجه ­گیری کلی 76

5-2 – پیشنهادات 77

منابع 78

 

ده

فهرست اشکال

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

شکل 2-1: تخم های نهان زی متعلق به تعدادی از گونه­ های جنس Ceriodaphnia. (الف) Ceriodaphnia quadrangula، (ب) Camptocercus rectirostris، (ج) Ceriodaphnia laticaudata، (د) Ceriodaphnia reticulata، (ه) Ceriodaphnia pulchella. 10

شکل 2-2:  C. quadrangula 14

شکل3-1:  (الف) کشت­های جلبکی، (ب) جلبک S. quadricauda، (ج) جلبک C. vulgaris 29

شکل 3-2: (الف) اتاقک­های آزمایش، (ب)محوطه داخلی اتاقک آزمایش 32

شکل3-3: ساعت فرمان Fur Aussen-geeignet   مدل IP44 ، ساخت آلمان 33

شکل4-1: تراکم جمعیت C. quadrangula پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت. (الف) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز میانی آزمایش و (ج) بیشترین میزان تراکم جمعیت در 10 روز انتهایی آزمایش. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی دار در سطح 5 درصد هستند. 44

شکل4-2: رشد ویژه جمعیت در بیشترین تراکم C. quadrangula پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت. (الف) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز میانی آزمایش و (ج) بیشترین میزان رشد ویژه جمعیت در 10 روز انتهایی آزمایش. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 45

یازده

شکل4-3: زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم C. quadrangula پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت. (الف) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز ابتدایی آزمایش، (ب) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز میانی آزمایش و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعیت در بیشترین تراکم 10 روز انتهایی آزمایش. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 46

شکل 4-4: میانگین  (± خطای استاندارد) تراکم جمعیت (فرد در لیتر) در روزهای مختلف پرورش  آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula  در رژیم های مختلف نوری و رژیم های متفاوت تغذیه جلبکی. (بخش الف) تراکم جمعیت در تیمار نوری D4:L4،  (بخش ب) تراکم جمعیت در تیمار نوری D6:L6، (بخش ج) تراکم جمعیت در تیمار نوری D8:L8، (بخش د) تراکم جمعیت در تیمار نوری D12:L12. 47

شکل4-5: تراکم بالغین و نوزادان در جمعیت C. quadrangula پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت. (بخش الف) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت C. quadrangula در 10 روز ابتدایی آزمایش، (بخش ب) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز میانی آزمایش، و (بخش ج) تراکم بالغین در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز انتهایی آزمایش، (بخش د) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت C. quadrangula در 10 روز ابتدایی آزمایش، (بخش ه) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز میانی آزمایش، و (بخش و) تراکم نوزادان در بیشترین میزان تراکم جمعیت 10 روز انتهایی آزمایش. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار میباشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند.. 49

شکل 4-6: خصوصیات مورفومتریک C. quadrangula پرورش­یافته بااستفاده از رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی مختلف. (الف) طول بدن C. quadrangula بالغ برحسب میکرومتر، (ب) طول بدن نوزاد C. quadrangula بالغ برحسب میکرومتر، (ج) عرض بدن C. quadrangula بالغ برحسب میکرومتر، (د) عرض بدن نوزاد C. quadrangula برحسب میکرومتر، (ه) وزن بالغ برحسب میکروگرم و (و) وزن نوزاد برحسب میکروگرم. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 53

شکل 4-7: هماوری C. quadrangula پرورش یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت به­ صورت انفرادی. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 54

شکل4-8: تراکم جمعیت، رشد ویژه و زمان دوبرابر شدن جمعیت C. quadrangula پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت در کشت انبوه. (الف) تراکم جمعیت. بخش(ب) رشد ویژه و (ج) زمان دوبرابر شدن جمعیت. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 57

دوازده

شکل4-9: تخم نهان زی تولیدشده توسط C. quadrangula پرورش­یافته تحت رژیم­های نوری و جیره­ های جلبکی متفاوت در کشت انبوه. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای شش تکرار می­باشد. میانگین­های دارای حداقل یک حرف مشابه فاقد اختلاف معنی­دار در سطح 5 درصد هستند. 58

                                               فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

جدول 2-1: میانگین طول و وزن تخم و جنین کلادوسرهای مختلف (دامونت و همکاران در سال 1975) 7

جدول2-2:  رد­­ه­بندی گونه Ceriodaphnia quadrangula ارائه ­شده توسط دل باره و درت در سال 1996 14

جدول 3-1: شرایط آزمایش تاثیر رژیم­های نوری و نوع جیره جلبکی بر رشد ویژه، تراکم، زمان دوبرابرشدن و طول، عرض، وزن و قطر چشم در C. quadrangula. 31

جدول3-2: شرایط آزمایش تاثیر رژیم­های نوری و نوع جیره جلبکی بر هم­آوری در  C. quadrangula 34

جدول4-1: آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر رژیم­های نوری (D4:L4، D6:L6، D8:L8، D12:L12) و جیره­ های جلبکی (S. quadricauda و C. vulgaris) بر تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه، زمان دوبرابر شدن جمعیت، تراکم بالغین و نوزادان به کل جمعیت در C. quadrangula. 40

جدول4-2: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر طول، عرض و وزن بالغین و نوزادان درC. quadrangula. 50

جدول 4-3: اندازه چشم بالغین و نوزادان تحت تیمارهای مختلف آزمایش . 54

جدول4-4: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر هم­آوری در C.quadrangula. 54

جدول4-5: نتایج آنالیز واریانس (Two-Way ANOVA) از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر تراکم جمعیت، میزان رشد ویژه، زمان دوبرابر شدن جمعیت و میزان تخم نهان­زی در کشت انبوه C. quadrangula. 56

جدول4-6: نتایج آنالیز واریانس ((Two-Way ANOVA از اثر تیمارهای مختلف آزمایش بر پروفیل اسیدچرب 59

جدول 4-7: ترکیب اسیدچرب (درصد از کل اسیدچرب ) C. quadrangula تغذیه­شده با جلبک S. quadricauda و C. vulgaris تحت رژیم­های نوری مختلف. داده ­ها میانگین± خطای استاندارد از میانگین برای سه تکرار می­باشد. 62

سیزده

مقدمه

تامین مواد مغذی لازم برای رشد مهمترین دلیل استفاده ماهیان و سخت پوستان ازغذا می باشد. غذاهای زنده به دلیل داشتن پارامترهای ضروری برای افزایش رشد، بقاء و افزایش سطح ایمنی موجودات دارای اهمیت هستند]33[. از جمله غذاهای زنده پلانکتون­ها می­باشند که از غذا­های اساسی برای تغذیه ماهی­ها و میگو­ها در مراحل مختلف زندگی آن­ها محسوب می­گردند. از جمله زئوپلانکتون­ها: پرتوزوآ، روتیفرا، کلادوسرا، دافنیا، کوپه­پودا و دیگر سخت­پوستان و لاروهای حشرات می­باشند که در صنعت آبزی­پروری از آن­ها به­عنوان غذای زنده استفاده­می­گردد. مقادیر تغذیه از پلانکتون­ها در استخرهای پرورشی آبزیان، بستگی به مصرف غذا و فراوانی و قابل هضم بودن آن­ها توسط ماهی­ دارد]5[.

آرتمیا به لحاظ اندازه بزرگ و روتیفرها به لحاظ اندازه کوچک و ناپایدار بودن محیط کشت آن­ها در شرایط آزمایشگاهی، مشکل ساز هستند، از این رو جستجو برای یافتن غذایی با اندازه مناسب و دارای ارزش غذایی بالا نظر بسیاری از محققان را به استفاده از دیگر زئوپلانکتون­ها معطوف داشته­است، که یکی از مهمترین آن ها خانواده آنتن­منشعب­ها[1] است. قابلیت دسترسی در طبیعت، وجود اندازه­ های متفاوت، سرعت تکثیر و تولید بالا، ارزش غذایی بسیار بالا، قابلیت کشت ارزان، تحمل بالای آنتن منشعب ها به تغییرات محیطی از قبیل دما و فتوپریود باعث شده تا آن­ها به عنوان یکی از زئوپلانکتون­های پرطرفدار برای مطالعات بیولوژیکی و آبزی­پروری مورد استفاده­قرارگیرد]130[. این زئوپلانکتون­ها قادرند در صورت ازدیاد بیش از اندازه جمعیت خود را کنترل­کنند لذا مدل جالبی در مطالعات جمعیتی هستند. در صورت افزایش بیش از اندازه دافنی، مواد شیمیایی خاصی را از خود آزاد می­ کنند که بر روی زندگی خود آن­ها و نیز موجودات دیگری که در آن زیستگاه زندگی می­ کنند اثر می­ گذارد. آنتن­منشعب­ها را می­توان در کنترل آلودگی آب و تصفیه فاضلاب شهری نیز استفاده­نمود]67[.

جنسCeriodaphnia  از خانواده Daphnidae از زئوپلانکتون­هایی است که پراکنش زیادی دارد و تقریباً همه گونه­ های جنس Ceriodaphnia  در محدوده­ای از آسیا، اروپا و آمریکای جنوبی پراکنش دارند]11[. این گونه­ ها نقش بسیار مهمی را در تغذیه آبزیان دارند،گونه C. quadrangula از جمله گونه ­هایی است که معمولا در آبگیرها واستخرهای پرورش ماهی حضور دارد. به علاوه این موجودات نسبت به دستکاری در سیستم پرورش مقاوم هستند و به عنوان غذا برای لارو ماهی استفاده می­شوند. کومار[2] در سال 2002 گزارش­داد که این گونه در پرورش لارو کپور ماهیان استفاده می­ شود و در نهایت این گونه را موجودی مناسب جهت تغذیه لارو ماهی معرفی کرد]72[. ماهی­های جوان سوف زرد (Perca flavescens) و Bluegills (Lepomis macrochinus) به­ طور معنی­داری کلادوسرها را جهت تغذیه انتخاب می­ کنند. همچنین سوف زرد و Bluegills هنگام تغذیه از کلادوسرها رشد و بقاء بالاتری داشتند و آزمایشات نشان­دادند که کلادوسرها از لحاظ کسب انرژی غذای مطلوبی برای این ماهیان به­حساب می­آید]104[.

پارامترهای محیطی شامل دما، شوری، دوره های نوری، طیف نور از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر عادات و رفتارهای جانوران آبزی از جمله زئوپلانکتون ها می باشند. هرگونه تغییر در یکی از این عوامل سبب تغییرات در تولیدمثل و چرخه­زندگی در این جانوران می گردد. از میان این عوامل نور و خصوصیات آن یکی از فاکتورهایی است که می ­تواند بر بیولوژی و فیزیولوژی زئوپلانکتون ها بطور انفرادی و بر اکولوژی آنها در جمعیت ها مؤثر باشد. نور از جنبه­ های مختلفی می ­تواند تاثیرات خود را اعمال کند که از جمله آن ها می توان به دوره های نوری، طیف های نوری و اشعه UV، شدت نور و غیره اشاره نمود. دوره نوری یک پارامتر محیطی مهمی است که میتواند به آسانی و با کمترین هزینه در هچری­های آبزی­پروری دستکاری شود]17[.

مطالعات بسیاری در ارتباط با اثر دما، شوری، تغذیه و غیره بر زئوپلانکتون­ها در ارتباط با جنبه های مختلف زیست­شناسی آن­هاصورت­ گرفته و نتایج مختلف و قابل توجهی به­دست­آمده­است. در بسیاری موارد نور فاکتور مهم­تری نسبت به دما برای تولید مثل آبزیان از جمله غذاهای زنده می­باشد]107[. زئوپلانکتون­ها ارگانیزم­هایی هستند که به نور حساس­اند و این حقیقت دانشمندان را بر آن داشته که به تحقیق بر روی ارتباط حساسیت این حیوانات به نور بپردازند .نور تکامل، پوست­اندازی و مرگ و میر در زئوپلانکتون­ها را تحت تاثیر قرارمی­دهد]17[. آثار متفاوت نورو دوره­ های نوری بر پوست­اندازی سخت­پوستان در تحقیقات مختلف اثبات­شده­است و بیان­شده که دوره نوری خاص می ­تواند به آن سرعت بخشیده یا آن را متوقف کند]9[. مطالعاتی که در ارتباط با اثر نور بر تولید و تفریخ تخم در زئوپلانکتون­ها صورت­ گرفته نتایج قابل ملاحظه­ای را ارئه­کرده­است]121­،119­،111­،109­،100­­،24[. کاهش یا افزایش طول مدت نوردهی اثرات متفاوتی بر رفتارهای زئوپلانکتون­ها می­ گذارد. از آن جمله می­توان به رفتار تجمعی زئوپلانکتون­ها و نیز رفتار چرای فیتوپلانکتون­ها توسط آن­ها  اشاره­کرد. تغییر در نرخ بلع و ترکیبات شیمیایی بدن زئوپلانکتون­ها از دیگر آثار نور بر این جانوران می­باشد    ]­69،60،45[. نور برای دافنی­ها به منظور جریان فعل و انفعالات تبادل و مبادله مواد ضروری است. در شرایط نور طبیعی دافنی­ها به صورت فعال به سطح آب آمده و با سرعت زیادی در جهت نور شنا می­ کنند]5[.

اگر چه مطالعات بسیاری در مورد تاثیر نور بر فاکتورهای متعدد بطور انفرادی و یا در ترکیب با سایر پارامترها انجام­شده­است اما تاثیر رژیم­های نوری بر عملکرد رشد، تولیدمثل و ترکیب اسیدهای­چرب درگونه های زئوپلانکتون­های آب شیرین کمتر مطالعه شده­است. در این مطالعه فرض بر این است که رژیم­های نوری بر همآوری و تولید تخم نهان­زی و بر میزان اسیدهای چرب در این زئوپلانکتون­ها تاثیر خواهدگذاشت. انجام این پژوهش اطلاعات ارزشمندی از اثر نور بر تولید، میزان همآوری، تخم­نهان زی و ارزش غذایی آنتن منشعب­ها و نقش احتمالی آن در ترکیب اسیدهای چرب بدست­خواهدداد که می ­تواند در تولید و استفاده از غذای­زنده مورد استفاده­قرارگیرد.

1 Daphnidae

1 Kumar

تعداد صفحه : 106

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

14,700 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.