رشته حسابداری

پایان نامه تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

رشته حسابداری

 

عنوان

تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها

 

 

تابستان 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسئله. 3

1-3-هداف تحقیق. 5

1-4- فرضیه ‏های تحقیق. 5

1-5- روش تحقیق. 6

1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 6

1-7- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 6

1-8- ساختار کلی تحقیق. 7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه. 9

2-2- حسابرسی و تغییر حسابرس و آثار ناشی از تغییر حسابرسان. 9

2-2-1- پدیده چرخش حسابرسان. 10

2-2-2-استقلال حسابرسان. 12

2-2-3- دیدگاه‌های مرتبط با فرایند تغییر حسابرس… 14

2-2-4-تجربه بین المللی از تغییرات حسابرس… 16

2-2-5- عوامل موثر بر تغییر حسابرسان. 24

2-2-5-1-اظهارنظر حسابرس… 27

2-2-5-2-کاهش حق الزحمه حسابرسی.. 28

2-2-5-3-پیچیدگی واحد مورد رسیدگی.. 29

2-2-5-4-وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی.. 29

2-2-5-5- تغییرات ادواری حسابرس… 30

2-2-5-6-تغییر مدیریت.. 31

2-3- نقدشوندگی 32

2-3-1- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر سفارشات سهام. 35

2-3-2- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر معاملات.. 39

2-3-3- اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. 43

2-3-4- قدرت نقدشوندگی.. 44

2-4- پیشینه تحقیق. 47

2-4-1- پیشینه‌خارجی پژوهش… 47

2-4-2- پیشینه‌داخلی پژوهش… 49

2-5- خلاصه فصل. 55

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه. 59

3-2- روش تحقیق. 59

3-3- فرضیه های تحقیق. 60

3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 60

3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 60

3-6- قلمرو تحقیق. 63

3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 63

3-6-2- قلمرو زمانی تحقیق. 63

3-6-3- قلمرو مكانی تحقیق. 63

3-7- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 63

3-7-1- متغیرهای مستقل. 63

3-7-2- متغیر مستقل. 64

3-7-3- متغیرهای کنترلی: 64

3-8- مدل آزمون فرضیه‌های تحقیق. 65

3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 65

3-10- خلاصه مطالب فصل. 67

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1- مقدمه. 70

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 70

4-3- آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 74

4-4- بررسی مانایی متغیرهای تحقیق. 75

4-5-آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 76

4-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 77

4-4-1-آزمون فرضیه اول تحقیق. 77

4-4-1-1- تفسیر نتیجه آزمون فرضیه اول. 80

4-4-2-آزمون فرضیه دوم تحقیق. 80

4-4-2-1-تفسیر نتیجه آزمون فرضیه دوم. 83

4-5- خلاصه فصل. 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1) مقدمه. 85

5-2) خلاصه تحقیق. 85

5-3) خلاصه نتایج آزمون فرضیات و مقایسه با پیشینه تحقیق. 87

5-3-1) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. 87

5-3-2) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. 88

5-4) نتیجه‌گیری کلی و مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 88

5-5) پیشنهادات تحقیق. 90

5-5-1) پیشنهادات کاربردی به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 90

5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 90

5-6) محدودیت‌های تحقیق. 91

5-7- خلاصه فصل. 91

منابع. 93

پیوست الف: لیست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق. 99

پیوست ب: خروجی نرم افزار. 104

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1) بررسی علل تغییرات حسابرسان………………………………………………………………………………………26

جدول 2-2)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………52

جدول 2-3)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در داخل از کشور…………………………………………………………….52

جدول 3-1) روند انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………..60

جدول3-2) توزیع فراوانی شركت های نمونه بر حسب صنعت……………………………………………………………..61

جدول 4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………….70

جدول 4-3) آزمون مانایی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………73

جدول 4-4)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق……………………………………………………………75

جدول 4-5)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرایند نرمال سازی………………………75

جدول 4-6) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………..76

جدول 4-7) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………….77

جدول 4-8) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………….79

جدول 4-9) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………80

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                                          صفحه

نمودار 2-1) سطوح نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………….35

نمودار 2-2) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه…………………………………..37

نمودار 4-1) روند سالانه متوسط نقدشوندگی سهام شرکت‌های نمونه …………………………………………………..71

نمودار 4-2) روند سالانه متوسط نسبت بازده دارایی‌های شرکت‌های نمونه…………………………………………….72

نمودار 4-3) روند سالانه متوسط انحراف معیار بازدهی سهام شرکت‌های نمونه……………………………………….72

نمودار 4-4) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………………78

نمودار 4-5) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………….81

 

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام می‌باشد. سرمایه‌گذاران به سهمی که رقبت بیشتری نشان می‌دهند، آن سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی کیفیت حسابرسی یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌شود. از آنجاییکه تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید موضوع تحقیق حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌ آماری تحقیق شامل 110 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که بر اساس روش غربالگری انتخاب گردیده‌اند و دوره زمانی شامل نه سال از سال 1384 الی 1392 که اطلاعات شرکت‌های نمونه گردآوری و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، در مقابل چرخش شریک حسابرسی تأثیر با اهمیتی بر میزان نقد شوندگی سهام شرکت‌ها ندارد. در نتیجه نقدشوندگی سهام با چرخش حسابرس از بعد موسسه رابطه دارد.

واژگان کلیدی:

چرخش حسابرس، چرخش شریک حسابرس، نقدشوندگی سهام

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1-مقدمه

در دنیای اقتصادی امروز، حسابرسی به عنوان یک فعالیت حرفه­ای، یک تخصص و یک رشته دانشگاهی عمر نسبتاً کوتاهی دارد، که به زحمت به یکصد سال می­رسد. ولی پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی­که پیشرفت و تحول در تمدن بشری این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود(فرضیه نمایندگی) اعمال نوعی نظارت و پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته­ است(اسماعیل­زاده و ترامشلو، 1391).

نقش حسابرس در جامعه، اعتباردهی به صورت­های مالی است. اگر سرمایه­ گذاران به استقلال حسابرس­ها شک نمایند، صورت­های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. در حالیکه، اگر حسابرسی به صورت کارا انجام گیرد احتمال گزارشگری اشتباه به حداقل می­رسد و علاوه بر اینکه قابلیت اتکا و اعتبار صورت­های مالی افزایش خواهد یافت، اعتماد سرمایه­ گذاران به صورت­های مالی بهبود می­یابد و منجر به کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارایی بازار سرمایه در جمع ­آوری منابع خواهد شد(وحیدی­الیزئی و همکاران، 1393).

حسابرسی صورت‌های مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از، شفافیت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه‌ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، تغییر منظم حسابرس مستقل می‌باشد.

فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد می‌کند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش می‌یابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفاف‌تر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران به ویژه سهامداران نهادی افزایش یافته و سهام جذابتر می‌شود. جذابیت سهام برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، تقاضای خرید آن‌ ها را نیز افزون‌تر کرده و نقدشوندگی سهام نیز افزایش می‌یابد. سهام دارای نقدشوندگی بالا از ریسک‌های موجود در آن می‌کاهد و بازده مورد انتظار سهامداران را نیز پایین می‌آورد(فرانسیس و همکاران[1]، 2005).

در راستای مطالب فوق تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان قرار بگیرد و راهگشائی برای تحقیقات آتی باشد.

1-2-بیان مسئله

مطالعات بر روی شاخص‌های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد، دارایی نقد شونده تلقی می‌شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود.منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری یا دارایی‌ها به وجه نقد است. قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می‌باشد به طوری که آمیهود[2](2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می‌دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند.(یحیی زاده فر و خرمدین، 1387).

هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه­ گذاران تعریف می‌شوند. سرمایه­ گذاران در صورتی دارایی با ریسك بالاتر را می‌پذیرند كه بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یكی از عوامل مؤثر بر ریسك دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی كمتر باشد، سهم جذابیت كمتری پیدا می‌كند.

كیفیت افشا در نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه تأثیر زیادی دارد. انتشار عمومی، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله‌گران كاهش می‌دهد. لمبرت و همکاران[3](1999) خاطر نشان ساختند، شواهد مستقیم معدودی در مورد با كیفیت اطلاعات و نقدشوندگی بازار هست، ولی از آنجا كه عمده‌ترین منبع اطلاعاتی در دسترس سرمایه‌گذاران گزارش‌های مالی شركت‌هاست، آگاهی از نقش این اطلاعات در كاهش ایجاد شفافیت در، بازار و در نهایت نقدشوندگی سهام از اهمیت فراوانی برخوردار است(وستون و همکاران[4]، 2002).

از طرفی استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. مفهوم استقلال در گذر زمان تغییر کرده است و همراه با تغییراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی ایجاد می‌شود، باز هم تغییر خواهد نمود. اما واضح است که از بین رفتن سنگ زیربنای هر حرفه‌ای باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می‌شود. به دلیل اهمیت فوق‌العاده استقلال حسابرسان است که در سال‌های اخیر پدیده تغییر حسابرسان به عنوان عامل مؤثر بر استقلال آن‌ ها مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است.

حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی، آلودگی‌ها را از اطلاعات مالی می‌زدایند و موجب شفافیت اطلاعات شرکت‌ها می‌شوند(بولو و همکاران، 1389). در تلاش‌های اخیر برای اندازه‌گیری شفافیت از معیارهایی مانند بحران مالی یا هموارسازی سود استفاده شده است(لاندر و کاثلن[5]، 2008). اگر سودهای حسابداری به صورت مصنوعی هموار گردد آنگاه سود حسابداری در نمایش آهنگ صحیح عملکرد شرکت با چالش مواجه خواهد شد و چنین کاهشی در ارزش اطلاعاتی سود موجب کاهش شفافیت سود می‌شود(نوروش و حصارزاده، 1389).

سرمایه‌گذاران، خرید سهامی را ترجیح می‌دهند که نقد است و شفافیت توانایی بهبود نقدشوندگی را دارد(لاندر و همکاران[6]، 2008). در همین راستا لانگ و مافت[7](2011) کیفیت حسابرسی را یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌کنند. آن‌ ها در مقاله خود چنین بیان می‌دارند که اگر اطلاعات حسابداری توسط موسسات حسابرسی بزرگ، رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران[8](2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با به کارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد.

هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده بالاتر باشد. سرمایه‌گذاران به آن سهم رقبت بیشتری نشان می‌دهند، و سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید. با توجه به مباحث فوق سوالی که در ذهن محقق پیش می‌آید این است که بین چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرسی با نقدشوندگی سهام چه ارتباطی وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی و کلی تحقیق، بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تعریف و در طول تحقیق پیگیری می‌شوند:

  • تبیین ارتباط بین چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.
  • تبیین ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.

با توجه به اهداف تحقیق بهروران تحقیق حاضر را به شرح زیر میتوان طبقه بندی نمود:

  • مدیران و سهامداران واحدهای انتفاعی
  • تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی
  • سازمان بورس و اوراق بهادار
  • محققین
  • تحلیل‌گران بورس اوراق بهادار تهران.
  • مراجع نظارتی.

[1] Francis et al

[2] Amihud

[3] Lambert et al

[4] Weston  et al

[5] Lander and Kathleen

[6] Lander et al

[7] Lang and Maffett

[8] Hakim et al

تعداد صفحه :113

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.