علوم اجتماعی - جامعه شناسی فرمت ورد

پایان نامه تأثیر میزان و نوع مصرف رسانه­­ای بر هویت جنسیتی دختران

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  علوم اجتماعی

دانشکده  اقتصاد و  علوم اجتماعی

گروه آموزشی علوم اجتماعی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم اجتماعی –  جامعه­ شناسی

 

عنوان:

 

بررسی تأثیر میزان و نوع مصرف رسانه­­ای بر هویت جنسیتی دختران دبیرستانی شهر همدان

 

30 تیر 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………. 1

1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………. 9

1-4) اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………. 12

1-4-1 ) هدف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

1-4-2 )  اهداف فرعی……………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

1-5) سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم: ادبیات و چارچوب نظری تحقیق

2 -1) مقدمه…………………………………………………………………………………………… 15

2-2)مروری بر پژوهش های پیشین………………………………………………………………….. 16

2-2-1) تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-2-2) تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

2-3) مبانی نظری پژوهش……………………………………………………………………………. 21

2 -3-1) نظریات مربوط به هویت………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-1-1) ریچارد جنکینز………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-3-1-2) هنری تاجفل و نظریه مقوله ‌بندی…………………………………………………………………………………………… 28

2-3-1-3)آنتونی گیدنز……………………………………………………………………………………………………………………………….. 31

2-3-1-4)   جورج هربرت مید………………………………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-1-5)نظریه سیمون دوبووار………………………………………………………………………………………………………………… 36

2-3-2) نظریات مربوط به کارکرد و اثر بخشی  رسانه…………………………………………………………………………………. 39

2-3-2-1) ) مدل اثرات شرطی………………………………………………………………………………………………………………….. 39

2 -3-2-2)  ) مدل اثرات شناختی…………………………………………………………………………………………………………….. 42

2-3-2-3) مدل اثرات مستقیم………………………………………………………………………………………………………………….. 44

2-3-2-4 ) مدل اثرات انباشتی…………………………………………………………………………………………………………………. 45

2-3-2-5) نظریه فمینیستی رسانه (لیبرال ، سوسیالیستی و رادیکال )……………………………………………….. 46

2-3-2-6  ) نظریه ژان بودریار…………………………………………………………………………………………………………………… 48

2-3-2-7)نظریۀ کاشت جورج گربنر………………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-2-8)تئوری یادگیری اجتماعی و جامعه پذیری……………………………………………………………………………….. 56

2-3-2-9)نظریه استفاده و رضامندی………………………………………………………………………………………………………… 59

2-4)جمع بندی وچارچوب نظری…………………………………………………………………….. 61

2-5) مدل تحلیلی……………………………………………………………………………………… 65

2-6 ) فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………. 66

فصل سوم: روش شناسی

3-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………. 69

3-2) جامعه آماری…………………………………………………………………………………..  69

3-3)تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………… 70

3-4 ) روش نمونه گیری……………………………………………………………………………… 71

3 -5) واحد تحلیل…………………………………………………………………………………….. 71

3-6) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر وابسته………………………………………………………. 72

3-6-1)هویت جنسیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

3-6-2)کلیشه های جنسیتی………………………………………………………………………………………………………………………….. 72

3-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر مستقل………………………………………………………. 75

3-7-1) متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

3-7-1-1) رسانه های جمعی…………………………………………………………………………………………………………………….. 76

3 -7-1-2) رسانه های دیداری – شنیداری……………………………………………………………………………………………. : 76

3-7-1-3) رسانه های الکترونیک………………………………………………………………………………………………………………. 78

3-7-1-4) پایگاه اقتصادی- اجتماعی………………………………………………………………………………………………………… 79

3-8) اعتبار و روایی…………………………………………………………………………………. 79

3-9) روش تحقیق و ابزار گردآوری داده ها…………………………………………………………. 80

3-10)  روش تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………. 80

 

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

4-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………. 85

4-2)  توصیف متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………… 85

4-2-1) توزیع پاسخگویان برحسب سن………………………………………………………………………………………………………… 85

4-2-2)  توزیع پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی……………………………………………………………………………………. 86

4-2-3  )  توزیع پاسخگویان بر حسب مقطع تحصیلی………………………………………………………………………………… 86

4-2-4 )  میزان استفاده پاسخگویان از تلویزیون………………………………………………………………………………………….. 87

4-2-5)  میزان استفاده پاسخگویان از ماهواره……………………………………………………………………………………………… 88

4-2-6)  میزان استفاده پاسخگویان از اینترنت……………………………………………………………………………………………… 88

4-2-7)  توزیع پاسخگویان بر حسب علاقه به شغل خانه داری…………………………………………………………………. 88

4-2-8)  توزیع پاسخگویان در مورد تأمین درآمد خانواده  فقط توسط مردان………………………………………….. 89

4-2-9)  توزیع پاسخگویان در مورد وظیفه نگه داشتن  بچه ها در آینده توسط  مادر……………………………. 90

4-2-10)  توزیع پاسخگویان در مورد تأمین نیاز عاطفی توسط زن……………………………………………………………. 90

4-2-11)  توزیع پاسخگویان در مورد رسیدگی بهتر مادرها به امور بچه ها 91

4-2-12)  توزیع پاسخگویان در مورد انجام وظایف همسری توسط زنان…………………………………………………… 92

4-2-13)  توزیع پاسخگویان در مورد توانایی انجام هر نوع شغلی……………………………………………………………… 92

4-2-14)  توزیع پاسخگویان در مورد توانایی کسب درآمد برای خانواده توسط فرد…………………………………. 93

4-2-15)  توزیع پاسخگویان در مورد مسئول بودن پدرها در امور بچه ها…………………………………………………. 94

4-2-16)  توزیع پاسخگویان در مورد کمک کردن مرد به همسر شاغلش در نگهداری بچه……………………. 94

4-2-17)  توزیع پاسخگویان در مورد درک بهتر همسر توسط زن شاغل………………………………………………….. 95

4-2-18)  توزیع پاسخگویان در مورد توانایی انجام دادن کارهای مدیریتی……………………………………………….. 96

4-2-19)  توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از سریالهای تلویزیونی……………………………………………… 96

4-2-20)  توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از سریالهای ماهواره…………………………………………………. 97

4-2-21)  توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از اخبار ماهواره……………………………………………………….. 97

4-2-22)  توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از ایمیل……………………………………………………………………. 98

4-2-23)  توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده ازچت………………………………………………………………………… 99

4-2-24)  توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از برنامههای علمی اینترنت…………………………………….. 99

4-2-25)  توزیع پاسخگویان برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی…………………………………………………………….. 100

4-3) تحلیل داده ها……………………………………………………………………………………. 100

4 – 3-1- فرضیه اول:  به نظر می رسد میزان  استفاده از رسانه (تلویزیون ،ماهواره ،اینترنت) بر هویت جنسیتی تأثیر میگذارد………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. . 101

4-  3-2- فرضیه دوم:  به نظر میرسد برنامههای تلویزیونی داخلی (سریالها، تبلیغات تجاری ….) بر بازنمایی کلیشههای جنسیتی تأثیر میگذارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 102

4-3-3) فرضیه سوم : به نظر میرسد استفاده از برنا مههای ماهواره ، بر ایجاد هویت جنسیتی جدیدتأثیر میگذارد.  103

4-3-4) فرضیه چهارم : به نظر میرسد استفاده از برنامههای اینترنت، بر ایجاد هویت جنسیتی جدیدتأثیر میگذارد.  106

4-3-5) فرضیه پنجم : به نظر میرسد پایگاه اقتصادی- اجتماعی فرد بر میزان استفاده از رسانه تأثیر….. 109

4-18-خلاصه تحلیل رگرسیون خطی ساده…………………………………………………………………………………………………. 109

 

فصل پنجم: نتیجه گیری

5-1) مقدمه……………………………………………………………………………………………. 113

5-2) نتایج…………………………………………………………………………………………….. 102

5-3)جمع بندی………………………………………………………………………………………… 112

5-4)  محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………….. 113

5-5 )  پیشنهادات…………………………………………………………………………………….. 113

منابع فارسی…………………………………………………………………………………………… 116

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………….. 120

 

فهرست جداول

جدول 3-1: میزان پایایی شاخص های تحقیق………………………………………………………………. 80

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی ،مقطع تحصیلی، سن………………….. 86

جدول (4-2) میزان استفاده پاسخگویان از تلویزیون، ماهواره ، اینترنت………………………………….. 87

جدول (4-3) توزیع پاسخگویان بر حسب متغییر های مربوط به هویت سنتی…………………………….. 89

جدول (4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب متغییر های مربوط به هویت سنتی…………………………….. 91

جدول (4-5) توزیع پاسخگویان بر حسب متغییر های هویت جدید…………………………………………. 93

جدول (4-6 )توزیع پاسخگویان بر حسب متغییر های هویت جدید…………………………………………. 95

جدول (4-7 )توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از سریالهای تلویزیونی، سریال های ماهواره ،اخبار ماهواره      97

جدول (4-8) توزیع پاسخگویان برحسب میزان استفاده از ایمیل، چت ، برنامه علمی اینترنت…………… 98

  جدول (4-9) توزیع پاسخگویان برحسب پایگاه اقتصادی – اجتماعی……………………………………. 100

جدول  4-10خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام هویت جنسیتی بر حسب متغیر وارد شده پیش بین……… 101

جدول 4-11. ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین روی متغیر هویت جنسیتی……………………………… 101

جدول  4-12.خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام کلیشه های جنسیتی بر حسب متغیر وارد شده پیش بین.. 102

جدول 4-13 ضرایب رگرسیون متغیر پیش بین روی متغیر کلیشههای جنسیتی………………………….. 103

جدول  4-14خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام هویت جدید بر حسب متغیرهای وارد شده پیش بین……. . 104

جدول 4-15 .ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بین روی متغیر هویت جدید…………………………….. 105

جدول  4-16.خلاصه تحلیل رگرسیون گام به گام هویت جدید بر حسب متغیرهای وارد شده پیش بین……. 107

جدول 4-17. ضرایب رگرسیون متغیرهای پیش بین روی متغیر هویت جدید…………………………….. 108

 

 

 

 

1-1) مقدمه

یکی از جنبه­ های زندگی اجتماعی انسان هویت اجتماعی و نحوه­ شکل­ گیری آن است .عوامل گوناگونی درحوزه­ زندگی اجتماعی و شکل­ گیری آن نقش دارند مانند خانواده، مدرسه، رسانه ­های جمعی و …. . هویت[1] یکی از موضوعات مهم زندگی اجتماعی درجوامع معاصر است. هر جا بحث از وفاق و همبستگی اجتماعی یا عدم وجود آنها مطرح می­ شود، موضوع هویت نیز به میان می­آید. هویت اجتماعی دارای انواع گوناگونی چون هویت­ خانوادگی، قومی، نژادی، ملی و شخصی و … است. برجسته­ترین عنصر هویت شخص ، هویت جنسیتی است. هویت جنسیتی [2] ، آن بخش از­ رفتارها و نگرش­های فرد نسبت به جنسیت خویش است که تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی شکل می­گیرد. هویت ­جنسیتی از طریق تعامل اجتماعی شکل­گرفته و از کانال کارگزاران جامعه­پذیری (خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه ­های گروهی ) به افراد منتقل می­گردد جامعه ایرانی در سال­های اخیر از لحاظ پرداختن به موضوعات و مسائل زنان دستخوش تغییر وتحولات عینی و ملموس بسیاری شده است. طبیعی است که این تحولات بر هویت و مکانیزم شکل­ گیری و هویت­یابی تأثیرات شگرفی گذاشته باشد. به همین دلیل امروزه هویت زن ایرانی ترکیبی باز اندیشانه از هویت­های سنتی و مدرن است .در چنین چارچوبی زنان جامعه ما با تکیه بر دو رویکرد سنتی و مدرن و حتی ترکیب این دو هویت، در پی باز تعریف هویت اجتماعی خود هستند. در جامعه ایران هویت­ها شکلی سیال و متغییر یافته­اند.یکی از مهم­ترین منابع تغییر هویت­ها در جامعه امروزی، از جمله در عرصه زندگی زنان، رسانه ­های جمعی می­باشند.تأثیر رسانه های نوین برجامعه ،بالاخص جنبه ارتباطی آن که به تمامی ابعاد زندگی بشرتسری یافته است انکارناپذیر می­باشد.همچنین نقش مؤثر رسانه ­های جمعی در زندگی اجتماعی و تأثیر نافذ آن در شکل بخشی به هویت باعث شده تفاوت­های از پیش موجود بین هویت و شیوه ­های نگرش و شیوه های رفتار، در پرتو تازه­ای نگریسته شود.

در عصر ارتباطات دستیابی به مخاطبان و اثرگذاری بر آنان از اهداف دست اندرکاران رسانه ­های مختلف است. یکی از مهم­ترین عناصر ایجاد ارتباط با مخاطب، اثری است که رسانه بر او می­گذارد. اثرگذاری رسانه ­ها همواره مورد توجه گردانندگان، اندیشمندان حوزه های مطالعات رسانه­ای و دولت­ها بوده است.در واقع برای کسانی که متصدی و متولی رسانه ­ها هستند همواره این پرسش مطرح است­ که آیا رسانه ­ها می توانند تأثیری برمخاطبان داشته باشند.؟ گسترش وسایل ارتباط جمعی (تلویزیون ، ماهواره ، اینترنت) بحث تأثیر این وسایل بر مخاطبان از جنبه های مختلف نظیر تغییر آموزش سبک­زندگی ، ایجاد سلیقه­ها و علایق جدید ، تحریک حس مصرف گرایی ، تجدد طلبی و نوگرایی ، آموزش و پرورش کودکان و نوجوانان ، ارتقای سطح آگاهی­ها و دانش عمومی و … به طور جدی مطرح کرده است.

وسایل سنتی ارتباطی در سال­های اخیر جای خود را به وسایل الکترونیکی دیجیتالی ارتباط از راه دور داده است. وسایل جدید با ظرفیت­ها و قابلیت­های بسیار نقش تعیین کننده ­ای در تغییر در ابعاد مختلف جامعه به عهده دارند.رسانه ­های جدید از تفاوت میان رسانه ­های گوناگون کاسته و فعالیت­های ارتباط جمعی و خصوصی را به هم نزدیک کرده ­اند یک رسانه واحد را می توان هم مورد استفاده عمومی و هم تخصصی قرارداد.رسانه ­های ارتباطی را می­توان نه تنها در جهت چالش و تضعیف ارزش­ها و باورهای سنتی ، بلکه به منظور گسترش و تحکیم سنت­ها نیز مورد استفاده قرار داد. تلویزیون در دهه­های اخیر از رسانه­ای با چهار انتخاب برای بیننده در بسیاری از نقاط ، به رسانه­ای با بیش از پنجاه انتخاب تغییر کرده است. کانال­های قابل دسترسی عموم معمولاً با حداقلی از آموزش فرصتی را برای افراد فراهم می­ کند تا برنامه­ها و پیام­های خود را ایجاد و از نظر زمانی برنامه ­ریزی کنند و انتقال دهند.استفاده از ماهواره­ها برای پخش برنامه ­های تلویزیونی  تحول عظیمی در تولید و پخش برنامه­ها در سطح وسیع ایجاد کرده است . عدم امکان کنترل امواج ماهواره ای باعث شده که حجم وسیعی از برنامه ­های برون­مرزی به فضای فکری جامعه وارد شده و بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی تأثیر گذارد. با وجود اختلاف­هایی که دیدگاه ­های گوناگون در خصوص میزان، ابعادو چگونگی اثرگذاری رسانه ­ها دارند ، هیچ یک از آن ها این نکته را که رسانه ­ها توان تأثیرگذاری دارند نفی نمی­ کنند. به عبارت دیگر می­پذیرند که این امکان به صورت بالقوه در رسانه وجود دارد فقط گستره و دامنه این تأثیر متفاوت است.

1-2) بیان مسئله

هویت یکی از موضوعات مهم زندگی اجتماعی در جوامع معاصر است. هر جا بحث از وفاق و همبستگی اجتماعی یا عدم وجود آن­ها مطرح می شود، موضوع هویت نیز  به میان می آید . یک جنبه از هویت مبتنی بر تشابهات و مشترکات بین افراد و یک جنبه از آن مرتبط با تمایز “ما” و دیگران است .

هویت ابتدا به معنای «یکی شد » و در روانشناسی به معنای «یکی شدن خود»  مطرح گردیده است  .هویت از نظر جامعه شناسی صرفاً یکی شدن خود نیست، بلکه ” یکی شدن با خود و دیگران” محسوب می­ شود که توضیح دهنده هویت فردی و اجتماعی است .بر اساس نظریه هویت، فرایند هویت یک سیستم کنترل است که مجموعه ­ای از هنجارها و ضد هنجارها را در فرد و جامعه به وجود می آورد. هویت مجموعه معانی است که چگونه بودن را در خصوص نقش­های اجتماعی به فرد القا می­ کند و یا وضعیتی است که به فرد می­گوید او کیست و مجموعه معانی را برای فرد تولید می­ کند که مرجع کیستی و چیستی او را تشکیل می­دهد( دوران، 1387: 26).

هویت اجتماعی دارای انواع گوناگونی چون هویت خانوادگی، قومی، نژادی، ملی و شخصی و … است. برجسته ترین عنصر هویت شخصی، هویت جنسیتی است که بعدی از هویت است و ما خود را به یکی از دو مقوله مرد یا زن منتسب می کنیم، یعنی به خودمان برچسب مذکریا مؤنث می­زنیم. هویت جنسیتی، آن بخش از رفتارها و نگرش­های فرد نسبت به جنسیت خویش است که تحت تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی شکل می­گیرد.در واقع هویت جنسیتی از طریق تعامل اجتماعی شکل گرفته و از کانال کارگزاران جامعه­پذیری (خانواده، مدرسه، دوستان، رسانه ­های گروهی ) به افراد منتقل می­گردد. افراد از طریق این هویت، به باز تولید  ارزش­ها، نگرش­ها و رفتارهایی می پردازند که محیط اجتماعی برای آنان تعیین کرده است . بخش مهمی از شناخت­های مربوط به هویت جنسیتی، ناشی از، عقاید  قالبی و کلیشه­های جامعه  است. براساس کلیشه­های جنسیتی  زنان و مردان در جامعه  دارای ویژگیها ، رفتار و حالت روانی خاص هستند و قابلیت انجام وظایف و کارهایی خاص را پیدا می­ کنند. امروزه در جامعه ایرانی هویت­ جنسیتی سنتی دستخوش تغییر گردیدو هویت جنسیتی  مدرن از نظر فرهنگی بطور کامل پذیرفته نشده، هویت­های سنتی به تدریج مورد سوال قرار گرفته­اند و هویت­های جدید سر برآورده­اند که نه یکپارچگی گذشته را دارند نه ثبات پیشین را . در چنین وضعیتی زنان و دختران جوان جامعه ما با ترکیبی باز اندیشانه از هویت­های سنتی و مدرن ،در پی باز تعریف هویت جنسیتی خود هستند .

یکی از مهم­ترین منابع تغییر هویت جنسیتی زنان و دختران ،رسانه ­های جمعی است. درجهان کنونی پیشرفت سریع وسایل ارتباط جمعی ،فرصت به روز شدن را در اختیار افراد قرار می دهد و قشر جوان و زنان ازجمله گروه­های هدف برای رسانه ­ها محسوب می شوند.رسانه ­ها تولیدکننده ی پیام­های رمزدار یا موضوعات فرهنگی­اند و نقش به سزایی درحمل و ارائه این پیام­ها دارند ، آنها باعث می­شوند افراد نگرش ویژه­ای نسبت به جامعه داشته باشند.استفاده از رسانه ­های ارتباطی ،زندگی اجتماعی را به طریقی بنیادین دگرگون کرده است .آنها با ایجاد بسترهای فرهنگی افکار عمومی جامعه را مطابق الگوهای خود شکل می­ دهند و تغییرات  اساسی در رویه ،رفتار، طرز تفکر و منش افراد ایجاد می­ کنند .

رسانه ­ها درشکل دادن به بینش­ها و ادراک­های ما درباره نقش­های جنسیتی­مان نقش مهمی ایفا می­ کنندکه با نقش­های کلیشه­ای فرهنگی سازگاری دارند. از جمله­ این رسانه ­ها می­توان به تلویزیون اشاره کرد .در اکثر کشورهای توسعه یافته، تلویزیون وسیع ترین گستره مخاطبان را در میان تمام رسانه ­ها به خود اختصاص داده است. تلویزیون از بدو تولد فرد وجود دارد و جزئی از زندگی اوست .تلویزیون یکی از مهم­ترین رسانه ­های جمعی است که در برنامه ­های مختلف مانند فیلم، سریال، تبلیغات و غیره، زنان و مردان را در نقش­های مختلف نشان می­دهد تصویر فرهنگی زنان دختران در برنامه ­های تلویزیونی داخلی نیز درجهت حمایت وتداوم نقش سنتی و تقویت مفاهیم پذیرفته شده درباره زنانگی و مردانگی است.نتایج مطالعات نشان داده است برنامه ­های تلویزیونی در ساعات پر بیننده، تصویری بسیار کلیشه­ای و اغلب با ویژگی­های سنتی و پدرسالارانه از زنان ارائه می­ دهند ( میرساردو و صداقت ، 1386 :30-31).

در این نقشها زنان معمولاً منفعل ، تسلیم و کم اهمیت هستند و در نقشهای همسر ،مادر و کدبانو یا در مشاغل فرعی و کسل­کننده ظاهر می­شوند،  این رسانه ­ها سعی می­ کنند  این نقشها را در نظر زنان طبیعی جلوه دهند و زنان را به عنوان موجوداتی حاشیه­ای بازنمایی کنند (ریاحی ،110:1386) .

[1] . Identity

[2] Gender Identity

تعداد صفحه:160

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 serderehi@gmail.com

37,500 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.