رشته حسابداری

پایان نامه تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی بر حق الزحمه حسابرسی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان

بررسی تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی بر حق الزحمه حسابرسی

مرداد1393

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                     صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2- بیان مسئله  ………………………………………………………………………………………………………………………………4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق  …………………………………………………………………………………………………9

1-4- اهداف تحقیق  ………………………………………………………………………………………………………………………..11

1-5- فرضیه های تحقیق  …………………………………………………………………………………………………………………12

1-6- متغیرهای عملیاتی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………13

1-6-1- متغیرهای مستقل  ………………………………………………………………………………………………………………..13

1-6-2-  متغیر وابسته  …………………………………………………………………………………………………………………….13

1-7- تعریف واژه ها و اصطلاحات  ………………………………………………………………………………………………….13

1-7-1- تعاریف مفهومی     …………………………………………………………………………………………………………..13

1-7-1-1- مراقبت حرفه ای :…………………………………………………………………………………………………………..13

1-7-1-2- بیطرفی :………………………………………………………………………………………………………………………..14

1-7-1-3- صلاحیت حرفه ای :……………………………………………………………………………………………………….14

1-7-1-4- دامنه کار :……………………………………………………………………………………………………………………..15

1-7-1-5- جایگاه سازمانی :……………………………………………………………………………………………………………15

1-8- جامعه آماری و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………….16

1-9- حجم نمونه و روش محاسبه……………………………………………………………………………………………………..16

1-10- ابزار تجزیه و تحلیل ……………………………………………………………………………………………………………..16

1-11- خلاصه فصل و چار چوب فصول آتی …………………………………………………………………………………….17

فصل دوم: چارچوب نظری و مروری بر پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..19

2-2- تعریف حسابرسی…………………………………………………………………………………………………………………….20

2-3- حسابرسی داخلی……………………………………………………………………………………………………………………..20

2-3-1- تعریف حسابرسی داخلی طبق استاندارد حسابرسی بین المللی 610……………………………………………20

2-3-2- تعریف قبلی حسابرسی داخلی……………………………………………………………………………………………….21

2-3-3- تعریف جدید حسابرسی داخلی…………………………………………………………………………………………….21

2-3-4-  دامنه رسیدگی و هدفهای واحد حسابرسی داخلی…………………………………………………………………..21

2-3-5-  برنامه ریزی ………………………………………………………………………………………………………………………22

2-3-6-  برنامه اجرایی کار حسابرسی داخلی………………………………………………………………………………………22

2-3-7-  برنامه ریزی کار…………………………………………………………………………………………………………………23

2-3-8 – شناسایی اطلاعات………………………………………………………………………………………………………………23

2-3-9-  مستند سازی و ثبت اطلاعات ……………………………………………………………………………………………..23

2-3-10- رابطه بین واحد حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل ………………………………………………………….24

2-3-11- نظارت بر کار حسابرسی  ………………………………………………………………………………………………….24

2-3-12-  کارآزمودگی ودقت حرفه ای……………………………………………………………………………………………..24

2-3-13- اصول اخلاق حرفه ای حسابرسان داخلی…………………………………………………………………………….25

2-3-14- ارزیابی‌ و آزمون‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌…………………………………………………………………………25

2-3-15-  اختیارات حسابرس داخلی…………………………………………………………………………………………………26

2-4- حسابرس مستقل……………………………………………………………………………………………………………………..27

2-5- حسابرسی مستقل…………………………………………………………………………………………………………………….27

2-6- مبانی نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………28

2-6-1- مدیریت و مسئولیت سیستم کنترل داخلی……………………………………………………………………………….28

2-6-2- سیر تحول حسابرسی داخلی ………………………………………………………………………………………………..29

2-7 –  حسابرس داخلی کیست و چگونه تعیین می‌شود………………………………………………………………………..34

2-8 –  شناخت‌ و ارزیابی‌ مقدماتی‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌……………………………………………………………………35

2-9- ارتباط حسابرسی داخلی و حسابرسی مستقل………………………………………………………………………………36

2-10-  ضرورت و اهمیت اعمال مراقبت حرفه ای حسابرسان داخلی ……………………………………………………36

2-11- ضرورت و اهمیت صلاحیت حرفه ای حسابرسان داخلی …………………………………………………………..37

2-12- ضرورت و اهمیت جایگاه سازمانی حسابرسان داخلی ……………………………………………………………….38

2-13- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………41

2-13-1- مطالعات خارجی ………………………………………………………………………………………………………………41

2-13-2- مطالعات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………56

2-14- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..61

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………..63

3-2- پایایی……………………………………………………………………………………………………………………………………..64

3-3 –  آزمون کلموگروف-اسمیرنوف…………………………………………………………………………………………………64

3-4- روایی پرسشنامه ……………………………………………………………………………………………………………………..66

3-5- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..66

3-6- تعاریف عملیاتی متغیرها   ………………………………………………………………………………………………………..67

3-7- جامعه مطالعاتی ………………………………………………………………………………………………………………………68

3-8 – قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………69

3-8-1- قلمرو مکانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….69

3-8-2- قلمرو زمانی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………….70

3-8-3 – قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………70

3-9- روش و ابزار گردآوری اطلاعات ………………………………………………………………………………………………70

3-9-1- طراحی پرسشنامه واستفاده از طیف لیکرت……………………………………………………………………………..71

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………71

3-11- رگرسیون چند متغیره …………………………………………………………………………………………………………….72

3-12- تجزیه و تحلیل همبستگی     ………………………………………………………………………………………………….73

3-12-1- ضریب همبستگی    ………………………………………………………………………………………………………….73

3-12-2- ضریب تعیین    ………………………………………………………………………………………………………………..74

3-12-3 – آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی………………………………………………………………………………74

3-13- آزمون رگرسیون ……………………………………………………………………………………………………………………75

3-13-1- آزمون بررسی نرمال بودن خطاها  ……………………………………………………………………………………….75

3-13-2- آزمون استقلال خطاها ……………………………………………………………………………………………………….75

3-13-3- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….75

3-14-  ضریب همبستگی چند گانه  ………………………………………………………………………………………………….76

3-15- آزمون F  ……………………………………………………………………………………………………………………………..76

3-16- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………..76

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………78

4-2- آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………78

4-3- ضرایب همبستگی……………………………………………………………………………………………………………………80

4-3-1- ضرایب همبستگی بین سوالات مربوط به مراقبت حرفه ای و حق الزحمه ی حسابرس…………………80

4-3-2- ضرایب همبستگی بین سوالات مربوط به صلاحیت حرفه ای و حق الزحمه ی حسابرس……………..81

4-3-3 – ضرایب همبستگی بین سوالات مربوط به جایگاه سازمانی و حق الزحمه ی حسابرس…………………82

4-3-4- ضرایب همبستگی بین سوالات مربوط به دامنه کار و حق الزحمه ی حسابرس……………………………83

4-4- آزمون فرضیه های…………………………………………………………………………………………………………………..84

4-4-1- فرضیه ی اول……………………………………………………………………………………………………………………..84

4-4-1-1- آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………..85

4-4-2- فرضیه ی دوم…………………………………………………………………………………………………………………….86

4-4-2-1- آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………..87

4-4-3- فرضیه ی سوم……………………………………………………………………………………………………………………88

4-4-3-1- آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………..89

4-4-4 – فرضیه ی چهارم………………………………………………………………………………………………………………..89

4-4-4-1- آزمون نرمال بودن داده ها………………………………………………………………………………………………..90

4-5- رگرسیون………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-5-1- نیکویی برازش …………………………………………………………………………………………………………………..93

4-5-2- آزمون استقلال خطاها ………………………………………………………………………………………………………….93

4-5-3- آزمون هم خطی………………………………………………………………………………………………………………….94

4-6 – ضریب همبستگی چندگانه……………………………………………………………………………………………………….96

4-7 – آزمون F………………………………………………………………………………………………………………………………97

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..104

5-2- تفسیر نتایج پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….105

5-2-1- نتایج آزمون فرضیه ی اول…………………………………………………………………………………………………..105

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ی دوم………………………………………………………………………………………………….106

5-2-3- نتایج آزمون فرضیه ی سوم…………………………………………………………………………………………………106

5-2-4- نتایج آزمون فرضیه ی چهارم………………………………………………………………………………………………106

5-3 – پیشنهادهای حاصل از تحقیق…………………………………………………………………………………………………107

5-3-1- پیشنهادهای کاربردی………………………………………………………………………………………………………….107

5-3-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………………………………..109

5-3-3- محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………109

منابع

ضمائم

چکیده انگلیسی

 

چکیده

از دیر گاه کاهش هزینه حسابرسی مستقل صورتهای مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات، مورد توجه سازمان های مورد حسابرسی و حرفه حسابرسی مستقل بوده است. اتکاء حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمان های مورد حسابرسی می تواند بالقوه باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات گردد. عوامل متعددی از جمله اندازه شرکت مورد حسابرسی، پیچیدگی عملیات مالی، ریسک ذاتی، ریسک کنترل و … بر کاهش میزان حق الزحمه حسابرسی مستقل تأثیر دارند و از عوامل دیگری که بیشتر مورد غفلت قرار گرفته است ویژگیهای حسابرسان داخلی است که حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتهای مالی را تحت تأثیر قرار می دهد هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی (صلاحیت حرفه ای، مراقبت حرفه ای، دامنه کار و جایگاه سازمانی) بر حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتهای مالی است داده ها مربوط به ویژگیهای حسابرسان داخلی با بهره گرفتن از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و داده های مربوط به حق الزحمه ی حسابرس مستقل نیز از گزارشهای سالانه حسابرسی شده این شرکتها بدست آمده است. نتایج آزمون فرضیات تحقیق حاکی بر آن است که در شرایط کنونی با توجه بر اینکه حسابرسان مستقل کمتر به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء می کنند اما بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی منجر به اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی شده و با کاستن آزمونهای محتوا، ساعات بررسی، استفاده از کارمندان متخصص، برنامه ریزی حسابرسی و … منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتهای مالی میشود. افزون بر آزمونهای فوق الذکر، نتایج این تحقیق منجر به شناسایی پاره ویژگیهای کیفی حسابرسان داخلی از دیدگاه سازمان های مورد حسابرسی گردید که بهبود این ویژگیها منجر به کاهش حق الزحمه حسابرسی مستقل صورتهای مالی میشود.

واژه های کلیدی: حسابرسی داخلی- تکیه برحسابرسان داخلی –ویژگیهای حسابرسان داخلی – حق الزحمه ی حسابرس مستقل

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

تکیه حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی خیلی مهم است اما درعین حال وظایف تصمیم گیری پیچیده که نیاز به قضاوت حرفه ای دارد بوسیله تعدادی از عوامل تحت تأثیر قرارمی گیرد، ویژگیهای حسابرسان داخلی از عوامل مهمی هستند که باید درنظر گرفته شود . این مطالعه، معیارهای مختلف مربوط به ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی سازمان ، کارانجام شده ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای را فراهم مینماید بطوریکه در استانداردهای حسابرسی حرفه ای تصریح شده است . این مطالعه نشان می دهد که ویژگیهای حسابرسان داخلی کمک به افزایش اتکاء حسابرسان مستقل به کارها و کاستن تلاشهای حسابرسان مستقل و درنتیجه کاهش هزینه می کند. داده های مربوط به ویژگیهای حسابرسان داخلی با بهره گرفتن از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  و داده های مربوط به حق الزحمه حسابرسی از گزارش سالانه بورس اوراق بهادار تهران  بدست آمده است. یکی از مهم ترین استفاده کنندگان از نتایج کار حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل می باشند که در صورت کسب شناخت کافی و تصمیم به اتکاء بر نتایج حاصل از کار آنان، جنبه های مختلفی از عملیات حسابرسی مستقل تحت تأثیر قرار می گیرد اتکاء بر کار حسابرسان داخلی باعث صرفه جویی در هزینه و ارائه خدمات بیشتر به صاحب کار با همان هزینه می شود. استفاده بهینه از حسابرسی داخلی می تواند کارایی و اثر بخشی حسابرس مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسی داخلی را برای صاحب کار افزایش دهد. استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را فراهم می نماید که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی (حسابرسی مالی) بتوانند در صورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی(آزمون محتوا) می گردد محدود کردن آزمون های محتوا منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد. و یکی از عوامل مهمی که منجر به اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسان داخلی می شود، بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی می باشد که در این تحقیق به این امر پرداخته خواهد شد.

1-2- بیان مسئله

استفاده از حسابرسی داخلی توسط شرکتهای مورد حسابرسی این امکان را ایجاد می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی (حسابرسی مالی) بتوانند در صورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه حسابرسی مالی (آزمون محتوا) می گردد. محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد.

دست یابی به دو هدف کاهش هزینه حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه حسابرسی مستقل و سازمان های مورد حسابرسی بوده است. اتکاء به حسابرسان داخلی که بالفعل وبالقوه  می تواند تحقق بخشیدن به این دو هدف را میسر سازد موضوع بیانیه استاندارد حسابرسی شماره 65 آمریکا می باشد. و علاوه بر این سازمان هایی که دارای حسابرسی داخلی هستند در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود.

این تحقیق در صدد پیدا کردن پاسخی به این پرسش است که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل چه رابطه ای وجود دارد؟

این سوال مهم است، چرا که، حسابرسان مستقل همواره با فشارهای روزافزون برای هدایت حسابرسی با کارایی بیشتر بدون به مخاطره انداختن کیفیت و اثربخشی مواجه هستند. استفاده­ مطلوب از کار حسابرسی داخلی می ­تواند کارایی و اثربخشی حسابرسی­های مستقل را بهبود بخشد و ارزش حسابرسان داخلی را برای سازمان صاحبکار تقویت کند. و از طرفی، مک چیورنا [1](1978) معتقد است که بسیاری از شرکت­ها، مراحلی را برای کنترل یا کاهش هزینه­ های حسابرسی مستقل تدوین و اجرا می­ کنند.  لذا، حسابرسان مستقل با فشارهایی برای کنترل یا کاهش هزینه­ های حسابرسی مواجه هستند.  این رویدادها باعث شده است که حسابرسان به دنبال شناسایی راهی برای انجام کارآمدتر حسابرسی باشند در این راستا، ایلیوت و کورپی[2] (1978) و استین[3] و همکاران (1994)، مستقیماً ارتباط بین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل و استفاده از خدمات حسابرسی داخلی را در تحقیقات خود بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از خدمات حسابرسی داخلی یکی از مهم­ترین عوامل در تعیین حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل است. با توجه به موارد یاد شده، حائز اهمیت هست که تأثیر ویژگیهای حسابرسان داخلی بر حق الزحمه ی حسابرسان مستقل در تحقیقی مجزا صورت پذیرد، بدین منظور212 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال  1391به  عنوان نمونه انتخاب شده اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین ویژگیهای حسابرسان داخلی و حق الزحمه ی حسابرس مستقل رابطه ی معکوس معنی داری وجود دارد.  از دیرگاه کاهش هزینه ی حسابرسی مستقل صورتهای مالی و صرفه جویی درزمان ارائه خدمات، مورد توجه سازمان های مورد حسابرسی و حرفه ی حسابرسی مستقل بوده است. اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی سازمان های مورد حسابرسی می تواند بالقوه باعث کاهش هزینه و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات گردد. هدف اصلی این تحقیق بررسی ویژگیهای حسابرسان داخلی و تأثیر آن برحق الزحمه ی حسابرس مستقل می باشد. نتایج آزمون فرضیات، حاکی بر آن است که در شرایط کنونی بهبود ویژگیهای حسابرسان داخلی موجب اتکاء بیشتر حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی و در نتیجه کاهش حق الزحمه ی حسابرسی مستقل را منجر می شود. اگرچه در شرایط کنونی حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرس داخلی کمتر اتکاء می کنند، نتایج حاصل از تحقیق منجر به بررسی پاره ای ویژگیهای کیفی حسابرسی داخلی گردید که از دیدگاه حسابرسان مستقل در رابطه با اتکاء به عملکرد حسابرس داخلی حائز اهمیت می باشد.

استفاده از حسابرسی داخلی توسط سازمانها این امکان را ایجاب می کند که حسابرسان در فرایند حسابرسی مستقل صورتهای مالی اساسی (حسابرسی مالی) بتوانند درصورت لزوم و تمایل، به عملکرد حسابرسان داخلی اتکاء نمایند. اتکاء به عملکرد حسابرسان داخلی در نهایت منجر به محدود کردن دامنه ی حسابرسی مالی (آزمون محتوا)، زمان مورد نیاز برای حسابرسی، تعداد پرسنل مورد نیاز برای واحد مورد حسابرسی و… می گردد و محدود کردن آزمون محتوا منجر به کاهش هزینه ی حسابرسی مالی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات حسابرسی می گردد. دستیابی به دو هدف کاهش هزینه ی حسابرسی و صرفه جویی در زمان ارائه خدمات از دیرگاه مورد توجه حرفه ی حسابرسی مستقل و سازمان های مورد حسابرسی بوده است. وسازمان های مورد حسابرسی در راستای دستیابی به هدف کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل، در جستجوی شرایطی می باشند که منجر به بهبود کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی شود. با درنظر گرفتن چنین شواهدی، این پروژه ی تحقیقاتی می تواند گامی مؤثر در راه شناسایی ویژگیهای مربوط به حسابرسان داخلی که منجر به کاهش حق الزحمه ی حسابرسان مستقل میشود بردارد. بنابر این اطلاعات حاصله از این تحقیق نه تنها در کاهش حق الزحمه ی حسابرس مستقل کمک می کند بلکه همچنین می تواند زمینه ی مناسبی جهت شناسایی ویژگیهای حسابرسان داخلی و میزان تأثیر آنها برحق الزحمه ی حسابرس مستقل را فراهم آورد. بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی

ویژگیهای لازم برای یک حسابرس به طور مستقیم تابع شرایطی است که نیاز به حسابرسی را به وجود آورده است و فرایندی که این نیاز را برآورده می سازد. این ویژگیها را می توان به دو گروه تقسیم کرد: ویژگیهای فردی و ویژگیهای ساختاری .ویژگیهای فردی خصوصیاتی است که منحصر به حسابرس است . استقلال، صلاحیت حرفه ای، صلاحیت اخلاقی، مراقبت حرفه ای و سایر خصوصیات مشابه از جمله ویژگیهای فردی حسابرس است. ویژگیهای ساختاری، برخی از ویژگیهای حسابرس بطور غیرمستقیم از طرف استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات به او تفویض شده است . این ویژگیها که تحت عنوان ویژگیهای ساختاری شناخته می شود شامل اختیارو پذیرش است. (نیکخواه، 1388)

این مطالعه، معیارهای مختلف مرتبط، برای ارزیابی وضعیت حسابرسی داخلی سازمان ، کارانجام شده ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای، همچنانکه در استانداردهای حسابرسی حرفه ای تصریح شده است فراهم می نماید. این مطالعه نشان میدهد که بهبود ویژگی حسابرسان داخلی، کمک بسزایی به افزایش میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کارهای حسابرسان داخلی  و درنتیجه موجب کاستن تلاشهای حسابرسان مستقل  و کاهش هزینه ی حسابرس مستقل می کند. داده های مربوط به ویژگیهای حسابرسی داخلی با بهره گرفتن از نظرسنجی شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران  و داده های مربوط به حق الزحمه ی حسابرسی از گزارش حسابرسی شده ی  سالانه شرکتهای نمونه  بدست آمده است. نتایج نشان میدهد که حق الزحمۀ حسابرس مستقل پایین، با حمایت  مدیریت ارشد از حسابرسان داخلی ، عدم تحمیل محدودیتها درکارهای حسابرسان داخلی ، آماده بودن مدیران  برای عملکردن بر اساس توصیه ها و یافته های حسابرسان داخلی ، کفایت دانش حسابرسان داخلی، شیوه های خوب استخدام و آموزش حسابرسان داخلی مرتبط است. همچنین حق الزحمۀ حسابرسی مستقل پایین با کفایت مستندات کاربرگها که نتایج حسابرسی داخلی را پشتیبانی می کنند و کفایت مدارک حسابرسان داخلی مرتبط است.

برای سالهای طولانی، حسابرسان مستقل می توانند درانجام حسابرسی خود تکیه به کارهای حسابرسان داخلی را برگزینند. استانداردهای حسابرسی تشخیص می دهند که این اتکاء می تواند بطور مستقیم به عنوان دستیاران تحت نظارت حسابرسان مستقل یا بطور غیر مستقیم با انجام کار مستقل براساسی که حسابرسان مستقل می توانند تکیه کنند می توانند باشند. چون اتکاء به کار حسابرسان داخلی مدارک واسناد جمع آوری شده به صورت مستقیم بوسیله حسابرسان خارجی را می کاهد، این میتواند کارایی مازاد حسابرسی بدون ازدست دادن اثربخشی رابدست آورد وهزینه حسابرسی را درمواقع مشابه کاهش دهد. چون تکیه به کار حسابرسان داخلی میزان اسناد ومدارکی که بطور مستقیم توسط حسابرسان مستقل گردآوری میشود رامی کاهد و در نتیجه حق الزحمۀ حسابرسی را می کاهد.

مطالعات قبلی سه ویژگی حسابرسان داخلی را بحث کرده اند: فاکتورهای صلاحیت حرفه ای  ، بی طرفی ، وکیفیت کار انجام شده ، بدون تعیین اهمیت نسبی این سه فاکتور که انتظار می رود متفاوت باشند. نشان میدهد که یک ارتباط مستقیم بین اتکاء حسابرسان خارجی برحسابرسان داخلی وکیفیت ویژگی ها آنها وجود دارد. بنابراین برای دانستن خیلی مهم است که چگونه ویژگیهای حسابرسان داخلی بوسیلۀ استانداردهای حسابرسی حرفه ای تعیین میشود. یعنی بی طرفی حسابرسان داخلی، صلاحیت و اثر کار انجام شده  برارزیابی حسابرسان مستقل از کیفیت عملکرد حسابرسی داخلی و بنابراین میزان اتکاء برکار حسابرسان داخلی را تحت تأثیر قرارمیدهد. یافته ها نشان میدهد که بی طرفی بیشتر، صلاحیت تکنیکی وکیفیت کارانجام شده ،پتانسیل بیشتر برای حسابرسان داخلی برای همکاری باحسابرسان مستقل وهمچنین هزینه حسابرسی پایین را منجر می شود.

با این حال یک عامل مهم در استفاده از حسابرسی داخلی، کیفیت حسابرسی داخلی است. هر دوی استاندارتهای حسابرسی حرفه ای ومطالعات پیشین، کیفیت حسابرسی داخلی را به عنوان ویژگیهای خاص هردوی سازمان وانجام دهنده بخشهای فعالیتهای حسابرسی داخلی(یعنی؛ بی طرفی کارمندان حسابرسی داخلی،صلاحیت، مراقبت حرفه ای واستقلال) تفسیر می کنند وحسابرسان مستقل باید نخست این ویژگیهارا قبل ازتکیه کردن به کار حسابرسان داخلی درنظربگیرند.

این مطالعه ارتباط بین ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی شرکتهای ایرانی پذیرفته شده دربورس تهران و حق الزحمه حسابرسی مستقل را مطالعه می کند. درحالیکه اغلب مطالعات پیشین دراین ارتباط درآمریکا پژوهش شده است مدارک کمی از محیط مختلف شبیه زمینه کشورهای آسیایی وجود دارد . بنابر این مهم است که مدارک از محیطهای مختلف برای غنی کردن ادبیات حسابرسی داخلی داشته باشیم ودرک مان درباره اهمیت ونقش حسابرسی داخلی را از طریق ویژگیهای آنها درحداقل کردن حق الزحمه حسابرسی بویژه جهانی سازی استانداردهای حسابرسی افزایش دهیم.

استفاده از منابع صاحب کاران (از قبیل خدمات حسابرسی داخلی)، به حسابرسان مستقل اجازه میدهد تا آنان بتوانند کارشان را در قسمت هایی از صورتهای مالی که دارای ریسک بالاتری هستند، متمرکز کنند. حسابرسان داخلی ، عنصر اصلی سیستم کنترل داخلی بنگاه محسوب میشود. آنها به بررسی  رعایت خط مشی ها و رویه های بنگاه از جمله  رویه های حسابداری مالی می پردازند. وسعت آزمونهای حسابرسی برون سازمانی (مستقل) برای جمع آوری شواهد کافی که بر اساس استانداردهای حسابرسی تعیین میشود با میزان اتکا بر دامنه کنترل داخلی نسبت عکس دارد. بنگاه های اقتصادی این رابطه را می شناسند و مطابق آن عمل می کنند. اغلب دلیل گسترش بخش حسابرسی داخلی بنگاه ها، کاهش مخارج برون سازمانی ویا جلوگیری از افزایش این مخارج است تصور بر این است که مدیران ارشد بنگاه اقتصادی، اختیار انتخاب مقادیری از هریک از خدمات حسابرسی را دارند و با ادغام آنها یک محیط حرفه ای ایجاد می کنند که موجب کاهش مخارج حسابرسی بنگاه می شود. ضمن اینکه  بر اساس ادبیات تصور واستدلال بر این است که حسابرسی داخلی درمواردی جانشین کارایی برای حسابرسی مستقل است ومبلغی که بنگاه صرف حسابرسی برون سازمانی (حسابرس مستقل) می کند تابعی از مبلغ صرف شده برای بخش حسابرسی داخلی و برعکس است.(حساس یگانه، 1382)

استاندارد شماره 65 حسابرسی آمریکا مجوزی است برای حسابرسان مستقل جهت اتکاء به عملکرد حسابرسی داخلی مادامی که این اتکاء به طور مطلق نباشد. این بدین معنی است که در موارد مقتضی، به صلاحدید حسابرس مستقل می تواند نتایج آزمونهای حسابرسی داخلی را جایگزین آزمونهای خود نماید. علاوه بر کاهش هزینه و زمان، سایر منافع ناشی از اتکاء حسابرس مستقل به عملکرد حسابرسی داخلی را در پی داشته باشد.

حسابرسان مستقل یک ارزیابی از کنترل داخلی را به­عنوان مبنایی برای تعیین میزان کار لازم برای صاحبکار انجام می­ دهند.  ارزیابی آنها از سیستم کنترل داخلی می ­تواند بر زمان و حدود روش­های حسابرسی اثر بگذارد.  کیفیت کنترل داخلی می ­تواند رابطه­ مستقیم با میزان آزمون­های محتوا داشته باشد، به­ طوری­که حسابرسان عموماً در صورت وجود کنترل داخلی باکیفیت، حجم رسیدگی­ها را تا حد قابل ملاحظه­یی کاهش می­ دهند.

در حالی­که ایلگین [4](1992) و ایلیوت (1994) در تحقیقات خود نشان دادند که صاحبکاران عموماً نگران حق­الزحمه­های حسابرسی هستند، آلدهیزر و کاشل[5] (1996) به این نتیجه رسیدند که صاحبکاران به کسب بیشترین عایدی ممکن از سرمایه­ گذاری­های انجام­شده در واحد حسابرسی داخلی علاقمند هستند، لذا سعی می­ کنند با مشارکت بیشتر هر دو گروه، هم حق­الزحمه­ی حسابرسی مستقل کاهش یابد و هم از حسابرسی داخلی با تقویت و بهبود آن، استفاده­ بیشتری در اداره امور شرکت شود.

هدف این مطالعه ارزیابی ویژگیهای حسابرسان داخلی ازجمله بی طرفی ، جایگاه سازمانی، دامنه کاری ، صلاحیت ومراقبت حرفه ای که میزان اتکاء حسابرسان مستقل به کار حسابرسان داخلی را تحت تاثیر قرارداده وهمچنین هزینه حسابرسی راافزایش/کاهش خواهد داد، است. و این سوال زیر را درپی خواهد داشت : چگونه ویژگیهای مختلف حسابرسان داخلی میزان اتکای حسابرسان مستقل برکار حسابرسان داخلی وهمچنین حق الزحمۀ حسابرسی را تحت تأثیر قرارد می دهد؟

این مطالعه شواهدی ارائه میدهد که ویژگیهای حسابرسان داخلی، حق الزحمه حسابرسان مستقل درشرکتهای پذیرفته شده درشرکتهای پذیرفته شده دربورس تهران را تحت تأثیر قرارمیدهد.

1-3- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق

بررسی ها نشان میدهد که تاکنون در خصوص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی در ایران مطالعات انگشت شماری انجام گرفته است. اما در عوض تحقیقات در خور توجهی در کشورهایی مثل آمریکا، انگلستان، استرالیا، فرانسه، نیوزیلند، فنلاند، کانادا، ژاپن، هند، بنگلادش، تایوان، سنگاپور، امارات و کویت انجام شده است اکثر این تحقیقات یک هدف اصلی را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل مؤثر بر حق الزحمه حسابرسی است که به دلیل گستردگی و تعداد بسیار زیاد این تحقیقات، تشابه روش آماری (عمده آنها از روش آماری رگرسیون استفاده کرده اند) و پرهیز از اطاله مطلب صرفا به ارائه فهرستی از آنان بسنده شده است.

از جمله می توان در آمریکا به (سایمونیک، پالمروس، گیست، رامگوپال وسایرین)، در انگلستان به (تیلور وبیکر، تافلر و رامالینگام، چان وسایرین، مارک ومیشل)، در استرالیا به (فرانسس، فرانسس واستاک، جاب وسایرین)، در نیوزیلند به (فیرث، جانستون و سایرین، دان مور و شاو)، در فنلاند به (نیمی)، در فرانسه به (ناتالی و آلاین)، در کانادا به (چونگ و لیند سای)، در ژاپن (تیلور)، در تایوان (چونگ وسایرین)، در سنگاپور (لو و سایرین)، در هند (سایمون و سایرین)، در پاکستان (سایمون و تیلور)، در بنگلادش (کریم و مویزر) و در کویت (مشاری) اشاره کرد. (نیک بخت و همکاران، 1389)

هم اکنون بسیاری از سازمان ها ، از خدمات موسسه های حسابرسی بهره می برند و برای تعیین قیمت خدمات حسابرسی سراغ مناقصه می روند درحالی که این امر با روح کارحسابرسی که یک قضاوت مستقل را می طلبد منافات دارد. نگاه تجاری به حسابرسی، نگاهی کاملاً ویرانگر است. حسابرسی مستقل مبنایی برای شفافیت اقتصادی، اعتماد مردم وجامعه به بازار سرمایه وهمچنین مبنایی برای پاسخگویی دولت در برابر مردم را فراهم می آورد. بنابراین نباید همانند کالاها وخدمات معمولی با آن برخورد شود. از همین رو حق الزحمۀ پایین و رقابت ناسالم در این زمینه پایه های حرفه ی حسابرسی را به لرزه درمی آورد. چنانچه رسالت حسابرسی اعتباربخشی به گزارشگری مالی واعتمادسازی برای استفاده کنندگان صورت های مالی باشد در این صورت جهت حفظ نقش رفیع حسابرسی می بایست حق الزحمه درخور شأن حرفه ی حسابرسی و متناسب با اهمیت عملیات در نظر گرفته شود. وجود حق الزحمۀ اندک حسابرسی و به تبع آن کیفیت پایین خدمات حسابرسی نقش حسابرسی را به مخاطره می اندازد و به تبع آن سوگیری ارائه ی اطلاعات آلوده و تحریف و اشتباه که ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با حق الزحمۀ حسابرسی دارد شکل می گیرد. بنابراین شناسایی عوامل تأثیرگذار بر حق الزحمه ی حسابرسی وتعیین میزان اهمیت آن ها از ضروریات اساسی تحقیق حاضراست. درزمینه ی تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش نیز باید به این نکته اشاره کرد که با وجود تحقیقات صورت گرفته دربسیاری ازکشورهای پیشرفته و درحال توسعه مانند آمریکا، انگلستان، استرالیا، زلاندنو، کانادا وهنگ کنگ خلاء پژوهش هایی که شناسایی عوامل موثر برحق الزحمه ی حسابرسی در ایران را در دستور کارخود قراردهد، احساس می شود.

[1] Makchuorna

[2] Elliott & et al

[3] Stin & et al

[4] Elgin & elliott

[5] Aldhizer & kasher

تعداد صفحه:134

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.